1992. évi XVIII. törvény

az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról[1]

Az Országgyűlés a motorizáció által okozott környezeti károk és egészségügyi ártalmak csökkentéséhez és a káros környezeti hatások megelőzéséhez szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében, a környezetszennyezés csökkentésére irányuló tevékenységek ösztönzésének igényével, a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. § A belföldön értékesített, valamint a saját felhasználású motorbenzin és gázolaj (a továbbiakban együtt: üzemanyag) környezetvédelmi termékdíj- (a továbbiakban: termékdíj) köteles.

2. § Termékdíjat kell fizetni:

a) az üzemanyag értékesítése után az üzemanyag belföldi termelőjének, valamint importálójának; illetve

b) a saját üzemanyag belföldön való felhasználása után az a) pontban meghatározottaknak.

3. § A termékdíjat:

a) az üzemanyag-értékesítés esetén az értékesítés árbevételéből;

b) saját üzemanyag-felhasználás esetén a felhasználási költségek terhére

kell fizetni.

A termékdíj alapja és mértéke

4. § (1) A termékdíj alapja: az értékesített, illetve a saját felhasználású üzemanyag mennyisége.

(2)[2] A termékdíj mértéke:

a) motorbenzin után 1,20 Ft/liter

b) gázolaj után 1,20 Ft/liter

amelyet kompenzált, 15 C hőfokra átszámított térfogatban kell meghatározni.

A termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezése és megfizetése

5. § (1)[3] Az üzemanyag belföldi termelőjének vagy termeltetőjének termékdíjfizetési kötelezettsége keletkezik

a) a termék értékesítéséről kiállított számlán feltüntetett teljesítés (beleértve az üzemanyag termelője vagy termeltetője által saját kiskereskedelmi hálózatába, üzlethelységébe történő kiszállítását is) napján, valamint

b) saját felhasználás esetén a költségként való elszámolás napján.

(2)[4] Az üzemanyag importálójának termékdíjfizetési kötelezettsége az üzemanyag vámkezelésének napján keletkezik.

(3)[5] A termékdíjat a 2. §-ban megjelölteknek a Központi Környezetvédelmi Alapba (a továbbiakban: Alap) kell befizetni, a fizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 15. napjáig.

A termékdíjból befolyt összeg felhasználásának szabályai

6. §[6]

7. §[7] A termékdíj az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eat.) 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, kötött felhasználású bevételnek minősülő részéből a következő célok, feladatok támogathatók:

(1) Pályázati úton elsődlegesen

a) a gépjárművek környezetszennyezését csökkentő műszaki intézkedések ösztönzését,

b) a közlekedési infrastruktúra környezetvédelmi célokat szolgáló fejlesztését,

c) a gépjárművekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodást,

d) a környezetbarát közlekedési megoldások és termékek elterjedését,

e)

f)[8] súlyosan veszélyeztetett vagy szennyezett térségek levegőminőségének javítását szolgáló fejlesztéseket.

a társadalom környezetvédelmi szemléletének javítását,

f) a súlyosan veszélyeztetett vagy szennyezett térségek levegőminőségének javítását

az Eat. 31. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hányadban.

(2) Az Eat. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közcélú környezetvédelmi feladatok keretében:

a) a motorizációval összefüggő környezeti károk mérséklését szolgáló alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására,

b) a felhasználás hatékonyságát elősegítő központi intézkedések szakmai és tárgyi feltételeinek fejlesztésére,

c) a termékdíj beszedési és felhasználási költségeinek fedezésére,

d) a társadalom környezetvédelmi szemléletének alakítására,

e) természetvédelmi fejlesztésre, kutatásra és beruházásra,

f)[9] súlyosan szennyezett vagy veszélyeztetett térségek levegőtisztaság védelmét szolgáló kormányzati programok végrehajtására.

f) súlyosan szennyezett vagy veszélyeztetett térségek levegőtisztaság-védelmét szolgáló kormányzati programok végrehajtása

az Eat. 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hányadban.

(3) Az Eat. 31. § (1) bekezdés b) pontja szerinti környezeti károkozás, illetőleg veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások finanszírozása az Eat. 31. § (2) bekezdése b) pontja szerinti hányadban.

8. § (1) A támogatások elbírálására tárcaközi bizottságot kell létrehozni. Az egyes támogatások mértékéről a miniszter dönt, a bizottságnak a támogatási kérelmek elbírálására vonatkozó javaslata alapján.

(2) A termékdíjból befolyt összeg felhasználásáról és az eredményekről a miniszter az Országgyűlés számára évente beszámolót készít, és azt a tömegtájékoztatási eszközök útján nyilvánosságra hozza.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény 1992. május 1-jén lép hatályba; végrehajtásáról - a pénzügyminiszterrel egyetértésben -a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter gondoskodik.

(2)[10]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. március 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította az 1994. évi CIV. törvény 60. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.01.01.

[3] Megállapította az 1994. évi CIV. törvény 60. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.01.01.

[4] Beiktatta az 1994. évi CIV. törvény 60. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.01.01.

[5] Számozását módosította az 1994. évi CIV. törvény 60. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi CIV. törvény 89. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.

[7] Megállapította az 1994. évi CIV. törvény 61. §-a. Hatályos 1995.01.01.

[8] Beiktatta az 1993. évi CXI. törvény 52. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[9] Beiktatta az 1993. évi CXI. törvény 52. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi CIV. törvény 89. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.

Tartalomjegyzék