9/1986. (VII. 27.) IM rendelet

a felsőoktatási intézmények oktatóinak jogi képviseleti tevékenységéről

Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény hatálybalépéséről rendelkező 1985. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, a művelődési miniszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, továbbá a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A Tvr. 7. §-ában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: jogi tevékenység) végzésére az a büntetlen előéletű és feddhetetlen életvitelű, magyar állampolgárságú oktató jogosult, aki a felsőoktatási intézménnyel (a továbbiakban: munkáltató) főfoglalkozású munkaviszonyban áll.

(2) Nem folytathat jogi tevékenységet az oktató, ha

a) a munkaviszonya hat hónapot meghaladóan szünetel;

b) más jogszabály alapján jogtanácsosi tevékenységet fejt ki, vagy - tudományos, oktatói, művészeti és tömegkommunikációs tevékenység kivételével - mellékfoglalkozást létesít.

(3) Az oktató a jogi tevékenységet jogi oktatói munkaközösségben (a továbbiakban: munkaközösség) fejtheti ki.

2. §

(1) A jogi tevékenység folytatását írásban kell kérni az Igazságügyi Minisztériumtól. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi tevékenység végzésére való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatokat. A bejelentéshez mellékelni kell az abban foglalt adatokat megfelelően igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatát, valamint a feddhetetlenség ellenőrzéséhez szükséges munkáltatói véleményt.

(2) Az Igazságügyi Minisztérium a jogosultság fennállása esetén az oktató részére igazolványt állít ki.

(3) Az igazolványban a személyi adatokon kívül fel kell tüntetni az oktató főállás szerinti munkáltatóját, valamint azt a munkaközösséget, amelynek keretében a jogi tevékenységet végzi.

(4) A munkáltatónak az oktatói munkaviszonyban, az oktatónak pedig ezen túlmenően a tagsági viszonyában bekövetkezett változásokat - ezeknek az igazolványban való átvezetése végett -15 napon belül be kell jelentenie az Igazságügyi Minisztériumnak.

(5) Az Igazságügyi Minisztérium az általa kiállított igazolványokról jegyzéket vezet.

(6) Az oktató a jogi tevékenység gyakorlását az igazolvány kiállításának napjától kezdheti meg.

(7) Ha a jogi tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, az Igazságügyi Minisztérium - ennek megállapítása mellett - az igazolvány kiállítását megtagadja.

3. §

(1) Az Igazságügyi Minisztérium az igazolványt visszavonja, ha az oktató

a) ezt kéri;

b) nem felel meg az 1. § (1) bekezdésében írt feltételeknek, illetőleg vele szemben az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok keletkezik;

c) jogi oktatói munkaközösségi tagsági viszonya megszűnik.

(2) Az Igazságügyi Minisztérium az igazolvány kiállításának megtagadása és az igazolvány visszavonása tárgyában határozatot hoz. Eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályai az irányadók.

(3) Az Igazságügyi Minisztérium az igazolvány kiállításáról, valamint az igazolvány visszavonásáról értesíti a munkáltatót. A munkáltató, valamint a munkaközösség köteles az Igazságügyi Minisztériumnak haladéktalanul bejelenteni, ha a 3. § (1) bekezdésében írt valamely visszavonási okról szerez tudomást.

(4) Az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése esetén a kiállító szerv - kérelemre, a korábbi igazolvány érvénytelenítése mellett - új igazolványt állít ki. Az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenítését, illetőleg az igazolvány jogerős visszavonásának tényét az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

4. §

(1) Jogi oktatói munkaközösséget legalább három oktató alakíthat. A munkaközösségnek csak oktató lehet a tagja. A munkaközösség jogi személy, amely a szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) szerint működik és a bevételeiből gazdálkodik.

(2) A munkaközösség akkor jön létre, ha a szabályzatát az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyja.

(3) A munkaközösség működése felett az Igazságügyi Minisztérium törvényességi felügyeletet gyakorol. E jogkörében hatályon kívül helyezi a munkaközösség jogellenes, a közérdeket veszélyeztető vagy a tagok jogait jelentősen sértő határozatát.

5. §

(1) A munkaközösség megbízás alapján jár el. A megbízást - a tanácsadást kivéve - írásba kell foglalni, amely tartalmazza a díjazásra vonatkozó megállapodást is.

(2) A munkaközösség tagjának képviseleti jogosultságát meghatalmazás és az oktató részére kiállított igazolvány együtt tanúsítja.

(3) Az oktató a jogi tevékenysége során nem működhet közre abban, hogy a jogszabályok rendelkezéseit kijátsszák vagy a joggal bármely módon visszaéljenek.

(4) A munkaközösség tagját és alkalmazottját titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vonatkozásában, amelyről a feladata teljesítése során szerzett tudomást. A megbízó e kötelezettség alól felmentést adhat.

6. §

(1) Az oktató annál a bíróságnál vagy ügyészségnél, amelynél korábban bíró (népi ülnök) vagy ügyész volt, e foglalkozásának megszűnésétől számított két éven belül jogi képviselőként nem járhat el. E korlátozás alól az igazságügyminiszter - legfelsőbb bírósági népi ülnök esetében a Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben -, illetőleg a legfőbb ügyész felmentést adhat.

(2) Az oktató nem járhat el jogi képviselőként <olyan szervezettel szemben, amellyel munkaviszonyban (tagsági viszonyban) áll.

7. §

(1) A munkaközösség testületi szerve a taggyűlés, amely a tagok összességéből áll.

(2) A munkaközösség élén a taggyűlés által választott vezető áll.

8. §

(1) A munkaközösségbe tagot a taggyűlés vesz fel.

(2) A tagsági viszony megszűnik:

a) a munkaközösségből való kilépéssel;

b) az igazolvány visszavonásával;

c) a munkaközösségből való kizárással;

d) a munkaközösség megszűnésével.

9. §

A munkaközösség megszűnik:

a) egyesüléssel;

b) szétválással;

c) ha a tagok száma háromnál kevesebbre csökken és hat hónap alatt sem emelkedik legalább háromra:

d) ha megszűnését kimondja;

e) ha a munkaközösséget - annak súlyosan jogellenes vagy ismétlődően a szabályzattal ellentétes működése miatt - az Igazságügyi Minisztérium feloszlatja.

10. §

Egyebekben a munkaközösség megalakulására, szervezetére és működésére, gazdálkodására, megbízására, felelősségére, felügyeletére, továbbá tagjainak díjazására, anyagi és fegyelmi felelősségére, valamint a tagsági viszony megszűnésére a jogtanácsosi munkaközösségre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók azzal, hogy a jogi oktatói munkaközösség magánszemélyek bármely jogi ügyére vonatkozó megbízást elfogadhat.

11. §

(1) A bírósági és más hatósági eljárásokban az oktatót az ügyvéd jogállása illeti meg. Ahol a jogszabály valamely szerződés érvényességét ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzéshez köti, az ellenjegyzésre - e jogszabály keretei között -az oktató is jogosult.

(2) A Tvr. és a rendelet alkalmazásában jogi szakvizsgával rendelkezőnek minősül az az oktató is, aki a jogi szakvizsgára vonatkozó jogszabály értelmében a vizsga letétele alól mentes [12/1976. (XI. 6.) IM rendelet 19. § (1) bekezdés].

(3) Ez a rendelet 1986. szeptember 1-én lép hatályba.

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter