1976. évi 35. törvényerejű rendelet

az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1972. évi 31. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ingatlannyilvántartási ügyben - ha jogszabály másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási, városi, összevont járási és városi, fővárosi kerületi földhivatal (a továbbiakban: járási földhivatal), másodfokon a megyei, illetőleg a Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban:, megyei földhivatal) jár el."

2. § A tvr. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlannyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok jegyezhetők be:)

"c) tartós, illetőleg megállapodáson alapuló földhasználati jog."

3. § A tvr. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlannyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő tények jegyezhetők be:)

"e) a fellebbezés és a bírósági jogorvoslati kérelem,"

4. § A tvr. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A község belterületének nagyüzemi művelés alatt nem álló részén a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területet - a fő hasznosítási módra tekintet nélkül - a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a minőségi osztály és a kataszteri tiszta jövedelem feltüntetése nélkül, egységesen a kert művelési ágban kell nyilvántartani."

5. § A tvr. 12. §-ának (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Nem kell bejelenteni a belterület nagyüzemi művelés alatt nem álló részén végrehajtott művelési ág változást, továbbá az olyan épület létesítését, amelyre az érdekelt használatbavételi engedélyt kapott."

6. § A tvr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"14. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését kérelemre vagy megkeresésre kell bejegyezni. A bejegyzés tárgyában a járási földhivatal határozatot hoz.

(2) A bejegyzést a jogszabályban meghatározott határidőn belül - ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a felek megállapodásából más nem következik - az köteles kérni, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez a bejegyzett jogát érinti. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(3) Ha a kérelmet a jogszabályban meghatározott határidő után nyújtották be, késedelmi bírságot kell fizetni.

(4) Bejegyzés tárgyát képező jogra vagy tényre vonatkozó határozat alapján az eljáró hatóság (bíróság, állami közjegyző, bírósági végrehajtó) bejegyzés céljából megkeresi az ingatlan fekvése szerinti járási földhivatalt.

(5) A kérelmet (megkeresést) a benyújtó mindaddig visszavonhatja, amíg abban a járási földhivatal nem határozott. Ha a bejegyzés folytán más személy vált volna jogosulttá, a kérelem visszavonásához az ő hozzájárulása is szükséges.

(6) A járási földhivatal a nyilvántartott jogoknak és tényeknek a tényleges állapottal való egyezőségét hivatalból ellenőrizheti. A hivatalból feltárt eltérés rendezésére - feltéve, hogy ahhoz bírósági eljárás nem szükséges - az érdekelt határozattal kötelezhető, amelynek teljesítése az államigazgatási eljárás általános szabályai szerinti bírsággal kikényszeríthető; ezt a rendelkezést az ingatlannyilvántartás szerkesztése során is alkalmazni kell. A hivatalból való ellenőrzés során a 43. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók."

7. § A tvr. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a járási földhivatal az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény kérdésében más jogszabály alapján dönt (földmegváltás, földfelajánlás elfogadása stb.), erről, valamint a változás ingatlannyilvántartási bejegyzéséről egységes határozatot hoz, amelyet indokolni kell."

8. § A tvr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"22. § (1) A járási földhivatal a bejegyzés tárgyában hozott határozatát nem módosíthatja, nem vonhatja vissza, illetőleg azt a felettes szerv fellebbezési vagy ügyészi óvásra indult felügyeleti eljáráson kívül nem változtathatja, vagy nem semmisítheti meg.

(2) Ha a felettes szerv felügyeleti jogának gyakorlása során a 21. §-ban meghatározott hibát vagy hiányosságot állapít meg, a járási földhivatalt saját hatáskörben történő intézkedésre hívhatja fel. Ha megítélése szerint a határozat jogszabályt sért, erről az ügyészt értesíti.

(3) A 20. § (5) bekezdése szerinti egységes határozatot az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint lehet visszavonni és módosítani."

9. § A tvr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"23. § (1) A járási földhivatal határozata ellen a kézbesítéstől számított harminc napon belül a megyei földhivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a járási földhivatalnál kell benyújtani.

(2) A megyei földhivatal határozatának meghozataláig a fellebbezést vissza lehet vonni."

10. § A tvr. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogok és tények bejegyzése tárgyában hozott megyei földhivatali határozat megváltoztatását a bíróságtól az kérheti, akinek jogát a határozat sérti, továbbá az ügyész. Erre a határozatban utalni kell."

11. §[1]

12. §[2]

13. § A tvr. 38. §-a a következő (3 bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az (1) bekezdés b) pontja esetén az ingatlannak tényleges birtokosa sincs, tulajdonosként a magyar államot, kezelőként pedig a helyi tanács végrehajtó bizottságát kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni."

14. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1977. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvényerejű rendelet rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A törvényerejű rendelet hatályba lépésekor a bíróságnál folyamatban levő jogorvoslati ügyeket a korábbi rendelkezések szerint kell elbírálni.

(4) E törvényerejű rendelet hatályba lépését megelőzően a telekkönyvbe bejegyzett, juttatáson alapuló földhasználati jogot az ingatlannyilvántartás szerkesztése alkalmával a tulajdoni lapra változatlan jogcímmel át kell vinni.

(5) Azokban a községekben, amelyekben e törvényerejű rendelet hatályba lépését megelőzően az ingatlannyilvántartás már érvénybe lépett, a művelési ágak nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket az ingatlannyilvántartásban folyamatosan kell érvényesíteni.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXVI. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1991.07.27.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXVI. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1991.07.27.