24/1985. (V. 6.) MT rendelet

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról

Az 1979. évi II. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a 23/1979. (VI. 28.) MT rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosítja

1. §

A Vhr. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami költségvetés az állami feladatok, illetve a társadalmi közös szükségletek megvalósításához igénybe vehető azon pénzeszközöket tartalmazza, amelyek elosztásáról az Országgyűlés, illetve felhatalmazása alapján a Minisztertanács dönt."

2. §

A Vhr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanács költségvetése a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának - a tanácsok középtávú tervének pénzügyi előirányzatain (a továbbiakban: középtávú pénzügyi előirányzat) alapuló - pénzalapja, amely az általa igénybe vehető pénzeszközöket tartalmazza, s magába foglalja a működés, a fenntartás és a fejlesztés előirányzatait.",

3. §

A Vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápt. 7. §-ához)

"6. § Az állam bevételei megoszlanak a központi és a tanácsi pénzalap között. A tanács által igénybe vehető bevételi források körét és az állami támogatást, továbbá a lakossági hozzájárulások elvi kereteit az Országgyűlés határozza meg."

4. §

A Vhr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép; egyidejűleg e szakasz a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A központi és a tanácsi költségvetést, illetve az elkülönített állami pénzalapokat megillető befizetési kötelezettségekre, a befizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére vonatkozó részletes szabályokat a pénzügyminiszter állapítja meg, árszabályozást érintő kérdésekben az Országos Anyag- és.Árhivatal elnökével egyetértésben. A szabályok megállapítása az érdekelt miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői véleményének figyelembevételével, illetve szövetkezetek tekintetében az országos érdekképviseleti szervekkel egyetértésben, a csak egy ágazatra vonatkozó szabályok megállapítása pedig az ágazati miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) egyetértésben történik."

"(3) A tanácsi bevételeket képező adókat, hozzájárulásokat, díjakat a jogszabály által szabályozott módon és mértékben a tanácsok mérsékelhetik, illetve az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével növelhetik is; egyes hozzájárulásokat és díjakat a helyi tanácsok - jogszabály felhatalmazása alapján - a helyi társadalmi és gazdasági adottságok figyelembevételével állapíthatnak meg."

5. §

A Vhr. 8. §-ának (1), valamint (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A társadalmi közös szükségletek kielégítésére előirányzott pénzeszközök a központi és a tanácsi költségvetési szervek feladatainak ellátását, illetve támogatását, valamint a társadalombiztosítási szolgáltatások teljesítését szolgálják."

"(3) A központi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzata a központi beruházások költségvetési fedezetét, a vállalati beruházások költségvetési támogatását és a magánlakás-építés általános támogatását, valamint a forgóalapnövelési és készletezési célú előirányzatokat tartalmazza.

(4) A tanácsi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzata a tanácsi beruházások költségvetési fedezetét, valamint a magánlakás-építés szociális célú támogatását, egyéb fejlesztési célú előirányzatokat, továbbá egyes - elsősorban közszolgáltató - vállalatok támogatását tartalmazza."

6. §

A Vhr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lepnek:

(Ápt. 10. §-ához)

"9. § (1) A tanácsok középtávú pénzügyi előirányzataihoz, illetve éves költségvetéséhez, valamint az ezek végrehajtásáról szóló jelentésekhez tájékoztatás céljából teljeskörűen be kell mutatni az Országgyűlésnek a tanácsok valamennyi bevételi és kiadási előirányzatát és azok teljesítését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon kell az Országgyűlés elé terjeszteni a központi költségvetési szervek teljes körű előirányzatát és annak teljesítését."

7. §

A Vhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ápt. 12. §-ához)

"11. § (1) A tanácsi szabályozott és egyéb bevételi források, valamint az állami támogatások összességükben

- legyenek összhangban a népgazdasági és a tanácsi tervekkel, a népgazdasági terv területfejlesztési céljaival és környezetvédelmi követelményeivel; támasszák alá - az ágazati követelmények és szakmai. programok figyelembevételével - az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális és a gazdasági szükségleteket, kielégítő intézmények tevékenységének, illetve az ehhez szükséges feltételeknek a javítását és a tanácsok hatáskörébe tartozó egyéb feladatok ellátását;

- segítsék elő az azonos jellegű települések ellátási színvonalában tapasztalható 'különbségek mérséklését, a működési és fejlesztési feladatok összehangolását.

(2) A tanács költségvetésében bevételeivel arányos kiadási előirányzatokat tervezhet. A gazdálkodás biztonsága érdekében - az Ápt. 23. §-ában szabályozott tervezési tartalékon kívül - tartalékot köteles képezni, melynek mértékét a tanács állapítja meg.

(3) A szabályozott bevételek és az állami támogatás rendeltetése, hogy a meglévő intézmények működésére, fenntartására, valamint a népgazdasági tervekben számításba vett fejlesztésekre és azok működési és fenntartási előirányzataira, továbbá a szakmai programokra fedezetet nyújtsanak.

(4) Az egyéb bevételek a tanácsok által saját hatáskörükben elhatározott egyéb feladatok ellátását is szolgálják.

(5) A (4) bekezdésben említett bevételi források. - ha jogszabály vagy a pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás másként nem rendelkezik - kellő bevétel hiányában a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására is fedezetet nyújtanak.

(6) A tanács kiadási előirányzatain belül meg kell különböztetni a működési és fenntartási célú, valamint a fejlesztési célú ráfordításokat."

8. §

A Vhr. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: ,

"(3) Az éves tanácsi költségvetés végrehajtásáról a tanácsok gondoskodnak."

9. §

A Vhr. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fővárosi, megyei tanács feladata a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények működésének, fenntartásának és fejlesztésének a pénzellátása, a helyi tanácsok számára a céltámogatások rendszerének a kialakítása és valamennyi pénzügyi támogatás lebonyolítása."

10. §

A Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanácsok középtávú pénzügyi előirányzatai magukba foglalják a bevételeket, ideértve az állami támogatás összegét, továbbá a működés, a fenntartás és a fejlesztés előirányzatait."

11. §

A Vhr. 18. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A fővárosi, megyei tanács elé terjesztendő középtávú pénzügyi előirányzatokat e tanácsok végrehajtó bizottságai hangolják össze a pénzügyminiszterrel. Ennek keretében egyeztetik az állami támogatást és a kiemelt előirányzatokat. Ez a fejlesztést érintő kérdések tekintetében az Országos Tervhivatal elnökével együttműködve történik.

(3) A fennmaradó vitás kérdéseket a Minisztertanács elé kell terjeszteni."

12. §

A Vhr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) A tanácsok középtávú pénzügyi előirányzatai tartalmazzák

- a fővárosi, megyei tanács felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények működésének, fenntartásának, valamint fejlesztésének, más feladatoknak, illetőleg a tartalékoknak az előirányzatait;

- a társadalmi érdekeket kifejező célok megvalósítását szolgáló céltámogatásokat;

- a helyi tanácsok részére biztosítandó állami támogatás összegét.

(2) A helyi tanácsok saját középtávú pénzügyi előirányzatukat a részükre meghatározott szabályozott bevételi források és állami támogatás, valamint egyéb bevételeik alapján állapítják meg, figyelembe véve a fővárosi, megyei tanács által kiadott irányelveket is."

13. §

A Vhr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A fővárosi, megyei tanácsok az éves költségvetésről szóló törvényben részükre megállapított állami támogatás összegét és a kiemelt előirányzatokat - a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - kötelesek betartani, és ennek figyelembevételével kell a helyi tanácsok állami támogatásának és kiemelt előirányzatainak a mértékét megállapítaniuk."

14. §

A Vhr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"21. § (1) A tanács éves költségvetése a középtávú pénzügyi előirányzaton alapul, figyelembe véve az éves állami költségvetésben foglaltakat.

(2) A tanács éves költségvetésének a megállapítása során - a 23. §-ban foglaltak figyelembevételével - a 18. §-ban és a 19. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.",

15. §

A Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ápt. 22. §-ához)

"23. § (1) A tanács költségvetési előirányzatát megváltoztathatja, feladatai között átcsoportosítást hajthat végre, kiadási előirányzatait összességében növelheti is, ha azt bevételi előirányzatai emelésével kellően megalapozza. A részére meghatározott kiemelt előirányzatoktól csak jogszabályban meghatározott módon térhet el. A működési, a fenntartási és a fejlesztési előirányzatok között végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás eredményeként a lakossági ellátást szolgáló költségvetési intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonala nem csökkenhet.

(2) Az Ápt. 22. §-a (3) bekezdésében meghatározott esetekben a pénzügyi fedezetről annak a tanácsnak kell gondoskodnia, amelynek költségvetését a bevételek csökkenése érinti, illetve elő nem irányzott feladat megvalósítása esetén annak, amelyik a döntést hozta."

16. §

A Vhr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"25. § (1) A fővárosi, megyei tanács a helyi tanácsok részére megállapított állami támogatást abban az esetben módosíthatja, ha

- a népgazdaság körülményeire tekintettel az Országgyűlés, illetve felhatalmazása alapján a Minisztertanács erre határozatot hozott;

- rendkívüli természeti események szükségessé teszik;

- a bevételi források alapját vagy mértékét Minisztertanács vagy felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter megváltoztatja.

(2) A fővárosi, megyei tanács a helyi tanács részére pótlólagos támogatást engedélyezhet, ha

- a Minisztertanács, illetve felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter erre vonatkozóan intézkedik;

- a helyi tanács céltámogatást vesz igénybe;

- a helyi tanács részére egyidejűleg pótlólagos feladatot határoz meg;

- a helyi tanács tartós pénzügyi nehézségekkel küzd. Ez utóbbi esetben támogatás engedélyezése a fővárosi, megyei tanács által szabályozott módon történik.

(3) Támogatás vagy kiemelt előirányzat átcsoportosítása a fővárosi tanács és megyei tanács, valamint a megyei tanácsok között megállapodásuk alapján, az átcsoportosított feladattól függően a pénzügyminiszter, a fejlesztést érintő kérdéseket illetően pedig az Országos Tervhivatal elnöke és a pénzügyminiszter hozzájárulásával történhet.

(4) A fővárosi, megyei tanács a helyi tanácsok részére megállapított céltámogatás folyósítását megtagadhatja, illetve a folyósított támogatás visszafizetését írhatja elő, ha azt a helyi tanács nem a kijelölt célnak megfelelően használja fel."

17. §

A Vhr. 26. §-a helyébe a. következő rendelkezések lépnek:

"26. § (1) A tanács felügyelete alá tartozó költségvetési szervek - a tanács határozatával szabályozott feltételek mellett - indokolt esetben pótelőirányzatot igényelhetnek. A pótelőirányzat engedélyezéséről a tanács dönt, és egyúttal gondoskodik annak fedezetéről is.

(2) Az előirányzat változtatására (átcsoportosítására), valamint pótelőirányzat engedélyezésére vonatkozó jogkörét a tanács a végrehajtó bizottságra ruházhatja át. A pénzügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerv vezetője - általános érvénnyel is - felhatalmazható a tanács, illetőleg a végrehajtó bizottság pénzügyi hatással járó döntésén, alapuló előirányzat-módosítások végrehajtására.

(3) A végrehajtó bizottság az általa végrehajtott előirányzat-módosításokról, pótelőirányzat engedélyezésekről és zárolásokról köteles a tanácsnak a következő ülésén beszámolni."

18. §

A Vhr. 27. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg e szakasz a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A végrehajtó bizottság feladata az előirányzatok meghatározásához a célok és javaslatok kialakítása, a tanács elé terjesztése, továbbá a tanács által meghatározott feladatok megvalósításának, illetve a működési, fenntartási, valamint a fejlesztési előirányzatok felhasználásának az irányítása.

(4) A szakigazgatási szervek feladata a folyamatos gazdálkodás során a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása, a funkcionális és ágazati szempontok érvényesítése, alkalmazása. Az egyes szakterületeket érintő, gazdasági kihatású intézkedéseket a szakigazgatási szervek csak a pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervvel, illetve fejlesztést érintő kérdésekben a tervezési feladatot ellátó szakigazgatási szervvel is egyetértésben adhatnak ki.

(5) Az elöljáróság által hozott, a lakosságtól származó hozzájárulások, díjak felhasználására vonatkozó döntés végrehajtásáról a tanács végrehajtó bizottsága, illetve szakigazgatási szervei gondoskodnak."

19. §

A Vhr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A szabályozott és az egyéb bevételek befizetésének, illetve beszedésének, továbbá az állami támogatás átutalásának a rendjét a pénzügyminiszter szabályozza."

20. §

A Vhr. 30. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A tanácsi költségvetési szervek állóeszközeinek a felújítására - a működési előirányzatokon belül - az eszközök elhasználódottságát figyelembe véve kell előirányzatokat kialakítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti felújítási eszközökkel a fővárosi, megyei és a helyi tanácsok végrehajtó bizottsága, illetve az általuk felhatalmazott költségvetési szervek gazdálkodnak."

21. §

A Vhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A tanács költségvetéséből - elsősorban a területén működő - vállalati gazdálkodó szervezetekkel és más jogi személyekkel társulhat, vállalati gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére támogatást nyújthat."

22. §

A Vhr. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § A fejlesztési célú kiadási előirányzatok tartalmát az Országos Tervhivatal elnöke a pénzügyminiszterrel egyetértésben határozza meg."

23. §

A Vhr. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § Az átvett pénzeszközök felhasználásával megvalósított létesítmények működéséről, fenntartásáról - az anyagi eszközöket átadó szervezettel létesített megállapodás szerint - az azokat létesítő tanácsnak kell gondoskodnia."

24. §

A Vhr. 34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"34. § A gazdálkodási év végén mutatkozó

- tanácsi pénzmaradvány az illetékes tanácsot,

- a tanácsi költségvetési intézmények pénzmaradványa az intézményt,

- a 61. § értelmében felülvizsgált és elvont pénzmaradvány pedig a felügyeletet ellátó tanácsot

illeti meg. A tanácsokat megillető pénzmaradványok, illetve elvonások a tanács költségvetési tartalékát képezik."

25. §

(1) A Vhr. 35. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A rendelkezésre álló erőforrások ésszerű, összehangolt felhasználása érdekében az azonos vonzáskörzethez tartozó tanácsoknak együtt kell működniük már a tervezés során]

"b) egymással, vállalati gazdálkodó szervezetekkel és más jogi személyekkel pénzeszközök kölcsönös átengedésére, illetve az intézmények közös működtetésére és fenntartására"

(irányuló megállapodások létrehozásában és ezeknek a gazdálkodás során történő megvalósításában.)

(2) A Vhr. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

"(4) A körzetközponthoz vagy az azonos vonzáskörzethez tartozó tanácsok középtávú pénzügyi előirányzatának és éves költségvetésének az összehangolásáról az érdekelt tanácsok végrehajtó bizottságai, illetve szakigazgatási szervei tartoznak gondoskodni."

26. §

A Vhr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § A gazdálkodás eredményéről féléves és éves beszámolót kell készíteni. A féléves beszámolót a végrehajtó bizottság elé az éves beszámolót pedig - a területén működő költségvetési szervezetek (helyi tanácsok) gazdálkodásáról való tájékoztatás, illetőleg költségvetése vonatkozásában jóváhagyás végett - a tanács elé kell terjeszteni."

27. §

A Vhr-nek a 36/1984. (X. 31.) MT rendelettel megállapított 48. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pénzintézetet - ideértve a külföldi pénzintézetet, valamint a nemzetközi kölcsönök és az ezzel azonos gazdasági rendeltetésű pénzügyi műveletek külföldi hitelezőit is - követelései tekintetében adósának vagyonán - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köztartozásokat közvetlenül követő rangsorban kielégítési jog illeti meg. Ez a kielégítési jog - ugyanazzal az adóssal szemben - a követelések keletkezésének a sorrendjében áll fenn."

28. §

A Vhr. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az alapító szerv a költségvetési szerv folyamatos működéséhez az alapítás évében - tanácsok esetében a középtávú tervidőszakban -szükséges kiadások pénzügyi fedezetéről a rendelkezésére álló pénzügyi források terhére az alapítás előtt köteles gondoskodni."

29. §

A Vhr-nek a 36/1984. (X. 31.) MT rendelettel megállapított 55. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe, valamint a b) pont helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) A miniszter, az országos hatáskörű szerv vezetője, a fővárosi, a megyei tanács végrehajtó bizottsága költségvetési javaslatát a pénzügyminiszter egyezteti. Ennek alapján rögzíti]

"a) a minisztériumnál a bevételi és kiadási előirányzatok, valamint az állami támogatások Összegét és kiemelt előirányzatként a béralapot és az állami támogatásokat:

b) a fővárosi, megyei tanácsnál az állami támogatás összegét és kiemelt előirányzatként a béralapot, a szakmai programok előirányzatait, valamint az állami lakóépületek javítását szolgáló támogatás összegét, továbbá - számítási anyagként - a bevételek és kiadások összegét;".

30. §

A Vhr. 56: §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § A központi költségvetési szervek állóeszközeinek felújítását szolgáló pénzeszközöket az eltérő időben jelentkező felújítási szükségletek jobb kielégítése-, a hatékonyabb állóeszköz-fenntartás érdekében alapszerűen kell kezelni. Az alap a központi költségvetésből kiegészíthető."

31. §

A Vhr. 62. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

"(1) Az ágazati miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) - ha jogszabály másként nem rendelkezik - jelöli ki a pénzügyminiszterrel és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben azokat a költségvetési intézménytípusokat, amelyeknél országosan egységes anyagi érdekeltségi rendszer érvényesül, és határozza meg a rendszer feltételeit.

(2) Egyedi jellegű költségvetési szervek tekintetében az anyagi érdekeltségi rendszer alkalmazását és annak feltételeit - az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a felügyeletet gyakorló miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője), illetőleg tanács elnöke szabályozza."

32. §

A Vhr. 70. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a lemondás

a) minisztérium vagy országos hatáskörű szerv javára történik, az elfogadás joga annak vezetőjét,

b) más költségvetési szerv javára történik, az elfogadás joga a felügyeletet gyakorló szerv vezetőjét, tanács esetében a végrehajtó bizottságot,

c) állami vállalat javára történik, az elfogadás joga a vállalat általános vezetését ellátó szervet illeti meg."

33. §

A Vhr. 92. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága által a helyi tanács végrehajtó bizottságánál végzett költségvetési ellenőrzés során - a 90. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett - az ellenőrzés még a következőkre terjed ki:]

"c) a fővárosi, megyei tanács elnöke által - állandó vagy eseti jelleggel - kijelölt körben a helyi tanácsok önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeit ellenőrizni kell."

34. §

(1) E rendelet 1985. június hó 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1985. évi költségvetési gazdálkodást érintően 1985. december 31-ig még a korábbi rendelkezéseket kell alkalmazni, illetőleg a.korábbi rendelkezések szerint kell az 1985. költségvetési évről szóló beszámolót elkészíteni.

(3) E rendeletnek az elöljáróságokra vonatkozó rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

(4) A Vhr. 48. §-ának e rendelettel megállapított (5) bekezdésében biztosított kielégítési jogot a külföldi pénzintézetet, valamint a nemzetközi kölcsönökből és az azzal azonos gazdasági rendeltetésű pénzügyi műveletekből eredően a külföldi hitelezőt megillető követelések tekintetében az e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogviszonyból származó követelésekre is alkalmazni kell.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr. 1. §-ának (2) bekezdése, 2. §-ának (2) bekezdése, 3. §-a, 22. §-a, 24. §-a, 30. §-ának (4) bekezdése, 36. §-ának (1) bekezdése, 38. §-a, 63. §-ának (1) bekezdése, 68. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, továbbá 105. §-a (2) bekezdésének d) és e) pontja hatályát veszti.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke