1991. évi XXVI. törvény

a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről[1]

Az Országgyűlés a közigazgatási bíráskodás teljes körű megteremtéséig - az Alkotmány 50. §-a (2) bekezdésének végrehajtására - a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. § A Pp. XX. fejezetének címe: "A közigazgatási perek" címre változik, egyben a Pp. 324. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"324. § (1) A I.-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat

a) az államigazgatási szervnek vagy államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervnek hatósági államigazgatási ügyben (1957: IV. tv. 3. §) hozott határozata,

b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, belső szabályzata, illetve egyéb döntése,

c) más szervnek az a határozata, amelynek felülvizsgálatára vonatkozóan külön törvény e fejezet alkalmazását rendeli.

(3) E fejezet alkalmazásában a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott szerv (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) az általa hozott határozat meghozatalát megelőző eljárás pedig közigazgatási eljárás."

8. § A Pp. 325. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A per elintézéséből - a 13-15., valamint a 21. §-ban felsorolt eseteken kívül - ki van zárva és abban mint bíró nem vehet részt:)

"c) a határozatot hozó közigazgatási szerv volt dolgozója a munkaviszonya megszűnését követő két évig."

9. § A Pp. 326. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"326. § (1) A bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye alapítja meg.

(2)[8]

10. § A Pp. 328. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha nem állapítható meg, hogy melyik közigazgatási szervet kell perbevonni, a fél ennek megállapítására irányuló kérelmét - a per megindítása előtt - bármelyik bíróságnál előterjesztheti (94. §). A kérelemhez csatolni kell a keresetlevelet. Ha a fél a kérelmet nem az illetékes bíróságnál terjesztette elő, az a bíróság, amelynél a kérelmet benyújtotta, köteles azt a keresetlevéllel együtt az illetékes bírósághoz továbbítani."

11. § (1)[9]

(2) A Pp. 330. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) Ha a fél a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kéri, a bíróság annak beérkezésétől számított nyolc napon belül határoz e kérdésben."

12. § A Pp. 339. §-nak (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a bíróság a jogszabálysértő közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezi és - szükség esetén - a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi.

(2) A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja:

a) az örökbefogadást engedélyező, illetve az örökbefogadást elutasító, valamint a kiskorút örökbefogadhatónak nyilvánító,

b) a kiskorú intézeti nevelésbevételét elrendelő, az intézeti nevelés megszüntetése iránti kérelmet elutasító,

c) a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos, illetve a gyámot vagy gondnokot kirendelő, felmentő vagy az elmozdítását kimondó,

d) az anyakönyvi bejegyzés, valamint az állami népességnyilvántartásba személyi adat felvételének megtagadásáról, törléséről, kijavításáról, kiegészítéséről vagy személyi adat közlésének, illetve közokiratba foglalásának megtagadásáról rendelkező,

e)[10]

f) a földhivatalnak ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzéséről rendelkező, illetve ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzését elutasító,

g) az adó-, vagy illetékkötelezettség megállapításáról vagy a külön jogszabály szerint ezzel egy tekintet alá eső más fizetési kötelezettségről és az ezekhez kapcsolódó egyéb befizetésekről hozott,

h) a levéltári anyag általános levéltárban történő elhelyezését, illetve a védett muzeális emlék közgyűjteményben való elhelyezését elrendelő, védett muzeális emlék vagy kulturális értékű tárgy külföldre vitelét megtiltó, továbbá ingatlanon (lelőhelyen) folytatott ásatási munkákra vonatkozóan hozott,

i) a kisajátítási ügyben hozott,

j) a menekültként való elismeréssel kapcsolatban hozott,

k) a munkanélküli járadékra és a munkanélküli segélyre való jogosultság iránti kérelmet elutasító vagy a folyósítást megszüntető,

l) a fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálat iránti kérelemről döntő,

m) az internálásban, a kitelepítésben, az őrizetbevételben, valamint a közbiztonsági őrizetben, illetve a Szovjetunióban fogvatartásban töltött időnek az igazolásával, továbbá a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében felsorolt személyek személyes szabadsága korlátozásának az igazolásával kapcsolatos rendelkezést tartalmazó, valamint

n) a családi pótlékról rendelkező, illetve a társadalombiztosítási,

o) a vagyonátadó bizottságnak a vagyonátadás tárgyában hozott,

p) lakás vagy lakrész igénybevételét elrendelő határozat bírósági felülvizsgálata során, továbbá q) ha törvény azt megengedi."

13. §[11]

14. § A Pp. 341. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"341. § A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perekre ennek a fejezetnek a rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a határozat ellen a keresetet a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott határidő alatt kell megindítani,

b) a keresetet az első fokú társadalombiztosítási szerv ellen kell megindítani akkor is, ha a felülvizsgálandó határozatot a másodfokon eljáró szerv hozta,

c) a betegségi és az anyasági ellátással kapcsolatos keresetet a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) ellen kell megindítani akkor is, ha az első fokú határozatot nem ez a szerv hozta,

d) illetékes az a bíróság, amelynek területén a társadalombiztosítás helyi szervének székhelye van,[12]

e) a bíróság a társadalombiztosítási határozatot megváltoztathatja,

f)[13]

g)[14]

15. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Pp. 11. §-a (2) bekezdésének h) pontjában, illetve a Pp. XX. fejezetében az "államigazgatási határozat" kifejezés helyébe a "közigazgatási határozat", az "államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per" kifejezés helyébe a "közigazgatási per" kifejezés lép. A Pp. XX. fejezetében az "államigazgatási szerv", az "államigazgatási eljárás", illetve az "államigazgatási irat" kifejezés helyébe "közigazgatási szerv", "közigazgatási eljárás", illetve "közigazgatási irat" kifejezés lép.

(3)[15]

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

- a Pp. 35. §-ának (2) bekezdése, a Pp. 332. §-ának (3) bekezdéséből "ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása várható" szövegrész, a Pp. 355. §-ának (3) bekezdéséből "és a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti" szövegrész,

- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvény 56. §-a, valamint a családjogi törvény módosításáról rendelkező 1990. évi XV. törvény 10. §-ának (4) bekezdése,

- a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény 14. §-ának (4) bekezdése,

-[16]

- a Polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 9. §-ának a Pp. 23. §-a (1) bekezdésének h) pontját megállapító része és 60. §-ának a Pp. 324. §-át, 326. §-át, 328. §-ának (2) bekezdését, 330. §-ának (1) bekezdését, 332. §-ának (3) bekezdését, 339. §-ának (1)-(2) bekezdése, 340. §-ának (1) bekezdését és 341. §-át megállapító része,

- az egyes polgári eljárásjogi szabályok módosításáról rendelkező 1979. évi 31. törvényerejű rendeletnek a Pp. 35. § (2) bekezdésének szövegét megállapító 4. §-a, illetve a 12. §-a,.

-[17]

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1976. évi 35. törvényerejű rendelet 11. §-a, 12. §-a,

- az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi I. törvény 68-70. §-a, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvény hatálybalépéséről és egyes jogszabályok módosításáról rendelkező 1981. évi 25. törvényerejű rendelet 9. §-ának (8) bekezdése,

- a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 345. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontja, illetve (2) bekezdése, és a 347. §-ának (2) bekezdéséből az "engedélyezési vagy" szövegrész,

- a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról szóló 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet, valamint az annak kiegészítéséről rendelkező 57/1986. (XII. 10.) MT rendelet, 57/1990. (IX. 20.) Korm. rendelet, 90/1990. (XI. 17.) Korm. rendelet és a 103/1990. (XII. 7.) Korm. rendelet,

- a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésével összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 60/1984. (XII. 13.) MT rendelet 2. §-a,

- a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 27. §-ának (4) bekezdése, valamint a 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosításáról szóló 58/1989. (VI. 15.) MT rendelet 9. §-ának (2) bekezdése,

- a földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 105. §-a (1) bekezdésének 15. pontja, valamint a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet módosításáról szóló 73/1989. (VII. 7.) MT rendelet 16. §-a (3) bekezdésének a 63/1981. (XII. 15.) MT rendelet 1. §-a (1) bekezdésének 15/a pontját érintő része,

- az egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 36/1987. (IX. 29.) MT rendelet 3. §-a,

- a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet módosításáról rendelkező 74/1989. (VII. 7.) MT rendelet 17. §-a,

- a menekültként való elismerésről szóló 101/1989. (IX. 28.) MT rendelet 22. §-ának (2) bekezdése,

- a nem állami felsőoktatási intézmények létesítésének alapvető feltételeiről szóló 36/1990. (IX. 12.) Korm. rendelet 5. §-a,

- a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint

- az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. §-ának (4) bekezdése

a hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. június 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 7. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 7. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 7. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXVIII. törvény 31. § d) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[8] A 9. §-nak a Pp. 326 § (2) bekezdést megállapító részét hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXII. törvény 38. § h) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 7. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[10] A 12. §-nak a Pp. 339. § (2) bekezdésének e) pontját megállapító részét hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXII. törvény 38. § h) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[12] Módosította az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatályos 1995.08.29.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LX. törvény 32. §-a. Hatálytalan 1995.08.29.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXX. törvény Mellékletének c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXI. törvény 246. § a) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXLI. törvény 91. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.