19/1984. (XII. 19.) KM rendelet

a gépjárművezetőképző munkaközösségekről szóló 7/1971. (VIII. 27.) KPM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről

1. §

A gépjárművezetőképző munkaközöségekről szóló - a 16/1981. (XII. 28.) KPM számú és a 15/1983. (VI. 30.) KPM számú rendelettel módosított - 7/1971. (VIII. 27.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gépjárművezetőképző munkaközösség (a továbbiakban: munkaközösség) - legalább négy, legfeljebb húsz taggal - a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) engedélyével alakulhat. A munkaközösség a szakigazgatási szerv felügyelete alatt működő jogi személy."

2. §

A R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szakigazgatási szerv a felügyeleti jogkörében megsemmisítheti a taggyűlés törvénysértő határozatát."

3. §

(1) A R. 4. §-a (3), (4), (5) bekezdésének számozása (4), (5), (6) bekezdésre változik és a § a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A munkaközösség - munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében - alkalmazottként is foglalkoztathat oktatót."

(2) A R. 4. §-ának (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A munkaközösség vezetője)

"f) gyakorolja a munkaközösség alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat"

4. §

(1) A R. 5. §-a (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésének számozása (2), (3), (4), (5), (6) bekezdésre változik és a § a következő új (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A munkaközösség vezetője elvállalja a jelentkező tanulók oktatását és kijelöli a tanuló igényének figyelembevételével a gyakorlati oktatást végző tagot vagy alkalmazottat."

(2) A R. 5. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A tartalékalapot vagy az annak felhasználásával keletkezett vagyont a munkaközösség megszűnése után lehet a tagok között - végzett munkájuk arányában - felosztani."

5. §

A R. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A munkaközösség a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tanfolyamok közül az "A" és a "B" járműkategóriába tartozó járművek, továbbá a "mezőgazdasági vontató", a "lassú jármű", a "segédmotoros-kerékpár" és az "állati erővel vont jármű" vezetői részére tanfolyamot, továbbképző tanfolyamot (továbbképzést) szervezhet

(2) Továbbképző tanfolyam (továbbképzés)

a) elméleti (KRESZ, műszaki) tárgyakból,

b) hibaelhárításra vonatkozó elméleti anyagokból,

c) különleges körülmények közötti vezetésből (pl.: esti vezetés, vezetés autópályán, hegyi úton, jeges úton),

d) üzemanyag-takarékos vezetési módokból,

e) új gépkocsitípusról, vezetéséből,

f) mozgássérültek részére vezetési gyakorlatból,

g) elméleti és gyakorlati vezetéstechnikai ismeretekből, utánfutó és lakókocsi vontatásából szervezhető.

(3) Továbbképző tanfolyamon (továbbképzésen) az a munkaközösségi tag vagy alkalmazott oktathat, aki

a) a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendeletben említett valamely képző szervnél főállású oktatóként dolgozik, és

b) legalább öt éve folyamatosan oktatási tevékenységet végez."

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1. §-ának (2) bekezdése, 2. §-a (1) bekezdésének "és megvan az 1. számú ellenőrző lapja is" szövegrésze, 2. §-ának (8) bekezdése, 7. §-ának (1) bekezdése és 8. §-a a hatályát veszti, a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM számú rendelet 19. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A gépjárművezető-képző munkaközösség külön jogszabályban meghatározott továbbképzést is szervezhet."

(2) A rendelet hatálybalépése a korábban kiadott működési engedélyeket nem érinti, a már működő gépjárművezető-képző munkaközösség tevékenységi körének módosításához azonban a szakigazgatási szerv engedélye szükséges,

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter