7/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet módosításáról

A Balaton üdülőkörzet tehermentesítése és a vízminőség védelme érdekében - az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) Az 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Ha azonban a közcsatornát az érintett ingatlanok tulajdonosai társulás (társulat) útján létesítették, a szükséges szennyvíztisztító kapacitás rendelkezésre állása nem feltétel."

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdésben előírt korlátozás nem vonatkozik:)

"b) az elavult épületek (épületrészek) újjáépítésére (lebontására és újraépítésére), továbbá a legalább kétharmad részben már beépült telektömbben lévő, az építési övezetnek megfelelő épülettel beépíteni kívánt telkekre, ha az épülethez egyidejűleg zárt és szigetelt szennyvíztároló is létesül."

(3) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben előírt tilalom nem vonatkozik

a) Somogy megyében a Siófok Balatonkiliti, a Zamárdi kőhegyi, a balatonszárszói, a balatonszemesi, a balatonöszödi, a boglárlellei, a balatonberényi és a balatonkeresztúri,

b) Veszprém megyében a Balatonszepezd Végmáli és öreghegyi, a Lovas kishegyi és öreghegyi, a Balatonudvari leshegyi és öreghegyi, a révfülöpi,

c) Zala megyében a hévízi és a balatongyöröki zártkertekre. E zártkertekben az elhelyezhető építmények elhelyezésének módját és feltételeit rendezési terv állapítja meg."

2. §

Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozások nem vonatkoznak olyan területeken

a) az új építési telkek kialakítására, továbbá

b) a már kialakított állami telkek eladására, ahol az előírt közművesítési feltételek teljesültek, továbbá

c) az olyan külterületi földrészletek kialakítására, amelyek az 1. § (4) bekezdésében említett zártkertekben vannak."

3. §

(1) Ez a rendelet 1990. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. mellékletének a Balatonszentgyörgyre és a Köröshegyre utaló szövegrésze hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit az első fokú határozattal még el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

Derzsi András s. k.,

közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter