3/1986. (IX. 24.) BM rendelet

a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló - a 2/1980. (VII. 31.) BM, az 5/1981. (XII. 12.) BM, a 4/1984. (XII. 23.) BM számú, a 15/1984. (VIII. 8.) KM-BM rendelettel módosított - 1/1976. (I. 10.) BM rendeletet (a továbbiakban: R.) az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiak szerint módosítom:

1. §

(1) A R. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonja, ha:)

"e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alapjául szolgáló iratok meghamisítása, hamis adatok közlése, illetőleg a vezetői engedéllyel való visszaélés miatt büntetőeljárás indult, vagy a bíróság jogerős marasztaló határozatot hozott, avagy a nyomozást büntethetőséget kizáró vagy a büntethetőséget megszüntető okból tagadták meg. illetve az eljárást ilyen okból szüntették meg."

(2) A R. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonhatja:)

"a) ittas vezetés, a közúti közlekedés rendjének megzavarása (Sztv. 116/A. §, 116/B. §), engedély nélküli vezetés, üzemképtelen kormány- vagy fékberendezésű jármű vezetése, a jobb oldali közlekedés szabályainak durva megszegése, az áthaladási elsőbbség és előzés szabályainak durva megszegése, a sebességkorlátozás jelentős túllépése, a fényszóró tompítására vonatkozó kötelesség elmulasztása, a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása [17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 43-50. §-ai] szabálysértés elkövetése miatt, továbbá e szabálysértéseknek tanköteles vagy rendszeres iskolai oktatásban részesülő fiatalkorú általi elkövetése esetén a szabálysértési hatóság megkeresésére, ha az ügyet átteszi a gyámhatósághoz. [Sztv. 77. § (1)] és a közlekedés biztonsága megkívánja a vezetői engedély visszavonását;"

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Földesi Jenő s. k.,

belügyminisztériumi államtitkár