Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1977. évi 30. törvényerejű rendelet

a halászatról

A halászatnak, a halgazdálkodásnak és a dolgozók pihenését szolgáló horgászatnak a társadalom érdekeivel és a népgazdaság céljaival összhangban álló fejlesztése érdekében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következőket rendeli:

1. § A törvényerejű rendelet hatálya kiterjed

a) halnak és más hasznos víziállatnak (a továbbiakban: hal) a fogására;

b) a halgazdálkodásra, ideértve az ikra védelmét és gyűjtését, a halak tenyésztését, a vizek halállományának megóvását, valamint a kifogott halnak a halászatra jogosult által történő forgalomba hozatalát;

c) a horgászatra (a továbbiakban együtt: halászat).

2. § (1) A halászat joga - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot illeti.

(2) A halászat joga a halászati termelőszövetkezetet, a mezőgazdasági termelőszövetkezetet, a mezőgazdasági szakszövetkezetet, valamint a mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazatba sorolt gazdasági társulást (a továbbiakban: termelőszövetkezet) illeti meg a használatában levő földön létesített halastavon és rizsföldön.

(3) Az állampolgárt illeti meg a halászat joga a tulajdonában, használatában álló földön levő vízen.

3. § (1) Az állami halászati jogának hasznosításáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.

(2)[1]

(3) A halászati jog átengedésénél elsősorban a horgászat érdekeit kell figyelembe venni.

(4) Az állam halászati jogát állampolgár részére a földművelésügyi miniszter által megállapított feltételekkel lehet átengedni.

4. § (1) A halászatot minden vízen tervszerűen, a korszerű halgazdálkodás követelményeinek megfelelően kell folytatni.

(2) A halászat joga kiterjed a víz feletti és a víz alatti növényzet kitermelésére, irtására és telepítésére.

(3) A mesterséges vizeken a halászat jogát csak a vízilétesítmény elsődleges rendeltetésével összhangban lehet gyakorolni.

(4) A halászat módjára, területére és idejére a földművelésügyi miniszter általános vagy egyes halfajokra vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat állapít meg, és meghatározza a hal telepítésének, szállításának és forgalomba hozatalának szabályait.

(5) Az állam által átengedett halászati jogot nem szabad átruházni.

5. § (1) A halászat joga - kártalanítás nélkül - korlátozható, illetve megvonható, ha a jogosult figyelmeztetés ellenére

a) a halászatot felróható okból huzamos ideig nem gyakorolja,

b) a halászat gyakorlásával összefüggő előírásokat megszegi, vagy

c) az állam által átengedett halászati jogot másra átruházza.

(2) Az állam által átengedett halászati jogot közérdekből is lehet korlátozni vagy megvonni.

(3) A halászat jogát a földművelésügyi miniszter az érdekelt államigazgatási szervekkel egyetértésben korlátozhatja, illetve vonhatja meg.

6. § (1) Ha a halászati jog korlátozására vagy megvonására közérdekből kerül sor, a földművelésügyi miniszter az érintett vízterületre betelepített halállomány és a szükségtelenné vált létesítmények, valamint eszközök értékéig kártalanítást állapít meg; ezen felül indokolt esetben - a pénzügyminiszterrel egyetértésben -a kiesett termelés pótlására alkalmas kártalanítás is megállapítható.

(2) A kártalanítást annak a szervnek a terhére kell megállapítani, amelynek érdekében a halászat jogának korlátozására vagy visszavonására sor került.

7. § (1) Halászni annak van joga, aki a halászatra jogosulttól a vízre területi engedélyt kapott és halászjeggyel, illetve horgászjeggyel rendelkezik.

(2) Halászjegyet, illetve horgászjegyet csak annak, az állampolgárnak szabad adni, aki a halászattal kapcsolatos bűncselekmény szempontjából büntetlen előéletű, és vele szemben a halgazdálkodással kapcsolatos szabálysértés miatt egy éven belül nem hoztak jogerős marasztaló határozatot.

(3) A földművelésügyi miniszter az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - kivételeket állapíthat meg.

(4)[2] Az állami halászjegy és a horgászjegy kiváltásáért az igénylőnek díjat kell fizetni. Az állami halászjegy és a horgászjegy díja 300 Ft, kivéve a 14. életéven aluliak részére váltott horgászjegyet, melynek díja 100 Ft.

8. §[3] A halászatfejlesztési hozzájárulás mértékét, fizetésének módját és a Halászati Alap felhasználását a földművelésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben határozza meg.

Az állam által átengedett halászati jogért a halászatra jogosultnak halászatfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a külön jogszabályban meghatározott számlára, amelynek alapja a vízterület halászati értéke. A halászatfejlesztési hozzájárulás összegét a földművelésügyi miniszter a halászati jog átengedéséről szóló határozatában állapítja meg, hektáronként és évenként száz és ezer forint keretösszegen belül.

9. § (1) A halászattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt személytől a halászjegyet, illetve a horgászjegyet vissza kell vonni.

(2) A halgazdálkodási szabálysértés miatt megbírságolt személy halász-, illetve horgászjegyét meghatározott időre vissza lehet vonni.

(3)[4] A halászatra jogosult a halászati hatóság határozata alapján halgazdálkodási bírságot köteles fizetni a külön jogszabályban meghatározott számlára, amennyiben halászati joga az 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján korlátozható, illetve megvonható. A halgazdálkodási bírság mértéke legalább az éves halászatfejlesztési hozzájárulás összege és legfeljebb az éves halászatfejlesztési hozzájárulás tízszeres összege.

10. § A parton fekvő föld tulajdonosa, használója (kezelője) köteles tűrni, hogy a halászatra jogosult a parton közlekedjék és halászati tevékenységet folytasson olymódon, hogy a terület rendeltetésszerű használatát ne akadályozza.

11. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1978. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg az 1961. évi 15. számú, az 1972. évi 27. számú, és az 1975. évi 12. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

(2) A halászati termelőszövetkezetek és a MOHOSZ a részükre meghatározott időre átengedett állami halászati jogot határozatlan ideig gyakorolhatják.

(3) A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi LXXXVIII. törvény 29. § b) pontja. Hatálytalan 1993.01.01.

[2] Beiktatta az 1992. évi LXXXVIII. törvény 28. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 1993.01.01.

[3] Megállapította az 1995. évi CXXI. törvény 88. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.

[4] Megállapította az 1995. évi CXXI. törvény 88. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.