Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1989. évi XV. törvény

a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról[1]

1. § A szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény (a továbbiakban: Szvt.) 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A szövetkezet megalakulását az alakuló közgyűléstől számított harminc napon belül be kell jelenteni a cégjegyzéket vezető bíróságnak (a továbbiakban: cégbíróság). A szövetkezet a cégjegyzékbe való bejegyzéssel - az alakuló közgyűlés időpontjára visszaható hatállyal - jön létre. A bejegyzés csak jogszabálysértés esetén tagadható meg.

(2) A cégbírósághoz intézett bejelentésnek tartalmaznia kell minden adatot, amelynek bejegyzését a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok előírják.

(3) A bejegyzett adatok nyilvántartását a változás megtörténtétől számított harminc napon belül a cégbíróságnak be kell jelenteni."

2. § Az Szvt. 33. §-ának (4) bekezdésében az "az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetője" szövegrész helyébe az "a közgyűlés" szövegrész lép.

3. § Az Szvt. 34. §-ának (1) bekezdésében az "oszthatatlan" szövegrész helyébe a "- ha a törvény kivételt nem tesz - részben oszthatatlan, részben a tagok között osztható" szövegrész lép.

4. §[2]

5. §[3]

6. §[4]

7. §[5]

8. § Az Szvt. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - a (2)-(3) bekezdésben, valamint a külön törvényben meghatározott kivételekkel - az egyes szövetkezeti ágazatokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint szövetkezeti célokra kell felhasználni."

9. §[6]

10. § Az Szvt. a következő 64/C. §-sal egészül ki:

"64/C. § (1) A szövetkezeti üzletrész után a tulajdonost osztalék illeti meg.

(2) A szövetkezeti üzletrész a szövetkezet tagjára átruházható, névreszóló, örökölhető értékpapír. Az örökös, illetőleg a kilépett, kizárt tag a szövetkezeti üzletrészét csak a szövetkezet tagjára vagy a szövetkezetre ruházhatja át. Ha az örökös nem természetes személy, az üzletrészt köteles felajánlani a szövetkezetnek.

(3) A szövetkezeti ágazatokra vonatkozó jogszabályok felhatalmazást kapnak arra, hogy lehetővé tegyék a szövetkezeti üzletrész nem tag természetes személy részére értékesítését a szövetkezet elővásárlási joga mellett.

(4) A szövetkezet közgyűlése-e törvény keretei között - a szövetkezeti tisztségviselők üzletrészére az általánostól eltérő feltételeket állapíthat meg.

(5) A szövetkezeti üzletrészek tulajdonosairól a szövetkezetnél nyilvántartást kell vezetni. A szövetkezeti üzletrészhez fűződő jogokat csak az gyakorolhatja, aki a nyilvántartás szerint az üzletrész tulajdonosa."

11. § Az Szvt. 69. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"69. § (1) Ha a tagsági viszony megszűnt, a volt taggal (örökösével) el kell számolni.

(2) A szövetkezeti üzletrész értékének kifizetésére a szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetét kivéve - a volt tag (örököse) nem tarthat igényt.

(3) A volt tag (örökös) és a szövetkezet kölcsönös követelései - ha e törvény másként nem rendelkezik - a tagsági viszony megszűnése időpontjában válnak esedékessé.

(4) Az év végi részesedést és a részjegyet legkésőbb a tagsági viszony megszűnése évére vonatkozó mérleg jóváhagyásától számított harminc napon belül kell kifizetni.

(5) Kisszövetkezetben a vagyoni hozzájárulás kiadása - kivéve, ha a tag és a szövetkezet a hozzájárulás meghatározott időre történő visszahagyásában állapodik meg -az év végi mérleg jóváhagyásától számított harminc nap alatt esedékes."

12. § Az Szvt. 114. §-ának a) pontjában az "a szövetkezetek" szövegrész helyébe az "a szövetkezetek tekintetében a cégbíróság" szövegrész lép.

13. § Az Szvt. 115. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A szövetkezetekkel kapcsolatos állami törvényességi felügyeletre pedig a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni."

14. § Az Szvt. 116. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

(A szövetkezeti ágazatokra vonatkozó jogszabályok állapítják meg)

"továbbá a lakásszövetkezetek és a takarékszövetkezetek átalakulásának szabályait."

15. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 1989. július 1. napján lép hatályba - egyidejűleg hatályát veszti az Szvt. 53. §-ának (4) bekezdése, valamint 59. §-ának (3) bekezdése.

(2) E törvény 1. §-a, 2. §-a, 12. §-a és 13. §-a 1990. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti

a) az Szvt. 12. §-a (1) bekezdésének d) pontjából az "az alapszabály jóváhagyása és" szövegrész, 15. §-a, 47. §-ának (3) bekezdéséből az "az állami törvényességi felügyelete gyakorló szerv és a" szövegrész, 51. §-a, 113. §-a (1) bekezdése b) pontjából a "működése és" szövegrész, valamint (2) bekezdése, 115. §-ának (1) bekezdéséből a szövetkezetek feletti állami törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezések,

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 40. §-ának (1) bekezdéséből az "az alapszabályt jóváhagyják és a" szövegrész, valamint 90. §-ából az "oszthatatlan" szövegrész,

c) a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 30/1971. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a, 25. §-a, 27. §-ának (2) bekezdéséből az "- az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv véleményének megszerzése után -" szövegrész, 44. §-a, 56. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 57-63. §-ai,

d) az iskolai szövetkezetekről és az iskolai szövetkezeti csoportról 16/1986. (V. 16.) MT rendelet 26. §-ának (1) bekezdése.

(3) A szövetkezetek kötelesek alapszabályukat 1990. március 31-ig felülvizsgálni, e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani és az ezt követő harminc napon belül a cégbírósághoz, benyújtani.

(4) A törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Pesta László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Soltészné Pádár Ilona s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1989. május 30-ai ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi II. törvény 62. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 1992.01.20.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi II. törvény 62. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 1992.01.20.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi II. törvény 62. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 1992.01.20.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi II. törvény 62. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 1992.01.20.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi II. törvény 62. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 1992.01.20.