15/1983. (VI. 30.) KPM rendelet

a közúti közlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A segédmotoros kerékpár vezetői, a munkagép vezetői, valamint az állati erővel vont jármű hajtói vizsga díjáról szóló 4/1971. (VI. 20.) KPM számú rendelet 1. §-ában az "Autóközlekedési Tanintézet" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép.

2. §

A gépjárművezetőképző munkaközösségekről szóló 7/1971. (VIII. 27.) KPM számú rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkaközösségi tag felvétele tárgyában hozott taggyűlési határozathoz a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének jóváhagyása szükséges."

3. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú együttes rendelet 51. §-a (1) bekezdésének bevezető része és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti forgalomban csak a közút kezelőjének hozzájárulásával, a hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatában meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad Közlekedni

a) olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb összsúlya vagy tengelyterhelése meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket (túlsúlyos jármű, vagy tengelytúlsúlyos jármű)."

4. §

(1) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ában és - az autóbusz és a trolibusz tekintetében - a 82. §-ának (3) bekezdésében a "Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

(2) A R 20. §-ának (3) és (4) bekezdésében, a 21. §-ának (1) bekezdésében, a 22 §-ának (1) bekezdésében, a 27. §-ának (7) bekezdésében, a 44. §-ának (4) bekezdésében, a 45. §-ának (3) bekezdésében, 74. §-ában és a 82. §-ának (2) és (3) bekezdésében a "KPM Autófelügyelet", illetőleg "Autófelügyelet" szövegrész helyébe "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

5. §

(1) A gépjárművek tüzelő- és kenőanyaga mennyiségi és minőségi normájának megállapításáról szóló, a 8/1978. (XI. 14.) KPM számú rendelettel, a 18/1980. (IX. 25.) KPM számú rendelettel, a 12/1981. (X. 8.) KPM számú rendelettel és a 8/1982. (VIII. 18.) KPM számú rendelettel módosított 17/1975. (XII. 29.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (4) bekezdésében és 6. §-ának (1) bekezdésében a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

(2) A R 7. §-ának (3) bekezdésében a "KPM Autófélügyelet" szövegrész helyébe, illetőleg 7. §-ának (4) bekezdésében a "Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép.

6. §

(1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Közlekedési Főfelügyelet által - a Belkereskedelmi Minisztérium, az Ipari Minisztérium, az Országos Anyag- és Árhivatal egyetértésének megszerzése után - erre kijelölt gyártó vagy kereskedelmi vállalat (szövetkezet) az általa értékesített járművek forgalombahelyezés előtti vizsgálatát maga is elvégezheti. A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve jogosult e vizsgálat ellenőrzésére."

(2) A R 9. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Közlekedési Főfelügyelet által kijelölt vállalatnak (szövetkezetnek) vagy műszeres vizsgáló állomásnak a jármű vizsgálatáról kiállított igazolása alapján a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve a hatósági engedély érvényességi idejét - a vállalat (szövetkezet.) vagy a műszeres vizsgáló állomás telepén - külön vizsgálat nélkül is meghosszabbíthatja."

(3) A R 8. §-ának (1) bekezdésében (3)-(4) bekezdésében, az (5) bekezdésének c) pontjában és (6)-(8) bekezdésében, a 9. §-ának (1)-(6) bekezdésében és (8)-(9) bekezdésében, a 10. §-ában, a 11. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdésében, a 12. §-ának (1) bekezdésében, a 13. §-ának (1) és (3)-(5) bekezdésében, a 14. §-ának (2) és (5) bekezdésében, a 16. §-ának (1) és (3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében, 17. §-ában, 18. §-ában, 19. §-ának (1), (3) és (5) bekezdésében és 25. §-ának (3) bekezdésében az "Autófelügyelet" szövegrész helyébe "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép.

(4) A R.-nek a (3) bekezdésben nem említett rendelkezéseiben a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyéhe a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

(5) A R 2. §-a és 25. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése hatályát veszti.

7. §

(1) A közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 4/1978. (VII. 6.) KPM-BM számú együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A melléklet 1-5. pontjában megállapított díjakat illetékbélyegben kell leróni, a 6., a 12-13. pontjában meghatározott díjakat a Közlekedési Főfelügyelet költségvetési elszámolási számlájára, a 7-11. pontjában meghatározott díjakat a fővárosi, megyei tanács közlekedési felügyeletének költségvetési számlájára kell befizetni."

(2) A R 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A jármű műszaki állapotának eseti vagy telephelyi ellenőrzése során elrendelt vizsgálat díja az időszakos vizsgálat díjával azonos összegű. Díjat az üzembentartó abban az esetben köteles fizetni, ha

a) a vizsgálat megállapítása szerint a jármű nem felel meg a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek,

b) a járművet átalakították és átalakítás után a hatóságnál nem mutatták be,

c) a jármű hatósági engedélyének érvényességi határidejét a vizsgálat alapján - az üzembentartó kérelmére - meghosszabbítják."

(3) A R. 4. §-ában a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe "fővárosi, megyei tanács közlekedési felügyelete" szövegrész, a R. mellékletének 9. és 10. pontjában az "Autófelügyelet" szövegrész helyébe "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

8. §

A személyi tulajdonú személygépkocsik soronkívüli vásárlásának engedélyezéséről szóló 15/1979. (VII. 28.) KFM-BkM számú együttes rendelet 2. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és a 3. §-ának (1) bekezdésében a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

9. §

(1) A tehergépkocsik üres futásának korlátozásáról szóló 20/1980. (XI. 11.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A térítést a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell - önbevallással - a Közlekedési Főfelügyelet 232-90173-8821 számú költségvetési elszámolási számlájára befizetni."

(2) A R. 4. §-ában a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép, és a § a következő rendelkezéssel egészül ki: "Az összeget a Közlekedési Főfelügyelet költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni."

10. §

(1) A magánszemélyek gépjárműhasználatáról szóló 3/1980. (II. 6.) MT számú rendelet végrehajtására kiadott 5/1982. (VII. 21.) KPM-MÉM számú együttes rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve a közlekedés biztonsága és a megfelelő színvonalú szolgáltatás érdekében a magántaxis részére csak saját tulajdonú, hat évnél nem idősebb, legalább négyajtós limousine vagy combi kivitelű, kifogástalan esztétikai állapotú személygépkocsira ad ki üzembentartási engedélyt."

(2) A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A magántaxis (alkalmazottja, segítő családtagja) tevékenységéhez legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedély, továbbá a pályaalkalmassági vizsgálat során megszerzett II. jelű alkalmassági minősítés szükséges."

(3) A Vhr. 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A személy taxira "taxi", a tehertaxira "tehertaxi" feliratú pántot kell felszerelni.

(4) A fuvarozó és tehertaxizó kisiparosnak járműve vezetőfülkéjében, a magántaxisnak személygépkocsija utasterében az általa alkalmazott díjat - jól látható módon - a fuvarozás vagy a személyszállítás igénybevételének megkezdése előtt is felismerhetően - fel kell tüntetnie."

(4) A Vhr. 4. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Személytaxival árufuvarozás nem végezhető."

(5) A Vhr. 1. §-ának (1) bekezdésében, az 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 8. §-ában a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép.

(6) A Vhr. 3. §-a (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

11. §

(1) Az üzemi autóbuszok selejtezéséről szóló 7/1982. (VIII. 9.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzembentartási határidő meghosszabbítása esetén a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve az autóbusz forgalmi engedélyébe tett korábbi bejegyzést megfelelően módosítja."

(2) A R. 4. §-ának (1) bekezdésében és az 5. §-ának (2) bekezdésében az "Autófelügyelet" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész lép.

(3) A R 3. §-a hatályát veszti.

12. §

(1) A közületi szervek gépjárműveiről szóló 59/1982. (XI. 16.) MT számú rendelet végrehajtására kiadott 10/1982. (XI. 16.) KPM számú rendelet (a továbbiakban: R) 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közületi szervnek

a) a főtevékenységként végzett személyszállításra - a b) pontban foglaltak kivételével -, továbbá főtevékenységként végzett fuvarozásra a Közlekedési Főfelügyelet,

b) autóbusszal a fővárosban, illetőleg egy megyén belül menetrend szerint végzett személyszállításra a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve

adhat engedélyt."

(2) A R 15. §-ában a "KPM Autófelügyelet 232-90173-3806 számú számlájára" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervének költségvetési számlájára" szövegrész lép.

(3) A R 4. §-ában, 11. §-ának b) pontjában és a 3. számú melléklete 1. pontjának második fordulatában és 2. pontjában a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

13. §

A nagyértékű közúti gépjármüvek beszerzéséről és üzemeltetéséről szóló 6/1983. (V. 18.) KPM számú rendelet 1. §-ában a "KPM Autófelügyelet" szövegrész helyébe "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész lép.

14. §

Ez a rendelet 1983. július hó 1. napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter