Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

53/1982. (X. 7.) MT rendelet

a lakásépítés (vásárlás) pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a következő lakásépítési (vásárlási) formákra terjed ki:

a) tanácsi beruházásban, értékesítés céljára épített lakások (a továbbiakban: tanácsi értékesítésű lakások) vásárlására,

b) gazdálkodó szervezet által értékesítés céljára épített, építtetett lakások vásárlására,

c) magánlakásépítésre.

Pénzügyi feltételek

2. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó lakásépítési (vásárlási) formákban az állam az építtető (vásárló) részére - az Országos Takarékpénztár útján - kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú állami kölcsönt, valamint bankkölcsönt nyújthat.

(2) A kamatkedvezményből adódó terheket az állam viseli.

3. §

(1) Az építtetőnek (vásárlónak) a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség (eladási ár)

a) legalább 30%-át saját erőből kell fedeznie és legfeljebb 70%-áig nyújtható kölcsön;

b) családiház építés (vásárlás) esetén legalább 40%-át saját erőből kell fedeznie és legfeljebb 60%-áig nyújtható kölcsön.

(2) A kedvezményes kölcsönrész után a kamat évi 3%, a törlesztési idő legfeljebb 35 év.

(3) A kedvezményes kamatozású kölcsön összegét az építtető (vásárló) családjának létszámához és vagyoni helyzetéhez igazodóan kell megállapítani.

4. §

(1) A kedvezményes kamatozású kölcsön összegén felül - a 3. § (1) bekezdése a)-b) pontjában meghatározott százalékos mértékig - bankkölcsön nyújtható; a kölcsön törlesztési ideje legfeljebb 15 év. A kölcsönnyújtás egyéb feltételeit az éves Hitelpolitikai Irányelvek határozzák meg.

(2) Ingatlanszerzésre jogosult kiskorú személy lakásépítéséhez (vásárlásához) csak bankkölcsön nyújtható.

5. §

A fiatal házaspárok, továbbá a három vagy több gyermeket eltartók részére - kérelmükre, az építési kölcsön, illetőleg adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg - a saját erő kiegészítésére, annak 50%-áig és legfeljebb öt év időtartamra kölcsön nyújtható. A kölcsön összege a 70 000 forintot nem haladhatja meg, kamata évi 8%.

6. §

(1) A kölcsönök összegét és a visszafizetés feltételeit a 3-5. §-ok, továbbá a Hitelpolitikai Irányelvek alapján egyedi hitelbírálattal az Országos Takarékpénztár állapítja meg.

(2) Az éves Hitelpolitikai Irányelvekben meghatározott kölcsön felső határok közzétételéről a pénzügyminiszter gondoskodik.

Pénzügyi feltételek a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatása esetén

7. §

(1) A munkáltatók dolgozóik lakásépítésének (vásárlásának) támogatására külön jogszabály előírásai szerint lakásépítési alapot képezhetnek.

(2) A munkáltatói támogatás (kölcsön és vissza nem térítendő támogatás) felhasználható a saját erő részbeni teljesítésére és csökkentheti a kedvezményes kamatozású hosszú lejáratú kölcsön, illetőleg a bankkölcsön összegét is.

(3) Ha a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatással történik és az a saját erő kiegészítésére kerül felhasználásra, az építtetőt (vásárlót) terhelő saját rész összege

a) családiház építésénél (vásárlásánál) a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség (eladási ár) 20%-ánál,

b) más lakás építésénél (vásárlásánál) a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség (eladási ár) 10%-ánál,

kevesebb nem lehet.

Törlesztési kedvezmények

8. §

(1) A kedvezményes kamatozású kölcsön visszafizetésére az Országos Takarékpénztár - kérelemre - törlesztési kedvezményt nyújthat, illetőleg évente fokozatosan emelkedő vagy csökkenő törlesztő részleteket állapíthat meg.

(2) A munkáltató az általa nyújtott kölcsön törlesztését az (1) bekezdésben foglaltak szerint is megállapíthatja.

Szociálpolitikai kedvezmény

9. §

(1) Az építtetőt (vásárlót) az általa eltartott vele közös háztartásban élő gyermekek és más családtagok után az építési költségből (eladási árból) szociálpolitikai kedvezmény (a továbbiakban: kedvezmény) illeti meg.

(2) A kedvezmény összege gyermekenként 30 000 Ft, más eltartott családtagok után személyenként 20 000 Ft.

(3) A kedvezmény összege az építési költség (eladási ár) 45%-át nem haladhatja meg.

(4) Fiatal házaspár részére, - kérelemre - a kedvezményt két gyermekig meg kell előlegezni. A megelőlegezés időtartama egy gyermek esetében három év, két gyermek esetében hat év. A kedvezményt az Országos Takarékpénztár a teljesítésig átmenetileg hitelként nyújtja. Ha a vállalt gyermekek az előírt határidőn belül nem születnek meg, a kedvezménynek a 3. § szerinti saját rész százalékos mértékének megfelelő hányadát készpénzben kell megfizetni, a fennmaradó összeget bankkölcsönné kell átalakítani.

10. §

(1) Az építtetőt (vásárlót) a kedvezmény akkor is megilleti, ha az építéshez (vásárláshoz) kedvezményes kamatozású állami kölcsönt, vagy munkáltatói támogatást nem vesz igénybe.

(2) Az építtetőt (vásárlót) a kedvezmény a kölcsön (adásvételi) szerződés megkötését követően született gyermek után - a megelőlegezés kivételével - utólagosan is megilleti. Ilyen esetben a kedvezmény összegével a fennálló kölcsöntartozást, több kölcsön közül a magasabb kamatozású kölcsön összegét kell csökkenteni.

(3) Aki után 1971. július hó 1. napját követően kedvezményt már elszámoltak, újabb lakás építése (vásárlása) esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - kedvezményt nyújtani nem lehet

Pénzügyi lebonyolítás

11. §

(1) A kölcsönök engedélyezését, folyósítását, és az eltérő törlesztést, a kedvezmények megállapítását és ezeknek a költségvetéssel való elszámolását - az építtető, illetőleg az értékesítő szervre tekintet nélkül - az Országos Takarékpénztár végzi.

(2) A kölcsönök összegéig, azok biztosítékaként teljes visszafizetésükig az ingatlannyilvántartásba az Országos Takarékpénztár javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat, kell bejegyezni. A bejegyzett jelzálogjog a törvényes kielégítési elsőbbséggel bíró házadót és illetéket kivéve, az ingatlant terhelő egyéb követeléseket és a haszonélvezeti jogot is megelőzi.

(3) Az ifjúsági takarékbetétre az Országos Takarékpénztár által folyósított külön kölcsönt valamennyi lakásépítési (vásárlási) forma esetében saját erőként kell figyelembe venni.

A tanácsi értékesítésű lakások állami támogatással történő értékesítése

12. §

(1) A tanácsi értékesítésű lakások közül a központilag meghatározott hányadnál - 1985. december 31-ig - az erről rendelkező vevőkijelölési határozat alapján a lakás vásárlóját az eladási árból állami támogatás illeti meg, amelynek mértéke:

a) egyszobás lakás esetén 60 000 Ft

b) másfélszobás lakás esetén 70 000 Ft

c) kétszobás lakás esetén 80 000 Ft

d) két és félszobás lakás esetén 90 000 Ft

e) három és ennél több szobás lakás esetében 100 000 Ft

(2) Az állami támogatást legfeljebb a vásárló lakásigénye mértéke felső határának megfelelő szobaszámú lakásra lehet megállapítani. Ennek során a lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló jogszabályoknak a lakásigény mértékére vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak a vásárlóval közös háztartásban élő házastársat (élettársat), továbbá az általa eltartott gyermeket és más eltartott családtagot lehet figyelembe venni.

(3) A tanácsi értékesítésű lakás vásárlásának pénzügyi feltételei a következők:

a) a szociálpolitikai kedvezmény és az állami támogatás együttes összegével csökkentett eladási ár 10%-át kell előtörlesztésként megfizetni, 90%-áig kedvezményes kölcsönt kell nyújtani.

b) a kamat mértéke évi 1%;

c) a törlesztési idő 35 év.

Zárórendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 1983. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az egyes lakásépítési formák pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet és az ezt módosító 3/1973. (I. 26.) MT, a 27/1974. (VI. 22.) MT, a 36/1975. (XII. 10.) MT, valamint az 52/1980. (XII. 10.) MT számú rendelet hatályát veszti.

(2) E jogszabály rendelkezéseit az 1983. január 1. után megkötött kölcsön (adásvételi) szerződésekre kell alkalmazni. A korábban kötött kölcsön (adásvételi) szerződések tekintetében továbbra is a szerződéskötés időpontjában hatályban volt jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter és az építésügyi és városfejlesztési miniszter, hogy

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben e rendelet végrehajtásáról gondoskodjék,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben e rendelettel nem érintett egyéb építési (felújítási, tatarozási, korszerűsítési, lakóépület bővítési, lakásmegosztási stb.) kölcsönök nyújtásának feltételeit rendeletben megállapítsa,

c) a tanácsi értékesítésű lakások elidegenítésének és - az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben - az eladási ár képzésének módját rendeletben szabályozza,

d) a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a lakásépítés munkáltatói támogatásával kapcsolatos feltételeket rendeletben újólag megállapítsa.

(4) Felhatalmazást kap az építésügyi és városfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter, hogy az emeletráépítések és tetőtérbeépítések feltételeit rendeletben állapítsa meg, valamint az ár- és belvízkárok helyreállítására igényelt kölcsönök feltételeit szabályozza.

(5) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy

a) a lakosságot érintő és a mindenkori Hitelpolitikai Irányelvekben meghatározott lakásépítési kölcsönfeltételeket közzétegye,

b) az Országos Takarékpénztár beruházásában felépítésre kerülő lakások értékesítésének módját szabályozza.

(6) Az Országos Takarékpénztár az e rendelet alapján történő kölcsönnyújtásnál a mindenkori Hitelpolitikai Irányelvekben meghatározott felső határt, valamint az éves jóváhagyott hitelkereteket nem lépheti túl.

Sarlós István s. k.,

a Minisztertanács elnökhelyettese

Tartalomjegyzék