2/1975. (III. 1.) EüM rendelet

az egészségügyi szakiskolákról

Az oktatási miniszterrel, továbbá a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az igazságügyminiszterrel, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben a következőket rendelem:

Általános rendelkezések

1. §

Az egészségügyi szakiskolák (továbbiakban: iskola) a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1961. évi III. törvénynek az 1973. évi 24. törvényerejű rendelettel megállapított 9. §-a értelmében mint középfokú oktatási intézmények folytatják működésüket.

2. §

(1) Az iskola célja a szakmai és általános műveltséggel, szocialista világnézettel hivatástudattal rendelkező, sokoldalúan képzett, általános ápolói és általános asszisztensi munkakör betöltésére alkalmas szakemberek nevelése-oktatása.

(2) Az iskola külön jogszabályban meghatározott módon - az (1) bekezdésben leírt célkitűzésnek megfelelően - végzi az egészségügyi szakdolgozók szakosító képzését és munka melletti szakképzés szervezését, lebonyolítását, valamint egyéb munka melletti egészségügyi szaktanfolyamok szervezését.

3. §

(1) Iskolát és a hozzátartozó kollégiumot (továbbiakban: intézmény) a fővárosi, megyei, valamint megyei városi tanács létesíthet és tarthat fenn. [1005/1972. (III. 28.) Korm. határozat.]

(2) Intézmény megszüntetéséhez és működésének szüneteltetéséhez az egészségügyi miniszter előzetes véleménye szükséges. Az egészségügyi miniszter a véleményét az oktatási miniszterrel és az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben adja meg.

Az intézmény irányítása

4. §

(1) Az intézmény az egészségügyi miniszter főhatósági felügyelete, szakmai ágazati irányítása és ellenőrzése alatt működik.

(2) Az egészségügyi miniszter az (1) bekezdésben foglalt jogkörében

a) meghatározza

- a szakmai és közismereti képzési óratervi arányait, az iskola óratervét, rendtartását, a képesítővizsga szabályzatát - az oktatási miniszterrel egyetértésben -;

- a szakmai képzésre fordítható órakereten belül a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás arányát, a szakmai tantárgyakat, valamint azok óraszámát;

- a szakmai képzés szakfelügyeletének rendjét az oktatási miniszterrel egyetértésben;

- a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást ellátó oktatók szakmai továbbképzésének rendjét;

- a szakmai oktatást végző dolgozók alkalmazásának képesítési és egyéb feltételeit az oktatási miniszterrel egyetértésben;

- a népgazdasági terv alapján az évenként felvehető megyénkénti tanuló-létszámot és az oktatási miniszterrel egyetértésben a tanulók felvételének szabályait;

- az iskolák és a gyakorlati oktatásban közreműködő intézmények együttműködésének általános szabályait, továbbá az iskolák és az intézményi gyakorlótermek létesítésével kapcsolatos általános követelményeket;

- a középtávú terv időszakára az iskolák működéséhez szükséges feladat és ellátottsági mutatókat, normatívákat, valamint szakmai irányelveket, kidolgozza a működés személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó javaslatokat az oktatási miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben;

b) kiadja a szakmai tantárgyak tanterveit, tankönyveit és egyéb oktatási segédleteit;

c) esetenként központi szakmai elnököt küld ki a képesítővizsgára;

d) véleményt nyilvánít az iskola igazgatójának kinevezése előtt.

5. §

Az intézmény általános oktatási, nevelési ágazati irányítását és ellenőrzését az oktatási miniszter látja el. E feladatkörében

a) meghatározza az iskola képzési céljának figyelembevételével a képzés során érvényesítendő nevelési követelményeket és feladatokat (nevelési terv), valamint az oktatók kötelező heti óraszámát;

b) meghatározza a közismereti oktatásra fordítható időn belül az egyes tantárgyakat, azok óraszámát, továbbá kiadja e tantárgyak tanterveit, tankönyveit és segédleteit;

c) előírja a közismereti tantárgyakat oktató, valamint a kollégiumok nevelői feladatait ellátó pedagógusok továbbképzésének módját;

d) gondoskodik a nevelőmunka és a közismereti oktatás szakfelügyeletéről;

e) szabályozza a szakiskolai képesítéssel rendelkezők középiskolai továbbtanulásának, valamint a szakiskolából középiskolába való átlépés módját.

6. §

Az intézmény közvetlen irányításával, általános tanulmányi felügyeletével és a szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának művelődésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (továbbiakban: művelődésügyi szakigazgatási szerv) és az egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségügyi szakigazgatási szerv), illetőleg a 2. § (2) bekezdése vonatkozásában az egészségügyi szakigazgatási szerv a művelődésügyi szakigazgatási szervvel együttműködve a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint látja el.

Az iskola működési rendje

7. §

(1) Az iskola első évfolyamára az vehető fel, aki

a) az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégezte, vagy azzal egyenlő értékű iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a 17. életévét a felvétel naptári évében még nem tölti be és

c) az előírt egészségügyi követelményeknek megfelel.

(2) A munka melletti tanfolyami képzés idejét és a felvétel feltételeit külön jogszabály határozza meg.

8. §

(1) Az iskola nappali tagozatán a képzési idő 3 év, a tanulók az iskola harmadik évfolyamának sikeres elvégzése után képesítővizsgát tesznek.

(2) A képesítővizsga sikeres letétele alapján kiállított egészségügyi szakiskolai bizonyítvány általános ápolói és általános asszisztensi munkakör betöltésére képesít.

(3) Az egészségügyi szakiskolát végzett dolgozók további szakmai szakosító képzésének módját külön jogszabály határozza meg.

(4) A munka melletti tanfolyamon végzettek képesítővizsgáját külön jogszabály határozza meg.

9. §

Az intézmény működésének részletes szabályait az egészségügyi miniszter az oktatási miniszterrel egyetértésben külön állapítja meg.

Hatálybalépés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet az egészségügyi miniszter 2/1975. (III. 1.) EüM rendeletéhez

Művelődésügyi szakigazgatási szerv feladata

1. Kezdeményez és javaslatot tesz a tanácsnak az egészségügyi szakigazgatási szervvel és a tervezési szakigazgatási szervvel egyetértésben intézmények létesítésére, az intézmény egészének, vagy egyes tagozatainak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére, a működés személyi és tárgyi feltételeinek megjavítására, a beruházások telepítési helyére, az intézmény fejlesztésére.

2. Gondoskodik - az egészségügyi szakigazgatási szervvel együttesen - az intézmények rendeltetésszerű használatáról, az előírt működési feltételek megtartásáról.

3. A munkáltatói feladatokból adódóan az intézmény igazgatójának kinevezése, felmentése.

4. Közreműködik az egészségügyi szakigazgatási szervvel együttesen - a megyei szintű létszámterv-javaslat kidolgozásában, gondoskodik a nappali tagozaton jóváhagyott tanulófelvételi létszám intézményekre történő lebontásáról, irányítja a beiskolázást.

5. a) Ellátja az intézmény működésével kapcsolatos irányítási feladatokat, az általános tanulmányi felügyeletet, gondoskodik a nevelőmunka és a közismereti oktatás szakfelügyeletéről, az egészségügyi szakigazgatási szerv útján - annak bevonásával - a szakmai oktatás szakfelügyeletéről.

b) Kijelöli a képesítővizsga bizottság elnökeit és elnökhelyetteseit.

c) Segíti az intézményi szakkörök tevékenységét, az ifjúsági szervezet és kollégium munkáját, szervezi a megyei szintű tanulmányi versenyeket és kulturális rendezvényeket.

d) Közreműködik az országos és területi bemutató szakmai tanácskozások megszervezésében és lebonyolításában, valamint a módszertani tapasztalatok terjesztésében.

e) Közreműködik az egészségügyi szakigazgatási szervvel együttesen - a pénzügyi szakigazgatási szerv gazdasági irányító tevékenységével - ennek során vizsgálja az intézmény költségvetésében, bér- és munkaerő-gazdálkodásában a közoktatáspolitikai célkitűzések érvényesülését, az intézmény folyamatos karbantartásának, felújításának biztosítását.

2. számú melléklet az egészségügyi miniszter 2/1975. (III. 1.) EüM rendeletéhez

Egészségügyi szakigazgatási szerv feladata

1. Véleményt nyilvánít a művelődésügyi szakigazgatási szerv részére az intézmények létesítésére, vagy megszüntetésére, a működés személyi és tárgyi feltételeinek megjavítására, az intézmény fejlesztésére.

2. A művelődésügyi szakigazgatási szervvel együttesen gondoskodik arról, hogy az intézményeket rendeltetésszerűen használják, az előírt működési feltételeket és normatívákat megtartsák, hogy a folyamatos karbantartás és felújítás erőforrásainak felhasználásával az intézmények megfelelő állapotban legyenek.

3. Ellátja a felvételi létszám-terv előkészítésével és a végleges létszámterv-javaslat kidolgozásával kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat. Gondoskodik a munka melletti tanfolyamokra jóváhagyott tanuló felvételi létszám intézményekre történő lebontásáról, a tanfolyamok beiskolázásáról, valamint a szakosító képzések megszervezéséről. Gondoskodik a végzett egészségügyi szakdolgozók tervszerű munkába-állításáról.

4. Gondoskodik

- a művelődésügyi szakigazgatási szerv által gyakorolt szakfelügyelet keretében a szakmai oktatás szakfelügyeletének biztosításáról,

- az egészségügyi intézetekben folyó gyakorlati oktatás megszervezéséről, ezekben az intézetekben a gyakorlati oktatás feltételeinek biztosításáról,

- megbízza a képesítővizsga bizottság társelnökét és szakmai tagjait,

- véleményezi az igazgatóhelyettesek személyére vonatkozó javaslatokat,

- javaslatot tesz a tanulók vasárnapon és munkaszüneti napon folyó gyakorlati oktatásának engedélyezésére, valamint a téli és tavaszi szünet eltérő időpontban történő kiadására,

- egyetértése szükséges a szakmai tantárgyak oktatóinak az előírt képesítési követelmények alóli felmentéséhez.

5. Közreműködik a művelődésügyi szakigazgatási szervvel együttesen a pénzügyi szakigazgatási szerv gazdasági irányító tevékenységében, ennek során vizsgálja az intézmény költségvetésében, bér- és munkaerő-gazdálkodásában az egészségpolitikai célkitűzések érvényesülését.

Tartalomjegyzék