18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

Védetté nyilvánítom Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Szentes és Fábiánsebestyén községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4556,3 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a még jelentős, egybefüggő területen fennmaradt száraz és vizes, zömmel szikes puszta jellegzetes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megőrzése, a vonuló vízimadarak háborítatlan pihenőhelyének biztosítása.

3. §

A tájvédelmi körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának feladata.

4. §

Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez

A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Csongrád-Csanád vármegye[1]

Fábiánsebestyén

023-032

Szentes

01278, 01301, 01340-01344, 01366-01375, 01400-01421, 01461-01504

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 42/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék