14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

Fokozottan védetté nyilvánítom és az OKTH elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezésével létesített Keszthelyi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Gyenesdiás 316/1 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 2,4 hektár kiterjedésű terület.

2. §

A védelem célja a terület értékes növényvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

3. §[1]

A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság végzi.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.