36/1984. (X. 31.) MT rendelet

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT számú rendelet módosításáról

Az 1979. évi II. sz. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a 23/1979. (VI. 28.) MT rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosítja:

1. §

A Vhr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápt. 17. §-ához)

"(1) A Minisztertanács felhatalmazza a pénzügyminisztert hogy az Ápt. 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott keretben az állami költségvetés kiadási előirányzatai együttes éves összegének 1%-a erejéig engedélyezze, egyes költségvetési kiadási előirányzatok túllépését, vagy ebben a keretben a költségvetés terhére bankhitelek biztosítékaként kezességet vállaljon. Az ezen éves keretben esetenként engedélyezhető legmagasabb összeget a Minisztertanács a gazdálkodás követelményeinek megfelelően határozatilag rögzítheti."

2. §

A Vhr. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápt. 22. §-ához)

"(1) A tanácsi házkezelési szervek lakóházjavítási célokat szolgáló pénzeszközeit alapszerűen kell kezelni. Ezeket az alapokat a bérleménnyel kapcsolatos bevételekből kell képezni, és - a kezelt lakóépületek műszaki állapotát figyelembe véve - állami támogatásból ki lehet egészíteni."

3. §[1]

4. §

A Vhr. 55. §-ának (2) bekezdése bevezető mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ápt. 39. §-ához)

"A miniszter, az országos hatáskörű szerv vezetője, a fővárosi, a megyei tanács végrehajtó bizottsága költségvetési javaslatát a pénzügyminiszter egyezteti. Ennek alapján rögzíti

a) a minisztériumnál a bevételi és kiadási előirányzatok, valamint az állami támogatások összegét és kiemelt előirányzatként a béralapot;"

5. §

A Vhr. 59. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

(Ápt. 40-41. §-aihoz)

"(4) A termelési tevékenységet is végző költségvetési szervek állami juttatásként forgóalap-ellátásban részesülhetnek, illetve forgóeszközeik finanszírozására bankhitelt is igénybe vehetnek."

6. §

A Vhr. 60. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"E szervezet vezetőjét (gazdasági vezetőt) - besorolásától függetlenül - a fejezetet képező központi költségvetési szerv esetén annak vezetője vagy helyettese, egyébként a költségvetési szerv vezetőjének (igazgató stb.) kinevezésére jogosult felügyeleti szerv vezetője (vagy helyettese) egyetértésével a költségvetési szerv vezetője (igazgatója stb.) nevezi ki és menti fel."

7. §

A Vhr. 69. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5)-re változik, az (5) bekezdés pedig hatályát veszti:

(Átp. 51. §-ához)

"(3) A feleslegessé vált állóeszközöket és készleteket a vállalati gazdálkodó szervezetek, az agráripari egyesülés, az állami költségvetési szervek, a költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb jogi személyek egymásnak értékesíthetik, bérbeadhatják, használati díj ellenében - a pénzügyminiszter által meghatározott esetekben térítés nélkül is - átadhatják. A szövetkezet részére térítésmentesen átadott eszközök a szövetkezet kezelésébe kerülnek.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat a külföldi részvétellel működő gazdasági társulásokra, külföldi érdekeltségű társaságokra is alkalmazni kell."

8. §

A Vhr. a következő 67/A-67/B. §-sal egészül ki:

(Az Ápt. 44. §-ához)

"67/A. § (1) A vállalati gazdálkodó szervezetek [Ápt. 6. § (1) bek] egymással és a velük áruszállítási vagy szolgáltatási kapcsolatban álló állampolgárokkal - ideértve ezek társaságait is - megállapodhatnak abban, hogy a szerződés szerinti pénzbeli ellenszolgáltatás teljesítése az áru-, illetőleg egyéb szolgáltatás esedékességét megelőzően (előleg) vagy pedig azt követő időpontban (kereskedelmi hitel) válik esedékessé. Az előleg és a kereskedelmi hitel a továbbiakban együtt: kereskedelmi hitelezés.

(2) A vállalati gazdálkodó szervezetek - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kereskedelmi hitelezésre valamennyi jogszerűen rendelkezésükre álló pénzügyi forrásukat felhasználhatják.

(3) A kereskedelmi hitelezés időtartama egy évnél hosszabb nem lehet A kamat mértékében a felek állapodnak meg, ennek során eltérhetnek a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértéktől.

67/B. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nincs helye kereskedelmi hitelezésnek a beruházásokkal összefüggő olyan vállalkozási, szállítási vagy más szerződésekből eredő pénzfizetési kötelezettségekre, amelyekben az egyik szerződő fél a beruházó vagy annak megbízottja. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a vállalati gazdálkodó szervezet a számlázás és a fizetés lebonyolításához szükséges időtartamot meg nem haladó fizetési határidőben állapodjon meg."

9. §

A Vhr. 78. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

(Ápt. 58. §-ához)

"(3) E rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adóalanyoknál a számviteli rendért felelős személyt ki kell jelölni. Magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságainál, ha a társasági szerződés, illetve működési szabályzat másként nem rendelkezik, a társaság képviselője, szakcsoportoknál a szakcsoport elnöke felelős."

10. §

A Vhr. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápt. 62-64. §-aihoz)

"81. § A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés kiterjed a rendelet 5. §-ában meghatározott szervezetek, a költségvetési szervek rendszeres ellenőrzésére, valamint az irányító, felügyeleti és társadalmi szerveknél végzett ellenőrzésre."

11. §

A Vhr. 87. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a pótlólag bevallott adóösszeg vagy a visszafizetendő, illetve rendeltetésellenesen felhasznált költségvetési juttatás összege után a bevallási késedelem idejére az adóigazgatási eljárás szabályaiban meghatározott mértékű pótlék befizetésével mentesül mulasztásának további adóügyi jogkövetkezménye alól,"

12. §

A Vhr. a következő 101/A. §-al egészül ki:

"101/A. § Gazdálkodó szervezetnek nem minősülő adóalanyok - kivéve a kisiparosokat, kiskereskedőket és más nem társasági formában gazdálkodó magánszemélyeket - pénzügyi hatósági ellenőrzésére a 85-87. §-ban foglaltak szerint a Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatósága jogosult"

13. §

(1) Ez a rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő pénzintézetek és a főtevékenységként pénzintézeti tevékenységet folytató szervek - az Ápt-ben és e rendeletben foglaltak szerint módosított és a pénzügyminiszter által jóváhagyott - alapító okiratuk szerint folytatják működésüket. A módosított alapító okiratot legkésőbb 1985. március 31-ig kell jóváhagyásra bemutatni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

- a Pénzintézeti Központra vonatkozó jogszabályoknak és a Pénzintézeti Központ alapszabályának módosításáról, illetve kiegészítéséről szóló 10 080/1945. (XI. 6.) ME számú, a 7190/1946. (VI. 28.) ME számú, valamint a 7600/1947. (VI. 21.) ME számú rendelet, továbbá a 6200/1945. (VIII. 19.) ME számú rendelet;

- az Állami Biztosítóról szóló 24/1972. (VIII. 12.) PM számú rendelet;

- az Állami Fejlesztési Bankról szóló 49/1971. (XII. 31.) PM számú rendelet;

- az Országos Takarékpénztár feladatairól szóló 29/1972. (X. 10.) PM számú rendelet és az azt módosító 2/1983. (I. 19.) PM számú rendelet

(4) A (3) bekezdésben felsorolt rendeletek rendelkezéseit az alapító okiratoknak a (2) bekezdés szerinti jóváhagyásáig alkalmazni kell.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 106/1989. (X. 29.) MT rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1989.09.01.