Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

2/1975. (IV. 16.) BM rendelet

a lőfegyverekről, a lőszerekről és lőterekről

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) lőfegyver, alkatrész (a továbbiakban együtt: lőfegyver) és lőszer, lőszeralkatrész (a továbbiakban együtt: lőszer) gyártására, előállítására, forgalombahozatalára, behozatalára, kivitelére, és az országon átszállítására,

b) a lőfegyver és lőszer vásárlására, tartására, a lőfegyver javítására,

c) a színházi, film (a továbbiakban együtt: színházi) célt szolgáló és az emlékjellegű fegyver, és a vaktöltény vásárlására, tartására, behozatalára és kivitelére, az országon átszállítására,

d) lőtér létesítésére, fenntartására és használatára.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá

a) a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél rendszeresített szolgálati felszerelést képező lőfegyver és lőszer, továbbá e szervek szolgálati rendeltetésű lőtere,

b) az ügyészség tagjait megillető szolgálati lőfegyver,

c) az 1870. előtt gyártott elöltöltő fegyver és ennek utánzata.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) lőfegyver az, amelynek kalibere 4,5 mm vagy ennél nagyobb és egy mkp-nál nagyobb csőtorkolati energiájú lövedék befogadására és kilövésére alkalmas,

b) lőszer a lőfegyverbe helyezhető egybeszerelt és olyan anyagot tartalmazó eszköz, amely külső behatás következtében a lövedéket egy mkp-nál nagyobb energiával veti ki,

c) színházi és emlékjellegű fegyver az, amely lövedék kilövésére nem alkalmas,

d) lőtér a kiképzési és sportlövészet biztonságos megtartására szolgáló terület.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében felsoroltakra az engedélyt az illetékes rendőrhatóság (a továbbiakban: rendőrhatóság) adja ki.

(2) Külföldi lakos részére vadászat és sport céljából történő lőfegyver és lőszer behozatalára és kivitelére, illetve az országon átszállítására a magyar külképviseleti szerv és az erre feljogosított határátkelőhely vezetője is adhat engedélyt, amennyiben a kérelmező vadászaton való részvételét vagy sportszervek meghívását megfelelően igazolja.

4. §

(1) Rendőrhatósági engedély kiadására jogosultak:

a) a Belügyminisztérium Közrendészeti Osztálya

- a lőfegyver és lőszer gyártására, előállítására,

- a nem magyar állampolgár és a külföldi lakos részére a lőfegyver és lőszer vásárlására,

- a lőfegyver és lőszer, a színházi célt szolgáló, az emlékjellegű fegyver, vaktöltény külföldről behozatalára, külföldre kivitelére és az országon átszállítására,

b) a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság

- a lőfegyver és lőszer forgalombahozatalára,

- a c) pontban felsoroltak kivételével - a golyós lőfegyver, lőszer, a színházi célt szolgáló, az emlékjellegű fegyver, a vaktöltény vásárlására és tartására,

- a lőfegyver javítására,

c) a járási, városi, városi-járási rendőrkapitányság, Budapesten a rendőrfőkapitányság

- a sörétes, a .22 kaliberű (5,6 mm-es) kiképzési és sport célt szolgáló golyós lőfegyver és lőszer vásárlására és tartására,

- a lőtér használatára vonatkozó engedély kiadására.

(2) A rendőrhatósági engedély iránti kérelmet személyesen, vagy a munkáltató szerv vezetője útján kell benyújtani a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrhatósághoz.

(3) A kérelemnek az elbíráláshoz szükséges adatokat és indokokat kell tartalmaznia. Az adatok és indokok ellenőrzése és igazolása után a kérelmet a külön jogszabályban meghatározott benyújtásra jogosult szerv vezetője véleményezéssel látja el.

(4) A budapesti Diplomáciai Testület tagjai, valamint a budapesti külképviseletek igazgatási és műszaki személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai a rendőrhatósági engedély megadása iránti kérelmet - az 5. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt feltételek igazolása nélkül - a Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóság útján nyújthatják be.

5. §

(1) Rendőrhatósági engedély akkor adható, ha a kérelmező megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) Természetes személynek rendőrhatósági engedély önvédelmi, vadászati, szolgálati és sport lőfegyverre az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően akkor adható, ha

a) a tizennyolc évet betöltötte,

b) feddhetetlen és büntetlen előéletű,

c) lőfegyver kezelésére egészségileg alkalmas.

(3) Ha a kérelem teljesítésének bármelyik feltétele hiányzik, azt el kell utasítani.

(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bek. a) pontjában meghatározott feltételek alól a BM Igazgatásrendészeti csoportfőnök kivételesen indokolt esetben felmentést adhat.

(5) A rendőrhatósági engedélyt - vadászati vagy szolgálati célra szolgáló lőfegyver tartására jogosító engedély kivételével - rendszeresített nyomtatványon kell kiadni.

(6) Vadász részére lőfegyver tartását a vadászigazolványban, a hivatásos vadász, erdész és mezőőr részére szolgálati lőfegyver tartását a szolgálati igazolványban engedélyezi a rendőrhatóság.

(7) A rendőrhatósági engedélyt be kell vonni, ha az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel megszűnik, vagy ha az engedélyes az engedélyben meghatározott szabályokat nem tartja meg.

(8) Azt a rendőrhatósági engedélyt, amelynek érvényességi ideje lejár, késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kiállító rendőrhatóságnak, illetve annak meghosszabbitását kell kérni.

6. §

(1) Rendőrhatósági engedély alapján lőfegyvert vásárolni csak a lőfegyver forgalomba hozatalára jogosított üzletből vagy olyan személytől lehet, aki a vásárlási engedélyben megjelölt lőfegyverre érvényes tartási engedéllyel rendelkezik.

(2) Nem természetes személy lőszervásárlási, természetes személy lőfegyvertartási engedély és lőszervásárlási jegyzék alapján a lőszer forgalomba hozatalára jogosult üzletből szerezhet be lőszert.

(3) A lőfegyver és lőszer forgalomba hozatalára jogosult üzlet vezetője köteles a forgalomba hozott lőfegyverről és lőszerről nyilvántartókönyvet vezetni, az eladott lőfegyver adatait a lőfegyvertartási, a lőszermennyiséget a lőszervásárlási engedélybe, illetve a lőszervásárlási jegyzékbe bejegyezni.

(4) Az engedélyes jogosult sörétes lőfegyverenként legfeljebb 600, szolgálati .22 kaliberű golyós lőfegyverhez 200, golyós vadászlőfegyverhez 100, illetve önvédelmi lőfegyverhez 25 db lőszert tartani.

(5) Tilos más lőszert tartani, mint amilyen az engedélyezett lőfegyverhez használható.

7. §

(1) A rendőrhatósági engedélyben biztosított jogot az abban meghatározottak szerint úgy kell gyakorolni, hogy az a közrendet és a közbiztonságot ne veszélyeztesse.

(2) A rendőrhatóságnak el kell rendelni az olyan meghibásodott lőfegyvernek a használatból, illetve a forgalomból való kivonását, amely balesetveszélyes.

(3) Ha a közrend és a közbiztonság védelmének érdeke szükségessé teszi, a rendőrhatóság a lőfegyver és lőszer forgalomba hozatalát, használatát korlátozhatja, illetőleg megtilthatja.

8. §

(1) A rendőrhatósági engedélyt másra átruházni nem lehet.

(2) Az állami szervek, intézmények részére vadászat és vadgazdálkodás céljára kiadott lőfegyver, a vadásztársaságok hivatásos vadászai részére engedélyezett golyós vadászlőfegyver a külön jogszabályban meghatározott módon adható át másnak.

(3) A rendőrhatósági engedélyben foglaltak megtartását a rendőrség ellenőrzi. A rendőrség tagjának felhívására a rendőrhatósági engedélyt fel kell mutatni.

(4) A rendőrhatósági engedély vagy a lőfegyver, lőszer elvesztését, eltűnését vagy megsemmisülését azonnal be kell jelenteni a legközelebbi rendőrhatóságnak.

(5) A lőfegyvertartásra jogosult természetes I személy elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse köteles a rendőrhatósági engedélyt haladéktalanul beszolgáltatni az illetékes rendőrhatóságnak.

9. §[1]

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 5/1963. (X. 15.) BM rendelet hatályát veszti.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1/1982. (III. 2.) BM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1982.03.02.