24/1989. (VIII. 5.) SZEM rendelet

a vak és gyengénlátó személyek távbeszélő alközpontkezelőként való foglalkoztatásáról szóló 13/1983. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi 11. törvény végrehajtásáról rendelkező 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a vak és gyengénlátó személyek távbeszélő alközpontkezelőként való foglalkoztatásáról szóló 13/1983. (XI. 20.) EüM rendeletet (a továbbiakban: R.) - az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a pénzügyminiszterrel, a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Postai alközpontkezelői képesítéssel rendelkező vak vagy gyengénlátó személyt kell alkalmazni minden olyan távbeszélő alközpont kezelésére, amely a 20/200 mellékvonal teljesítményt nem haladja meg, és amelyhez a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium által jóváhagyott típusú pótkijelző rendszer csatlakoztatható.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Magyar Államvasutaknál vasútüzemi, a Magyar Postánál postaszolgálati célokat szolgáló, továbbá a fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél, rendészeti szerveknél, valamint az Országos Mentőszolgálatnál üzembe helyezett távbeszélő alközpontokra.

(3) A 20/200 mellékvonalnál nagyobb teljesítményig kiépíthető távbeszélő alközpontban vak vagy gyengénlátó személy csak a Magyar Posta hozzájárulásával alkalmazható.

(4) A távbeszélő alközpontban felszerelésre kerülő pótkijelző rendszer beszerzéséről az alközpont előfizetőjének kell gondoskodnia.

(5) Az olyan távbeszélő alközpontban, amelyben nincs pótkijelző rendszer, gyengénlátó személy kezelőként csak akkor foglalkoztatható, ha a berendezés megfelelő kezelését az alközpont előfizetője más alkalmas módon biztosítja."

2. §

Ez a rendelet 1989. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Csehák Judit s. k.,

szociális és egészségügyi miniszter