Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

11/1979. (VI. 7.) KPM rendelet

a komp- és révátkelőhelyek létesítéséről és üzemeltetéséről

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) A rendelet hatálya a komp- és révátkelőhelyek (a továbbiakban: átkelőhely) létesítésére, használatba vételére, üzemeltetésére, átalakítására és megszüntetésére, valamint az átkelőhelyen üzemeltetett vízijárművekre terjed ki.

(2)[1] A kompon és az átkelőhelyeken való közlekedésre a közúti, illetve a vasúti közlekedésre vonatkozó szabályok az irányadók.

(3) Amíg a kompról történő lehajtást a komp vezetője nem engedélyezi, a komp közúti, illetve vasúti járművek szállítására szolgáló területe raktérnek minősül.

2. §[2][3] Átkelőhely létesítéséhez, használatba vételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez az átkelőhely fekvése szerint illetékes - a külön jogszabályban meghatározott - megyei közlekedési felügyelet (a továbbiakban: hajózási hatóság) engedélye szükséges.

3. § (1)[4] A létesítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell

a)[5] a hajózási engedélyt, amennyiben a tevékenységhez jogszabály ezt előírja,

b) az 1. számú melléklet szerinti engedélyezési tervet, az ott meghatározott mellékletekkel együtt három példányban,

c) a szakhatósági hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat,

d) a tervezői nyilatkozatot arról, hogy a terv megfelel a Magyar Országos Tervezési Irányelvekben és a 2. számú mellékletben meghatározott irányelvekben foglaltaknak, valamint az egyéb hatósági előírásoknak.

(2) Az engedélyezési eljárásban a 3. számú mellékletben megjelent szakhatóságok működnek közre.

4. § Az engedélyező hatóság helyszíni szemlét tart, ha

- a létesítmény építése nem kizárólag közterületen vagy nem kizárólag az építtető tulajdonában (kezelésében, használatában) álló területen történik, illetőleg

- az egyéb okból szükséges.

5. §[6] A vízijármű üzemképességével kapcsolatos követelményekre a belvízi hajókra vonatkozó műszaki felügyeleti és biztonsági előírások az irányadók.

6. §[7][8] (1) Az engedélyező hajózási hatóság az átkelőhelyek üzemeltetését - a 4. számú mellékletben meghatározottak alapján - 3 évenként ellenőrzi (időszakos vizsgálat).

(2) Olyan átkelőhely esetében, ahol a kompon vagy révhajón kívül úszóművet is alkalmaznak, a szemlét minden bekötéskor meg kell tartani.

(3) A hajózási hatóság az átkelőhely műszaki állapotától függően az (1) bekezdésben megállapítottnál rövidebb határidőt is megállapíthat.

(4) Az időszakos vizsgálatot az átkelőhely üzemben tartójának kell kérnie; a kérelemhez csatolni kell a vizsgálat díjának befizetését igazoló csekkszelvényt.

(5) Az időszakos vizsgálatról a hajózási hatóság üzemben tartási engedélyt ad ki, amelynek tartalmaznia kell:

a) az átkelőhely üzemeltetőjének nevét és lak-, illetve telephelyét;

b) az átkelőhely üzemképességére vonatkozó megállapításokat;

c) az átkelőhely üzemképességének megállapítása esetén az engedély érvényességének időtartamát;

d) a biztonságot nem veszélyeztető hiányosságok kiküszöbölésének határidejét.

(6) Ha a hajózási hatóság az átkelőhely üzemképtelenségét állapítja meg, vagy az időszakos üzemben tartási engedély érvényessége lejárt, az átkelőhely üzemeltetését szüneteltetni kell a hajózási hatóság üzemben tartási engedélyének kiadásáig.

(7) Az átkelőhely víz alatti létesítményeinek állapotvizsgálatát az üzemeltető 12 évenként köteles elvégeztetni és ennek dokumentumait a hajózási hatóságnak két példányban megküldeni. A hajózási hatóság a dokumentumok alapján dönt az üzemeltetés további engedélyezéséről vagy szüneteltetéséről.

7. § A szakhatóságok közreműködésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseiben az építési engedélyezési eljárásról szóló - a 13/1979. (VIII. 30.) ÉVM rendelettel módosított - a 2/1977. (I. 18.) ÉVM rendelet rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a közlekedési nyomvonal jellegű építmények esetében az építmények kezelői működnek közre az engedélyezési eljárásban.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a kompok és révek üzemeltetésének, illetve közvetlen felügyeletének tanácsi hatáskörbe történő átadásáról szóló 38/1957. (Közl. Ért..) KPM, valamint a rév- és kompközlekedéssel kapcsolatos feladatokról szóló 42/1957. (Közl. Ért. 21.) KPM utasítás hatályát veszti.

1. számú melléklet a 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelethez

Az engedélyezési terv tartalmi előírásai

1. Az engedélyezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az átkelőhely létesítésének célját,[9]

b) az átkelőhely vízterületére irányadó legkisebb és legmagasabb hajózási vízszint és a mértékadó árvízszint adatait,

c) az átkelőhely vízterületének keresztszelvényét és a tervezett közlekedési vonalat,

d) az átkelőhely üzemeltetési módjának és az üzemeltetni kívánt vízijármű típusának meghatározását,

e) a műtárgyak, kikötők, hídfészkek, kikötőeszközök és egyéb létesítmények (révház, váróhelyiség, egészségügyi létesítmények stb.) műszaki terveit és leírását,

f) a közművek (ivóvízellátás, csatorna, világítás) leírását.

2. Az engedélyezési tervhez mellékelni kell:

a) az általános helyszínrajzot,

b) átnézeti térképet,

c) talajmechanikai szakvéleményt,

d) a létesítéshez szükséges idegen ingatlan nyilvántartási (telekkönyvi) szemléjét,

e) az illetékes vízügyi szerv nyilatkozatát az átkelőjárat üzemeltetéséhez szükséges hajóút kijelöléséről.

2. számú melléklet a 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelethez

Irányelvek az átkelőhely kialakításához

1. Átkelőhelyet úgy kell tervezni, hogy az megfeleljen a táj- és környezetvédelmi, az építési és biztonságtechnikai, továbbá a közegészségügyi és járványügyi előírásoknak.

2. Az átkelőhelyen az utasok részére váróhelyiséget, ivóvízellátást, WC-t és hulladékgyűjtő ládákat, az átkelőhely személyzete részére pedig pihenő- és étkezőhelyiséget, továbbá - szükség esetén - hálóhelyiséget kell biztosítani; az átkelőhellyel kapcsolatos épület építéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges.

3. Ha az átkelőhelyen a vízijármű napnyugta és napkelte közötti időszakban is közlekedik, a kikötőhelyet, az utasok tartózkodási helyét, be- és kiszállóhelyét, valamint a közlekedési utakat meg kell világítani.

4. A víziútnak az átkelőhely vonalába eső szakaszára mederfelvételt kell készíteni, és a vízijármű közlekedéséhez szükséges vízmélységet biztosítani kell.

5. Az átkelőhelyen közlekedő motoroshajó részére kikötőmólót, vagy kikötőpontot kell létesíteni. Az átkelőhely parti bejáratát zárólánccal kell ellátni és a bejáratnál "A hajó kikötése előtt a hídra lépni tilos" feliratú táblát kell elhelyezni. Ha a partviszonyok a veszélytelen be- és kiszállást lehetővé teszik, a révcsónak közvetlenül a parthoz is kiköthet.

6. A lejáróútnak (rámpának) az átkelőhely forgalmi terhelésére alkalmasnak, továbbá a komp kikötése során keletkezett súrlódás miatt fellépő igénybevételekkel, valamint a víz és a jég romboló hatásával szemben ellenállónak kell lennie.

7. A lejáróúttal (rámpával), valamint az átkelőhelyhez vezető utakkal szemben támasztott műszaki követelmények tekintetében az útügyi és a vízügyi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

8. A lejáróút kialakításához és a kikötőeszközök elhelyezéséhez szükséges vízszint-adatokat az illetékes vízügyi szervtől kell beszerezni.

9. A lejáróút mentén legalább 1,1 méter széles járdákat kell az utasok részére biztosítani. A járda szegélyére - eltávolíthatóan beépített - korlátot kell felszerelni.

10. Kompátkelőhelyen a lejáróút (rámpa) legfeljebb 10 %-os lejtésű lehet, szélességét a forgalom nagysága és a kompon szállítható közúti járművek méretei figyelembevételével kell meghatározni.

11. A kompátkelőhely lejáró útjának közút felé eső végénél sorompót (zárókorlátot vagy záróláncot) kell elhelyezni, és azt - üzemzárástól üzemkezdetig, továbbá ha a komp tartósan nem közlekedik -, zárva kell tartani.

12. A lejáróút mindkét oldalán a vízállás ingadozásának megfelelő számban kikötőbakokat kell elhelyezni. Ha a kikötőbakok az utasokra, a vízijárművekre vagy a komppal szállított közúti járművek mozgására veszélyt jelentenek, a kikötőbakok a talajszint alá süllyesztett, megfelelő kiképzésű és szilárdságú más berendezéssel is helyettesíthetők.

13. A révátkelőhelyen a lejáróút mellé - ha a lejáróút lejtése a 15 %-ot meghaladja - korláttal ellátott lépcsőt kell építeni.

14. Köteles-kompoknál a kompkötél feszítésére, illetőleg rögzítésére szolgáló csörlőt és kötélbakot rendeltetésüknek megfelelő szilárdsággal kell kialakítani, és betonlapba ágyazva kell elhelyezni.

15. Az átkelőhelyen el kell helyezni a Hajózási Szabályzatban előírt jelzéseket.

16. Az átkelőhelyen táblát kell elhelyezni, amelyen

a) kompátkelőhely esetében:

- a menetrendet és díjszabást,

- a komp hordképességét,

- a szállítható utasok, járművek, állatok számát,

- a szállítható járművek megengedett legnagyobb tengelynyomását és összsúlyát,

- a járművek és állatok szállítására vonatkozó egyéb előírásokat,

b) révátkelőhely esetében:

- a menetrendet és díjszabást,

- a szállítható utasok számát,

- az engedélyezett járművek szállítására vonatkozó előírásokat

kell feltüntetni.

17. A komptest mindkét végénél - a lengőhidakon belül - átlépést tiltó táblával ellátott záróláncot kell keresztirányban kifeszíteni.

3. számú melléklet a 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelethez

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

4. számú melléklet a 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelethez

Az átkelőhely és vízijármű üzemeltetésének ellenőrzése

1. A parti létesítmények ellenőrzésének ki kell terjednie:

- a kikötőlétesítmények, berendezések és eszközök, hidak, járók, közlekedési utak, rámpák, korlátok, kompkötelek és csörlők, tűz- és életvédelmi berendezések, valamint jelzőberendezések állapotára,

- a létesítmények karbantartására és tisztaságára,

- a munkahelyek és közlekedési utak megvilágítására,

- az elektromos vezetékek és berendezések érintésvédelmére,

- az ivóvízellátásra és egészségügyi berendezésekre,

- a környezetvédelmi előírások megtartására,

- a biztonságtechnikai berendezésekre és szociális létesítményekre,

- a fuvarozással kapcsolatos rendelkezések megtartására.

2. A révcsónakok ellenőrzésének ki kell terjednie:[10]

- a személyzet képesítő okmányaira,

- a csónak okmányaira,

- a csónak hajózásra alkalmasságára,

- a kikötőberendezésekre,

- a mentő- és jelzőeszközökre,

- a tűz- és munkavédelmi berendezésekre.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § (2)-(3) bekezdését a 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a paragrafus eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta.

[2] A 2. § a 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] Az 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelet 2. §-a a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 22. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] A 3. § (1) bekezdése a 16/1981. (XII. 28.) KPM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 3. § (1) bekezdésének a) pontja a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

[6] Az 5. és 7. § a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

[7] A 6. § a 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] Lásd a 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 8. §-ának (6) és (7) bekezdését.

[9] Az 1. számú melléklet 1. a) alpontja a 10/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[10] A 4. számú melléklet 2. pontját hatályon kívül helyezte, 3. pontjának számozását pedig 2. pontra változtatta a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 9. §-a.

Tartalomjegyzék