63/1982. (XI. 16.) PM rendelet

a külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokról szóló 28/1972. (X. 3.) PM számú rendelet módosításáról

A gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. számú törvényerejű rendelet 49. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a külkereskedelmi miniszterrel, valamint a Magyar Nemzeti Bank és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokról szóló, a 7/1977. (V. 6.) PM, a 22/1978. (IX. 19.) PM és a 35/1978. (XII. 22.) PM rendeletekkel módosított 28/1972. (X. 3.) PM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, jelenlegi szövege pedig (1) bekezdésre változik:

"(2) Társulás a vámjogszabályokban és külön jogszabályban meghatározott feltételekkel vámszabadterületen is létesíthető."

2. §

Az R. 4. §-ának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: "Ez utóbbi feltételtől a pénzügyi (banki) és szolgáltató területen, valamint - különlegesen indokolt esetekben - más területen is a pénzügyminiszter engedélye alapján el lehet térni."

3. §

Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A társulás a társadalombiztosítás alá eső alkalmazottai részére kifizetett munkabérek után ugyanolyan mértékű társadalombiztosítási járulékot tartozik fizetni, mint a vállalati gazdálkodó szervezetek."

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A társulás a nyereségéből a társasági szerződésben meghatározott módon kockázati alapot köteles képezni. Erre a célra legalább az évi nyereség 15%-át kell fordítani. A kockázati alapot évenként folyamatosan mindaddig képezni kell, amíg annak összege el nem éri a társulás alaptőkéjének (törzstőkéjének) a társasági szerződésben meghatározott százalékos összegét. Ez az összeg az alaptőkének (törzstőkének) 10%-ától 20%-áig terjedhet"

5. §

Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A társadalombiztosítási jogszabályok szempontjából a külföldi munkavállalókat úgy kell tekinteni, mint akiket külföldi munkáltató foglalkoztat a magyar állam területén. E rendelet szempontjából az a munkavállaló minősül külföldinek, akinek az állandó lakóhelye külföldön van, és a társulásnál történő munkavégzés céljából tartózkodik Magyarországon."

6. §

Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldi tag kilépésekor a vagyoni hozzájárulása arányában őt megillető vagyonhányadot a Bank - a hozzá befizetett összeg erejéig -a szerződésben meghatározott pénznemben külföldre átutalja."

7. §

Az R. az alábbi 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A pénzügyminiszter - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a társulás társasági szerződését jóváhagyó határozatában, kellően indokolt kérelem alapján és feltéve, hogy a társulás nem végez semmi olyan tevékenységet, ami áruknak az országhatáron át történő mozgatásával jár, engedélyezheti a vámszabadterületen létesülő külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokról szóló 62/1982. (XI. 16.) PM-KkM számú együttes rendelet 3-6. §-aiban foglalt rendelkezések bármelyikének az alkalmazását, kivéve a társulásnak az állami ellenőrzésre, a vállalati felügyeletre és a vállalati belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok alól való mentesítését."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Hetényi István s. k.,

pénzügyminiszter