2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és az érintett megyei tanácsokkal egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom "Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület" néven a Székesfehérvár 7611, 7614, 7615, 7617/4, 7620/3 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 121 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a terület fajgazdag növény- és állatvilágának megőrzése.

(3)[1] A védett természeti terület természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

2. §[2]

3. §

Ez a rendelet 1990. december hó 1-jén lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelethez

A Hansági Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Győr-Sopron vármegye[3]

Lébény:

0172/a-f, 0173, 0188/a-b, 0189/a, c-d, 0190, 0191/a-b, 0192, 0193, 0195, 0242, 0243, 0244/1, 0244/2/a-b, 0244/3-5, 0244/6/a-b, 0245/a-b, 0246, 0247/a-d, 0248/a-g, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253/a-b, 0254/a-d, 0255/a-b, d, 0256, 0257, 0258/a-f, 0259/a-d, 0260, 0261/a-b, 0262, 0263/a-b, 0484/a-n.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1994.03.16.

[3] Módosította a 39/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék