43/1984. (XI. 6.) PM rendelet

az agráripari egyesülés alapításáról, továbbá működésének pénzügyi és munkaügyi feltételeiről

A Minisztertanács felhatalmazása alapján a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

Az agráripari egyesülés vagyona

1. §

(1) Az agráripari egyesülés induló vagyonát az agráripari egyesülésben résztvevő állami vállalatok, gazdasági társulások és szövetkezetek (a továbbiakban együtt: résztvevő gazdálkodó szervezetek) az alapító okiratban meghatározott összegben, az egyesülés számlájára fizetik be.

(2) A résztvevő gazdálkodó szervezetek évenként érdekeltségi alapjuknak az agráripari egyesülés tanácsa (a továbbiakban: Tanács) által meghatározott részét az agráripari egyesülés érdekeltségi alapjába utalják át.

(3) A (2) bekezdés szerint átadott érdekeltségi alap vagyoni hozzájárulásként számításba vehető hányadát a Tanács állapítja meg.

(4) A résztvevő gazdálkodó szervezetek vagyoni hozzájárulásként álló- és forgóeszközöket is átadhatnak az agráripari egyesülésnek.

(5) Az induló vagyon és az évenkénti vagyoni hozzájárulás (a továbbiakban: vagyoni betét) működési költségre nem fordítható.

(6) Az agráripari egyesülés működési költségeit saját bevételeiből fedezi; ha az nem elegendő, a költségeket - a Tanács döntése szerint - a résztvevő gazdálkodó szervezetek viselik.

Az eredmény feloszlása

2. §

(1) Az agráripari egyesülés évenkénti nyereségét - az érdekeltségi alapba helyezett keresetszabályozási és felhalmozási adóra visszatartott rész kivételével - a vagyoni betétek arányában maradéktalanul felosztja a résztvevő gazdálkodó szervezetek között

(2) Az agráripari egyesülés mérleget olyan időben köteles készíteni, hogy annak adatai a résztvevő gazdálkodó szervezetek mérlegébe beépíthetők legyenek.

A tagszervezetek kezesi felelőssége

3. §

(1) Az agráripari egyesülés vesztesége vagy alaphiánya az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a résztvevő gazdálkodó szervezeteket terheli.

(2) Az agráripari egyesülés fizetésképtelensége esetén a résztvevő gazdálkodó szervezetek vagyoni betétjük arányában kezesként felelnek.

(3) Az agráripari egyesülés által fizetendő adók, a kapott támogatások kezelésénél, ellenőrzésénél a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, a vállalatok és szövetkezetek adóigazgatására, költségvetési kapcsolatainak lebonyolítására, pénzügyi és gazdasági ellenőrzésére vonatkozó eljárás szabályairól szóló jogszabályok, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kilépés, kizárás pénzügyi feltételei

4. §

(1) A kilépő résztvevő gazdálkodó szervezet legfeljebb a vagyoni betétjének és a kilépésig keletkezett vagyonváltozásból a vagyoni betéttel arányos pénzbeli ellenértékére jogosult, melyet az alapító okiratban foglaltak szerint kell kiadni.

(2) A kifizethető vagyon összegét felszámoló mérleg alapján kell megállapítani.

(3) Ha a felszámoló mérlegben kimutatott vagyon kisebb, mint a tárgyévi mérleg szerinti vagyon összege, a kilépő résztvevő gazdálkodó szervezet részére a felszámoló mérleg szerinti vagyon vagyoni betéttel arányos összege fizethető ki.

(4) A kizárt tag legfeljebb csak vagyoni betétjének a pénzbeli ellenértékére, illetőleg a (3) bekezdés szerint megállapított részére jogosult.

Munkaügyi szabályok

5. §

(1) Az agráripari egyesülésnél foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit és a mezőgazdasági nagyüzemek dolgozói munkarendjének és munkadíjazásának szabályairól szóló rendelkezéseknek az állami gazdaságokra vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a prémiumot a felosztás előtti nyereség alapulvételével a Tanács állapítja meg.

(2) Az agráripari egyesülést egyedi elbírálás alapján értéksor nélkül kell kategóriába sorolni.

6. §

(1) Ez a rendelet 1985. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 14/1976. (VI. 19.) PM-MüM együttes rendelet.

(2) Az eredményfelhasználásra vonatkozó előírásokat első ízben az 1985. évi eredményelszámolásnál kell alkalmazni.

Dr. Hetényi István s. k.,

pénzügyminiszter

Tartalomjegyzék