46/1981. (X. 8.) MT rendelet

a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatóságáról

1. §

(1) A vállalati gazdálkodó szervezetek, (23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 5. §), valamint jogszabályban meghatározott jogi személyek és más szervezetek adóztatását, költségvetési kapcsolataik lebonyolítását és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben törzskönyvi nyilvántartását a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatósága (a továbbiakban: Főigazgatóság) és annak helyi szervei látják el.

(2) A Főigazgatóság helyi szerveként Budapesten és a megyeszékhelyeken megyei (fővárosi) igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), valamint a pénzügyminiszter által meghatározott számú, székhelyű és illetékességi körű adóelszámolási iroda működik.

2. §

(1) A Főigazgatóság az igazgatóság, valamint az adóelszámolási iroda közvetlen irányító és felügyeleti szerve. Országos hatáskörrel szervezi és irányítja az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek adóztatását, pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, költségvetési kapcsolataik lebonyolítását, valamint a törzskönyvi nyilvántartásukkal kapcsolatos munkálatokat.

(2) Az igazgatóság a megye (főváros) területén székhellyel rendelkező vállalati gazdálkodó szervezetek adóztatását, pénzügyi-gazdasági ellenőrzését és törzskönyvi nyilvántartását, valamint jogszabályban meghatározott jogi személyek és más szervezetek adóztatását és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését végző hatóság.

(3) Az adóelszámolási iroda végzi az illetékességi területéhez tartozó igazgatóságok hatáskörébe utalt, a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek költségvetési kapcsolatainak nyilvántartását és elszámolását. Ellátja az ezekkel kapcsolatos adatfeldolgozó és szolgáltató, értékelő és összesítési feladatokat

3. §

(1) A Főigazgatóság a pénzügyminiszter irányítása és felügyelete alatt áll. A Főigazgatóság vezetőjét és helyetteseit a pénzügyminiszter nevezi ki.

(2) Az igazgatóság vezetőjét és a Fővárosi Igazgatóság vezetőjének helyetteseit a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága véleményének meghallgatásával a Főigazgatóság vezetője nevezi ki. A végrehajtó bizottság e jogkörét a fővárosi, megyei tanács elnökére átruházhatja.

(3) Az adóelszámolási iroda vezetőjét a Főigazgatóság vezetője nevezi ki.

4. §

(1) Az igazgatóság az illetékességi területén levő tanácsi szervekkel köteles együttműködni.

(2) Az együttműködés keretében az igazgatóság az illetékes fővárosi, megyei, megyei városi tanács végrehajtó bizottságának

a) rendszeres tájékoztatást ad a tanácsi költségvetést érintő bevételek alakulásáról - ideértve az ellenőrzési hatáskörébe tartozó, nem tanácsi felügyelet alatt álló vállalati gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatban a tanácsoknak átengedett bevételekre vonatkozó adatokat -, továbbá minden olyan adatról, amely a tanácsi költségvetés összeállításához szükséges;

b) folyamatosan rendelkezésére bocsátja a tanácsi felügyelet alá tartozó vállalatoknál tartott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések megállapításait, és minden olyan tájékoztatást, adatot, amely e szervezetek gazdálkodásának, az állammal szembeni kötelezettségeik teljesítésének megítéléséhez szükséges;

c) évente rendszeres tájékoztatást ad a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól.

(3) Az éves pénzügyi-gazdasági ellenőrzési tervet az igazgatóság a területileg illetékes fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságával az állami ellenőrzésről szóló 50/1977. (XII. 21.) MT rendeletben foglaltak szerint egyezteti.

(4) Az illetékes fővárosi, megyei, megyei városi tanács végrehajtó bizottságának felkérésére az igazgatóság a tanács felügyelete alá tartozó vállalatnál - az éves ellenőrzési terv végrehajtásának sérelme nélkül - soron kívüli pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megtartását rendelheti el, és annak megállapításairól a végrehajtó bizottságot tájékoztatja.

(5) Tanácsi felügyelet alá tartozó vállalatoknál szanálási és veszteségrendezési eljárást megelőzően az igazgatóság köteles a vizsgálatot elvégezni.

5. §

A Főigazgatóság - helyi szerveivel - a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezeten belül önálló költségvetési szervként működik.

6. §

(1) Ez a rendelet 1982. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóságának felállításáról szóló 16/1967. (VI. 18.) Korm. rendelet és a módosításáról rendelkező 24/1970. (VIII. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 67. §-a és 106. § (3) bekezdése hatályát veszti, a 85. § (1) bekezdése pedig e rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően módosul.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóságának szervezetébe tartozó területi igazgatóságok, megyei (fővárosi) hivatalok megszűnnek.

(3) Ahol jogszabály Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóságára, annak területi igazgatóságára, megyei (fővárosi) hivatalára, valamint területi adóelszámolási irodára utal, ez alatt a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatóságát, megyei (fővárosi) igazgatóságát, illetve adóelszámolási irodát kell érteni.

(4) A Főigazgatóság, az igazgatóságok és az adóelszámolási iroda feladataira és működésére vonatkozó részletes szabályokat a pénzügyminiszter állapítja meg.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke