16/1987. (XII. 31.) MÉM rendelet

a mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtására kiadott 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtására kiadott - a 18/1982. (IX. 28.) MÉM rendelettel módosított 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) - az érdekelt miniszterekkel, a Minisztertanács Hivatala elnökével, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következők szerint módosítom.

1. §

(1) A Vhr. 1. §-ának (1) bekezdésében a "mezőgazdasági rendeltetésű föld" szövegrész helyébe a "külterületi (zártkerti) termőföld" szövegrész lép.

(2) A Vhr. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magánszemélyek használatában levő külterületi (zártkerti termőföldek és erdők őrzését a helyi tanácsi mezőgazdasági őrszolgálat látja el."

(3) A Vhr. 1. §-ának (3) bekezdésében a "községi mezőgazdasági őrszolgálat" szövegrész helyébe a "helyi tanácsi mezőgazdasági őrszolgálat" szövegrész lép.

2. §

A Vhr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Mezőgazdasági őrként olyan nagykorú -lehetőleg már katonai szolgálatot teljesített, -büntetlen előéletű magyar állampolgár alkalmazható, aki hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem szenved olyan testi, vagy szellemi fogyatékosságban, amely gátolná feladata ellátásában, a lőfegyvertartási engedély kiadására vonatkozó feltételeknek megfelel, és működési területét ismeri."

3. §

A Vhr. 9. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, a megbízó által évente egyszer, a szolgálatban eltöltött időtől függően megállapított, 6000,-Ft-ot meg nem haladó összegű jutalomban részesíthetők."

4. §

A Vhr. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

5. §

Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Vhr. 1. §-ának (3) bekezdésében és 2. §-ának (1) bekezdésében az "illetőleg a megyei, városi, kerületi hivatal elnöke" szövegrész, valamint a 4. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, továbbá a 8. §-ában "az üzemi mezőgazdasági őrszolgálat tekintetében pedig a községi szakigazgatási szerv bevonásával" szövegrész hatályát veszti.

Váncsa Jenő s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Melléklet a 16/1987. (XII. 31.) MÉM rendelethez

A mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet mellékleteként kiadott, "Mezőgazdasági Örök Szolgálati Szabályzata" (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosul:

1. A Szabályzat 5. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A mezőgazdasági őrt "bonyolult betanított munkásként" különlegesen kedvezőtlen munkakörülmények figyelembevételével kell besorolni.

A mezőgazdasági őr részére prémiumot, illetőleg jutalmat lehet kitűzni, melynek feltételeit (mezei lopás, betörés, tiltott helyen szemétlerakás feljelentése és annak jogerős elbírálása, kóborkutya és duvad irtása stb.) a munkáltató állapítja meg."

2. A Szabályzat IV. címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. A lőfegyver és lőszer, valamint a könnygázszóró palack tartásának és használatának, továbbá az egyenruha viselésének szabályai."

3. A Szabályzat 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"16. A mezőgazdasági őrnek szolgálati (sörétes) lőfegyverrel, valamint könnygázszóró palackkal, továbbá egyenruhával való ellátásáról a foglalkoztató szerv gondoskodik."

4. A Szabályzat a következő 23-28. pontokkal egészül ki, egyben a jelenlegi 23-28. pontok számozása 29-34. pontokra módosul.

"23. A mezőgazdasági őr feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét veszélyeztető, személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetőleg ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében könnygázszóró palackot alkalmazhat.

'24. Könnygázszóró palack nem alkalmazható;

a) 14 éven aluli gyerekkel,

b) szemmel láthatóan súlyos beteggel, nyomorékkal, rokkanttal,

c) terhes nővel (ha szemmel látható, vagy arról az alkalmazónak tudomása van) szemben.

25. A könnygázszóró palack alkalmazását előzze meg:

a) a cselekmény, magatartás abbahagyására való felhívás,

b) figyelmeztetés, hogy könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor.

26. Előzetes figyelmeztetés nélkül a könnygázszóró palack csak akkor alkalmazható, ha a késedelem a mezőgazdasági őr életét, testi épségét veszélyeztetné.

27. A mezőgazdasági őr a könnygázszóró palack alkalmazásáról jelentést köteles írni, amely tartalmazza:

a) hol, mikor, kivel szemben, miért alkalmazta a palackot,

b) történt-e felhívás a cselekmény abbahagyására, figyelmeztetés arra, hogy könnygázszóró palack alkalmazására kerül sor,

c) történt-e sérülés, és milyen fokú,

d) mi történt a sérülttel,

e) tanúk adatai.

A jelentést a mezőgazdasági őr az intézkedést követően közvetlenül feletteséhez haladéktalanul köteles eljuttatni.

28. A könnygázszóró palack használata:

a) A palackot az arc irányába fordított lövőkével kell alkalmazni, a felülettől 20-40 cm-re. A gomb lenyomásával 4-5 másodpercig szakaszosan célszerű a szórást végezni.

b) Törekedni kell a palack rövid idejű használatára, mivel a könnygáz az intézkedővel szemben így fejti ki legkisebb hatását.

c) Ha a könnygázszóró palack alkalmazása a célját elérte, további alkalmazásának helye nincs.

d) A könnygázszóró palack alkalmazása után azt, akivel szemben alkalmazásra sor került, elsősegélyben kell részesíteni.

Fel kell a figyelmet arra hívni, hogy a szem dörzsölése a felületi bőrréteg felsértését eredményezi és a könnygáz hatása ezáltal intenzívebbé válik.

e) Szolgálatban a könnygázszóró palackot hordtáskában kell viselni. A szolgálaton kívül munkahelyen, vagy otthon biztonságos módon, száraz, hűvös helyen kell tárolni.

f) A könnygázszóró palackot nyilvános helyen őrizetlenül hagyni, vagy idegen személy őrizetére bízni tilos."

5. A Szabályzat 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. A társadalmi mezőgazdasági őrt a lőfegyvertartás, a könnygázszóró palack használat és az egyenruha viselésének joga nem illeti meg."

6. A Szabályzat 7. függelékének negyedik sora a következőképpen módosul:

"Nyári öltöny: zöld színű zsávoly-zakó 1 db 12 hónap, térdnadrág (csizmanadrág) vagy pantalló 2 db 12 hónap."

7. A Szabályzat 10. pontjában a "hivatali esküt tett mezőgazdasági őrökről a 2. függelék szerinti nyilvántartást vezet" szövegrész hatályát veszti.

Tartalomjegyzék