26/1987. (XII. 30.) KM-BM együttes rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról

A pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú és a közúti jármüvek műszaki megvizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM rendeletben meghatározott hatósági eljárások díjait a rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

A melléklet 1-5. pontjában megállapított díjakat illetékbélyegben kell leróni, a 6-15. pontjában meghatározott díjakat pedig az I. fokon eljáró közlekedési hatóság költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

3. §

(1) A melléklet 6-15. pontjában megállapított díjak az eljárás és az országos járműállomány nyilvántartási rendszer adatfelvételezésének közlekedési hatóságoknál jelentkező költségeit, valamint a forgalombahelyezés előtti és az időszakos műszaki megvizsgálás alkalmával végzett összes vizsgálat költségeit, továbbá a forgalmi adót tartalmazzák.

(2) A típusbizonyítvány kiadásához szükséges típusvizsgálat költségeit, továbbá a járműalkatrészre, járműtartozékra vagy járműtulajdonságra vonatkozó minőségi, illetőleg jóváhagyási jel használatának engedélyezéséhez szükséges vizsgálat költségeit a díjak nem tartalmazzák. Ezeknek a vizsgálatoknak a költségét a kérelmezőnek külön meg kell térítenie az eljáró szerv részére.

4. §

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat és az időszakos vizsgálat díja közlekedésbiztonsági és közlekedésre nevelési hozzájárulást is magában foglal. A hozzájárulás %-os mértékét - melynek alapja az adó összegével csökkentett díj -a közlekedési miniszter, a pénzügyminiszter és a belügyminiszter állapítja meg. A közlekedési hatóság a befizetett díjak közlekedésbiztonsági hozzájárulást tartalmazó részét - havonta utólag egy összegben - az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács részére, a közlekedésre nevelési hozzájárulást tartalmazó részét pedig a Közlekedési Minisztérium költségvetési elszámolási számlájára utalja át.

5. §

(1) A jármű műszaki állapotának eseti, vagy telephelyi ellenőrzése során elrendelt vizsgálat díja az időszakos vizsgálat díjával azonos összegű. Díjat az üzembentartó abban az esetben köteles fizetni, ha

a) a vizsgálat megállapítása szerint a jármű nem felel meg a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek,

b) a járművet átalakították és átalakítás után a hatóságnál nem mutatták be,

c) a jármű hatósági engedélyének érvényességi határidejét a vizsgálat alapján - az üzembentartó kérelmére - meghosszabbítják.

(2) A jármű műszaki állapotának a vállalat telephelyén történő ellenőrzése során a vizsgálati díjon felül kiszállási költségtérítés is felszámítható.

6. §

Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályban; egyidejűleg a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 4/1978. (VII. 6.) KPM-BM együttes rendelet, valamint az ezt módosító 18/1979. (VIII. 23.) KPM-BM együttes rendelet, a 15/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 7. §-a, valamint a 9/1984. (VI. 14.) KM-BM együttes rendelet hatályát veszti.

Dr. Tóth László s. k.,

közlekedési minisztériumi államtitkár

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 26/1987. (XII. 30.) KM-BM együttes rendelethez

Tartalomjegyzék