1/1983. (I. 1.) IpM rendelet

a Villamosenergia Közszolgáltatási Szabályzat kiadásáról szóló 4/1971. (VI. 5.) NIM számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

A 4/1971. (VI. 5.) NIM számú rendelet (a továbbiakban: R.), valamint az annak mellékleteként kiadott és a 11/1975. (XII. 31.) NIM számú, a 4/1977. (XII. 29.) NIM számú és a 8/1979. (VI. 26.) NIM rendeletekkel módosított és kiegészített VILLAMOSENERGIA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: VKSZ) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítom :

1. §

A R. 2. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A fogyasztó, illetve igénybejelentő ilyen igényének az áramszolgáltató által történő kielégítését külön jogszabály egyéb feltételek teljesítéséhez kötheti."

2. §

(1) A VKSZ 2. §-ának (2) bekezdése a következő új j) és k) pontokkal egészül ki:

(A fogyasztási hellyel kapcsolatos fogalmak a

következők:)

"j) háztartási célú villamosenergia-felhasználás az, amit a fogyasztó (a továbbiakban: háztartási fogyasztó) az egy fogyasztási helyet képező lakásában (lakótelkén) vagy üdülőjében (üdülőtelkén) háztartási vagy kedvtelési fogyasztóberendezéseinek ellátására használ fel;

k) ipari (foglalkozási) célú villamosenergiafelhasználás az, amit a fogyasztó az egy fogyasztási helyet képező lakásában (lakótelkén) vagy üdülőjében (üdülőtelkén) - a háztartási felhasználáson kívül - kereső foglalkozás céljára szolgáló fogyasztóberendezésének ellátására használ fel."

(2) A VKSZ 2. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igényelhető teljesítménnyel kapcsolatos fogalmak a következők:)

"e) üzemszerű hétvégi többletteljesítmény a péntek éjszakai napszak kezdete és a hétfő nappali napszak kezdete közötti időszakra - a munkanapok csúcsidőszakára lekötött teljesítményt meghaladó - rendszeres többletvételezésre igényelhető, vagy az áramszolgáltató előzetes hozzájárulásával esetenként igénybe vehető teljesítmény."

(3) A VKSZ 2. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a 2. § a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyes napszakok időtartama

- az általában érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), illetve

- az évenként külön jogszabályban előírt nyári időszámítás (a továbbiakban: nyári időszámítás)

tartama alatt:

a) teljesítménydíjas-, vontatási és üzemi erőművi árszabás alkalmazása esetén a következő órák közötti időszak:

A teljesítménydíjas fogyasztónak arra a csatlakozási pontjára, amelyre üzemszerű hétvégi többletteljesítményt kötöttek le, a csúcsidőszak csak hétfőtől péntekig terjedő munkanapokra vonatkozik.

b) háztartási-, valamint általános árszabás alkalmazása esetén a következő órák közötti időszak:

(5) A csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak a következők:

a) tartalék csatlakozó berendezés a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló - a szerződésben és a l3. § (2) bekezdésében foglalt feltételek mellett- igénybe vehető csatlakozó berendezés,

b) ideiglenes csatlakozó berendezés az, ami az adott fogyasztási hely

- határozott időtartamú [26. § (1) bekezdés] vagy

- villamosenergia felhasználása céljából adódóan (építkezés, helyváltoztatással járó szakmai tevékenység) ideiglenes jellegű

ellátására szolgál.

(6) Az elszámolással kapcsolatos egyes fogalmak a következők:

a) elszámolási időszak a fogyasztásmérő berendezés két egymás utáni leolvasása közötti időszak;

b) előszámla a tárgyidőszakra vonatkozó, a várható fogyasztásnak megfelelő számla, aminek alapja az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás, új fogyasztó esetén a közte és az áramszolgáltató (megbízottja) között létrejött megállapodás;

c) az évenkénti egyszeri leolvasáson alapuló elszámolás (a továbbiakban: éves számlázás) olyan elszámolási rendszer, melynek keretében az áramszolgáltató vagy megbízottja évenként (12 havonként) egy alkalommal olvassa le a fogyasztásmérő berendezést. Az éves elszámolási időszakon belül a fogyasztó 5 alkalommal, kéthavonként - a részszámla összegének megfelelő - részfizetést teljesít, a hatodik alkalommal a fogyasztásmérő berendezés éves leolvasása alapján megállapított számla összege és a teljesített részszámla fizetések közötti különbözetet egyenlíti ki;

d) részszámla az éves számlázási rendszerbe bevont fogyasztónak az elszámolási időszakon belül benyújtott számla, aminek alapja az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás, illetve a fogyasztó és az áramszolgáltató (megbízottja) között létrejött megállapodás."

3. §

A VKSZ 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

"(2) Az áramszolgáltató - a fogyasztó meghallgatása után - meghatározza és tájékoztatóban közli a birtokában levő adatok alapján

a) az üzemszerűen, illetve tartalék jelleggel igényelt villamos energiát (teljesítményt, többletteljesítményt) hálózatának mely részéről és milyen feltételek mellett tudja szolgáltatni;

b) a csatlakozó berendezés, illetve a méretlen fogyasztói hálózat létesítésének műszaki-gazdasági feltételeit;

c) a kötelezően alkalmazandó, vagy ajánlott villamosenergia ágazati típustervet;

d) az alkalmazandó érintésvédelmi módot;

e) más fogyasztó villamosenergia-vételezését esetleg befolyásoló hálózati zavarokat (pl. feszültség torzulás, feszültség vibrálás) okozó fogyasztóberendezés alkalmazási szándék esetén az ilyen zavarok korlátozására (megelőzésére) vonatkozó előírásokat, ajánlásokat;

f) a szükséges engedélyeket;

g) azt az időpontot, amelytől, kezdődőleg - a közölt feltételek biztosítása esetén - az áramszolgáltatás megkezdhető;

h) az igénybejelentés [5. § (1) bekezdés] legkésőbbi időpontját, valamint azt az időtartamot, ameddig a tájékoztatás érvényét fenn tudja tartani."

4. §

A VKSZ 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A villamosenergia-szolgáltatásra és vételezésre vonatkozó igényt és az igénylő adatait a szerződés kötelező tartalmának megfelelően (9. §) az áramszolgáltatóhoz írásban be kell jelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha

a) a háztartási fogyasztó olyan fogyasztási hely részére igényel villamosenergia-szolgáltatást, amelyben a háztartási fogyasztás mérésére alkalmas, üzemképes fogyasztásmérő berendezés már fel van szerelve,

b) a háztartási fogyasztó teljesítményigényének változása miatt a fogyasztásmérőt, illetőleg a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készüléket cserélni kell,

c) a fogyasztó az érvényben levő szerződését bármilyen vonatkozásban módosítani kívánja,

d) a teljesítménydíjas fogyasztó növekvő teljesítmény igénybevételre kötött szerződése lejár,

e) a határozott időre kötött szerződést a fogyasztó meg kívánja hosszabbítani.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igénybejelentés nem tekinthető új fogyasztói igénynek. Annak megítélésére, hogy az igénybejelentés milyen esetben jelent növekvő igényt, külön jogszabályok rendelkezései az irányadók."

5. §

A VKSZ 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Minden fogyasztási helyre külön szerződést kell kötni.

(2) Egy méretlen üzemi villamosműről, illetve méretlen fogyasztói hálózatról közvetlenül vételező több természetes vagy jogi személlyel (a továbbiakban: felhasználó) külön-külön kell szerződést kötni.

(3) A fogyasztó (ebben a vonatkozásban a továbbiakban: főfogyasztó) mért fogyasztói hálózatán keresztül vételező további felhasználók közül csak azzal köteles az áramszolgáltató szerződést kötni (a továbbiakban: alfogyasztó)

a) akinek a villamos energia vételezését háztartási árszabással vagy azzal együtt mért ipari (foglalkozási) árszabással kell elszámolni,

b) aki közösségi célú felhasználásra igényel villamos energiát.

(4) Nem kell külön szerződést kötni az áramszolgáltatónak a főfogyasztó mért fogyasztói hálózatán keresztül vételező - a (3) bekezdésben nem említett - további olyan felhasználókkal, akiknek a főfogyasztó a 13. § (6) és (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével ad tovább villamos energiát.

(5) A villamos energiát igénylő alfogyasztóként való ellátását az áramszolgáltató nem kezdeményezheti. Az alfogyasztóval kötendő Villamosenergia Közszolgáltatási Szerződés csak a főfogyasztó írásbeli hozzájárulása alapján jöhet létre. A főfogyasztó ezt a hozzájárulást legalább 6 hónapi határidővel vonhatja csak vissza. Az áramszolgáltató és az alfogyasztó közötti szerződés érvénye és az áramszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége csak olyan mértékig terjed, illetve csak addig áll fenn, amilyen mértékig, illetve ameddig a főfogyasztó az alfogyasztó rendelkezésére áll.

(6) Egy fogyasztásmérő berendezésen keresztül társbérlőként közösen vételező háztartási fogyasztókkal (a továbbiakban: közös fogyasztók) egy szerződést kell kötni. A közös fogyasztókat - a villamosenergia-vételezés tekintetében - egyenlő jogok illetik meg és a közös fogyasztásért egyetemlegesen felelősek.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a háztartási és az ipari (foglalkozási) célra vételezett villamos energia nem mérhető közös fogyasztásmérőn.

(8) Amennyiben a közös fogyasztók fogyasztói vezetékhálózatukat - az áramszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, megbízottjával) való előzetes egyeztetésnek megfelelően - saját költségükön szétválasztották, az áramszolgáltató köteles az önállóvá vált fogyasztókkal új szerződést kötni.

(9) Külön szerződést kell kötni és külön fogyasztásmérést kell kiépíteni az eltérő villamosenergia-árak alkalmazása céljából - egy fogyasztási helyen belül is -

a) a háztartási és az ipari (foglalkozási) célú villamosenergia-vételezésre a (10) bekezdésben foglalt kivétellel,

b) a háztartási és az építkezési célú villamosenergia-vételezésre.

(10) A fogyasztó igénybejelentésében kérheti az áramszolgáltatótól a háztartási és az ipari (foglalkozási) célú vételezésére egy szerződés kötését, ennek megfelelően a közös fogyasztásmérést és a háztartási árszabás alkalmazását. Az áramszolgáltató a kérést teljesítheti, ha a fogyasztási helynek - a lakás hőtároló helyiségfűtő berendezése nélkül számított - összes teljesítményigénye a 10 kVA-t és a 12 havi villamosenergia-igénye vagy előző 12 havi fogyasztása a 10 000 kWh-t nem haladja meg. Ha a fogyasztó ilyen irányú kérelmet nem terjeszt elő, vagy annak teljesítését az áramszolgáltató elutasította és ennek ellenére közös fogyasztásmérőn keresztül vételez, az a 19. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti szabálytalan vételezésnek minősül."

6. §

(1) A VKSZ 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:)

"d) a csatlakozás módját, ideértve a tartalék csatlakozó berendezést, illetőleg rendelkezésre állása elszámolásának alapjául szolgáló jellemzőit is, továbbá a csatlakozási pontot és annak az elszámolás alapjául szolgáló feszültségszintjét, valamint a csatlakozó berendezés esetleg ideiglenes jellegét,"

(2) A VKSZ 9. § (4) bekezdésében a Nehézipari Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztálya megjelölés helyébe Ipari Minisztérium Országos Energiagazdálkodási Hatóság megjelölés lép.

7. §

(1) A VKSZ 10. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fogyasztó az általa létesített üzemi villamosmű, illetve fogyasztói vezetékhálózat elkészültét - ideértve a fogyasztásmérő-hely, illetve az időprogram-kapcsoló felszerelési hely elkészültét is - köteles az áramszolgáltató részére a szerződés szerinti időpontban bejelenteni [9. § (1) bekezdés p) pont].

(2) Az áramszolgáltató a közcélú villamosmű üzembiztonsága érdekében az üzemi villamosművet, illetve a fogyasztói vezetékhálózatot és a fogyasztóberendezést a bekapcsolás előtt felülvizsgálhatja és ha az a szabványoknak, típusterveknek és egyéb érintésvédelmi előírásoknak, továbbá az áramszolgáltató által előírt követelményeknek [4. § (2) és (3) bekezdés] nem felel meg, a bekapcsolást megtagadhatja. A Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatának* (a továbbiakban: KLÉSZ) hatálya alá tartozó fogyasztói vezetékhálózat szerelését végző szerv (személy) a bekapcsolás előtt köteles írásban nyilatkozatot adni az áramszolgáltató részére, hogy a fogyasztói vezetékhálózatot a szabványoknak, típusterveknek, a KLÉSZ előírásainak és egyéb vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően készítette el."[1]

(2) A VKSZ 10. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bekapcsolásra, az időprogram-kapcsoló üzembehelyezésére és beállítására, illetve vezérlésére kizárólag az áramszolgáltató jogosult. Az áramszolgáltató köteles az időprogram-kapcsolót a fogyasztásmérő berendezéssel azonos módon záróbélyeggel (plomba) ellátni."

8. §

A VKSZ 13. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A fogyasztó az általa vételezett villamos energiát - a háztartási és a közösségi célra vételezett villamos energia kivételével - a mért fogyasztói hálózatán keresztül vételező további felhasználó részére - kivéve a háztartási és a közösségi célú felhasználónak - térítéssel vagy térítés nélkül továbbadhatja. A fogyasztó fogyasztási helyén kívül levő további felhasználó részére való továbbadás esetén azonban alkalmazni kell a (6) bekezdésben foglaltakat. Nem minősül továbbadásnak a villámosenergia-árszabásokban meghatározott közös fogyasztás."

9. §

A VKSZ 16. §-ának (1), (4), (6) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az elszámolási időszakban szolgáltatott villamos energia mennyiségét az áramszolgáltató (megbízottja) - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztásmérő berendezés leolvasásából nyert adatok alapján állapítja meg."

"(4) A villamos energia árát és a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos egyéb szolgáltatások díjait külön jogszabályok, rendelkezések és ármegállapítások tartalmazzák."

"(6) Az áramszolgáltató (megbízottja) a (4) bekezdés szerinti árat és díjat általában kéthavonta,

- éves számlázás esetén évente,

- a teljesítménydíjas fogyasztónak havonta számlázza. Az éves számlázási rendszerben árváltozás esetén a régi, illetve az új árral elszámolandó villamosenergia-mennyiséget az (1) bekezdés szerint megállapított villamosenergia-fogyasztásnak az árváltozás időpontja és az elszámolási időszak fogyasztásmérő leolvasási időpontjai által meghatározott időtartamok arányában történt megosztásával kell megállapítani.

(7) A fogyasztó a számlát

- bemutatáskor, illetve

- az azon feltüntetett időpontig,

de legkésőbb az attól számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. A számla bemutatásával azonos hatályú a számla kézbesítésének megkísérléséről szóló értesítés olyan esetben, amikor a fogyasztót vagy a nevére szóló számla átvételére, illetve kiegyenlítésére jogosult személyt a számla kézbesítésekor a szerződésben megadott fogyasztási hely címén nem találták. Ha a háztartási fogyasztó (lak)címe és fogyasztási helyének címe nem azonos, a fogyasztó kérésére a számlát vagy az annak bemutatásával azonos hatályú értesítést a fogyasztó (lak)címére kell küldeni."

10. §

A VKSZ 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Elszámolás hibás mérés esetén

13. § (1) Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibásan mér, annak leolvasási adatai külön vizsgálat nélkül számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

(2) Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell.

(3) A helyes fogyasztási adatok bizonyításáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Ennek alapjául az előző elszámolási időszak adatai szolgálhatnak.

(4) Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, a végleges elszámolás alapjául az előző év ugyanazon időszakának fogyasztási adatai szolgálhatnak. Ha ilyen adat nem áll rendelkezésre vagy ha időközben a fogyasztó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző, illetve követő elszámolási időszak(ok) - de legalább négy hónap - fogyasztási adatainak időarányos középértéke képezi az elszámolás alapját.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti elszámolás alapján teljesítmény-túllépés pótdíj nem számítható fel."

11. §

A VKSZ 19. §-a (2) bekezdésének a), d), e) és i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"a) az általa vételezett villamos energiát háztartási vagy közösségi célra továbbadja, illetőleg a háztartási vagy közösségi célra általa vételezett villamos energiát továbbadja [13. § (8) bekezdés],"

"d) villamos energiát a fogyasztásmérő berendezés, a névleges csatlakozási teljesítményt meghatározó állítható túláramvédelem, az első túláramvédelem, az időprogram-kapcsoló, a terheléskorlátozó készülék működésének bármilyen módon való befolyásolásával, illetve ezek bármelyikének megkerülésével vételez; ezen készülékek felszerelését, beállítását, karbantartását, cseréjét - az előzetes értesítésben közölt vagy az annak alapján egyeztetett időpontban - akadályozza, illetve a méretlen fogyasztói hálózaton vételezési lehetőséget létesít,

e) a villamos energiát olyan üzemi villamosművön, illetve fogyasztói vezetékhálózaton vételezi, amely nem felel meg a szabványoknak és az érintésvédelmi előírásoknak, vagy a testi épséget, élet- és vagyonbizonságot közvetlenül veszélyezteti,"

"i) a kizárólagos rendelkezése alatt álló helyen levő csatlakozó berendezést, méretlen fogyasztói hálózatot, fogyasztásmérő berendezést vagy időprogram-kapcsolót megrongálja, a zárópecsétet eltávolítja és vagy sérülését az áramszolgáltatónak nem jelenti be,"

12. §

A VKSZ 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A villamosenergia-szolgáltatás megszakításából, a VET 5. §-a (1) bekezdésében foglaltakon túlmenő szüneteltetéséből vagy korlátozásából eredő károk érvényesítése esetén az elvárhatósággal kapcsolatos kérdésekben ki kell kérni az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet szakvéleményét."

13. §

A VKSZ 22. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A fogyasztó által szabálytalanul vételezett villamos energiáért felemelt árat kell felszámítani, ha az a villamos energiát a 19. § (2) bekezdésének a)-d), f), i), illetőleg n) pontja szerint, vagy - a 8. §-ban és a 11. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - érvényes szerződés nélkül vételezte.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a szabálytalanul vételezett villamosenergia-mennyiséget a beépített fogyasztóberendezés névleges teljesítmény felvétele és a következő kihasználási óraszámok figyelembevételével kell megállapítani:

- általános háztartási fogyasztás esetén havi 125 óra,

- egyműszakos üzem (napi 6-11 órás fogyasztás) esetén havi 180 óra,

- kétműszakos üzem (napi 12-16 órás fogyasztás) esetén havi 360 óra,

- három- és négyműszakos üzem (napi 13 óra vagy azt meghaladó, illetőleg folyamatos fogyasztás) esetén havi 540 óra,

- hőtároló villamos vízmelegítő esetén havi 240 óra,

- hőtároló helyiségfűtő berendezés esetén havi 240 óra, amely csak október 1-től április 30-ig terjedő időszakban alkalmazható.

Az így megállapított villamosenergia-menynyiség nem lehet több, mint a hiteles mérőberendezéssel esetleg megállapított teljes fogyasztás."

14. §

A VKSZ 23. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az áramszolgáltató a 19. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti szabálytalan vételezés esetén a kizárás, majd a szabálytalan vételezés megszüntetését követő visszakapcsolás elvégzésére a díjbeszedéssel megbízott szervezetet felhatalmazhatja."

15. §

A VKSZ 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemi villamosmű, illetve a fogyasztói vezetékhálózat fenntartásáról - ideértve a hozzátartozó teljes érintésvédelmi rendszer üzemképes (hatásos) állapotban való tartása érdekében szükséges rendszeres karbantartását, hibajavítását és ellenőrzését, illetve szabványossági felülvizsgálatát és minősítését is - továbbá a teljesítményigény növekedés miatt szükséges bővítésének végrehajtásáról az köteles gondoskodni, akinek a tulajdonában (kezelésében) van. Ilyen munkálatok esetén a 10. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni."

16. §

A VKSZ 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A háztartási fogyasztóval kötött szerződést - a 7. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével - csak a háztartási fogyasztó mondhatja fel.

(2) A háztartási fogyasztónak a lakásból a szerződés felmondása nélkül való kiköltözése a szerződés érvényét nem szünteti meg. Ilyen esetben a kiköltöző fogyasztó szerződése az új fogyasztó igénybejelentése alapján szűnik meg."

17. §

(1) A VKSZ 26. §-ának (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A határozott időre kötött szerződés a lejárati időpontja után megszűnik, kivéve, ha a fogyasztó a lejárati időpont előtt legalább 30 nappal a szerződés meghosszabbítására vonatkozó igényét bejelenti és azt az áramszolgáltató elfogadja."

"(4) Az áramszolgáltató a csatlakozási pontra üzemszerű, illetőleg tartalék jellegű igénybevételre lekötött teljesítmény folyamtos szolgáltatásával változatlan mértékben köteles rendelkezésre állni, amíg a fogyasztó azt igényli. Ez a folyamatos szolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik az ideiglenes csatlakozó berendezésen [2. § (5) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdés d) pontja] keresztül ellátott csatlakozási pontra."

(2) A VKSZ 26. §-ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

"c) ha a fogyasztási helyen új csatlakozási pont létesült, a csatlakozási pont(ok) feszültségszintje vagy a csatlakozás módja megváltozik."

18. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján: lép hatályba; egyidejűleg a VKSZ 15. § (2) és (3) bekezdése és a 26/A. § hatályát veszti, továbbá a 26. § (5) bekezdésében az "5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti" szövegrészt törölni kell.

Méhes Lajos s. k.,

ipari miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * Közzétételéről jelenleg: a 8/1981. (XII. 27.) IpM számú rendelet intézkedik.