4/1990. (XI. 28.) NM rendelet

az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 69. §-ának (2) bekezdésében és 72. §-ában, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 33. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a Magyar Orvosi Kamarával egyetértésben -az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

1. §

A R. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben nem említett egyéb - nem szakmai - nyilvántartásokban nem tüntethető fel olyan adat, amely az orvosi titoktartás körébe esik."

2. §

A R. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Fogorvosi magángyakorlat esetén, amennyiben a hiányzó feltétel a szakorvosi képesítés,

a) ha a magángyakorlatot folytató orvos nő a 40., férfi a 45. életévét még nem töltötte be, a szakképesítés pótlására az engedélyező szerv megfelelő határidőt tűz, és annak elteltéig a korábbi engedélyt fenntartja;

b) ha az a) pontban foglalt életkort a magángyakorlatot folytató orvos betöltötte, az engedélyező szerv a korábbi engedélyt határidő nélkül fenntartja."

3. §

A R. mellékletének I. pont alatti bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az orvos a magánorvosi rendelőjében vizsgált és gyógykezelt betegekről - választása szerint - az alábbi nyilvántartások egyikét - bármilyen módon, például számítógépen - köteles vezetni."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 7. §-a, a R. 11 §-ának (1) bekezdésének első mondatából az "évente legalább egyszer" szövegrész, a R. 12. §-ának (2) bekezdéséből az "- évente legalább egyszer -" szövegrész, a R. 19. §-a (1) bekezdésének második mondata, a R. 26. §-ának első mondatából a "pénztárkönyv vezetésére" szövegrész és a R. 30. §-ának (1) bekezdése, továbbá (2) bekezdéséből az "1990. december 31. napjáig" szövegrész a hatályát veszti.

Dr. Kelemen András s. k.,

népjóléti minisztériumi politikai államtitkár