1990. évi XLVII. törvény

a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról[1]

A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló, az 1989. évi LIII. törvénnyel módosított 1988. évi XI. törvény (a továbbiakban: TV.) - a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvénnyel való elvi és tartalmi összhang biztosítása, valamint rendeltetésének kiterjesztése érdekében - a következők szerint módosul, illetve kiegészül.

1. § A TV. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A befizetőt a 6. számú mellékletben meghatározott

a) mezőgazdasági, erdőgazdasági és elsődleges faipari tevékenységek eredményére jutó 7. § szerinti hozzájárulásból 35%-os mértékű,

b) élelmiszeripari tevékenységek és az azokhoz, kapcsolódó egyes szolgáltatások eredményére jutó 7. § szerinti hozzájárulásból 20%-os mértékű

kedvezmény illeti meg."

2. § A TV.

a) 3. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint,

b) 5. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint,

c) 6. számú melléklete e törvény 3. számú melléklete szerint

módosul.

3. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba; a rendelkezéseivel érintett kedvezményeket a befizető 1990. évben az e törvény hatályba lépése előtti mértékkel az 1990. július 15-ig elszámolt árbevétel arányában veheti igénybe.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az 1990. évi LIII. törvény 12. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az Alapból 1990-ben, átmeneti jelleggel a TV 2. §-ában meghatározott felhasználási célokon túl és a TV 11. §-ában meghatározott felhasználási jogcímeken kívül:

- az Országos Tudományos Kutatási Alap rendeltetési céljaira 1.160 millió forintot,

- a Felsőoktatási Fejlesztési Alap rendeltetési céljaira 690 millió forintot,

- az állami költségvetés részére 2 milliárd forintot kell átadni."

Dr. Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

1. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 3. számú mellékletének 1. pontja a következőkre módosul:

"1. Közszolgáltató tevékenység

2. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 5. számú melléklete a következőkre módosul:

"A 8. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában

3. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Élelmiszeripari tevékenység az alábbi ITJ és SZTJ számú termékek előállítása, illetve szolgáltatás nyújtása:

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. július 11-ei ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék