Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1988. évi XI. törvény

a központi műszaki fejlesztési alapról

A gazdaság műszaki színvonalának emelése, a műszaki fejlesztés meggyorsítása, a tudományos és a műszaki eredmények elterjesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[1] Az állami műszaki fejlesztési politika megvalósításának pénzügyi forrásaként - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. §-a szerint elkülönített állami pénzalap formájában - Központi Műszaki Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: Alap) kell képezni.

2. § (1) Az Alap célja, hogy elősegítse

a) az egész gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, a nemzetközi tudományos-műszaki haladáshoz kapcsolódó, népgazdasági szinten hatékony, de a közvetlen gazdálkodói érdekeltséget meghaladó műszaki fejlesztési;

b) a közvetlen gazdálkodói érdekeltséggel összhangtan levő, de a saját pénzügyi, kockázatvállalási lehetőségeket meghaladó innovációs célok megvalósításai;

c) a társadalmi-gazdasági hasznosításra érett alapkutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának meggyorsítását;

d) a népgazdaság általános és a kutatás-fejlesztés sajátos infrastruktúrájának fejlesztését.

(2)[2] Az Alap felhasználható az államilag preferált kutatási-fejlesztési programokhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó egyedi kutatási-fejlesztési feladatokhoz és azok eredményeinek alkalmazásához.

Az Alap forrásai és képzése

3. § (1)[3] Az Alap forrása:

a)[4] az éves költségvetési törvényben a központi költségvetésnél, illetve az elkülönített állami pénzalapoknál az Alap céljaira meghatározott összegű támogatás;

b) a tárgyévet megelőző években képzelt Alap maradványa;

c)[5] az Alap javára teljesített visszafizetések és azok járulékai;

d) az Alap kamatai és egyéb tőkejövedelmei;

e)[6] az Alap javára jogi és természetes személyek által teljesített önkéntes befizetések, amelyek a Ptk. 593-595. §-ai alapján közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek;

f)[7] az Alap javára teljesített külföldi önkéntes befizetések, adományok, segélyek.

g)[8] az Alap javára a Gazdaságfejlesztési Alapból teljesített befizetések,

(2)[9] Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, év végi maradványa a következő költségvetési évre átvihető.

4. §[10]

5. §[11]

6. §[12]

6/A. §[13]

7. §[14]

8. §[15]

9. §[16]

Az Alap kezelése és felhasználása

10. § (1)[17] Az Alappal az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyeletét ellátó miniszter rendelkezik.

(2)[18] Az Alap kezelője az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: kezelő).

(3)[19] Az Alap felhasználása pályázati rendszerben történik. A pályázati rendszer kialakításáért és működéséért az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyeletét ellátó miniszter felelős.

(4)[20] A pályázati rendszer kialakításával és a felhasználás fő irányaival kapcsolatban ki kell kérni az országos gazdasági kamarák véleményét.

(5)[21] A (3) bekezdésben megjelölt illetékes miniszter évente beszámol az Országgyűlés költségvetési, gazdasági és tudományos ügyekkel foglalkozó bizottságainak az Alap felhasználásáról és a pályázati rendszert működtető testület tevékenységéről.

11. §[22] Az Alap a következő jogcímeken használható fel:

a) kutatás-fejlesztés költségeinek fedezetéül;

b)[23] a kutatási-fejlesztési célú, valamint a kutatási-fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetését közvetlenül szolgáló technológiai beruházások támogatására;

c) a kutatás-fejlesztés infrastrukturális feltételeit fejlesztő beruházásokra;

d) a műszaki fejlesztés céljait szolgáló alapítványokhoz való hozzájárulásra;

e)[24]

f)[25] a kutatás-fejlesztést finanszírozó bankhitelek kamatainak részleges vagy teljes átvállalására;

g) a kutatás és kísérleti fejlesztés - beleértve a kapcsolódó piackutatást is -, valamint a műszaki szervezés érdekében szükséges gazdasági elemzések végzésére;

h) új tudományos és műszaki eredmények alkalmazásának elterjesztését, valamint a minőségbiztosítást szolgáló mintafejlesztésekre és mintarendszerek kialakítására;

i) a nemzetközi műszaki-tudományos együttműködésből adódó feladatokra;

j)[26]

k) a hazai és külföldi műszaki-tudományos ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására, a műszaki fejlesztéspolitika megalapozását szolgáló tanulmányok, koncepciók készítésére, a műszaki fejlesztés eredményeinek elterjesztésével közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák tartására, szakkiállítások rendezésére, kiadványok készítésére;

l) nyilvános műszaki fejlesztési célú pályázatok díjaihoz és nívódíjaihoz;

m) az Alap kezelésével, állami programok irányításával és lebonyolításával kapcsolatos költségekre.

n)[27]

12. § (1)[28] Az Alapból pénzeszköz pályázati rendszer keretében nyerhető el, illetőleg az Alap felett rendelkezni jogosult egyedi kezdeményezésére - a kormányzati egyetértés alapján - adható át.

(2) A pénzeszköz átadása történhet ellenérték fejében, kölesönként, tőkerészesedésként és juttatásként.

(3) Az átadás feltételeiről az Alap felett rendelkezni jogosult és a felhasználó szerződésben állapodik meg.

12/A. §[29]

Átmeneti és záró rendelkezések

13. §[30]

14. §[31]

14/A. §[32]

15. § Ez a törvény 1989. január 1. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg a központi műszaki fejlesztési alap képzéséről szóló 47/1987. (X. 14.) MT rendelet és a 47/1987. (X. 14.) PM rendelet, valamint az azt módosító 44/1988. (XI. 24.) PM rendelet a hatályát veszti.

Dr. Straub F. Brúnó s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

1. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[33]

2. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[34]

3. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[35]

4. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[36]

5. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[37]

6. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[38]

7. számú melléklet az 1988. évi XI. törvényhez[39]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 55. §-a. Hatályos 1994.01.01.

[2] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 56. §-a. Hatályos 1994.01.01.

[3] Számozását módosította az 1993. évi CXI. törvény 57. § (5) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[4] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[5] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 57. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[6] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 57. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[7] Beiktatta az 1993. évi CXI. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[8] Beiktatta az 1995. évi XXI. törvény 32. §-a. Hatályos 1995.04.15.

[9] Beiktatta az 1993. évi CXI. törvény 57. § (5) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[17] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 31. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[18] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 58. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[19] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 31. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[20] Beiktatta az 1994. évi XVI. törvény 84. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 1994.04.06.

[21] Számozását módosította az 1994. évi XVI. törvény 84. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 1994.04.06.

[22] Megállapította az 1989. évi LIII. törvény 8. § -a. Hatályos 1990.01.01.

[23] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[25] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 59. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[28] Megállapította az 1993. évi CXI. törvény 60. §-a. Hatályos 1994.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[38] Módosította az 1990. évi XLVII. törvény 2. § c) pontja. Hatályos 1990.07.13.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

Tartalomjegyzék