85/1987. (XII. 28.) MT rendelet

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet módosításáról

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 66. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a 23/1979. (VI. 28.) MT rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a következők szerint módosítja:

1. §

A Vhr. 2. §-a az alábbi (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A központi fejezetek költségvetése a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának pénzalapja, amely az általa igénybevehető pénzeszközöket tartalmazza, s magában foglalja a működés, a fenntartás és a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a fejlesztés előirányzatait.

(3) A (2) bekezdésben említett egységes pénzalap kezelésének feltételeit a pénzügyminiszter szabályozza."

2. §

A Vhr. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vállalati gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni

a) a pénzintézetekre, amennyiben gazdálkodásukat a jogszabályok másképp nem szabályozzák;

b) a külföldi részvétellel működő gazdasági társulásra, a külföldi érdekeltségű társaságra és a külföldi társaság belföldi gazdasági tevékenységet folytató szerveire; ezeknek az állami költségvetéssel való kapcsolatára az Ápt. 6. § (3) bekezdése az irányadó."

3. §

A Vhr. 6. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az állam bevételei megoszlanak a központi és a tanácsi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalapok között."

4. §

A Vhr. a következő 25/A §-sal egészül ki:

"25/A § A fővárosi, megyei tanács a végrehajtó bizottságra átruházhatja a helyi tanács állami támogatásának módosítását, ha a módosítás célját és mértékét a Minisztertanács határozta meg."

5. §

A Vhr. 41. §-ának (1) bekezdéséből a "rendszeres információnyújtás, tanácsadási szolgáltatások", valamint a "bérleti (lízing) és haszonbérleti ügyletek finanszírozása és lebonyolítása" szövegrészek hatályukat vesztik.

6. §

A Vhr. 46. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(1) A banktevékenység biztonságos folytatása érdekében a bank]

"g) köteles a kétes kihelyezésének megfelelő összeget likvid eszközökben tartani."

7. §

A Vhr. 55. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter, az országos hatáskörű szerv vezetője, a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága költségvetési javaslatát a pénzügyminiszter egyezteti. Ennek alapján rögzíti

a) az állami támogatás, továbbá - a tervezés megalapozása céljából - a bevételek és kiadások összegét;

b) kiemelt előirányzatként a béralapot, továbbá a fővárosi, megyei tanácsoknál az állami lakóépületek javítását szolgáló támogatást is;

c) céljellegű előirányzatként a központi fejezetek ösztöndíj és polgári védelem előirányzatait, továbbá a fővárosi és megyei tanácsnál a polgári

védelem előirányzatát."

8. §

A Vhr. 58. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felügyeleti szerv a részére jóváhagyott éves költségvetésen belül - jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - a kiemelt előirányzatként szereplő béralapot módosíthatja (növelheti).

(4) A (3) bekezdésben említett előirányzatmódosítás feltételeit a pénzügyminiszter szabályozza. Az előirányzatmódosítás a költségvetési szervek alapfeladatainak teljesítését nem veszélyeztetheti."

9. §

A Vhr. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ipari, a fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetek és ezek társulásai, vízgazdálkodási társulatok (vízitársulatok), szövetkezeti vállalatok érdekképviseleti szerveinek és intézményeinek működéséhez, illetve feladataik ellátásához szükséges fenntartási hozzájárulás ráfordításként elszámolható mértékének felső határát és a fenntartási hozzájárulásból fedezhető kiadások körét az országos érdekképviseleti szerveknek a Pénzügyminisztériummal egyeztetett ajánlása alapján a szövetkezetek állapítják meg."

10. §

A Vhr. 76. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1)A megállapított mérleg- és eredménykimutatás eredeti példányát az illetékes adóhatóságnál letétbe kell helyezni."

11. §

A Vhr. 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az illetékes adóhatóság határozattal rendeli el, hogy a vállalati gazdálkodó szervezet a mérleg, illetve a könyvviteli nyilvántartások szabálytalansága, következtében szükséges helyesbítéseket a könyvviteli nyilvántartásokon a jogerős határozat mérlegidőszakában hajtsa végre."

12. §[1]

13. §

A Vhr. 105. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik. Ennek keretében szabályozza különösen a költségvetés tervezésével és végrehajtásával, a költségvetési szervek gazdálkodásával, a Magyar Nemzeti Bank kivételével a pénzintézetek működésével, a vállalati gazdálkodó szervezetek alapképzésével és mérlegbeszámolójával, a költségvetési beszámoló- és pénzügyi információrendszerekkel, a pénzügyi ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket, a fegyveres erők és fegyveres testületek, valamint a vám- és pénzügyőrség fejezetszintű költségvetési és belső ellenőrzési rendszerét, és felmentést adhat a kötelezettek egyes csoportjai számára az évközi mérlegbeszámoló benyújtása alól."

14. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a Vhr. 75. §-ának (5) bekezdése, 106. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint a 61/1979. (XII. 24.) PM rendelet és az ezt módosító 34/1981. (X. 8.) PM, a 3/1982. (I. 27.) PM, az 55/1983. (XII. 28.) PM és az 58/1986. (XII. 10.) PM rendelet hatályát veszti.

(2) Ahol a Vhr. illetékes vállalati adóhatóságot említ, ott ezen illetékes adóhatóságot kell érteni.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.