1981. évi 32. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyve módosításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló, az 1975. évi II. törvénnyel, az 1972. évi 29. számú, az 1978. évi 3. számú, az 1979. évi 13. számú, az 1979. évi 29. számú, valamint az 1981. évi 4. törvényerejű rendelettel módosított 1967. évi II. törvény (a továbbiakban: Mt.) a következőképpen módosul:

1. § Az Mt. 42. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A dolgozónak minden munkaviszonyban töltött naptári évben tizenöt munkanap alapszabadság és a munkaviszonyban töltött idejétől függően pótszabadság jár."

"(3) A szabadság tartama alatt a dolgozónak átlagkeresete jár."

2. § Az Mt. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Aki a munkáltató működését jelentősen befolyásolhatja, annak munkabére veszteséges gazdálkodás esetén a jogszabályban meghatározott mértékben és ideig csökkenthető."

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1982. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az Mt. 42. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára