147/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. §, valamint a 17. § a) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában,

a 2. § és 3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 4. §, valamint a 17. § c) pontja tekintetében - összhangban a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltakkal - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 5. és 23. pontjában,

a 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés f) pontjában,

a 8. §, valamint a 17. § d) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében, valamint 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 11. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 12. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,

a 13. §, valamint a 17. § f) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a), d) és k) pontjában,

a 14. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 15. §, valamint a 17. § h) pontja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 17. § b) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában,

a 17. § e) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés j) pontjában,

a 17. § g) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 15. §, valamint a 17. § h) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá az 5. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet (a továbbiakban: 6/1989. KVM rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a vízügyi igazgatóságokra, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeire, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekre, a nemzeti park igazgatóságokra és e szerveknek az árvíz- és belvízvédekezési, a helyi vízkárelhárítási, valamint a vízminőségi- és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozóira;"

2. § A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet 1. § (3) bekezdésében a "Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság" szöveg lép.

3. § A Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról szóló 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdésében a "Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság" szöveg lép.

4. § (1) Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 10/1997. KHVM rendelet) 2. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A belvízrendszerek műszaki adatait a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza."

(2) A 10/1997. KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a VIZIG-eknek a védekezési készletben kell tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter normatív utasítása tartalmazza."

(3) A 10/1997. KHVM rendelet

a) 3. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: KÖVIZIG)" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: VIZIG)",

b) 3. § (7) bekezdés a) pontjában a "KÖVIZIG-ekkel" szövegrész helyébe a "VIZIG-ekkel",

c) 3. § (7) bekezdés a) pontjában, 4. §-ában, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, 7. § (5) és (8) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (4) és (5) bekezdésében a "KÖVIZIG" szövegrészek helyébe a "VIZIG",

d) 3. § (7) bekezdés c) pontjában, 3. § (9) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében, 8. § (4) és (5) bekezdésében, továbbá 9. § (2) bekezdésében a "KÖVIZIG-ek" szövegrész helyébe a "VIZIG-ek",

e) 4. §-ában az "Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTVF)," szövegrész helyébe az "Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF),",

f) 5. § (4) bekezdésében és 7. § (6) bekezdésében a "KÖVIZIG-eknek" szövegrész helyébe a "VIZIG-eknek",

g) 8. § (1) bekezdésében a "KÖVIZIG-eken" szövegrész helyébe a "VIZIG-eken",

h) 9. § (2) bekezdésében a "KÖVIZIG-eknél" szövegrész helyébe a "VIZIG-eknél",

i) 11. § (1) bekezdésében a "KÖVIZIG ügyelete az OKTVF ügyeletének" szövegrész helyébea "VIZIG ügyelete az OVF ügyeletének"

szöveg lép.

5. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 4. számú melléklet 5. pontjában a "vízügyi igazgatóságok" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Környezetügyi Intézet" szöveg lép.

6. § Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 18. számú függelék II. 4. pontjában a "Vízügyi Igazgatóságot" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóságot" szöveg lép.

7. § (1) A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 23/1998. KHVM rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egységes kezelési rendszerű, országos vízgazdálkodási információs rendszer részeként (a továbbiakban: VIZIR) a (2) bekezdés b) pontja szerinti műszaki nyilvántartást a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségeinek (a továbbiakban: NeKI kirendeltség) és a vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság) - a vízügyi hatóság részéről közreműködőként átadott adatok felhasználásával is - működési területük egészére vonatkozóan folyamatosan kell vezetniük."

(2) A 23/1998. KHVM rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A VIZIR részeként a (2) bekezdés c) pontja szerinti vízikönyvi nyilvántartást a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeknek (a továbbiakban: vízügyi hatóság) illetékességi területük egészére vonatkozóan, folyamatosan kell vezetniük."

(3) A 23/1998. KHVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "vízügyi igazgatási szervezeten belül" szövegrész helyébe a "vízügyi igazgatásban",

b) 4. § (1) bekezdésében az "az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTVF)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)",

c) 4. § (2) bekezdésében az "Az OKTVF" szövegrész helyébe az "A NeKI",

d) 7. § (3) bekezdésében az "az illetékes vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság, illetve a működési terület szerinti NeKI kirendeltség",

e) 8. § (1) bekezdésében az "az illetékes vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a működési terület szerinti NeKI kirendeltség",

f) 9. § (3) bekezdésében az "az OKTVF" szövegrész helyébe az "a NeKI", az "az illetékes vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "a működési terület szerinti NeKI kirendeltség",

g) 9. § (4) bekezdésében az "ötévenként" szövegrész helyébe a "hatévenként",

h) 10. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 14. § (2) bekezdésében a "vízügyi felügyelet" szövegrész helyébe a "vízügyi hatóság"

szöveg lép.

8. § Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 6/2002. KvVM rendelet) 7. § (4) bekezdésében a "Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Környezetügyi Intézetnek" szöveg lép.

9. § (1) A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (a továbbiakban: 21/2002. KöViM rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az üzemeltető köteles a (3) bekezdésben megjelölt vízkivételi műnél legalább 6 évenként - a (6) bekezdés figyelembevételével - alapállapot-vizsgálatot, továbbá évente rendszeres alapvizsgálatot, a (7) bekezdés szerinti gyakorisággal ellenőrző vizsgálatot, a (8) bekezdés szerinti gyakorisággal sűrítő bakteriológiai vizsgálatot végezni, és a vizsgálati eredményeket minden tárgyévet követő március 31-ig az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez eljuttatni. A felügyelőség a vizsgálati eredményeket április 30-ig továbbítja a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének."

(2) A 21/2002. KöViM rendelet 6. § (17) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltségéhez" szöveg lép.

10. § (1) A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 30/2004. KvVM rendelet) 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi monitoring rendszer magában foglalja:)

"a) a miniszter, valamint a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszereket

aa) a mennyiségi állapotot ellenőrző rendszereket, így különösen a talaj-, réteg-, karszt- és termálvíznyomás, illetve vízszint észleléseket, továbbá a forrásmegfigyeléseket,

ab) a felszín alatti víztestek állapotára jellemző, ugyanakkor a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek mennyiségére és minőségére vonatkozó monitoringot,

ac) a minőségi állapotra vonatkozóan rendszeresen végzett méréseket, továbbá a nagy vízfolyások mentén a felszín alatti víz állapotára gyakorolt hatás megfigyelésére kialakított havária monitoringot,

ad) speciális, egy adott térség megfigyelésére kialakított monitoring rendszereket, így különösen a távlati vízbázisok területén végzett megfigyeléseket;"

(2) A 30/2004. KvVM rendelet 16. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok" szövegrész helyébe a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei" szöveg lép.

11. § A Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról szóló 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság 9 főből áll, elnökét és nyolc tagját a miniszter nevezi ki. A Bizottság elnöke a minisztérium vízügyért felelős helyettes államtitkára. A Bizottság két tagjára a Magyar Hidrológiai Társaság, egy-egy tagjára a vízügyért felelős helyettes államtitkár, az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szakmai Szövetsége és a Budapesti Műszaki Egyetem tehet javaslatot. A tagok megbízatása öt évre szól."

12. § (1) A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 101/2007. KvVM rendelet) 8. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni, továbbá köteles adatszolgáltatást nyújtani a "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VITUKI) részére. A VITUKI a beérkezett adatok szakmai felülvizsgálatát követően elkészíti a vízföldtani naplót, kútkataszteri számmal látja el, majd 15 napon belül visszaküldi. Az engedélyes a kútkataszteri számmal ellátott példányokat a vízjogi engedély iránti kérelemhez csatoltan a hatóságnak megküldi. Az engedély kiadásával egyidejűleg a vízügyi hatóság a vízföldtani napló egy-egy példányát megküldi a VITUKI, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége részére.

(4) A kútkataszter vezetését és karbantartását a VITUKI látja el.

(5) Amennyiben a vízügyi hatóság kút megszüntetéséről dönt, döntéséről évente, a tárgyévet követő év január 31-ig a VITUKI-t és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségét értesíti."

(2) A 101/2007. KvVM rendelet

a) 8. § (6) bekezdésében és

b) 10. § (9) bekezdésében

a "környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének" szöveg lép.

13. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 30/2008. KvVM rendelet) 27. § (2) bekezdésében az "a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "az Országos Vízügyi Főigazgatóság" szöveg lép.

14. § (1) A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 5/2009. KvVM rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A TVT tagja

a) a környezetvédelemért felelős miniszternek, valamint a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,

b) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,

c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti területi kirendeltségének,

d) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek,

e) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület esetén az illetékes jegyzőnek,

f) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének, valamint földművelésügyi igazgatóságának,

g) a működési területén lévő helyi önkormányzatoknak,

h) a megyei területfejlesztési tanácsnak,

i) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak,

j) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,

k) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezeteknek

a kijelölt képviselője."

(2) Az 5/2009. KvVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság 17 tagból áll, tagjai

a) a közigazgatás részéről

aa) a Nemzeti Környezetügyi Intézet működési terület szerinti kirendeltsége,

ab) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság,

ac) az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

ad) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság,

ae) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

af) a fővárosi és megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága,

ag) a megyei területfejlesztési tanács, valamint

ah) a helyi önkormányzatok által kijelölt 1-1 fő;

b) a működési területen tevékenységet folytató

ba) társadalmi szervezetek,

bb) a vízgazdálkodásról szóló törvényszerinti vízhasználók,

bc) szakmai-tudományos szervezetek

által kijelölt 3-3 fő."

(3) Az 5/2009. KvVM rendelet 11. § (2) bekezdés a)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVT tagjai)

"a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,

b) a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésére külön jogszabályban kijelölt Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének képviselője,

c) a Nemzeti Környezetügyi Intézet képviselője,

d) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség képviselője,

e) a környezetvédelemért, a természetvédelemért, a vízgazdálkodásért továbbá a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a környezetvédelem, a természetvédelem, a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás területéről kijelölt 1-1 képviselője,

f) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter képviselője,

g) a területfejlesztésért, továbbá a területrendezésért felelős miniszternek a területfejlesztés, valamint a területrendezés területéről kijelölt 1-1 képviselője, "

(4) Az 5/2009. KvVM rendelet 11. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVT tagjai)

"n) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter véleményének kikérését követően a vízgazdálkodásért felelős miniszter által felkért

na) társadalmi szervezetek,

nb) gazdasági szereplők,

nc) szakmai-tudományos szervezetek

által delegált 5-5 fő."

(5) Az 5/2009. KvVM rendelet

a) 2. §-ában,

b) 7. § (2) bekezdésében és

c) 10. § (3) bekezdésében

a "környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége" szöveg lép.

(6) Az 5/2009. KvVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében,

b) 8. § (1) bekezdésében és

c) 10. § (1) bekezdésében

a "környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének" szöveg lép.

15. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet (a továbbiakban: 70/2011. VM rendelet) melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

17. § Hatályát veszti

a) a 6/1989. KVM rendelet 15. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és" szövegrész;

b) a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 1. §-ában a "környezetvédelmi és" szövegrész;

c) a 10/1997. KHVM rendelet 1. számú mellékletében a "környezetvédelmi és" szövegrész;

d) a 6/2002. KvVM rendelet9. § (5) bekezdés b) pontjában és 15. § (4) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi és" szövegrész;

e) az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és" szövegrész, valamint a 10. § (3) bekezdése;

f) a 30/2008. KvVM rendelet 23. §-ában a "környezetvédelmi és" szövegrész;

g) a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. mellékletében a "Környezetvédelmi és" szövegrész;

h) a 70/2011. VM rendelet

ha) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakaszmérnökség-vezető" szövegrész,

hb) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes" szövegrész,

hc) 3. § (3) bekezdésében a "szakaszmérnökség-vezetőt" szövegrész, valamint

hd) Melléklet "2. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok" című táblázata.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

A 70/2011. VM rendelet melléklete "1. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság" című táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"1. Nemzeti Környezetügyi Intézet

ABC
Munkakör és beosztás megnevezéseFizetési osztályKépesítés
1.FőigazgatóH,I,J
2.Főosztályvezető/Irodavezető/Kirendeltség-vezetőF, G, H, I, J
3.Főosztályvezető-helyettes/Kirendeltség-vezető helyettesF, G, H, I, J
4.OsztályvezetőF, G, H, I, J
5.ProjektvezetőF, G, H, I
6.ProjektmenedzserF, G, H, I
7.Projekt monitoring munkatársF,G,H
8.Projekt asszisztensD, E, F, G, H
9.ÜgyintézőD, E
10.ReferensF,G
11.SzakértőH,I
12.Számítógép-üzemeltetőD, E, F, G, H
13.RendszergazdaD, E, F, G, H
14.InformatikusF, G, H, I
15.SzoftverfejlesztőF, G, H, I
ABC
Munkakör és beosztás megnevezéseFizetési osztályKépesítés
16.Számítógéphálózat-üzemeltetőD, ESzakirányú
középfokú
képesítés
17.Adatbázis-felelősD, E, F
18.Adatrögzítő-kezelőC, D
19.AdminisztrátorC, D, E
20.TitkárnőB, C, D, E
21.Iratkezelő-kézbesítőB, C, D, E
22.GondnokB, C, D, E
23.TB ügyintéző/referensD, E, F, G
24.HumánpolitikusD, E, F, G, H
25.JogászH, I
26.KönyvelőD, E, F, G
27.Közbeszerzési referens/szakértőF, G, H, I
28.Pénzügyi ügyintéző/referensD, E, F, G
29.Számviteli ügyintéző/referensD, E, F, G
30.VagyonkezelőE, F, G, H, I
31.Nemzetközi koordinátor, nemzetközi ügyintézőF, G, H, IKözépfokú
nyelvvizsga
32.Kommunikációs ügyintézőF, G, H, IKözépfokú
nyelvvizsga
33.KözgazdászF, G, H, I
34.Gazdasági ügyintéző/referensD, E, F, G
35.Belső ellenőrF, G, H, I
36.Pénzügyi elemző/tervezőF, G, H, I
37.Adattári rendszerfelelősE,F,G,H
38.TérinformatikusF,G,H
39.LaborvezetőF, G, H, I, J
40.CsoportvezetőE, F, G, H, I
41.EU integrációs ügyintézőE, F, G, H, I
42.Felszín alatti vízgazdálkodási ügyintézőG, H, I
43.Felszíni vízgazdálkodási ügyintézőD,F,G,H,I,J
44.Felügyelőségi technikusD, E, F
45.GeodétaB, C, D, E, F, G, H
46.GeológusD, E, F, G, H
47.HidrobiológusF, G, H, I, J
48.HidrogeológusG, H, I, J
49.HidrometeorológusD,F,G,H,I,J
50.Hidrológiai észlelőA, B, C
51.HidrológusF, G, H, I, J
52.Hidrometeorológiai észlelőB, C, D
53.Hírközlési ügyintézőD, E, F, G, H
54.Hírközlési szerelőB, C, D, E, F
55.HulladékgazdálkodóF,G,H
56.Informatikai rendszergazdaE,F,G,H
57.Informatikai rendszer-üzemeltetőD, E, F, G, H
58.Informatikai ügyintézőD, E, F, G, H
59.Ipari vízellátási és csatornázási ügyintézőD, F, G, H
60.Irányító tervezőH, I
61.Környezetvédelmi megbízottE,F,G,H
62.Környezetvédelmi ügyintézőD, E, F, G, H
63.Közműfejlesztési ügyintézőD, F, G, H, I
64.Kutatóállomás-irányítóG, I
65.Laborvezető-helyettesF, G, H, I, J
66.LaboránsD, F, H
ABC
Munkakör és beosztás megnevezéseFizetési osztályKépesítés
67.Mezőgazdasági ügyintézőD, E, F, G, H, I
68.Műszaki rajzolóC
69.Műszaki szaktanácsadóG, I
70.ModellezőB, C, D, E, F, G, H, I
71.Szakági tervezőG, I
72.Szerkesztő-rajzolóC
73.Társulati ügyintézőD, F, G, H, I
74.TechnikusB, C, D, E
75.Település vízellátási és csatornázási ügyintézőD, F, G, H, I
76.Település vízgazdálkodási ügyintézőD, F, G, H, I
77.TérinformatikusF,G,H
78.Területrendezési ügyintézőF,H,I
79.Vízgazdálkodási adattárosD, E, F, G, H
80.VegyésztechnikusD, E
81.Vízföldtani adattárosB, C, D
82.Vízföldtani ügyintézőH,I
83.Vízhasznosítási ügyintézőD, F, G, H, I
84.Víziközmű ügyintézőD, F, G, H, I
85.Vízkészlet-gazdálkodási ügyintézőD, F, G, H, I
86.Vízminőségvédelmi ügyintézőD, E, F, G, H, I
87.Vízrajzi adatfeldolgozóB, C, D
88.Vízrajzi adatforgalmazóC, D
89.Vízrajzi mérő (területfelelős technikus)B, C, D, E
90.Vízrajzi ügyintézőD, F, G, H, I
91.Vízrendezési ügyintézőD, F, G, H, I

"

Tartalomjegyzék