1990. évi XIV. törvény

az alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti gyógykezelésének megszüntetéséről[1]

1. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 35. §-ának: (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Azt az alkoholistát, aki rendszeres és túlzott alkoholfogyasztásból eredő magatartásával családját, kiskorú gyermekeinek fejlődését, saját egészséget, környezetének biztonságát veszélyezteti, zavarja, az egészségügyi szerv jogosult gondozáson való részvételre kötelezni, illetőleg elrendelni a gyógykezelésnek kórház alkohológiai osztályán (részlegén) vagy munkaterápiás intézetben (a továbbiakban együtt: kórház alkohológiai osztálya) történő foganatosítását. A kórház alkohológiai osztályán történő gyógykezelés tartama nem haladhatja meg a folyamatos hat hónapot."

"(3) A kórház alkohológiai osztályának vezetője az ott elhelyezett beteget a kötelező gyógykezelés ideje alatt -a beteg vele együttélő hozzátartozója beleegyezésével -alkalmazkodó szabadságra bocsáthatja, szükség esetén azonban a beteget bármikor visszarendelheti, illetve visszaszállíttathatja. Az alkalmazkodó szabadság időtartama a kötelező gyógykezelés időtartamába beszámít.

(4) A kórház alkohológiai osztályán történő gyógykezelésre kötelezett személy kérheti az elbocsátást a kórház alkohológiai osztályáról. Az elbocsátásról a kórház alkohológiai osztályának vezetője dönt. Elutasítás esetében a kérelmező orvosi bizottsági felülvizsgálatot kérhet. Ha a bizottság úgy dönt, hogy a kérelmező nem bocsátható el, az eljárás törvényessége felől a bíróság határoz."

2. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk) 70. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés 1-3. pontjában felsorolt intézkedések önállóan, büntetés helyett, a 4. pontjában megjelölt intézkedés büntetés mellett, az 5. pontjában megjelölt intézkedés önállóan és büntetés melleit is, a 7. pontjában megjelölt intézkedés büntetés, illetve intézkedés mellett alkalmazható."

3. §[2]

4. § (1) Ez a törvény 1990. február 1-jén lép hatályba.

(2) A Btk 76. §-a, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 59/1. és 86. §-a, valamint az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről szóló 1982. évi 41. törvényerejű rendelet a hatályát veszti.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt a Btk 76. §-a, illetőleg az 1982. évi 41. törvényerejű rendelet alapján elrendelt kötelező intézeti gyógykezelés nem hajtható végre. E rendelkezés végrehajtásáról az igazságügyminiszter gondoskodik.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. január 26-ai ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXXXV. törvény 64. § a) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.