12/1992. (VII. 29.) MKM rendelet

a Művészeti Alappal kapcsolatos jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1]

(1) A 83/1982. (XII. 29.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkező 16/1982. (XII. 29.) MM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"9. § A tagok által létrehozott és az alkotóközösségnek értékesítésre átadott mű bírálata háromtagú bíráló bizottság feladata, amelynek működését az alkotóközösség vezetője szervezi meg. A bíráló bizottság tagjait a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott szakértői névjegyzékbe felvett szakértők közül kell felkérni."

(2) A R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjából és a 4. § (2) bekezdéséből "a Művészeti Alap" kitétel, valamint a 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályát veszti.

2. §[2]

3. §

(1) A kulturális értékű tárgyak külföldre viteléről és külföldi kiállításáról szóló 3/1977. (III. 29.) KM rendelet (a továbbiakban: r.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyező szerv a kiviteli engedélyt csak árszakértői vélemény alapján adhatja ki."

(2) A r. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) műtárgynak az. a) ponton kívüli kivitele esetén a Bizományi Áruház Vállalat; 1945 után elhalt művész által alkotott képzőművészeti vagy iparművészeti alkotás tekintetében figyelembe véve a műkereskedelemben kialakult árakat."

4. §

Ez a rendelet 1992. október 1. napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a Művészeti Alap tagjainak egységes segélyezési rendszeréről szóló 26/1967. (VIII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 12/1988. (VI. 10.) MM rendelettel és a 8/1989. (IV. 26.) MM rendelettel módosított 8/1985. (V. 11.) MM rendelet,

- a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése.

Dr. Kálmán Attila s. k.,

a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/99. száma. Megjelent 1992.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXXVI. törvény 110. § d) pontja. Hatálytalan 1999.09.01.