25/1980. (VI. 27.) MT rendelet

a mezőgazdasági őrszolgálatról

1. §

A mező- és erdőgazdasági termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, az erdők és a fásítások, a háziállat-, vad- és halállomány, a mező- és erdőgazdasági, valamint geodéziai építmények, illetőleg jelek, az üzemi vízilétesítmények és az üzemi utak védelméről mezőgazdasági őrszolgálatot ellátó személyek (továbbiakban: mezőgazdasági őr) gondoskodnak.

2. §

A mezőgazdasági őrt megilleti az egyenruha és szolgálatának jogszerű teljesítése során a fegyverhasználat.

3. §

A mezőgazdasági őr köteles, illetőleg jogosult:

a) az őrzött területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt igazoltatni és a területről eltávolítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy rajta jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és kísérőjét igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála levő vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogosságát, illetőleg személyazonosságát nem igazolja, a legközelebbi rendőri szervhez vagy a községi, nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervéhez, a városi, fővárosi kerületi tanács vérehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervéhez, illetőleg a megyei városi kerületi hivatalhoz (a továbbiakban együtt: községi szakigazgatási szerv) bekísérni;

d) az általa észlelt vagy tudomására jutott károkozást a terület tulajdonosának (kezelőjének, használójának), illetőleg a községi szakigazgatási szervnek bejelenteni, és a gyanúsított személy ellen a feljelentést megtenni;

e) a károsító cselekmény elkövetésén tettenért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot és az elkövetéshez használt eszközöket elvenni s azokat a községi szakigazgatási szervnek, illetőleg a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

f) a jogtalanul legeltetett vagy a felügyelet nélkül talált állatot a helyi állattartó mezőgazdasági nagyüzemnek, ennek hiányában a községi szakigazgatási szervnek átadni.

4. §

A községi, nagyközségi, városi, fővárosi kerületi tanács, a megyei városi kerületi hivatal által szervezett mezőgazdasági őrszolgálattal felmerülő költségek fedezetére az érdekelt termelőknek -a tulajdonukban (használatukban) levő területek arányában - évenként járulékot kell fizetniük. A járulék mértékét a pénzügyminiszter és a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter rendelete alapján kell megállapítani, kivetni és beszedni.

5. §

Az őrszolgálat felett a felügyeletet a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben gyakorolja.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 19/1968. (V. 21.) Korm. rendelet, a 29/1972. (X. 4.) MT rendelet mellékletének I/21. pontja, a 31/1972. (X. 22.) MT rendelet, valamint a 33/1962. (IX. 12.) Korm. rendelet 80. §-a, 82. §-ának (3) bekezdése, továbbá 83. és 84. §-ai hatályukat vesztik.

(2) A rendelet végrehajtásáról a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke