1990. évi LXX. törvény

a társadalmi szervezetek kezelő jogának megszüntetéséről[1]

1. § (1) A társadalmi szervezeteknek az állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó kezelői joga kártalanítás nélkül megszűnik.

(2)[2]

(3)[3] Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok vagyonkezelői joga a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) illeti meg.

2. § (1) A társadalmi szervezetet ingyenes használati jog illeti meg arra az ingatlanra, amelyre vonatkozó kezelői jog e törvény folytán szűnik meg.

(2) Az (1) bekezdésben említett használati jog a társadalmi szervezetet külön törvényben megállapított határidőig, illetőleg külön törvényben kijelölt szervezettel az ingatlan használatára vonatkozó szerződés megkötéséig illeti meg.

3. §[4] Az e törvényben biztosított használati jog alapján az ingatlan használata - törvény eltérő rendelkezése hiányában - másnak nem engedhető át.

4. § A kezelői jog megszűnése nem érinti harmadik személynek a törvény hatálybalépésekor az 1. §-ban meghatározott ingatlanra fennálló jogait. A korábbi kezelői jog alapján megkötött szerződésekből származó bevételek a Társadalombiztosítási Alapot illetik.

5. § (1)[5] A társadalmi szervezet a ZÁVKI-nak 1990. október 15-éig köteles bejelenteni, hogy mely ingatlanokra nézve szerzett használati jogot e törvény alapján.

(2)[6] A bejelentéshez csatolni kell az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan tulajdoni lapjának másolatát.

6. § (1) A törvény a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a földről szóló 1987. évi I. törvény 12. §-a (1) bekezdésének "vagy társadalmi szervezet" szövegrésze és 13. §-ának (2) bekezdése.

(2)[7] Törvény eltérő rendelkezése hiányában az 1. § (3) bekezdése alapján a KVI kezelésébe került ingatlanok nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg.

(3)[8] A Kormány 1991. június 30-áig javaslatot tesz az Országgyűlésnek az e törvény alapján megszűnt kezelői joggal érintett ingatlanok hasznosításának módjáról.

(4)[9] Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a társadalmi szervezeteket az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatok közlésére kötelezze.

7. §[10] (1) Az e törvénnyel elrendelt elidegenitési és terhelési tilalom nem vonatkozik azokra az ingatlanokra, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény értelmében az állam tulajdonából a pártok tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok ingyenes használóinak (1990. évi LXX. törvény 2. §) elhelyezéséről a Kormány gondoskodik.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A norma tartalmát módosította az 1995. évi CV. törvény 117. § (1) bekezdése. A módosítás az előbbi jogszabályhelyen olvasható.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CVII. törvény 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.19.

[3] Megállapította az 1999. évi CVII. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatályos 1999.12.19.

[4] Megállapította az 1991. évi XXVIII. törvény 1. §-a. Hatályos 1991.07.17.

[5] Számozását módosította az 1991. évi IX. törvény 1. §-a. Hatályos 1991.03.18.

[6] Beiktatta az 1991. évi IX. törvény 1. §-a. Hatályos 1991.03.18.

[7] Megállapította az 1999. évi CVII. törvény 12. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.12.19.

[8] Megállapította az 1991. évi IX. törvény 2. §-a. Hatályos 1991.03.18.

[9] Beiktatta az 1991. évi IX. törvény 3. §-a. Hatályos 1991.03.18.

[10] Beiktatta az 1991. évi XLIV. törvény 7. §-a. Hatályos 1991.10.08.