1993. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1994. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1994. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §[2] Az Országgyűlés az 1994. évi központi költségvetés kiadási főösszegét 1 648 319,1 millió forintban,

bevételi főösszegét 1 308 359,6 millió forintban,

hiányának összegét 339 959,5 millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2 számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. §-ban foglalt hiány finanszírozására

a) 300 000 millió forint összegben egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényt bocsásson ki;

b)[3] 39 959,5 millió forint összegben növelje a kincstárjegyek és más állami értékpapírok állományát.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kibocsátandó államkötvényekből 69 226,0 millió forint a hiteltörlesztések, illetve a lejáró államkötvények miatti költségvetési adósság megújítását szolgálja.

(3) Ha a pénzpiaci viszonyok az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottnál kisebb összegű államkötvény kibocsátását teszik lehetővé, akkor a kieső forrás pótlására átmenetileg legfeljebb egyéves lejáratú kincstárjegyeket bocsásson ki.

(4) Az (1) bekezdés szerint kibocsátandó államkötvényekből a Magyar Nemzeti Bank - figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakat - úgy vásárolhat, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott értékpapírok állományának növekedése - az 1993. december 31-i állományhoz képest - 1994. év egyetlen napján se haladja meg a 80 milliárd forintot.

(5) A Magyar Nemzeti Bank a (4) bekezdésben szereplő hitelállomány növekedési korlát eléréséig a kibocsátandó állami értékpapírok tekintetében a központi költségvetés számára értékesítési garanciát nyújt.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap folyamatos likviditása, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alapból és az Egészségbiztosítási Alapból teljesített kiadásokhoz a 27. §-ban vállalt garancia forrásának megteremtése érdekében - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéken felül - kincstárjegyet bocsásson ki.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap terhére legfeljebb 800 millió forint erejéig előlegezze meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet megrendezésével összefüggő kiadások azon részét, amelynek megtérítésére a részt vevő országok kötelezettséget vállalnak.

(8) A bankrendszer piacgazdasági feltételeknek megfelelő működését megalapozó hitelkonszolidációs rendszer működtetéséhez szükséges állami források megteremtésére a pénzügyminiszter hitelkonszolidációs államkötvényt bocsáthat ki legfeljebb 125 milliárd forint összegben. Az így keletkező adósság az államadósságot növeli.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. § (1)[4] A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból az általános tartalék 1 709,6 millió forint.

(2) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásai közül céltartalékot képez

a) az 1993. május 1-jei hatállyal végrehajtott központi bérpolitikai intézkedések 1994. évet érintő - a kedvezményezett költségvetési címek előirányzataiban még nem érvényesített - előirányzataként

aa) a központi költségvetési szervek részére 3450 millió forint (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 2. alcím);

ab) a helyi önkormányzati költségvetési szervek részére 9150 millió forint (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 8. alcím);

b) a központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 3. alcím);

c) a köztisztviselők 1994. évi központi bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 4. alcím);

d) az egyházi, alapítványi intézmények 1994. évi bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 5. alcím).

e)[5] a központi költségvetési szerveknél a minimálbérek felemelése miatti bérkiegészítés (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 6. alcím);

f)[6] a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezete (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 7. alcím).

(3) A központi költségvetési szerveknél 2000 millió forint, az önkormányzati költségvetési szerveknél 1000 millió forint a köztisztviselők 1994. évi béremelésére szolgáló előirányzat. Az önkormányzatok az e bekezdésben meghatározott keretüket saját forrásból kiegészítik.

(4) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatok felhasználásával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokra - ideértve a 39. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt előirányzatok kiegészítését is - a Kormány jogosult.

(5) A (2) bekezdésben szereplő előirányzatok magukban foglalják a béralaphoz kapcsolódó járulékokat is, figyelembe véve a munkaadói járulék központi finanszírozásának rendjét.

Rendkívüli kiadások és bevételek

5. § (1) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás:

a) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 2. alcím);

b) az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 4. alcím);

c) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítások fedezete (VII. Miniszterelnökség 30. cím 5. alcím);

d)[7] az 1994. évi országgyűlési képviselői és az önkormányzati (kisebbségi) választásokkal kapcsolatos kiadások (VIII. Belügyminisztérium fejezet, 22. cím, 6. alcím, 1-2. előirányzat-csoportok);

e) az országgyűlési képviselői választási kampány kiadásai (VII. Miniszterelnökség 30. cím 8. alcím);

f)[8] az önkormányzati képviselői választással kapcsolatos kiadások (VIII. Belügyminisztérium fejezet, 22. cím, 6. alcím, 3. előirányzat-csoport);

g) az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozó (XIV. Külügyminisztérium fejezet 5. cím 2. alcím 8. előirányzat-csoport);

h) a felújítás előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

i) a kormányzati beruházások előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

j)[9] a fejezeti kezelésű előirányzatok ágazati, szakmai célfeladatai, címzett és céltámogatásai (II. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 2. alcím és 5. cím; VII. Miniszterelnökség fejezet, 17. cím, 5. alcím, 4-7. előirányzat-csoport; VII. Miniszterelnökség fejezet, 25. cím, 2. alcím, 4-30., 33-43. előirányzat-csoport; XI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 10. cím, 2-4. és 9. alcím; XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 1-3., 6-12. előirányzat-csoport; XIV. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 2. alcím; XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím; XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 2. alcím; XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 21. cím, 3., 5-8. alcím; XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím; XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. alcím, 5-16. előirányzat-csoport és 4. alcím; XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 9. cím, 2. alcím; XXVI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 7. cím, 2. alcím).

(2) A központi költségvetés 2. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételei között rendkívüli bevétel

a) a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet költségvetési befizetéseinek előirányzatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 12. cím 2. és 3. alcím);

b) a központi költségvetési szervektől származó befizetések előirányzata (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

c) az önkormányzatok befizetései (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

d)[10] az elkülönített állami pénzalapok által a központi költségvetésbe befizetett összegek (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. cím, 3. alcím)

e)[11] az Állami Vagyonügynökségtől és az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: ÁV Rt.) származó privatizációs bevételek (XXXI. Belföldi Államadósság fejezet 6. cím).

Az állam vagyonával és a kormányzati beruházásokkal kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) Az Állami Vagyonügynökség az ideiglenes állami tulajdonnal kapcsolatos bevételeiből 4000 millió forintot a központi költségvetésbe fizet be.

(2) Az ÁV Rt.-hez tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, továbbá az ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az ÁV Rt. Közgyűlésén megállapított és az 1994. évben kifizetésre kerülő osztalék, illetőleg az Állami Vagyonügynökség kezelésében lévő részvények után 1994. évben kifizetésre kerülő állami vagyon hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(3) Az ÁV Rt.-hez tartozó, részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek 1993. évi adózás utáni nyereségéből és az állami vagyon privatizációjából származó bevételből az ÁV Rt. 8000 millió forintot, továbbá a MATÁV privatizációjából származó bevételből 28 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(4) A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó, a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek privatizációjából származó bevételeknek a központi költségvetésbe való befizetéséről a tevékenység ellátásáért felelős miniszter köteles gondoskodni.

(5)[12] Az Állami Vagyonügynökség működésével és az állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen és közvetett kiadások, továbbá a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások fedezete az állami vagyon privatizációjából származó, a központi költségvetésbe az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon felül bevont 22 800 millió forint bevétel. Ebből a működési költségvetés előirányzata 1800 millió forint, a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 8500 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 12 500 millió forint.

(6) Az Állami Vagyonügynökség az állami vagyon privatizációjával kapcsolatos jótállási, szavatossági, kezességi kötelezettségekre képzett külön alapja pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál kamatozó elkülönített számlán betétként köteles elhelyezni.

(7) Az Állami Vagyonkezelő Rt. 1994. évi privatizációs bevételeiből

a) 13 500 millió forintot a Foglalkoztatási Alap;

b) 6000 millió forintot a Területfejlesztési Alap;

c) 4000 millió forintot a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap

feltöltésére;

d) 4000 millió forintot (ebből 2000 millió forintot a hitelgarancia rendszer, 2000 millió forintot a felszámolási vagyonértékesítést elősegítő hitelkonstrukció céljára) a Kisvállalkozói Garancia Alap feltöltésére;

e) 769 millió forintot - 1992. évre előírt kötelezettség teljesítéseként - a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap javára köteles közvetlenül átutalni.

(8) Amennyiben a privatizációs bevételek évközbeni alakulása nem biztosítja a (7) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt alapok kiadási szükségletéhez igazodó forrást, akkor az állami forgóalap terhére az alapok támogatása átmenetileg megelőlegezhető. A megelőlegezett támogatást a privatizációs bevételekből soron kívül kell visszafizetni.

7. § A Kincstári Vagyonkezelő Szervezetnél (a továbbiakban: KVSz), az Állami Vagyonügynökségnél, az ÁV Rt.-nél, az Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnál, valamint a 6. § (4) bekezdés szerinti állami tulajdon vagy részének értékesítéséből származó bevételt olyan mértékben, amilyen mértékben az ellenérték megfizetéséhez Egzisztencia hitelt és részletfizetési kedvezményt használtak fel, közvetlenül az államadósság törlesztésére kell fordítani.

8. § (1) A KVSz kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, más átmeneti vagy tartós hasznosításából származó bevétel - ha törvény másként nem rendelkezik - a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) Az ingatlanok hasznosítása esetén az adósságteherrel, tartalékkal és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot - és a központi költségvetést illeti meg.

(3) A (2) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzésvédelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

9. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont - ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket teljesíteni tudja - 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

10. § (1) A központi költségvetési szerva használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló ingatlanokat - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - hivatalos értékbecsléssel megállapított egyedi

a) 20 millió forint értékesítési, és három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárig saját hatáskörben;

b) 100 millió forint értékesítési, három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével;

c) három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatár felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének kezdeményezésére a pénzügyminiszter;

d) 100 millió forint értékesítési bevételi értékhatár felett a Kormány engedélyével - műemlék esetében a műemlékvédelmi hatóság véleményének beszerzésével - értékesítheti, cserélheti, illetve adhatja bérbe.

(2) A 10 millió forint értékhatárt meghaladó értékesítésnél és az 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárt meghaladó bérbeadásnál nyilvános versenytárgyalást kell folytatni.

(3) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő kincstári ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg - ha törvény másként nem rendelkezik - legalább 50%-át a központi költségvetésbe kell befizetni. A költségvetési befizetés előírásáról, konkrét mértékéről az engedélyező rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt esetekben - a (3) bekezdésben előírt befizetés teljesítése után - a bevétel intézménynél visszamaradó hányada a központi költségvetési szervek építési beruházására, ingatlanvásárlására, felújítására és rekonstrukciójára fordítható.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt esetben, továbbá az a)-c) pontokba tartozó hasznosítás Kormány elé terjesztése esetén a bevétel felhasználásáról a Kormány dönt.

(6) Ingatlancsere esetén a (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség alapja a megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(7) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 2 millió forint egyedi könyvszerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 2 millió forint felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján értékesítheti.

11. § (1) A kormányzati beruházások körében a 10 millió forint értékhatárt meghaladó építéssel járó beruházások és építési felújítások tervezésénél és kivitelezésénél, valamint a 2 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó tárgyieszköz beszerzésnél a beruházó köteles a beruházást versenytárgyalás útján vállalkozásba adni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt versenytárgyalási kötelezettség nem vonatkozik a Magyar Honvédség, a Biztonsági Szolgálatok, a Köztársasági Őrezred, a Rendőrség, a Határőrség, a Polgári Védelem, az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás, a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség titokvédelemben részesített beruházásaira, felújításaira, beszerzéseire.

12. § A 9-11. §-okban foglalt értékhatárok általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettsége

13. § (1) A központi költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó - a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön rendeletekben foglaltak szerint megállapított - eredményének 36%-át köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal az 1994. évi eredményelszámolás során kell alkalmazni.

14. § (1) A központi költségvetési szervek 1994. évi pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő bevételek módosított előirányzatot meghaladó többlete, a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, az elmaradt, nem teljesített feladatok, a céljelleggel megállapított előirányzatok - következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványa - külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított maradványa - a központi költségvetést illeti meg.

(2) A központi költségvetési szerv pénzmaradványát a fejezetért felelős szerv vezetője, a fejezet összesített pénzmaradványát a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá az éves beszámolást követően.

(3) Alaptevékenységgel összefüggő bevételnek minősül:

a) az intézményi ellátás díja;

b) az alkalmazottak térítése;

c) a hatósági és eljárási bevétel;

d) az alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítési bevétel;

e) az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásidíj-bevétel.

Egyes pénzbeli juttatások folyósítása

15. § Az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 Ft/fő/év. A tervezett nappali tagozatos hallgatólétszám és a normatíva alapján képzett előirányzat felhasználásáról - a hallgatói juttatásokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - a felsőoktatási intézmény dönt.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

Állami hozzájárulás és támogatás

16. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzat költségvetéséhez, a közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak az önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését, valamint az 1993. év során végrehajtott központi bérpolitikai intézkedés 1994. évi összegét önkormányzatonként a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 10 napon belül.

(3) Az 1993. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján a központi költségvetésbe visszatérülő, a tervezettet meghaladó bevétel az általános tartalék 4. § (1) bekezdésben megállapított összegét növeli, a központi költségvetést terhelő pótlólagos hozzájárulás az általános tartalékot terheli.

17. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat (kőszínházat, szabadtéri színpadot, bábszínházat) fenntartó önkormányzat részére a 4. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, az ott megjelölt feltételek mellett;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdései alapján az 1994-ben támogatható célok körét a következők szerint szűkíti és rangsorolja:

a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvízellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvíz-kezelési eljárások);

b) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

c) működő egészségügyi intézmények gép-, műszerbeszerzése.

A felsorolásban nem szereplő célokra a helyi önkormányzatok által 1994-re benyújtott igénybejelentések érvényüket veszítik.

(3)

a) Az 1993. évben céltámogatásra jogosult és 1993. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok a céltámogatott beruházásokat az 1994. évi céltámogatási ütemmel folytathatják.

b) Az 1993. évben céltámogatásra jogosult és 1994. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok 1994. évben csak az 1993. évre tervezett céltámogatást vehetik igénybe. Az 1994. évre tervezett eredeti céltámogatási igény fedezete ebben az esetben az 1995. évi központi költségvetés. A további évekre igényelt céltámogatás a tervezett igénybevétel évét követő évben áll az önkormányzat rendelkezésére. E beruházások tervezett befejezéséhez és a végelszámolásukhoz kötődő - külön jogszabályban meghatározott - feladatok és határidők értelemszerűen egy évvel későbbre tolódnak.

(4) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1994. évben kezdődő új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(5) Az új címzett és céltámogatással megvalósuló helyi önkormányzati beruházások körében a 2 millió forint értékhatárt - általános forgalmi adó nélkül - meghaladó kivitelezéseknél, gép- és műszerbeszerzéseknél a beruházó köteles nyilvános versenytárgyalást meghirdetni és lefolytatni. A versenytárgyalási ajánlatok felbontására meg kell hívni a beruházás finanszírozását lebonyolító pénzintézetet.

(6) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának, valamint címzett és céltámogatásának jogszabályban megállapított előirányzatából lemondással felszabaduló összeg a 18. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

18. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján önállósága és működőképessége érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet a 6. számú mellékletben foglalt feltételek alapján.

19. § (1) Ha az önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után, a külön jogszabályban megjelölt határidőre kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál a 3. számú melléklet 5., 7- 23. és 27. pontjaiban szereplő, konkrét mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások együttes - összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles kamatot fizetni az önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további - az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő - kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha az önkormányzat a 17. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 18. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)-(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII. Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes bevételét (29. cím 1. alcím), illetve Vegyes kiadását (23. cím 1. alcím) növelik.

(7) Ha a helyi önkormányzat az ÁHT 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről, az éves beszámolóról és a havi pénzforgalomról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a normatív állami hozzájárulás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében havonta egyenlő részletben illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (2) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

Átengedett, megosztott bevételek

20. § (1) A települési önkormányzatot az állandó lakosok állal 1992. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg.

(2) Arinak az önkormányzatnak, amelynél az (1) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-bevétel egy főre jutó összege - az 1992. január 1-jei állandó népességet számítva - nem éri el a 3936 forintot, a bevételt e szintig a központi költségvetés kiegészíti. Ezen túlmenően - az e törvény hatálybalépéséig városi rangot szerzett - városi önkormányzatnál a központi költségvetés az átengedett személyi jövedelemadó-részt 5400 forint/fő összegig, de legfeljebb 24 millió forinttal kiegészíti.

(3) Az átengedett személyi jövedelemadó és a (2) bekezdésben foglaltak szerinti személyi jövedelemadót kiegészítő állami hozzájárulás településenkénti összegét a 16. § (2) bekezdése szerint kell közzétenni.

21. § A települési önkormányzatot az általa a belföldi gépjárművek után beszedett adó 50%-a illeti meg.

22. § Az önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalatnak - az Állami Vagyonügynökség által történő - értékesítéséből származó bevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló települési önkormányzatot illeti meg. Ha az alapítói jogot gyakorló önkormányzat megyei önkormányzat, a bevételi részesedésének mértéke 20%.

23. § A települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30%-a a területileg illetékes önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

24. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által az 1994. január 1-jétől beszedett illeték 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig - a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint - az önkormányzatokat illeti meg.

(2)[13] Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig az állami forgóalap kijelölt számlájára köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján - az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város - Pest megyében Cegléd város -, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel - beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is - (a továbbiakban: költségek) csökkentett összegéből

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70% egyenlő összegben valamennyi megyei önkormányzatot

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó-önkormányzattal megállapodik a megye - ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város - területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges - megállapodásnak megfelelő - költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25-ig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

25. § (1) A főváros önkormányzatait megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására az 1991. évi XXIV. törvény 17-19. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Mindaddig, amíg a Fővárosi Közgyűlés az érintett forrásoknak a fővárosi önkormányzatok közötti megosztásáról nem dönt, az állandó népességszám egészéhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó időarányos részét a Pénzügyminisztérium egy összegben a Fővárosi Önkormányzatnak utalja át. A Fővárosi Közgyűlés köteles gondoskodni annak továbbutalásáról.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

26. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó - a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön rendeletekben foglaltak szerint megállapított - eredményének 36%-át köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyei a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal az 1994. évi eredményelszámolás során kell alkalmazni.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

Garanciális kötelezettségek

27. § A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítését az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számla hiteljellegű igénybevételi lehetősége akkor garantálja, ha éven belül az Alapok folyó bevételeinek és kiadásainak eltéréséből adódó hiány az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon, valamint valamennyi, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához kapcsolódó elszámolási és célelszámolási számlákon meglévő pénzeszközök terhére már nem finanszírozható. Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számla hiteljellegű igénybevétele esetén, annak időtartama alatt az Alapok rövid lejáratú értékpapírt nem vásárolhatnak. A megelőlegezési számláról felvett kamatmentes hitelt az Alapok a befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

28. § Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap által átmenetileg járulékbevételből finanszírozott mezőgazdasági járadékok tényleges kiadása meghaladja az Országgyűlés által jóváhagyott előirányzatot, akkor a különbözetet a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti. Ha a fizetési kötelezettség teljesítésére még 1994-ben sor kerül, akkor az a a központi költségvetés általános tartalékát terheli.

Hozzájárulási kötelezettség

29. § Azon személyek után, akik egyéni és munkáltatói járulékfizetéssel vagy a járulékfizetők hozzátartozóiként nem szereznek jogosultságot betegbiztosítási ellátásokra, a központi költségvetés átalányszerűen fizet hozzájárulást az Egészségbiztosítási Alapnak. Ennek 1994. évi összege 7000 millió forint.

C) Az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés kapcsolata

30. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlegét a 7. számú melléklet szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

31. §[14] A költségvetési szerveknél - kivéve a társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi és ügyviteli feladatokat ellátó szerveket -, valamint a normatív állami támogatásban részesülő szociális és oktatási-nevelési intézményeknél foglalkoztatottak bérét terhelő munkaadói járulékot a központi költségvetés közvetlenül, 1994. évben 12 000 millió forint átalányösszegben folyósítja.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Társadalmi önszerveződések támogatása

32. § (1) Az Országgyűlés a szociális, oktatási-nevelési közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok, valamint humánszolgáltatásokat főtevékenységként nyújtó, ezen önálló tevékenységből származó jövedelem után a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg.

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy

a) a működés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó nyilatkozatot, valamint a nem állami intézmény és a fővárosi vagy területileg illetékes önkormányzat között a feladat ellátására létrejött megállapodást (oktatási-nevelési feladat ellátása esetén a közoktatási megállapodást) a szakminisztériumhoz benyújtott támogatásigényléshez csatolják;

b) az egyházi jogi személy a támogatás igénylését a szakminisztériumhoz benyújtsa.

(3) A normatív állami hozzájárulás a feladat ágazati irányítása szerint illetékes minisztériumtól (a továbbiakban: szakminisztérium) igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31-ig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással.

(4) E törvény hatálybalépését követően létrehozott nem állami egyetem, illetőleg főiskola 1994. december 31-ig nem részesül normatív állami hozzájárulásban.

(5) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény harmadik része IV-V. fejezetében megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

33. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 6. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezései szerint a képviselői megbízatás érvényességé megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően, időarányosan részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján fel nem használt előirányzat - a Ptv. 5. §-ában foglaltaknak megfelelő - új elosztására az országgyűlési képviselő-választást követően a költségvetési törvény módosításával kerülhet sor.

34. § A nemzeti és etnikai kisebbségek és a társadalmi szervezetek támogatására szolgáló keretek (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím) felhasználásáról az Országgyűlés - az általa kijelölt bizottság javaslata alapján - dönt.

35. § Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 7. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt.

36. § A nem állami intézmények - kivéve a pártokat -, valamint más társadalmi szervezetek - a 32-35. §-okban foglalt támogatásokon felül - a fejezetek ágazati, szakmái célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

Kezességvállalás és kezesi helytállás az államháztartáson kívüli szervezetek javára

37. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek, így a külső és belső egyensúlyviszonyok javítása, illetőleg romlásának megakadályozása szükségessé teszi.

(2) A korábbi években vállalt és az adott költségvetési évben esedékes, valamint az újonnan elvállalásra kerülő eseti, egyedi kezességvállalások 1994. évi esedékes együttes összege nem haladhatja meg az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg 3%-át, kivéve, ha a költségvetési kezességvállalás kőolaj, földgáz és villamos energia, valamint az 1993. évi IL. törvényben meghatározott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági célú beszerzéséhez kapcsolódik.

(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(4) Amennyiben a központi költségvetéssel szemben az (1) bekezdésben meghatározott kezesi helytállás összege meghaladja az előirányzatot, a különbözet az általános tartalékot terheli.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani.

(6) A helyi önkormányzatok megalakulása előtt a volt tanácsok által - az 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján, állami garancia mellett - kibocsátott lakossági kötvények esetén, ha a garancia érvényesítésére sor kerül, akkor a garancia alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzat(ok)nak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzato(ka)t.

38. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Államnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötendő hitelszerződéseinél - az ezen intézmények által megkívánt formában -, továbbá az Exportgarancia Rt. által kötendő külföldi hitelszerződéseknél összegszerű korlátozás nélkül, valamint a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére 2000 millió forint összeghatárig a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon.

38/A. §[15] (1) 1994. december 31-ig a Magyar Export-import Bank Részvénytársaság által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 15 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-import Bank Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1994. december 31-ig 2000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság állal vállalható politikai kockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső halára 1994. december 31-ig 45 000 millió forint lehet. Az állomány forintértékének az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a fenti keret automatikusan megemelkedik.

ÖTÖDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

39. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:

a) a kormányzati rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím);

b) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6. cím);

c) a nemzeti és etnikai kisebbségek és a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím);

d) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 7. alcím);

e) az elkülönített állami pénzalapoknak - kivéve a Szolidaritási Alapot (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím) - nyújtott támogatás az e törvény 1. számú mellékletében megállapított mértékben.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája (15. §);

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 8. §-ában, 20-24. §-aiban meghatározott arányai;

e) a helyi önkormányzatok személyi jövedelemadó-kiegészítése [20. § (2) bekezdése].

(3) Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha

a) a központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek - fejezetek közötti megállapodáson alapuló - átadásával-átvételével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt - fejezetek között átcsoportosítható - előirányzatok a következők:

a) VII. Miniszterelnökség fejezet 17. cím 5. alcím 4-6. előirányzat-csoport, 25. cím 2. alcím 4., 21. és 27. előirányzat-csoport;

b) XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2-4. alcím;

c) XII. Igazságügyi Minisztérium fejezet 5. cím 2. alcím 2. előirányzat-csoport;

d) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 3. és 5. alcím;

e) XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím;

f) XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 9. cím 2. alcím.

(5) A közforgalmú autóbusz-közlekedés állam által támogatott rekonstrukciós programjának megkezdéséhez (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím) a központi költségvetésből 1994-ben legfeljebb 1000 millió forint használható fel. A rekonstrukciós programhoz igényelhető állami juttatás mértékét és feltételeit a Kormány 1994. március 31-ig rendeletben szabályozza.

(6) A koncessziós díjbevételekből a kiemelt termelő infrastrukturális beruházások finanszírozására legfeljebb 6000 millió forint fordítható. A koncessziós díjbevételek elmaradása esetén a kiemelt infrastruktúra-fejlesztés (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 12. kiemelt előirányzat) kiadásait arányosan csökkenteni kell.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

40. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcím);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül

ba) a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezésére nyújtott támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 6. pontja);

bc) a lakossági folyékony településihulladék-gyűjlés támogatásánál (5. számú melléklet 7. pontja),

bd) a helykímélő, hamvasztásos temetés és a hatósági halottszállítás támogatásánál (5. számú melléklet 8. pontja),

be) a munkanélküliek jövedelempótló támogatásánál (5. számú melléklet 13. pontja),

bf) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 14. pontja),

bg) a száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó községi önkormányzatok támogatásánál (5. számú melléklet 15. pontja),

bh) a közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatásánál (5. számú melléklet 17. pontja),

bi) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatásnál (5. számú melléklet 18. pontja); amennyiben a Kormány a 41. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásánál, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 8. alcím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 4. alcím 2. és 3. előirányzat-csoport);

d) a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 7. alcím);

e) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított pénzbeli ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím);

f) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím 1. alcím);

g) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

h) a magánerőből való lakásépítés jogszabályon alapuló normatív támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

i) a lakossági kötvény visszafizetéshez kapcsolódó garanciabeváltásnál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 24. cím);

j) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

k) az államadóssági elszámolások közül a kamatfizetéseknél (XXXI. fejezet 2-5. cím)

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

l)[16] a központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kereténél (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 3. alcím);

m)[17] a felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásánál (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport)

n)[18] a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére az e törvényben jóváhagyott céltartalék előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 7. alcím),

(2) A 2. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételeknél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 27. cím);

d) a központi költségvetési szervektől származó befizetéseknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása a központi költségvetésbe történő befizetés egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

f) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet); g) az államadóssági elszámolások közül a kamatbevételeknél és a forrásadónál (XXXI. fejezet 2. és 3. cím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetért felelős szervek vezetőinek különleges jogosítványai

41. § (1) A Kormány az 5. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban megjelölt költségvetési előirányzatok közül a kormányzati rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 4. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között - a felhasználás iránti igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. A VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcímének felhasználásáról a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együtt dönt.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt - figyelemmel az Alkotmány 39/B. §-ára is - a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásával kapcsolatos rendelet megalkotására.

42. § (1)[19] A központi költségvetési szerv 14. § (3) bekezdésében meghatározott bevételeinek és ezzel összefüggésben kiadásainak előirányzatát év közben kizárólag a fejezetért felelős szerv módosíthatja. A fejezet 14. § (3) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

(2)[20] A központi költségvetési szervek bevételeit az e törvény 9. számú mellékletében meghatározott befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetés részére, amelynek teljesítésére a felügyeleti szerv a költségvetési szerveit kötelezni jogosult. Amennyiben e befizetési kötelezettség nem teljesül, ezzel azonos összeggel a fejezet támogatása csökken.

43. § (1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának - mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. cím: Biztonsági Szolgálatok, 16. cím: Állami Vagyonügynökség, a 17. cím: Országos Testnevelési és Sporthivatal, a 18-24. cím: Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a 31. cím: Magyar Rádió, a 32. cím: Magyar Televízió költségvetési előirányzataira, valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27-30. címek).

(2)[21] A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül az (1) bekezdésben említett címek fölött a tervezési, előirányzatmódosítási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettséget és jogot a Kormány kijelölt tagja gyakorolja.

(3) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az 1-17. címekre, illetve a 18. cím 1. alcím 2. kiemelt előirányzatára és 2. alcím 3., 5. kiemelt előirányzatára terjed ki.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a központi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a földrendező és a földkiadó bizottságok kiadásainak helyi önkormányzatok részére történő megtérítésének mértékét és módját rendeletben szabályozza.

45. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1995. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez - az állami forgóalap átmeneti megterhelésével - a helyi önkormányzatok számára az általuk az 1995. évi költségvetési törvényjavaslathoz megadott mutatószámok alapján számított normatív állami hozzájárulások egyhavi összegének megfelelő előleget utaljon ki. Az előleg legkorábban 1994. december 27-én folyósítható, s azt az 1995. évi központi költségvetés terhére kell kiadásként elszámolni.

46. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

47. § (1) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. § b) és c) pontjában, 40. § (2) bekezdésében, 81-82. §-aiban foglaltakat 1994-ben is alkalmazni kell.

(2) A 71/1990. (X. 17.) Korm. rendelet alapján az 1990. évi aszály miatt felvett célhitelek állam által megvásárolt részét nem kell visszafizetni.

(3) A mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1979. (X. 1.) MT, a 45/1984. (XI. 6.) MT, valamint a többször módosított 39/1987. (X. 12.) MT rendeletek alapján 1993. december 31-én még fennálló, meliorációs beruházásokhoz igénybe vett visszterhes forráskiegészítést nem kell megfizetni.

48. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 1994-ben 18 000 forint.

49. § A Rehabilitációs Alapról szóló 1993. évi XVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján 1994-ben a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 5000 Ft.

50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az agrárgazdasági termelési támogatások 1994. évi szabályait külön rendeletben állapítsa meg.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása

51. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI., az 1992. évi LXXI. és az 1993. évi LVIII. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: FAT) 1. számú melléklete az e törvény 10. számú melléklete, a FAT 2. számú melléklete az e törvény 11. számú melléklete szerint módosul.

Az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény módosítása

52. §[22]

Az életjáradék összege

53. §[23]

A bányajáradék mértéke

54. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az évente befizetett bányajáradék összegének 10%-ából elkülönített alapot kell képezni a bányavállalkozókra át nem hárítható (elmaradt) tájrendezési feladatok finanszírozására. Az alap felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg."

(2) A Tv. 50. § (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1994-ben 34,4%.

A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosítása

Az Országgyűlés a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvényt (a továbbiakban: tv.) a következők szerint módosítja:

55. § A tv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "Az állami műszaki fejlesztési politika megvalósításának pénzügyi forrásaként - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. §-a szerint elkülönített állami pénzalap formájában - Központi Műszaki Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: Alap) kell képezni."

56. § A tv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Alap felhasználható az államilag preferált kutatási-fejlesztési programokhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó egyedi kutatási-fejlesztési feladatokhoz és azok eredményeinek alkalmazásához."

57. § (1) A tv. 3. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) az éves költségvetési törvényben a központi költségvetésnél, illetve az elkülönített állami pénzalapoknál az Alap céljaira meghatározott összegű támogatás;"

(2) A tv. 3. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) az Alap javára teljesített visszafizetések és azok járulékai;"

(3) A tv. 3. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) az Alap javára jogi és természetes személyek által teljesített önkéntes befizetések, amelyek a Ptk. 593-595. §-ai alapján közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek;"

(4) A tv. 3. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

"f) az Alap javára teljesített külföldi önkéntes befizetések, adományok, segélyek."

(5) A tv. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, év végi maradványa a következő költségvetési évre átvihető."

58. § (1) A tv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alappal az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyeletét ellátó tárca nélküli miniszter rendelkezik."

(2) A tv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Alap kezelője az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: kezelő)."

(3) A tv. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alap felhasználása pályázati rendszerben történik. A pályázati rendszer kialakításáért és működtetéséért az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felügyeletét ellátó tárca nélküli miniszter felelős."

59. § (1) A tv. 11. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a kutatási-fejlesztési célú, valamint a kutatási-fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetését közvetlenül szolgáló technológiai beruházások támogatására;"

(2) A tv. 11. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"f) a kutatás-fejlesztést finanszírozó bankhitelek kamatainak részleges vagy teljes átvállalására;"

60. § A tv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alapból pénzeszköz pályázati rendszer keretében nyerhető el, illetőleg az Alap felett rendelkezni jogosult egyedi kezdeményezésére - a kormányzati egyetértés alapján - adható át."

61. §[24]

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

Az Országgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló - többször módosított - 1991. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Flt.) a következők szerint módosítja:

62. § (1)[25]

(2) Az Flt. 41. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkavállaló járulékként a főfoglalkozású munkaviszonya alapján a munkaadótól kapott bruttó kereset 1,5%-át köteles fizetni."

63. § Az Flt. 43. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A Szolidaritási Alap kezelésének részletes szabályait a munkaügyi miniszter állapítja meg.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Munkaerő-piaci Bizottság egyetértésével, a (3) bekezdésben előírtak teljesítése után fennmaradó pénzeszközöket a Foglalkoztatási Alapba csoportosítsa át."

64. § Az Flt. 45. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A Foglalkoztatási Alapból a Munkaerő-piaci Bizottság hozzájárulásával foglalkoztatási célú alapítvány támogatható."

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

Az Országgyűlés az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Alaptv.) a következők szerint módosítja:

65. § (1) Az Alaptv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az idegenforgalmi hozzájárulás mértéke:

a) a kereskedelmi szálláshelyek éves árbevételének 2%-a;

b) vendéglátóhelyek éves árbevételének 1%-a;

c) az utazásszervezői és/vagy közvetítői tevékenységből és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások éves árrésének 1%-a;

d) a személygépkocsi kölcsönzésből származó éves árbevétel 2%-a;

e) kaszinók és játéktermek éves adózott árbevételének 2%-a;

f) a valutabeváltás éves árrésének 1%-a;

g) egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokból származó éves árbevétel 1%-a."

(2) Az Alaptv. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az idegenforgalmi hozzájárulásnak a (3) és (4) bekezdés szerint kiszámított előlegét negyedévenként kell megfizetni. Az előleget az adózó állapítja meg."

(3) Az Alaptv. 11. §-a az alábbi (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:

"(9) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt idegenforgalmi szolgáltatások részletes jegyzékét az ipari és kereskedelmi miniszter rendeletben teszi közzé.

(10) Az idegenforgalmi hozzájárulásként fizetendő összeget a befizető ráfordításként (költségként) számolhatja el."

(4) Az Alaptv. 60. § (3), (4) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(3) A vízhasználónak a vízkészletjárulékot

a) a b) és c) pontokban megjelölt vízhasználatot kivéve 0,80 Ft/m3 alapjárulék;

b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott mennyiséget - az egyes külön megjelölt időszakokra is tekintettel - 10%-nál nagyobb mértékben túllépi a teljes többletmennyiség után 1,60 Ft/m3 alapjárulék;

c) ha a vízjogi engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytatja (a továbbiakban: engedély nélküli vízhasználat), 4,0 Ft/m3 alapjárulék figyelembevételével, a befizetés összegét meghatározó, külön jogszabályban előírt - az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő - szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítania. A vízmennyiség meghatározását engedély nélküli vízhasználatnál a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

(4) A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-a után köteles a 60. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 0,80 Ft/m3 alapjárulék figyelembevételével - a (3) bekezdésben foglaltak szerint - a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz. mennyisége - a 63. § b),f) és i) pontjaiban meghatározott esetek kivételével - a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.

(5) Az üzemi fogyasztónak a vízkészletjárulékot 2,40 Ft/m3 járulék alapján a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után kell kiszámítania."

(5) Az Alaptv. 64. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"d) a VA bevételeinek 25%-a vízügyi állami alapfeladatok ellátásához nyújtott támogatásra."

(6) Az Alaptv. 65. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A VA bevételeinek 65%-át a 64. § b) és c) pontjaiban megjelölt célok megvalósításának támogatására kell fordítani. A támogatás igénybevételére a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium - a Belügyminisztériummal, a Földművelésügyi Minisztériummal, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben - hivatalos lapjában évente pályázatot ír ki. A VA-t terhelő hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettség a pályázati célra megállapított előirányzatot csökkenti."

A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény módosítása

66. § A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az adóalany az 1994. évre fizetendő földadót adókedvezményként visszatarthatja."

Az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény módosítása

67. §[26]

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1991. évi XC. törvény módosítása

68. §[27]

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

69. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló, az 1993. évi LXX. törvénnyel módosított 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁFA Tv.) 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelem teljesítését az adóhatóság indokolt esetben megtagadhatja, ha bizonyítottan tudomására jut, hogy az adóalany azt az adóösszeget - melyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany rá áthárított - nem fizette meg."

(2)[28]

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény módosítása

70. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MNB által a központi költségvetésnek nyújtott hitelek mértéke 1992-ben e törvény által nem korlátozott, 1993-ban a 19. § (3) bekezdése szerint meghatározott mérték 5%, 1994-ben pedig 80 milliárd forint."

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása

71. §[29]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

72. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az "A" fizetési osztály első (a továbbiakban: Al) fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1994. január 1-jétől 8000 Ft/hó/fő összegben állapítja meg.

(2)[30] A Kjt. 1994. január 1-jei végrehajtása miatt az 1993. december 31 -i és az (1) bekezdés szerinti új munkabér és járulékai különbségeként felmerülő többletkiadásokra a központi költségvetési szervek részére 8200 millió forint a központi költségvetés céltartalékán belül elkülönített előirányzat.

(3)[31] Az Egészségbiztosítási Alap által érintett körben az (1) bekezdés alapján felmerülő többletkiadásokat - amelyeknek kiegészítésére a központi költségvetés 1994-ben 5400 millió forintot biztosít - mind a központi, mind a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza az Alap 1994. évi költségvetéséről szóló törvény szerint.

(4) A helyi önkormányzatoknál a (3) bekezdésben foglaltakon túl a többletkiadások finanszírozása a következő:

a) a helyi önkormányzatokat megillető központosított előirányzatból kell megtéríteni a helyi önkormányzatnál felmerülő többletkiadásnak az érintett helyi önkormányzat és intézményei által benyújtott 1993. első félévi költségvetési beszámoló módosított bevételi előirányzata alapján számított központi költségvetési hozzájárulások (normatív állami hozzájárulás, színházi támogatás, SZJA kiegészítés) és ezen túlmenően a félévi költségvetési információban még nem szereplő 1993. évi központi bérpolitikai intézkedés miatti támogatás arányának megfelelő összeg 50%-át havonkénti ütemezésben, a (6) bekezdésben előírt összesítést követően;

b) a központi költségvetési hozzájárulások arányának meghatározásához a következő bevételek 1993. első félévi módosított előirányzatának összege vehető figyelembe; intézmények alaptevékenységének bevételei, helyiségbérleti díjbevétel, eszközkölcsönzési, lízing díjbevétel, egyéb intézményi bevételek, kamatbevételek, illetékek, helyi adók, környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság, egyéb sajátos folyó bevételek, átengedett központi adók és az a) pontban felsorolt központi költségvetési hozzájárulások. A saját bevételek számításánál figyelmen kívül kell hagyni a (3) bekezdésben szereplő feladatok és a (9) bekezdésben szereplő intézmények bevételeit;

c) a központi költségvetési hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át a helyi önkormányzat megelőlegezi, amelyet a központi költségvetés 1996. január 1-jétől 3 év alatt negyedévenként egyenlő részletekben - minden negyedév első hónapjának 10. napjáig - megtérít. A hitelfelvétellel összefüggő megtérítés esedékes részleteit a központi költségvetés összevontan közvetlenül utalja át a hitelt nyújtó pénzintézet részére.

1. Ha a helyi önkormányzat az állami hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át részben vagy egészben hitelfelvétel nélkül finanszírozza, a felhasznált - 1994. évben havonta növekvő összegű - saját forrás után a központi költségvetés 1994-1995-ben, negyedévi egyenlő részletekben az éven túli lekötött betétek után az OTP Rt. által az előző évben az önkormányzatok részére fizetett éves átlagos kamatlábat 5%-kal meghaladó mértékű kamatot fizet, minden tárgynegyedévet követő első hónap 10. napjáig az utolsó negyedévben december 10-ig, 1994-ben a központosított előirányzatból.

2. Ha az önkormányzat az állami hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át részben vagy egészben a számlavezető pénzintézettől felvett - 1994. évben havonta arányosan növekvő - hitellel finanszírozza, e hitel összege után - a (10) bekezdésben foglalt visszatérítéssel csökkentett és a (4) bekezdés c) pontja szerinti törlesztés figyelembevételével számított összeg alapján - a központi költségvetés fizeti a kamatot a pénzintézet részére. Ennek fedezete 1994. évben a központosított előirányzat. Az önkormányzatok által felvett ilyen hitel központi költségvetés által történő visszafizetéséről a számlavezető pénzintézetekkel a pénzügyminiszter állapodik meg. A helyi önkormányzatok által felvett ilyen hitel összegével azonos mértékben a központi költségvetés általános tartalékát zárolni kell.

(5) Az (1) bekezdés szerinti Al fizetési fokozat (8000 Ft/hó/fő) alkalmazásával felmerülő többletkiadás megállapításánál a következőket kell figyelembe venni:

a) az 1993. december 31-én és 1994. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állók, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

b) az a) pont alatti közalkalmazottak 1993. december 31-i megállapított illetménye és az 1994. január 1-jei - a Kjt. alapján a fizetési fokozatnak megfelelően kötelezően járó - illetmény különbözetének 13-szorosa;

c) az a) pont alatti közalkalmazottak 1993. december 31-i megállapított pótlékai és az 1994. január 1-jén kötelező - alsó határ szerint számított - pótlékok különbözetének 12-szerese;

d) az egyéni besorolásoknál a várakozási időnek a Kjt. végrehajtási rendeleteiben kötelezően előírt csökkentése.

(6) A Kjt. végrehajtásával összefüggő többletkiadások felmérésének és a központosított előirányzat igénybevételének, elszámolásának rendjére a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és a munkaügyi miniszter útmutatót ad ki.

(7) Az útmutató alapján a helyi önkormányzatok 1994. január 10-ig adatot szolgáltatnak a TÁKISZ-ok (FÁKISZ) részére. A Belügyminisztérium 1994. február 15-ig összesíti, és a Pénzügyminisztériumnak, valamint a számlavezető pénzintézetnek átadja a Kjt. hatálybalépésével összefüggő - előzőek szerinti - többletkiadás és ennek végleges forrásmegoszlása önkormányzatonkénti listáját. A TÁKISZ-ok (FÁKISZ) e törvény, az útmutató és a rendelkezésükre álló információk alapján felülvizsgálják a többletkiadás és támogatási igény számításának helyességét. Szükség esetén helyszínen egyeztetnek az önkormányzatokkal.

(8) A központi költségvetési szervek körében a Kjt. hatálybalépésével összefüggő (5) bekezdés szerinti többletkiadásokat - a pénzügyminiszter és a munkaügyi miniszter által kiadott útmutató alapján - a fejezetek mérik fel és annak összegét 1994. február 15-ig közlik a Pénzügyminisztériummal.

(9) Támogatás nem igényelhető

- azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek költségvetési támogatásban,

- a központi költségvetési szerv azon munkavállalója után, akinek foglalkoztatása nem költségvetési támogatásból történik,

- a felsőoktatási intézmények egyes oktatói (főiskolai tanár, egyetemi docens, egyetemi tanár) részére a miniszteri rendelet alapján fizethető, az A1 fizetési fokozat 100%-át meghaladó illetménypótlékok miatti többletekre.

(10)[32] A Kjt. végrehajtásával kapcsolatos támogatás igénybevételéről az éves költségvetési beszámolóban el kell számolni. Nem illeti meg a helyi önkormányzatokat az év közben önkormányzati körön kívülre történő feladatátadásból adódó, a központi költségvetési szerveket az évközi központi feladat-megszüntetéssel vagy feladatátadással járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás, ezért annak összegét a központi költségvetésbe az elszámolás alapján - legkésőbb az 1994. évi zárszámadást követően - vissza kell fizetni.

(11) A költségvetési szerveknél a 13. havi illetmény kifizetési kötelezettsége megelőzi a béralap terhére fizetendő jutalmakat.

(12) A helyi önkormányzatoknak és központi költségvetési szerveknek a Kjt. végrehajtásaként 1994. január 1-jei hatállyal kell intézkedniük az érintett közalkalmazottak illetményének megállapítására.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

73. § (1) A törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi átmeneti szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi átmeneti szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 40. §-ának (1) bekezdése, 41-52. §-ai;

c) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 8. §-a (1) bekezdésének az első mondata;

d) a 81/1992. (V. 14.) Korm. rendelet 2. §-a (7) bekezdésének a) pontja.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 1. számú melléklet XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatban szereplő 6 milliárd forint keretösszeg felhasználásával rendeletben határozza meg a családi pótlék egyszeri kiegészítésére jogosultság részletes szabályait.

(4) A családi pótlék egyszeri kiegészítése juttatásának határideje 1994. május 31. Egyszeri kiegészítésben az a családi pótlékra jogosult részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj juttatáskori legkisebb összegének kétszeresét. Az egyszeri kiegészítés iránti igény érvényesítésére a családi pótlékról szóló, többször módosított 1990. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az érintett család egy főre jutó jövedelméről a jogosult írásban nyilatkozik.

74. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága - a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával - 1994. december 31-ig a bankkonszolidációban részt vevő pénzintézetnél a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény 28. §-ában meghatározott, minősített hitellel rendelkező adós kérelmére, az 1993. december 31 -ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj- és kamattartozása - a helyi adótartozás kivételével - fejében tulajdonrészt (üzletrész, részvény) fogadhat el, amely tekintetében a tulajdonosi jogokat az Állami Vagyonkezelő Rt. és az Állami Vagyonügynökség gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyezség feltétele, hogy az adós reorganizációs tervét a hitelezők képviselői elfogadják.

(3) Ha az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az (1) bekezdés szerint tulajdonrészt (üzletrész, részvény) nem fogad el, az adós kérelmére az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj- és kamattartozásról - a helyi adó tartozás kivételével - a pénzügyminiszter hozzájárulásával megállapodásban lemondhat.

(4) A Központi Műszaki Fejlesztési Alapot megillető visszatérítési kötelezettséggel adott kölcsöntartozás tekintetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogokat az ott meghatározott feltételek mellett az Alap felett rendelkezni jogosult gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy megállapodásához a pénzügyminiszter hozzájárulása nem szükséges.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

Millió forintban

[33]
Cím-számAlcím-
szám
Elői-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK1994. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap42,4
2Társadalombiztosítási járulék18,8
3Dologi kiadások89,9
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Béralap1,9
2Társadalombiztosítási járulék0,8
3Dologi kiadások4,1
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami kitüntetések
3Dologi kiadások37,1
I. fejezet kiadásai összesen:195,0
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Béralap680,2
2Társadalombiztosítási járulék302,8
3Dologi kiadások471,0
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Béralap297,8
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások742,0
2Felújítás220,0
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés
1Béralap29,4
2Társadalombiztosítási járulék12,7
3Dologi kiadások21,4
2Felújítás0,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások700,0
1-4. cím összesen:3 593,2
5Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása220,0
6Pártok támogatása
1Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása
1Fiatal Demokraták Szövetsége106,7
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt132,7
3Kereszténydemokrata Néppárt102,8
4Magyar Demokrata Fórum200,7
5Magyar Szocialista Párt232,9
6Szabad Demokraták Szövetsége225,2
2Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása
1Demokrata Koalíció11,2
2Munkáspárt27,6
3Magyarországi Szociáldemokrata Párt12,4
4Vállalkozók Pártja7,7
5Köztársaság Párt10,8
Magyar Igazság és Élet Pártja6,8
Agrárszövetség22,5
8Társadalmi szervek támogatása
1Társadalmi szervezetek400,0
3Magyar Vöröskereszt támogatása260,0
4Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen29,0
5Hallássérültek Országos Szövetsége60,0
6Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége46,0
7Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége67,0
II. fejezet kiadásai összesen:5 775,2
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Béralap97,8
2Társadalombiztosítási járulék43,5
3Dologi kiadások73,7
2Felújítás190,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
III. fejezet kiadásai összesen:425,0
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Béralap335,3
2Társadalombiztosítási járulék152,3
3Dologi kiadások95,4
2Felújítás31,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházás10,0
IV. fejezet kiadásai összesen:624,0
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés
1Béralap338,0
2Társadalombiztosítási járulék148,6
3Dologi kiadások111,2
2Felújítás16,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások21,0
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés
1Béralap2 199,9
2Társadalombiztosítási járulék968,1
3Dologi kiadások290,4
2Felújítás34,0
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap37,7
2Társadalombiztosítási járulék16,1
3Dologi kiadások3,2
V. fejezet kiadásai összesen:4 184,2
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Béralap393,8
2Társadalombiztosítási járulék176,1
3Dologi kiadások186,7
2Felújítás6,0
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Béralap9,4
2Társadalombiztosítási járulék4,3
3Dologi kiadások17,9
VI. fejezet kiadásai összesen:794,2
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Béralap228,8
2Társadalombiztosítási járulék100,5
3Dologi kiadások150,0
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Béralap130,5
2Társadalombiztosítási járulék57,3
3Dologi kiadások406,6
2Felújítás10,0
3Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap33,1
2Társadalombiztosítási járulék14,2
3Dologi kiadások4,2
3Nemzetiségek és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap25,5
2Társadalombiztosítási járulék11,3
3Dologi kiadások31,5
4Kárpótlási Hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap235,8
2Társadalombiztosítási járulék96,4
3Dologi kiadások518,3
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés
1Béralap192,0
2Társadalombiztosítási járulék84,6
3Dologi kiadások205,7
7Világkiállítási Programiroda
1Működési költségvetés
1Béralap49,7
2Társadalombiztosítási járulék21,9
3Dologi kiadások163,1
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés
1Béralap30,7
2Társadalombiztosítási járulék13,4
3Dologi kiadások37,6
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
1Béralap6,5
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások10,2
3Üdülőszállók
1Működési költségvetés
1Béralap56,3
2Társadalombiztosítási járulék24,7
3Dologi kiadások132,0
10Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1Működési költségvetés
1Béralap52,7
2Társadalombiztosítási járulék6,9
3Dologi kiadások20,4
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap1 615,2
2Társadalombiztosítási járulék710,6
3Dologi kiadások1 211,0
2Felújítás100,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások369,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás23,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap436,0
2Társadalombiztosítási járulék190,7
3Dologi kiadások924,7
2Felújítás10,9
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások55,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás15,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Béralap49,2
2Társadalombiztosítási járulék21,6
3Dologi kiadások78,8
15Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés
1Béralap167,9
2Társadalombiztosítási járulék74,4
3Dologi kiadások99,7
16Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés
1Béralap707,0
2Társadalombiztosítási járulék311,0
3Dologi kiadások685,0
2Felújítás97,0
2Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadások10 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai15 000,0
17Országos Testnevelési és Sporthivatal
1OTSH igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap177,5
2Társadalombiztosítási járulék75,0
3Dologi kiadások161,5
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Béralap310,3
2Társadalombiztosítási járulék139,4
3Dologi kiadások484,9
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Felújítás154,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházás120,0
2Nevesített intézményi beruházás304,0
4Célelőirányzatok
1Utánpótlás15,5
2Testnevelés11,8
3Szabadidősport30,0
4Informatika5,0
5Nemzetközi sportkapcsolatok18,0
6Központi sportesemények támogatása55,2
7Sporttudomány11,0
5Egyéb ágazati szakmai célfeladatok89,6
6Társadalmi szervezetek támogatása
1Sportegyesület létesítmény támogatása55,0
2Sportszövetségek604,4
3Magyar Olimpiai Bizottság81,0
7Olimpiai szereplés
1Téli olimpia részvétel14,0
8Fejezeti tartalék9,8
18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Béralap220,3
2Társadalombiztosítási járulék93,4
3Dologi kiadások369,3
2Felújítás9,3
19Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap81,5
2Társadalombiztosítási járulék31,5
3Dologi kiadások80,8
2Felújítás4,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások7,0
20Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap200,0
2Társadalombiztosítási járulék90,0
3Dologi kiadások200,0
2Felújítás20,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások60,0
21Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap228,4
2Társadalombiztosítási járulék100,5
3Dologi kiadások232,7
2Felújítás37,2
22Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Béralap105,7
2Társadalombiztosítási járulék41,4
3Dologi kiadások173,9
2Felújítás28,1
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
23Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap90,5
2Társadalombiztosítási járulék39,8
3Dologi kiadások78,1
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások75,0
24Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Béralap39,3
2Társadalombiztosítási járulék16,9
3Dologi kiadások19,4
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap20,0
2Társadalombiztosítási járulék8,8
3Dologi kiadások104,1
2Felújítás182,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások90,0
2Célelőirányzatok
4Kutatási feladatok támogatása89,5
5Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány100,0
7Illyés Alapítvány300,0
8Teleki László Alapítvány101,8
9Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány25,0
10Kisebbségi lapok támogatása100,0
13HID nemzetközi ifjúsági tábor11,3
15Kisebbségi Intervenciós keret23,0
16Kisebbségi önkormányzatok támogatása100,0
17Kisebbségi kulturális autonómiára185,0
18Kisebbségi Országos Önkormányzatok megalakulása4,8
21Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása45,0
22Magyarok Világszövetségének támogatása200,0
23Határon túli magyar sajtó támogatása60,0
24Magyar-Máltai Szeretetszolgálat120,0
27Földrendezési és földkimérő bizottságok kiadásai400,0
28Nemzeti tájékoztatás, országpropaganda190,0
29Hungária Televízió Alapítvány1 000,0
30MTESZ támogatása60,0
31Kisebbségi kompenzációs keret500,0
32Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése450,0
4Kormányzati távközlési célprogram200,0
33Házat Hazát Alapítvány50,0
26Alapok támogatása
1Központi Ifjúsági Alap támogatása36,0
3Országos Tudományos Kutatási Alap1 920,0
4Központi Műszaki Fejlesztési Alap4 680,0
27Céltartalék
2Központi költségvetési szervek 1993. évi bérpolitikai kerete3 450,0
3Központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kerete3 100,0
4Köztisztviselők 1994. évi központi bérpolitikai kerete3 000,0
5Egyházi, alapítványi intézmények 1994. évi bérpolitikai kerete1 400,0
29Költségvetés általános tartaléka25 000,0
30Kormányzati rendkívüli kiadások
2Kárpótlás4 000,0
4Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,0
5Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,0
6Országgyűlési képviselő-választás800,0
8Országgyűlési képviselő-választási kampány kiadásai100,0
9Önkormányzati képviselők választása800,0
31Magyar Rádió
1Működési költségvetés
1Béralap1 665,9
2Társadalombiztosítási járulék636,2
3Dologi kiadások3 452,7
2Felújítás31,4
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások317,0
32Magyar Televízió
1MTV központi szervezete
1Működési költségvetés
1Béralap3 535,6
2Társadalombiztosítási járulék1 816,3
3Dologi kiadások7 211,1
2Felújítás234,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások150,0
VII. fejezet kiadásai összesen:117 996,4
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap467,6
2Társadalombiztosítási járulék205,5
3Dologi kiadások532,6
2Felújítás148,2
2Köztársasági Megbízottak hivatalai
1Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1Működési költségvetés
1Béralap504,6
2Társadalombiztosítási járulék220,3
3Dologi kiadások320,1
2Felújítás70,4
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás3,0
2Területi honvédelmi igazgatás
1Működési költségvetés
1Béralap1,0
2Társadalombiztosítási járulék0,4
3Dologi kiadások3,6
3TÁKISZ-ok
1Működési költségvetés
1Béralap1 326,2
2Társadalombiztosítási járulék581,7
3Dologi kiadások475,9
2Felújítás105,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás13,0
5Rendőrség
1ORFK és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Béralap2 024,3
2Társadalombiztosítási járulék890,4
3Dologi kiadások4 417,5
2Felújítás147,7
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás63,0
2BRFK
1Működési költségvetés
1Béralap4 180,4
2Társadalombiztosítási járulék1 839,3
3Dologi kiadások2 231,0
2Felújítás40,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás20,0
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés
1Béralap10 216,0
2Társadalombiztosítási járulék4 495,0
3Dologi kiadások4 464,2
2Felújítás520,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás200,0
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés
1Béralap946,0
2Társadalombiztosítási járulék416,3
3Dologi kiadások658,2
2Felújítás7,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás13,0
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Béralap545,7
2Társadalombiztosítási járulék239,8
3Dologi kiadások194,7
2Felújítás8,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás4,0
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Béralap154,6
2Társadalombiztosítási járulék65,4
3Dologi kiadások906,5
2Felújítás13,6
6Határőrség
1Határőrség OP és szervei
1Működési költségvetés
1Béralap553,8
2Társadalombiztosítási járulék272,1
3Dologi kiadások810,8
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások366,9
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás40,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Béralap222,4
2Társadalombiztosítási járulék94,1
3Dologi kiadások360,0
2Felújítás9,3
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Béralap3 334,0
2Társadalombiztosítási járulék1 286,6
3Dologi kiadások2 758,6
2Felújítás620,7
7Tűzoltóság
1TOP és szervei
1Működési költségvetés
1Béralap169,0
2Társadalombiztosítási járulék61,2
3Dologi kiadások274,4
2Felújítás49,4
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások75,0
2Nevesített intézmény beruházások60,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás2,0
2Tűzoltó-parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Béralap3 552,7
2Társadalombiztosítási járulék1 524,2
3Dologi kiadások1 675,5
2Felújítás95,7
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások85,0
2Nevesített intézmény beruházások80,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás29,0
8Polgári Védelem
1PV Igazgatóság és szervei
1Működési költségvetés
1Béralap117,4
2Társadalombiztosítási járulék49,1
3Dologi kiadások174,0
2Felújítás100,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás6,0
2PV parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Béralap381,4
2Társadalombiztosítási járulék167,8
3Dologi kiadások153,3
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap22,2
2Társadalombiztosítási járulék9,8
3Dologi kiadások13,0
11Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap93,9
2Társadalombiztosítási járulék39,5
3Dologi kiadások88,2
2Felújítás5,0
12Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap26,5
2Társadalombiztosítási járulék9,4
3Dologi kiadások9,4
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Béralap383,3
2Társadalombiztosítási járulék165,3
3Dologi kiadások128,0
2Felújítás10,6
14BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1Üdülők
1Működési költségvetés
1Béralap157,0
2Társadalombiztosítási járulék66,6
3Dologi kiadások213,5
2Felújítás40,0
2Gyermekintézmények
1Működési költségvetés
1Béralap132,9
2Társadalombiztosítási járulék52,7
3Dologi kiadások85,4
2Felújítás12,0
4Létesítmény fenntartás
1Működési költségvetés
1Béralap24,2
2Társadalombiztosítási járulék9,9
3Dologi kiadások27,2
2Felújítás4,8
15BM Központi Kórház és Intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap552,7
2Társadalombiztosítási járulék227,5
3Dologi kiadások633,7
2Felújítás50,0
16Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1Működési költségvetés
1Béralap24,4
2Társadalombiztosítási járulék10,5
3Dologi kiadások15,1
17Gazdasági Igazgatóság és háttérintézményei
1Gazdasági Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Béralap431,7
2Társadalombiztosítási járulék190,5
3Dologi kiadások785,3
2Felújítás216,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás50,0
2Lakásfenntartó és Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások71,0
4BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Béralap86,8
2Társadalombiztosítási járulék35,5
3Dologi kiadások23,2
2Felújítás1,8
5Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap256,1
2Társadalombiztosítási járulék112,8
3Dologi kiadások707,3
2Felújítás1,5
6Bűnügyi Szakértői Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap70,6
2Társadalombiztosítási járulék31,1
3Dologi kiadások123,4
2Felújítás3,8
20Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1Működési költségvetés
1Béralap144,8
2Társadalombiztosítási járulék63,7
3Dologi kiadások119,4
2Felújítás10,0
22Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat
1Működési költségvetés
1Béralap15,0
3Dologi kiadások1 244,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások314,1
2Nevesített intézmény beruházások519,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások7,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés50,0
2UTE támogatása145,0
3BRSE támogatása5,0
4Szakszervezetek támogatása5,0
5Alapítványok támogatása
1Nemzeti Panteon Alapítvány
3Dologi kiadások70,0
23Alapok támogatása
1Menekülteket Támogató Alap900,0
1-23. cím összesen:74 668,3
25Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 840,0
2Település üzemeltetéshez40 221,0
3Gazdasági, társadalmi szempontból elmaradt települések működtetéséhez1 683,3
4Lakásgazdálkodási tevékenységhez7 104,1
5Üdülőhelyi feladatokhoz1 076,0
6Szociálpolitikai feladatokhoz32 436,3
7Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz6 174,7
8Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz6 558,7
9Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 246,7
10Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz275,2
11Hajléktalanok átmeneti szállásai234,6
12Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátásához2 308,9
13Óvodai ellátáshoz10 539,1
14Kiegészítés nemzetiségi és etnikai ellátáshoz187,5
15Általános iskolai oktatáshoz40 251,9
16Alapfokú művészetoktatáshoz2 432,5
17Fogyatékos gyermekek oktatásához2 946,8
18Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz9 764,4
19Szakközépiskolai oktatáshoz13 550,3
20Szakmunkásképzés elméleti oktatásához7 213,9
21Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz2 145,8
22Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz1 697,4
23Kollégiumi ellátáshoz5 207,5
24Sportfeladatokhoz526,5
25Helyi közművelődési feladatokhoz2.632,3
26Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 159,2
27Felnőttkorú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátásához1 413,2
2Önkormányzati színházak támogatása2 374,5
3Címzett és céltámogatások33 000,0
4Központosított előirányzatok
1Közműfejlesztési adókedvezmény megszűnése miatti támogatás2 700,0
2Határátkelőhelyek fenntartása és határnyíladék tisztítása150,0
3Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása20,0
4Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás200,0
5Színházi bemutatók támogatása240,0
6Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása200,0
7Környezet és vízbázisok fokozott védelme érdekébeni támogatás200,0
8Helykímélő, hamvasztásos temetés támogatása141,1
9Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása500,0
10Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói árkiegészítés megszűnése miatti támogatás1 500,0
11Fővárosi közlekedés támogatása2 000,0
12Nevelési segély kiegészítés1 850,0
13Munkanélküliek jövedelempótló támogatása7 250,0
14Gyermeknevelési támogatás3 540,0
15Száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó önkormányzat támogatása300,0
16Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása80,0
17A közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatása7 400,0
18A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás600,0
19Fővárosi vízcsőhálózat rekonstrukció800,0
20Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása60,0
5Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása2 000,0
6Települések SZJA kiegészítése6 561,0
81993. évi bérpolitikai intézkedés9 150,0
25. cím összesen:293 644,4
VIII. fejezet kiadásai összesen:368 312,7
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap280,6
2Társadalombiztosítási járulék123,5
3Dologi kiadások229,7
2Magyar Honvédség
1MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1Működési költségvetés
1Béralap1 522,1
2Társadalombiztosítási járulék663,4
3Dologi kiadások1 188,8
2Szárazföldi és hátországvédelmi csapatok
1Működési költségvetés
1Béralap7 915,1
2Társadalombiztosítási járulék3 071,5
3Dologi kiadások6 139,5
2Felújítás3,0
3Honi légvédelmi és repülőcsapatok
1Működési költségvetés
1Béralap3 945,3
2Társadalombiztosítási járulék1 562,3
3Dologi kiadások2 954,4
2Felújítás0,8
4Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap243,3
2Társadalombiztosítási járulék104,3
3Dologi kiadások73,3
5Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap1 060,9
2Társadalombiztosítási járulék401,7
3Dologi kiadások980,5
2Felújítás4,5
6Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés
1Béralap4 459,5
2Társadalombiztosítási járulék1 936,0
3Dologi kiadások13 958,1
2Felújítás2 389,4
3MH Gyermekintézmények
1Működési költségvetés
1Béralap113,1
2Társadalombiztosítási járulék50,9
3Dologi kiadások68,8
4MH Katonai tanintézetek
1Működési költségvetés
1Béralap2 096,2
2Társadalombiztosítási járulék826,3
3Dologi kiadások1 235,2
2Felújítás0,6
5MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Béralap104,2
2Társadalombiztosítási járulék45,2
3Dologi kiadások19,2
6MH Kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap225,2
2Társadalombiztosítási járulék110,8
3Dologi kiadások228,6
7MH sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Béralap21,9
2Társadalombiztosítási járulék9,6
3Dologi kiadások63,6
8MH Egészségügyi intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap1 221,2
2Társadalombiztosítási járulék541,2
3Dologi kiadások986,8
9MH Üdülők, vendégházak
1Működési költségvetés
1Béralap164,9
2Társadalombiztosítási járulék74,5
3Dologi kiadások248,7
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások30,0
2Nevesített intézményi beruházások845,0
5Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás405,0
6Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés720,0
4Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1MH Központi Katonai Kórház500,0
2Ágazati és célfeladatok
2Honvéd Sportegyesületek támogatása150,6
4Szakszervezetek támogatása4,5
5Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása6,3
11MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1Működési költségvetés
1Béralap83,3
2Társadalombiztosítási járulék26,1
3Dologi kiadások50,0
IX. fejezet kiadásai összesen:66 489,0
X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA
1Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1NGKM Központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap324,9
2Társadalombiztosítási járulék143,0
3Dologi kiadások645,7
2Felújítás8,0
2NGKM Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap14,0
2Társadalombiztosítási járulék6,1
3Dologi kiadások11,5
2MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Béralap14,6
2Társadalombiztosítási járulék6,4
3Dologi kiadások63,5
2Felújítás5,0
3Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Béralap212,0
2Társadalombiztosítási járulék93,0
3Dologi kiadások1 753,8
2Felújítás10,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások32,2
6Alapok támogatása
1Kereskedelemfejlesztési Alap2 020,0
2Befektetésösztönzési Alap600,0
X. fejezet kiadásai összesen:5 963,7
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap266,5
2Társadalombiztosítási járulék114,6
3Dologi kiadások379,1
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások25,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap2 537,6
2Társadalombiztosítási járulék1 104,0
3Dologi kiadások1 492,1
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások6,0
3Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap6 705,9
2Társadalombiztosítási járulék2 886,3
3Dologi kiadások8 956,4
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Nevesített intézményi beruházások1 240,1
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Béralap3 105,1
2Társadalombiztosítási járulék1 348,4
3Dologi kiadások4 374,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások240,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap158,4
2Társadalombiztosítási járulék69,6
3Dologi kiadások102,6
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
1Béralap1 646,5
2Társadalombiztosítási járulék716,3
3Dologi kiadások1 117,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások634,0
4Mentőgépkocsik cseréje800,0
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Béralap349,3
2Társadalombiztosítási járulék152,5
3Dologi kiadások223,5
9Népjóléti Minisztérium Üdülője
1Működési költségvetés
1Béralap2,4
2Társadalombiztosítási járulék1,0
3Dologi kiadások5,6
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás1 600,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások2 192,0
2Egyéb intézményi beruházások38,0
2Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
1Béralap35,0
2Társadalombiztosítási járulék15,0
3Dologi kiadások150,0
11Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
1Béralap20,0
2Társadalombiztosítási járulék9,0
3Dologi kiadások11,0
14Teljesítmény finanszírozás normatív követelményrendszere
3Dologi kiadások50,0
15Társadalmi szervezetek támogatása
3Dologi kiadások20,0
22Ifjúság és szabadidő sport
3Dologi kiadások300,0
23Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések
3Dologi kiadások80,0
24Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3Dologi kiadások20,0
25Alkalmazott klinikai kutatás támogatása, szerv- és szövettranszplantáció
1Béralap45,0
2Társadalombiztosítási járulék18,0
3Dologi kiadások87,0
26Háziorvosképzés
1Béralap30,0
2Társadalombiztosítási járulék12,0
3Dologi kiadások38,0
27Kórházkiegyenlítő programok
1Béralap60,0
2Társadalombiztosítási járulék26,0
3Dologi kiadások423,8
28Ápolásfejlesztési programok
1Béralap15,0
2Társadalombiztosítási járulék6,0
3Dologi kiadások79,0
29Egészségfejlesztési célok
3Dologi kiadások960,0
30Hajléktalanok ellátása
3Dologi kiadások118,0
33Szociális képzés, kutatás
3Dologi kiadások10,0
34Térségi válságkezelő programok
3Dologi kiadások371,0
37Jóléti Szolgálat Alapítvány
3Dologi kiadások50,0
38Gyorssegély Alapítvány
3Dologi kiadások50,0
39Hajléktalanokért Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
40Mocsáry Lajos Alapítvány
3Dologi kiadások30,0
41ADDETUR Alapítvány
3Dologi kiadások15,0
42Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3Dologi kiadások120,0
43Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3Dologi kiadások760,6
47Szociális alapellátás feltételeinek megteremtése
3Dologi kiadások333,5
49Intézeti ápolást elősegítő betegmozgató készülékek
3Dologi kiadások15,0
50Magyar PET Alapítvány támogatása
3Dologi kiadások10,0
51ALTERNATAL Alapítvány
3Dologi kiadások32,6
52Inkubátorok cseréje100,0
53Egészségügyi műszer csere400,0
54Szívsebészet fejlesztése200,0
3Nemzetközi megállapodások végrehajtására
2Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség404,8
3Nemzetközi Családév70,0
4Kiemelt oktatásszakmai program
1Béralap11,0
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások59,0
5Felsőoktatási intézetek hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3Dologi kiadások25,0
7Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása1 980,0
8Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás540,0
2Nappali szociális intézményi ellátás11,0
3Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógyp.-i int. ellátása277,0
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása36,0
535 évesnél fiatalabb kábítószerekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás50,0
6Hajléktalanok átmeneti szállásai117,0
7Felnőtt korú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátása20,0
9Nem normatív humán szolgáltatás40,0
11A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi pótlék és várandóssági pótlék
1Családi pótlék104 000,0
2Várandósági pótlék2 900,0
3Családi pótlék egyszeri kiegészítése6 000,0
3A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés700,0
5A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások20 910,0
6Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések5 190,0
7Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése2 000,0
8A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 010,0
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka15 980,0
3Cukorbetegek támogatása50,0
4Gyermekgondozási díj21 000,0
2Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz7 000,0
12Alapok támogatása
1Rehabilitációs Alap100,0
XI. fejezet kiadásai összesen:244 211,4
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap181,0
2Társadalombiztosítási járulék79,9
3Dologi kiadások118,0
2Bíróságok
1Működési költségvetés
1Béralap5 443,8
2Társadalombiztosítási járulék2 471,5
3Dologi kiadások1 613,2
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap120,3
2Társadalombiztosítási járulék52,7
3Dologi kiadások53,4
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Béralap2 677,7
2Társadalombiztosítási járulék1 189,5
3Dologi kiadások4 332,1
2Felújítás300,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások140,0
2Nevesített intézményi beruházások130,0
3Egyéb intézményi beruházás, lakásépítés10,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások102,5
2Felújítás338,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások155,0
2Ágazati célfeladatok
1Gyermek-tartásdíjak állami megelőlegezése140,0
2Jogtörténeti kutatások
1Béralap5,0
2Társadalombiztosítási járulék2,2
3Dologi kiadások2,8
XII. fejezet kiadásai összesen:19 658,6
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap198,2
2Társadalombiztosítási járulék86,8
3Dologi kiadások200,4
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások15,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Béralap1 314,0
2Társadalombiztosítási járulék596,4
3Dologi kiadások2 040,6
2Felújítás46,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások44,0
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap396,3
2Társadalombiztosítási járulék184,3
3Dologi kiadások842,4
2Felújítás22,0
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Béralap2 489,2
2Társadalombiztosítási járulék1 095,2
3Dologi kiadások25 563,7
2Felújítás4 320,0
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Béralap1 614,0
2Társadalombiztosítási járulék772,0
3Dologi kiadások2 603,2
2Felújítás370,8
7Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap3 069,5
2Társadalombiztosítási járulék1 360,1
3Dologi kiadások4 989,1
2Felújítás81,9
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások131,0
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Béralap51,5
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások49,0
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap1 022,6
2Társadalombiztosítási járulék451,4
3Dologi kiadások874,5
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Béralap47,3
2Társadalombiztosítási járulék20,9
3Dologi kiadások26,9
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
13Fejezeti kezelésű előirányzat
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás49,7
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok300,0
3Vízrajzi feladatok35,0
5Kormányzati beruházások, célprogramok
1Postai épületrekonstrukció600,0
2Kiemelt városok szennyvízkezelése900,0
3Vízkárelhárítás1 400,0
4Regionális víziközmű-hálózat850,0
5Vízminőségvédelem460,0
6Légi közlekedés450,0
7Kombinált fuvarozás300,0
8Vasúthálózat fejlesztése5 500,0
10VOLÁN autóbusz rekonstrukció1 000,0
11Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja2 000,0
12Kiemelt infrastruktúra-fejlesztés5 500,0
3Fejezeti tartalék287,8
14Alapok támogatása
1Útalap támogatása6 100,0
XIII. fejezet kiadásai összesen:82 765,0
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap358,0
2Társadalombiztosítási járulék157,5
3Dologi kiadások123,8
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházás300,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Béralap2 410,0
2Társadalombiztosítási járulék290,8
3Dologi kiadások3 753,5
2Felújítás200,0
4KüM Jóléti intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap11,5
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások13,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás7,5
2Ágazati célfeladatok
1Állami Protokoll kiadásai98,0
3Nemzetközi tagdíjak780,0
4Külföldi tájékoztatás52,8
6Turistakölcsönök6,1
7Magyar-Amerikai Közös Alapítvány87,7
8Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozó300,0
XIV. fejezet kiadásai összesen:8 955,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatási kiadások
1Működési költségvetés
1Béralap382,2
2Társadalombiztosítási járulék170,6
3Dologi kiadások249,1
2Felújítás22,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások71,5
2Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap22,5
2Társadalombiztosítási járulék10,0
3Dologi kiadások15,1
2Felújítás50,0
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Béralap31,1
2Társadalombiztosítási járulék13,8
3Dologi kiadások99,8
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap1 403,2
2Társadalombiztosítási járulék627,9
3Dologi kiadások1 290,5
2Felújítás35,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások10,0
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap493,4
2Társadalombiztosítási járulék206,5
3Dologi kiadások781,6
2Felújítás25,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások10,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap114,3
2Társadalombiztosítási járulék50,3
3Dologi kiadások128,1
2Felújítás5,0
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap215,5
2Társadalombiztosítási járulék94,4
3Dologi kiadások222,2
2Felújítás15,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap1 987,5
2Társadalombiztosítási járulék870,0
3Dologi kiadások1 406,4
2Felújítás70,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap313,6
2Társadalombiztosítási járulék137,6
3Dologi kiadások557,7
2Felújítás15,0
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap251,4
2Társadalombiztosítási járulék111,1
3Dologi kiadások222,9
2Felújítás100,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások80,0
8Agrár felsőoktatás
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Béralap2 237,2
2Társadalombiztosítási járulék945,9
3Dologi kiadások2 509,0
2Felújítás250,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások85,5
2Gyakorlóiskolák
1Működési költségvetés
1Béralap123,0
2Társadalombiztosítási járulék54,0
3Dologi kiadások139,0
2Felújítás30,0
3Egyetemi kutatás intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap364,0
2Társadalombiztosítási járulék157,8
3Dologi kiadások471,3
2Felújítás25,0
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés
1Béralap115,3
2Társadalombiztosítási járulék49,8
3Dologi kiadások436,4
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap63,8
2Társadalombiztosítási járulék26,1
3Dologi kiadások57,2
2Felújítás15,0
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap685,9
2Társadalombiztosítási járulék296,6
3Dologi kiadások866,2
2Felújítás80,0
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Béralap38,9
2Társadalombiztosítási járulék17,2
3Dologi kiadások165,0
2Felújítás35,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások23,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap50,0
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások246,1
2Felújítás100,0
2Ágazati és célfeladatok
1Polgári védelmi feladatokra15,0
2Kutatási feladatok támogatása135,0
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
2Erdőszerkezet átalakítás, fásítás600,0
3Agrárinfrastrukturális célprogram1 000,0
4Állami tartalékgazdálkodás43,0
5Földhivatalok alapfeladataira145,0
3Fejezeti tartalék90,0
13Alapok támogatása
1Országos Erdészeti Alap200,0
2Mezőgazdasági Fejlesztési Alap2 000,0
XV. fejezet kiadásai összesen:28 019,4
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap165,5
2Társadalombiztosítási járulék71,6
3Dologi kiadások514,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
2Érdekegyeztető Tanács titkársága
1Működési költségvetés
1Béralap2,6
2Társadalombiztosítási járulék1,1
3Dologi kiadások3,6
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap48,1
2Társadalombiztosítási járulék20,5
3Dologi kiadások25,7
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások37,0
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Béralap22,0
2Társadalombiztosítási járulék8,1
3Dologi kiadások2,3
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Béralap307,9
2Társadalombiztosítási járulék135,5
3Dologi kiadások486,5
2Felújítás470,0
9Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
1Béralap4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,8
3Dologi kiadások5,5
2Felújítás2,4
10Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Béralap219,6
2Társadalombiztosítási járulék96,7
3Dologi kiadások115,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások100,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap12,2
2Társadalombiztosítási járulék3,4
3Dologi kiadások4,7
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Béralap38,0
2Társadalombiztosítási járulék16,7
3Dologi kiadások37,5
2Felújítás3,3
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap83,7
2Társadalombiztosítási járulék41,8
3Dologi kiadások557,5
2Új belépő átképző központok
1Működési költségvetés
1Béralap24,0
2Társadalombiztosítási járulék10,6
3Dologi kiadások5,4
14Alapok támogatása
2Szolidaritási Alap
2Költségvetésből finanszírozott járulék16 380,0
3Bérgarancia Alap600,0
XVI. fejezet kiadásai összesen:20 706,8
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap681,9
2Társadalombiztosítási járulék194,5
3Dologi kiadások493,4
2Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1Működési költségvetés
1Béralap199,0
2Társadalombiztosítási járulék91,1
3Dologi kiadások697,9
4„Lánchíd� Irodaház
1Működési költségvetés
1Béralap43,3
2Társadalombiztosítási járulék18,7
3Dologi kiadások162,6
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap5 217,7
2Társadalombiztosítási járulék2 289,3
3Dologi kiadások2 279,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Béralap3 097,3
2Társadalombiztosítási járulék1 362,9
3Dologi kiadások3 593,1
2Felújítás100,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások453,0
2Nevesített intézményi beruházások1 497,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás15,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés50,0
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap21,8
2Társadalombiztosítási járulék9,6
3Dologi kiadások26,6
2Felújítás2,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Béralap560,9
2Társadalombiztosítási járulék254,7
3Dologi kiadások134,6
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások699,9
2Felújítás100,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap53,3
2Társadalombiztosítási járulék23,4
3Dologi kiadások36,9
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Béralap21,6
2Társadalombiztosítási járulék9,6
3Dologi kiadások26,2
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Béralap7,9
2Társadalombiztosítási járulék3,5
3Dologi kiadások6,4
16Központi Számvevőségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap59,0
2Társadalombiztosítási járulék26,0
3Dologi kiadások75,0
17Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap17,5
2Társadalombiztosítási járulék7,7
2Felújítás87,6
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások140,0
2Ágazati és célfeladatok
4Országmozgósítás gazdasági felkészítésének központi kiadásai400,0
5Világbanki Program, Programiroda507,8
7Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára480,0
3Fejezeti tartalék22,3
18Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció4 900,0
2Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás23 000,0
2Egyedi támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció16 700,0
2Reorganizációs program7 500,0
3Agrárpiaci támogatás5 000,0
4Egyéb vállalati támogatások1 400,0
5Agrár termelés támogatása10 000,0
19Fogyasztói árkiegészítés23 000,0
20Vállalkozások felhalmozási támogatása
1Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Lágymányosi Duna-híd5 100,0
2Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
2Mező- és erdőgazdasági infrastrukturális beruházások és egyéb determ.1 947,9
9Kormányzati beruházások évközi rendkívüli célfeladatai240,0
21Magánerős lakásépítés támogatása32 500,0
22Alapok támogatása
5Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap1 900,0
23Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások4 000,0
24Garanciabeváltás12 000,0
XVII. fejezet kiadásai összesen:175 546,1
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap326,6
2Társadalombiztosítási járulék139,6
3Dologi kiadások223,6
2Felújítás38,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások25,0
2Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
1Működési költségvetés
1Béralap3,9
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások9,1
2Tudományegyetemek
1Működési költségvetés
1Béralap3 281,6
2Társadalombiztosítási járulék1 372,3
3Dologi kiadások4 474,4
2Felújítás660,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások519,2
3Műszaki egyetemek
1Működési költségvetés
1Béralap2 787,5
2Társadalombiztosítási járulék1 024,3
3Dologi kiadások2 819,2
2Felújítás290,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
4Művészeti és testnevelési főiskolák
1Működési költségvetés
1Béralap742,1
2Társadalombiztosítási járulék320,9
3Dologi kiadások555,3
2Felújítás65,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások86,0
5Pedagógusképző Főiskolák
1Működési költségvetés
1Béralap1 807,4
2Társadalombiztosítási járulék771,5
3Dologi kiadások2 107,7
2Felújítás201,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézmény beruházások195,0
2Egyéb intézményi beruházások27,0
6Műszaki és gazdasági főiskolák
1Működési költségvetés
1Béralap1 647,5
2Társadalombiztosítási járulék674,9
3Dologi kiadások1 870,6
2Felújítás148,7
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások618,1
7Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap168,0
2Társadalombiztosítási járulék61,2
3Dologi kiadások77,3
2Felújítás15,5
8Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap305,7
2Társadalombiztosítási járulék128,5
3Dologi kiadások428,5
2Felújítás49,7
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások3,6
9Országos könyvtárak
1Működési költségvetés
1Béralap306,0
2Társadalombiztosítási járulék133,5
3Dologi kiadások232,0
2Felújítás24,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások14,2
10Országos levéltárak
1Működési költségvetés
1Béralap90,0
2Társadalombiztosítási járulék39,6
3Dologi kiadások89,8
2Felújítás21,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások300,0
11Országos múzeumok
1Működési költségvetés
1Béralap526,4
2Társadalombiztosítási járulék229,8
3Dologi kiadások544,1
2Felújítás355,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások42,0
2Nevesített intézmény beruházások80,0
12Magyar Nemzeti Színház
1Működési költségvetés
1Béralap161,0
2Társadalombiztosítási járulék69,9
3Dologi kiadások85,3
2Felújítás30,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások5,0
13Magyar Állami Operaház
1Működési költségvetés
1Béralap576,2
2Társadalombiztosítási járulék250,1
3Dologi kiadások251,2
2Felújítás30,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások47,0
14Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap552,5
2Társadalombiztosítási járulék221,7
3Dologi kiadások514,9
2Felújítás521,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások24,0
15Szerzői Jogvédő Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap104,6
2Társadalombiztosítási járulék36,9
3Dologi kiadások133,1
17Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap79,5
2Társadalombiztosítási járulék26,6
3Dologi kiadások921,4
2Felújítás32,8
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások41,0
18Kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Béralap76,8
2Társadalombiztosítási járulék26,3
3Dologi kiadások63,5
2Felújítás2,0
19Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap67,3
2Társadalombiztosítási járulék29,3
3Dologi kiadások149,2
20Regionális oktatási központok
1Működési költségvetés
1Béralap99,3
2Társadalombiztosítási járulék43,7
3Dologi kiadások104,7
21Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap12,4
2Társadalombiztosítási járulék5,5
2Felújítás300,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások531,9
3Címzett támogatások
1Békehadtest
1Béralap7,9
2Társadalombiztosítási járulék3,5
2Közoktatás fejlesztési szakmai programok
1Béralap66,5
2Társadalombiztosítási járulék29,1
3Dologi kiadások121,2
3Pedagógus szakma megújítása program
1Béralap25,0
2Társadalombiztosítási járulék11,0
3Dologi kiadások46,0
4Pedagógusok intenzív továbbképzése
1Béralap17,4
2Társadalombiztosítási járulék7,5
3Dologi kiadások19,4
5Közoktatási kutatások
1Béralap9,8
2Társadalombiztosítási járulék4,1
9Műalkotások vásárlása
3Dologi kiadások10,7
11Beruházásból belépő létesítmények
1Béralap48,4
2Társadalombiztosítási járulék24,0
3Dologi kiadások126,8
12Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1Béralap97,4
2Társadalombiztosítási járulék44,8
3Dologi kiadások915,2
14Tankönyvkiadás támogatása
1Béralap55,0
2Társadalombiztosítási járulék24,2
3Dologi kiadások2 333,1
15Tanárok nyelvi átképzése
1Béralap150,0
2Társadalombiztosítási járulék65,1
3Dologi kiadások207,4
17Határon túli könyvkiadás támogatása
3Dologi kiadások81,6
20Kárpótlási feladatok végrehajtása
1Béralap12,0
2Társadalombiztosítási járulék5,2
3Dologi kiadások10,5
22Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3Dologi kiadások167,0
23Történelmi dokumentumfilmek készítésére
3Dologi kiadások300,0
24Doktorandusz képzés (ágazati)
1Béralap345,3
2Társadalombiztosítási járulék173,9
3Dologi kiadások149,8
25Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1Béralap33,3
2Társadalombiztosítási járulék14,7
3Dologi kiadások37,0
26Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1Béralap46,7
2Társadalombiztosítási járulék20,8
3Dologi kiadások94,6
27Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3Dologi kiadások10,0
28Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
1Béralap2 780,0
2Társadalombiztosítási járulék1 220,0
29Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1Béralap15,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások301,7
33Határon túli magyarok kulturális támogatása
1Béralap4,2
2Társadalombiztosítási járulék1,8
3Dologi kiadások6,0
34Tanköteles menekültek oktatása
1Béralap2,7
2Társadalombiztosítási járulék1,2
3Dologi kiadások1,1
35Napjaink történelmének dokumentálására, filmkészítés
3Dologi kiadások30,0
36Kulturális produkciók támogatása
1Béralap25,0
2Társadalombiztosítási járulék11,0
3Dologi kiadások14,0
37Országos Köznevelési Tanács
1Béralap24,3
2Társadalombiztosítási járulék10,7
3Dologi kiadások5,0
38Közoktatáspolitikai Tanács
3Dologi kiadások10,0
4Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3Dologi kiadások569,6
2Hitoktatók díjazása
1Béralap512,5
2Társadalombiztosítási járulék225,4
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3Dologi kiadások2 698,1
5Feladatfinanszírozás
1Szociális szakemberképzés
1Béralap4,5
2Társadalombiztosítási járulék2,0
2Demonstrátori díjak
3Dologi kiadások12,0
3Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
1Béralap1,0
2Társadalombiztosítási járulék0,4
3Dologi kiadások5,5
4Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3Dologi kiadások14,8
5Egyéb oktatási célfeladatok
1Béralap2,1
2Társadalombiztosítási járulék5,2
3Dologi kiadások13,6
6Művészeti ösztöndíjak
3Dologi kiadások27,3
7Külföldi támogatásokhoz hozzájárulás
3Dologi kiadások26,7
8Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1Béralap4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások4,2
9Energiaracionalizálás többletei
3Dologi kiadások9,2
10Igazgatási beruházások
3Dologi kiadások15,7
11Polgári védelem
3Dologi kiadások3,9
12Euréka Koordinációs Iroda
3Dologi kiadások3,5
13Fogyatékosok korai fejlesztése
1Béralap10,0
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások24,4
14Oktatási lapok támogatása
1Béralap1,0
2Társadalombiztosítási járulék0,4
3Dologi kiadások28,1
15Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3Dologi kiadások2,0
16Felsőoktatási kutatások
1Béralap83,3
2Társadalombiztosítási járulék36,7
3Dologi kiadások100,0
17Felsőoktatási speciális programok
1Béralap25,0
2Társadalombiztosítási járulék11,0
3Dologi kiadások369,6
18Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3Dologi kiadások94,0
20Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
1Béralap119,0
2Társadalombiztosítási járulék50,5
3Dologi kiadások91,4
22Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
3Dologi kiadások100,0
23Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3Dologi kiadások45,0
24Magyar Állami Ösztöndíj
3Dologi kiadások100,0
25Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1Béralap10,0
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások10,6
26Országos Akkreditációs Bizottság
1Béralap10,0
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások10,6
6Társadalmi szervezetek támogatása
1Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3Dologi kiadások85,7
2TIT intézmények támogatása
3Dologi kiadások65,0
7Egyházak támogatása
4Egyházi közgyűjtemények támogatása
3Dologi kiadások165,5
6Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3Dologi kiadások2 050,0
7Pannonhalma rekonstrukciója
3Dologi kiadások100,0
8Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3Dologi kiadások200,0
9Bazilika rekonstrukciója
3Dologi kiadások70,0
10Baár-Madas Református Gimnázium rekonstrukciója
3Dologi kiadások50,0
11Debreceni Református Kollégium rekonstrukciója
3Dologi kiadások100,0
13Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3Dologi kiadások440,0
14Új kiemelt rekonstrukció
3Dologi kiadások185,0
15Egyházi oktatási intézmények támogatása
3Dologi kiadások820,0
16Pázmány Péter Egyetem rekonstrukció megindítása
3Dologi kiadások260,0
8Alapítványok támogatása
1Eötvös Alapítvány
3Dologi kiadások14,0
2Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3Dologi kiadások12,0
3Feszty-körkép Alapítvány
3Dologi kiadások46,2
5Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3Dologi kiadások5,5
6Mozgókép Alapítvány
3Dologi kiadások740,0
7Magyar Könyv Alapítvány
3Dologi kiadások100,0
8Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3Dologi kiadások270,0
9Pető Alapítvány
3Dologi kiadások275,4
10Autizmus Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
11Német Iskola Alapítvány
3Dologi kiadások1,0
12Gandhi Alapítvány
3Dologi kiadások80,0
15Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3Dologi kiadások443,2
22Alapok támogatása
1Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap1 600,0
2Nemzeti Kulturális Alap132,7
23Művészeti Akadémiák
3Dologi kiadások20,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen:64 631,6
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap378,4
2Társadalombiztosítási járulék166,5
3Dologi kiadások211,5
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Béralap7,1
2Társadalombiztosítási járulék3,1
3Dologi kiadások20,0
3Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Béralap216,7
2Társadalombiztosítási járulék124,8
3Dologi kiadások8 796,5
2Felújítás90,0
4Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda
1Működési költségvetés
1Béralap23,4
2Társadalombiztosítási járulék10,3
3Dologi kiadások22,1
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Béralap223,9
2Társadalombiztosítási járulék101,1
3Dologi kiadások228,4
2Felújítás4,3
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés
1Béralap268,1
2Társadalombiztosítási járulék118,0
3Dologi kiadások179,3
8Idegenforgalmi intézőbizottságok
1Működési költségvetés
1Béralap16,1
2Társadalombiztosítási járulék7,1
3Dologi kiadások48,4
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Béralap10,0
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások9,3
10Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum
1Működési költségvetés
1Béralap12,4
2Társadalombiztosítási járulék6,0
11Tanbányák
1Működési költségvetés
1Béralap11,5
2Társadalombiztosítási járulék5,5
3Dologi kiadások8,9
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Béralap3,7
2Társadalombiztosítási járulék1,5
3Dologi kiadások1,6
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Béralap150,9
2Társadalombiztosítási járulék66,3
3Dologi kiadások57,8
2Felújítás0,8
21IKM Gyermekjóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Béralap7,9
2Társadalombiztosítási járulék3,5
3Dologi kiadások6,6
22IKM üdülők
1Működési költségvetés
1Béralap11,7
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások17,1
23Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Felújítás18,1
2Ágazati és célfeladatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány12,0
24Alapok támogatása
1Idegenforgalmi Alap200,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
Működési költségvetés
1Béralap173,6
2Társadalombiztosítási járulék76,4
3Dologi kiadások155,0
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Béralap86,8
2Társadalombiztosítási járulék38,7
3Dologi kiadások97,8
XIX. fejezet kiadásai összesen:12 525,9
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap226,1
2Társadalombiztosítási járulék99,1
3Dologi kiadások283,0
2Felújítás7,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások20,0
2Országos Műemléki Felügyelőség
1Működési költségvetés
1Béralap259,3
2Társadalombiztosítási járulék114,1
3Dologi kiadások604,7
2Felújítás2,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások100,0
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Béralap147,8
2Társadalombiztosítási járulék64,7
3Dologi kiadások129,8
2Felújítás8,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások16,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap140,0
2Társadalombiztosítási járulék60,7
3Dologi kiadások119,3
2Felújítás2,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások3,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Béralap214,2
2Társadalombiztosítási járulék93,9
3Dologi kiadások200,7
2Felújítás29,1
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások22,0
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Béralap484,0
2Társadalombiztosítási járulék213,1
3Dologi kiadások338,7
2Felújítás24,3
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások18,0
7Területi főépítészeti szervek
1Működési költségvetés
1Béralap22,4
2Társadalombiztosítási járulék10,0
3Dologi kiadások40,5
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások1,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati és célfeladatok
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Területfejlesztés feladatai20,0
2Céltámogatási kiegészítő keret500,0
3Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram345,5
5Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9
6Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai20,0
7Környezeti kárelhárítás13,3
9Duna monitoring20,4
10Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása300,0
11Szigetközi térség kárainak mérséklése16,0
12A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,0
3Fejezeti tartalék19,4
9Alapok támogatása
1Területfejlesztési Alap1 000,0
XX. fejezet kiadásai összesen:6 409,0
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap68,7
2Társadalombiztosítási járulék29,6
3Dologi kiadások43,7
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés
1Béralap96,8
2Társadalombiztosítási járulék42,6
3Dologi kiadások288,0
3MTA Tudóstámogatás
1Működési költségvetés
1Béralap229,0
2Társadalombiztosítási járulék101,4
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés
1Béralap54,6
2Társadalombiztosítási járulék23,8
3Dologi kiadások76,8
4MTA természettudományi kutatóintézetei
1Működési költségvetés
1Béralap1 589,3
2Társadalombiztosítási járulék678,0
3Dologi kiadások1 219,1
5MTA társadalomtudományi kutatóintézetei
1Működési költségvetés
1Béralap388,6
2Társadalombiztosítási járulék145,5
3Dologi kiadások87,4
6MTA területi akadémiai központok
1Működési költségvetés
1Béralap12,0
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások18,6
7MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatási kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés
1Béralap66,7
2Társadalombiztosítási járulék29,5
3Dologi kiadások48,2
2Támogatott kutatóhelyek
1Működési költségvetés
1Béralap170,5
2Társadalombiztosítási járulék75,0
3Dologi kiadások34,4
8MTA egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Béralap34,6
2Társadalombiztosítási járulék14,9
3Dologi kiadások61,8
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás274,6
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások100,0
2Célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása
3Dologi kiadások13,6
2Tudományos könyv- és folyóiratkiadás
3Dologi kiadások98,7
3Nemzetközi kapcsolatok
3Dologi kiadások164,0
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1Béralap81,0
2Társadalombiztosítási járulék22,2
3Dologi kiadások26,8
3Fejezeti tartalék
1Béralap23,8
2Társadalombiztosítási járulék8,5
3Dologi kiadások51,0
XXI. fejezet kiadásai összesen:6 598,3
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1Működési költségvetés
1Béralap43,1
2Társadalombiztosítási járulék18,5
3Dologi kiadások8,8
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés
1Béralap425,0
2Társadalombiztosítási járulék171,6
3Dologi kiadások498,0
2Felújítás28,0
3Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Egyéb intézményi beruházások50,0
XXII. fejezet kiadásai összesen:1 243,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Béralap90,0
2Társadalombiztosítási járulék39,3
3Dologi kiadások85,1
XXV. fejezet kiadásai összesen:214,4
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés
1Béralap338,0
2Társadalombiztosítási járulék135,5
3Dologi kiadások200,0
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés
1Béralap426,8
2Társadalombiztosítási járulék172,7
3Dologi kiadások107,6
3KSH Népszámlálás
1Működési költségvetés
1Béralap49,4
2Társadalombiztosítási járulék20,7
3Dologi kiadások9,0
4KSH Könyvtárs és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés
1Béralap34,3
2Társadalombiztosítási járulék13,1
3Dologi kiadások7,3
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Béralap10,4
2Társadalombiztosítási járulék4,5
3Dologi kiadások1,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Béralap16,8
2Társadalombiztosítási járulék3,1
3Dologi kiadások13,7
2Felújítás20,7
2Célelőirányzatok
1Életszínvonal statisztikai fejlesztés feladatai10,0
2Gazdasági stat. fejl.12,8
4Nemzetgazdasági statisztikák115,0
5PHARE információs rendszer fejlesztés46,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen:1 768,6
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Béralap52,0
2Társadalombiztosítási járulék23,0
3Dologi kiadások40,0
XXVII. fejezet kiadásai összesen:115,0
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
2Korábban felvett hitelek törlesztése11 165,0
2Világbanki, EBB, EBRD hitelek
1Új hitelek kihelyezése17 000,0
2Korábban felvett hitelek utáni rendelkezésretartási jutalék és kamat4 500,0
3Korábban felvett VB hitelek törlesztése5 100,0
3Vegyes kiadások1 335,0
XXX. fejezet kiadásai összesen:39 100,0
XXXI. BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG
1Adósságtörlesztés
1Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek8 176,0
2Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek2 050,0
2Államkötvény-adósság törlesztése2 630,0
4Nemzetközi beruházások hiteltörlesztése636,0
5Államkölcsön-törlesztés5 900,0
6Lakásfedezeti államkötvény tőketörlesztése1 000,0
7Kincstári államkötvény tőketörlesztése3 620,0
81991-1992. évi hiányt finanszírozó államkötvény törlesztése45 000,0
10Költségvetésnek tovább kölcsönzött világbanki hitelek törlesztése214,0
2Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
11991 előtt felvett hitelek kamata
1Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre36 618,6
2Vállalati adósságrendezési hitelre1 360,4
5Nemz. pénzügyi intézm. vállalt alaptőke-részesed. hitel574,7
6ÁFI-nak nyújtott refinanszírozási hitelre20 782,6
7Közp. költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre462,0
8Állami forgóalap-létesítési hitelre3 472,0
10Világbanki kölcsönök megbízási díja422,7
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre13 200,0
3Államkötvények kamata és jutalékai
1Hiányt finanszírozó államkötvény kamata és jutaléka54 057,9
2Egyéb kamat és jutalék60 609,4
4Kincstárjegyek kamata és forgalmi jutalékai65 203,1
5Egyéb kamatfizetásek
2Keresk. bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata2 000,0
3Lakásfedezeti államkötvény kamata az előző évre4 076,2
4Kincstári államkötvény kamata18 039,9
5Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése3 600,0
7Egyéb jutalékok300,0
8Származékos világbanki hitelek folyósítása430,0
9Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata32,0
XXXI. fejezet kiadásai összesen:354 467,5
KIADÁSI FŐÖSSZEG1 637 695,2
BEVÉTELI FŐÖSSZEG1 308 133,8
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA329 561,4

2. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

Millió forintban

Cím-számAlcím-
szám
Elői-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK1994. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
I. fejezet bevételei összesen:0,0
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés186,2
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés6,7
II. fejezet bevételei összesen:192,9
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. fejezet bevételei összesen:0,0
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés19,0
IV. fejezet bevételei összesen:19,0
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés2,1
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés1,0
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés0,1
V. fejezet bevételei összesen:3,2
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés2,0
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés8,0
VI. fejezet bevételei összesen:10,0
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés301,0
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés58,5
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés8,2
3Üdülőszállók
1Működési költségvetés213,0
10Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1Működési költségvetés80,0
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés67,5
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés29,9
15Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés342,0
16Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés1 800,0
2Privatizációs költségek fedezete10 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete15 000,0
17Országos Testnevelési és Sporthivatal
1OTSH Igazgatása
1Működési költségvetés12,9
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés638,5
18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés8,3
19Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés102,0
20Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés510,0
21Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés598,8
22Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés198,9
23Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés200,0
31Magyar Rádió
1Működési költségvetés5 786,2
32Magyar Televízió
1MTV Központi Szervezete
1Működési költségvetés12 797,5
VII. fejezet bevételei összesen:48 753,2
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2Köztársasági Megbízottak Hivatalai
1Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1Működési költségvetés56,6
3TÁKISZ-ok
1Működési költségvetés420,0
5Rendőrség
1ORFK és háttérintézményei
1Működési költségvetés423,5
2BRFK
1Működési költségvetés336,2
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés718,0
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés128,1
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés55,0
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés10,0
6Határőrség
1Határőrség OP és szervei
1Működési költségvetés249,7
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés45,2
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés153,8
7Tűzoltóság
1TOP és szervei
1Működési költségvetés14,4
2Tűzoltóparancsnokságok
1Működési költségvetés135,6
8Polgári Védelem
1PV Igazgatóság és szervei
1Működési költségvetés18,2
2PV parancsnokságok
1Működési költségvetés2,0
11Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés80,0
12Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés5,0
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés20,0
14BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1Üdülők
1Működési költségvetés153,0
2Gyermekintézmények
1Működési költségvetés27,5
4Létesítmény fenntartás
1Működési költségvetés0,9
15BM Központi Kórház és Intézményei
1Működési költségvetés1 192,4
17Gazdasági Igazgatóság és háttérintézményei
1Gazdasági Igazgatóság
1Működési költségvetés663,2
2Lakásfenntartó és -kezelő szervezet
1Működési költségvetés1,0
4BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés64,1
20Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1Működési költségvetés60,0
VIII. fejezet bevételei összesen:5 033,4
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
2Magyar Honvédség
1MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1Működési költségvetés6,3
2Szárazföldi csapatok
1Működési költségvetés825,3
3Légvédelmi csapatok
1Működési költségvetés259,2
5Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés39,1
6Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés4 155,0
3MH Gyermekintézmények
1Működési költségvetés29,0
4MH Katonai Tanintézetek
1Működési költségvetés64,3
5MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés2,2
6MH Kulturális intézmények
1Működési költségvetés164,1
7MH Sportlétesítmények
1Működési költségvetés6,0
8MH Egészségügyi intézmények
1Működési költségvetés2 487,5
9MH Üdülők
1Működési költségvetés129,8
11MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1Működési költségvetés2,2
IX. fejezet bevételei összesen8 170,0
X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA
1Nemzetköz Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1NGKM Központi igazgatása
1Működési költségvetés10,9
2NGKM Jóléti intézmények
1Működési költségvetés10,1
2MTK-VM Sportlétesítmények Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés4,2
3Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés843,0
X. fejezet bevételei összesen:868,2
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés12,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei
1Működési költségvetés589,2
3Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1Működési költségvetés11 958,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés8 058,4
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés59,9
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés3 474,1
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés38,2
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés4,9
XI. fejezet bevételei összesen:24 194,7
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés9,1
2Bíróságok
1Működési költségvetés954,5
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés2,0
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés564,5
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gyermektartás-díjak visszatérülése9,0
XII. fejezet bevételei összesen:1 539,1
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés42,9
2Közlekedési felügyeletek
1Működési költségvetés3 950,9
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés1 445,0
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés33 468,1
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés5 360,0
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés6 934,9
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés20,0
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés2 348,5
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés5,3
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok300,0
XIII. fejezet bevételei összesen:53 875,6
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés67,8
2Külképviseletek
1Működési költségvetés2 150,8
4KüM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés15,0
XIV. fejezet bevételei összesen:2 233,6
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1Központi igazgatási bevételek
1Működési költségvetés91,4
2Jóléti intézmények
1Működési költségvetés46,5
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés15,8
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés1 906,6
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés992,8
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés20,2
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés117,4
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés350,4
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés605,6
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés149,8
8Agrár felsőoktatás
1Egyetemek
1Működési költségvetés1 183,5
2Gyakorlóiskolák
1Működési költségvetés43,3
3Egyetemi kutatás intézményei
1Működési költségvetés601,3
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés355,2
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés7,1
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés1 124,2
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés39,7
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Működési költségvetés43,0
XV. fejezet bevételei összesen:7 693,8
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés33,3
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés60,7
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés10,7
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés964,4
9Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés5,8
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés20,3
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés92,6
XVI. fejezet bevételei összesen:1 187,8
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés372,7
2Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1Működési költségvetés988,0
4„Lánchíd� Irodaház
1Működési költségvetés224,3
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés373,2
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés409,2
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés60,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek
1Működési költségvetés1 200,0
3Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése
1Működési költségvetés2 500,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés59,5
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés57,4
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés17,8
25Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó és osztalék
1Társasági adó (pénzintézetek nélkül)59 300,0
2Pénzintézetek társasági adója23 000,0
2Különleges helyzetek miatti befizetések26 200,0
3Vám- és importbefizetések98 000,0
5Játékadó-bevétel5 000,0
6Egyéb befizetések11 700,0
26Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó333 500,0
2Fogyasztási adó186 500,0
27Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó236 302,0
2Egyéb lakossági adók2 200,0
3Lakossági vámbefizetések2 000,0
4Lakossági illetékek20 500,0
29Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek4 830,0
30Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek800,0
2Önkormányzatok befizetései500,0
XVII. fejezet bevételei összesen:1 016 594,1
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés55,9
2Tudományegyetemek
1Működési költségvetés2 047,0
3Műszaki egyetemek
1Működési költségvetés1 610,9
4Művészeti és testnevelési főiskolák
1Működési költségvetés213,5
5Pedagógusképző főiskolák
1Működési költségvetés481,5
6Műszaki és gazdasági főiskolák
1Működési költségvetés647,9
7Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés369,0
8Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés378,6
9Országos könyvtárak
1Működési költségvetés23,9
10Országos levéltárak
1Működési költségvetés16,2
11Országos múzeumok
1Működési költségvetés155,7
12Magyar Nemzeti Színház
1Működési költségvetés41,3
13Magyar Állami Operaház
1Működési költségvetés217,9
14Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1Működési költségvetés356,1
15Szerzői Jogvédő Hivatal
1Működési költségvetés274,6
17Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés75,1
18Kutatóintézetek
1Működési költségvetés11,9
19Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés157,5
20Regionális oktatási központok
1Működési költségvetés1,2
XVIII. fejezet bevételei összesen:7 135,7
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés110,0
3Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1Működési költségvetés9 228,0
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés536,0
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés560,2
8Idegenforgalmi intéző bizottságok
1Működési költségvetés47,2
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés4,7
10Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum
1Működési költségvetés2,9
11Tanbányák
1Működési költségvetés25,9
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés0,3
21IKM Gyermekjóléti Intézmény
1Működési költségvetés6,0
22IKM Üdülők
1Működési költségvetés19,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés5,0
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés6,0
XIX. fejezet bevételei összesen:10 551,2
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
1Működési költségvetés3,4
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés102,6
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés319,5
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés80,4
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés76,5
XX. fejezet bevételei összesen:582,4
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés8,3
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés0,7
4MTA természettudományi kutatóintézetei
1Működési költségvetés1 485,7
5MTA társadalomtudományi kutatóintézetei
1Működési költségvetés148,2
6MTA területi akadémiai központok
1Működési költségvetés5,3
7MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés48,0
8MTA egyéb intézményei
1Működési költségvetés42,3
XXI. fejezet bevételei összesen:1 738,5
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés843,0
XXII. fejezet bevételei összesen:843,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXV. fejezet bevételei összesen:0,0
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés90,3
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés38,0
3KSH Népszámlálás
1Működési költségvetés4,0
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés1,1
6KSH Népességtudományi Kutatóintézet
1Működési költségvetés1,0
XXVI. fejezet bevételei összesen:134,4
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
XXVII. fejezet bevételei összesen:0,0
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
2Korábban nyújtott hitelek törlesztése1 488,0
2Világbanki, EBB, EBRD hitelek
1Hitelek felvétele17 000,0
2VB hitelek belföldi törlesztése5 500,0
3Vegyes bevételek2 512,0
XXX. fejezet bevételei összesen:26 500,0
XXXI. BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG
1Államadósságot csökkentő bevételek
1Állami kölcsön törlesztés2 000,0
2Állami alapjuttatás járadéka8 000,0
3Jamburgi gázszállítás árbevétele14 000,0
2Kamatbevételek
1Állami kölcsön kamata3 100,0
2Állami forgóalap betéti kamata4 000,0
3Forrásadó18 500,0
4Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek az ÁVÜ-től4 000,0
5ÁV Rt. által fizetendő osztalék5 000,0
6Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada3 000,0
8Származékos világbanki hitelek forrásfedezete430,0
9Származékos világbanki hitelek törlesztése250,0
10Állami vagyonnal kapcsolatos befizetés az ÁV Rt.-től28 000,0
XXXI. fejezet bevételei összesen:90 280,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG1 308 133,8

3. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

1. Községek általános támogatása

Összege: 2 000 000 Ft/község

Az állami hozzájárulást az e törvény hatálybalépésekor önálló közigazgatási státusszal rendelkező községek, nagyközségek vehetik igénybe.

2. Település-üzemeltetés

Összege: 3820 Ft/fő

Az 1993. január 1-jei állandó népesség száma alapján a települések - igazgatási, kommunális, út-hídfenntartási, valamint a település üzemeltetés során jelentkező egyéb - kiadásaihoz vehető igénybe.

3. Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása

Összege:

a)gazdasági-társadalmi szempontból

elmaradott települések 2300 Ft/fő

b)gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott körzetek a) pontba

nem tartozó települései 1200 Ft/fő

Az 1993. január 1-jei állandó népesség száma alapján gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott területekhez tartozó - a kedvezményezett területek körét meghatározó 84/1993. (XI. 11.) országgyűlési határozat végrehajtásáról szóló kormányrendelet mellékletének (2), illetve (3) oszlopában szereplő - településeket illeti meg. E támogatás az alapvető lakossági ellátást nyújtó intézmények működtetésének segítését szolgálja.

4. Lakásgazdálkodási tevékenység

Összege: 4680 Ft/20-30 éves korúak

Igénybe vehető a települések 20-30 éves korcsoportjába (11 éves időszak) tartozó állandó népessége után, az 1993. január 1-jei állapot szerint.

5. Üdülőhelyi feladatok

Összege: 2 Ft/idegenforgalmi adó

Az állami hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 Ft. (Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás.)

6. Szociálpolitikai feladatok

Összege: 2500-4700 Ft/állandó népesség

A települési önkormányzatok által külön törvény alapján nyújtandó pénzbeli és dologi szociális ellátásokhoz, valamint a szociális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások működési költségeihez, kapcsolódik e hozzájárulás.

Az érintett feladatok különösen: rendszeres szociális és nevelési segélyezés, tartósan munkanélküliek jövedelempótló támogatása, aminek 50%-a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott módon igényelhető vissza a központi költségvetésből, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetkezési segély, átmeneti (krízis) segélyezés, köztemetés, köz-gyógyellátás, szociális étkeztetés, valamint bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek és tanulók étkeztetésének támogatása, gyermekek napközbeni ellátása, beleértve a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis ellátást, házi segítségnyújtást.

Igénybe vehető az 1993. január 1-jei állandó népesség száma alapján. 1040 Ft/fő egységesen illet meg minden települési önkormányzatot. További 2365 Ft/fő a település szociális jellemzői szerinti szorzó függvényében jár. A két tényező együttes összegének el kell érnie a 2500 Ft/fő mértéket, de legalább a tavalyi évi normatíva összegét és nem haladhatja meg a 4700 Ft/fő mértéket. Az egyes települési önkormányzatokat megillető differenciált normatív hozzájárulás meghatározásánál használt szorzó az alábbi - a lakosság szociális helyzetét jellemző - tényezőket veszi figyelembe:

- inaktív korúak, az 1993. január 1-jei állapot szerinti,

- munkanélküliek, az 1993. július havi állapot szerinti,

- személyi jövedelemadót fizetők, az 1992. évi bevallások összesítése szerinti részaránya az összes, illetve aktív népességen belül.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem

Összege: 245 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás a gyermek- és ifjúságvédelmi intézetet (a továbbiakban: GYIVI) fenntartó önkormányzatot illeti meg az alábbiak szerint:

- Az állami gondoskodás keretében jogerős gyámhatósági határozattal állami vagy intézeti nevelésbe vett, valamint intézeti elhelyezett és ideiglenes hatállyal beutalt 0-18 éves korúak után, akik:

= nevelőotthonban,

= kollégiumban,

= szakmunkástanuló otthonban,

= fogyatékos tanulók nevelőotthonában,

= csecsemőotthonban,

= egészségügyi gyermekotthonban,

= gyógypedagógiai intézetben,

= kórházi és egyéb egészségügyi intézményben,

= munkásszálláson,

= nevelőszülőknél,

= albérletben és egyéb helyeken

elhelyezettek, kivéve a nevelőintézetben, különleges gyermekotthonokban és más központi költségvetési szerv által fenntartott intézményben, SOS gyermekfaluban, valamint büntetés-végrehajtó intézetben elhelyezetteket.

- Az előzőeken túlmenően igénybe vehető ezen hozzájárulás

= a gyermek nappali tagozaton folytatott tanulmányainak befejezéséig,

= legfeljebb 24 éves korig a magáról gondoskodni nem tudó állami gondozott után,

= a nagykorúvá vált, szociális gondozást igénylő után, a szociális intézetbe történő felvétel időpontjáig,

= a csecsemőotthonba kerülő gyermek után akkor, ha állami gondozásba veszik, visszamenően a csecsemőotthonba kerülés időpontjától.

A GYIVI-t fenntartó önkormányzat a gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó normatív hozzájáruláson túl külön igénybe veheti az abban érintett ellátotti körre

- az általános iskolai oktatáshoz 1-10. évfolyam (15., 17.)

- a középiskolai és szakiskolai oktatáshoz (18., 19., 20., 21.)

kapcsolódó normatív hozzájárulásokat is.

Ha az eddigiekben felsorolt intézményi ellátásokat nem a GYIVI-t fenntartó önkormányzat nyújtja, akkor a feladatot ellátó önkormányzat számára azt megtéríti, legalább az igénybe vett intézményi ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak megfelelő szintig. (A feladatot ellátó önkormányzat erre a létszámra az állami költségvetéstől normatív állami hozzájárulást nem igényelhet.) Így kell eljárni az óvodai ellátás esetén is, amelyre külön normatív hozzájárulás nem igényelhető.

Ha az állami gondozott gyermek más önkormányzat által fenntartott napköziotthoni ellátásban részesül, a GYIVI a mindenkori térítési díj alapulvételével étkezési hozzájárulást fizet az állami gondozott gyermek után.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermek után az alapfokú művészetoktatáshoz, valamint a nemzetiségi, etnikai oktatáshoz (óvodához, általános iskolához, középiskolához, szakiskolához) kapcsolódó kiegészítő normatív állami hozzájárulás az oktatási intézményt fenntartó önkormányzat részére jár.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, az elszámolásnál az állami gondoskodásban részesülők éves gondozási napjainak a száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti nyilvántartást - elhelyezéstí-pusonként - a GYIVI köteles vezetni.

8. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Összege: 186 400 Ft/ellátott

A hozzájárulás - a fogyatékosak ápoló, gondozó otthonának kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, valamint a rehabilitációs intézményekben ellátottak után illeti meg a fenntartó önkormányzatokat. Azok az önkormányzatok vehetik igénybe a hozzájárulást, amelyek "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott időskorúak, szenvedélybetegek vagy egyéb betegségben szenvedők ápoló, gondozó otthonát, illetve rehabilitációs intézményt tartanak fenn és ezen feladat az intézmény alapító okiratában (működési engedélyben) szerepel.

Ha a rehabilitációs intézmény oktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott oktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és a bejáró, intézményen belül oktatott tanulók után.

A fogyatékosak ápoló, gondozó otthonaiban ellátottak után a 12., vagy 27. pont alatti, az átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben gondozottak után pedig a 10. vagy 11. pont alatti hozzájárulás vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerinti összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

9. Nappali szociális intézményi ellátás

Összege: 30 850 Ft/ellátott

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak, fogyatékosok vagy szenvedélybetegek nappali intézményét tartanak fenn. Nappali intézménynek minősülnek az idősök klubjai, a gondozási központok, az értelmi fogyatékosok napközi otthonai, valamint a szenvedélybetegek (alkoholisták, kábítószeresek) nappali ellátását biztosító szociális intézmények.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál, az ellátottak gondozási naplója (eseménynapló) alapján naponta összesített tagok számának alapulvételével kiszámított éves ellátotti létszám osztva az alapító okiratban vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott éves nyitvatartási napok számával.

A taglétszámban nem vehetők figyelembe a csak étkezésben részesülők száma, és a 30 napnál hosszabb ideig távol maradó ellátottakat törölni kell a tagnyilvántartásból.

10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

Összege: 87 000 Ft/ellátott

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek gyermekek, időskorúak vagy fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minősülnek a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint korlátozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények. Ilyen intézménynek számítanak a szállási biztosító idősek klubja, gondozóház, idősek panziója, fogyatékosok szállást biztosító napközi otthona, valamint a gyermekek panziója.

A gyermekek átmeneti otthonaként csak olyan intézmények vehetők figyelembe, melyek a családban élő, állami gondoskodásban nem részesülő kiskorúak átmeneti elhelyezését biztosítják. Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek után a 7. pont alatt részletezett normatív állami hozzájárulás igényelhető. A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézmények cselén pedig a 11. pont alatti hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva az alapító okiratban, vagy szervezeti és működési szabályzatban meghatározott éves nyitvatartási napok számával.

11. Hajléktalanok átmeneti szállásai

Összege: 78 000 Ft/férőhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek hajléktalanok részére átmeneti szállási nyújtó bennlakásos intézményt tartanak fenn és működtetnek a 2/1992. (I. 6.) NM rendeletben leírtaknak megfelelően.

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva az alapító okiratban vagy szervezeti és működési szabályzatban meghatározott éves nyitvatartási napok számával.

12. Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása

Összege: 275 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás az önkormányzatok által fenntartott fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthonában - "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény megjelenése előtti elnevezés szerinti egészségügyi gyermekotthonban -, valamint gyógypedagógiai intézetben ellátottak után vehető igénybe, kivéve a GYIVI által elhelyezetteket.

A fogyatékos gyermekeket ápoló, gondozó otthonban ellátottak után életkortól függetlenül vehető igénybe a hozzájárulás. Ha az ide tartozó intézmények oktatási feladatot is ellátnak, a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott oktatási feladathoz, kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és bejáró, intézményen belül oktatott tanulók után.

A GYIVI által elhelyezettek után a normatív állami hozzájárulást és az önkormányzatok közötti megosztást a 7. pont szabályozza.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, kivéve a 7. pont szerinti állami gondoskodásban részesülőket.

13. Óvodai ellátás

Összege: 27 500 Ft/ellátott

Az állami hozzájárulás az önkormányzati intézményben óvodai ellátásban részesülők után vehető igénybe, kivéve a fogyatékos, illetve az állami gondoskodásban részesülő óvodai ellátottakat. Az iskola-előkészítő csoportban foglalkoztatottak után az óvodai hozzájárulás igényelhető. A fogyatékosság típusa szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékosok nevelésére kijelölt, csoportban ellátott gyermekek után a fogyatékos gyermekek oktatásához kapcsolódó 17. pont szerinti normatív hozzájárulás igényelhető. Az állami gondoskodásban részesülő gyermek ellátásához a GYIVI-t fenntartó önkormányzat legalább az ezen pont szerinti normatív hozzájárulás összegével járul hozzá.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezésnél becsült létszám, elszámolásnál az 1993. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. A statisztikai létszámba nem számíthatók be az előfelvételi ígérvény alapján nyilvántartásba vett, de a felmérés időpontjában a tényleges óvodai ellátást még nem igénylő gyermekek. (A statisztika tanü-gyigazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló.)

14. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz

Összege: 5500 Ft/ellátott

E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai programban foglaltakat anyanyelven, illetve két nyelven sajátítja el, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermek után itt az óvodát fenntartó önkormányzat jogosult a hozzájárulásra. A kiegészítő hozzájárulás egy ellátottra csak egy címen igényelhető.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)

15. Általános iskolai oktatás

Összege: 41 000 Ft/oktatott

Az önkormányzat a hozzájárulás teljes összegének igénybevételére jogosult az általános iskola első 10 évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után.

A normatív hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe a nappali tagozaton nem fogyatékossága miatt magántanulóként tanuló, az esti, levelező, dolgozó és a nyolc általános iskolát végzett 14-16 éves korúak, az évfolyamtársaikhoz képest túlkoros (14-18 éves) általános iskolát nem végzettek önkormányzati oktatási intézményhez szervezett - a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által a tankötelezettség teljesítéséhez meghatározott (engedélyezett) - oktatási terv szerinti képzésében részt vevők után.

Nyolcosztályos gimnáziumi képzés esetén általános iskolai ellátottnak minősül az állami hozzájárulás szempontjából a gimnázium 1-4. évfolyamában oktatott tanuló, hatosztályos gimnáziumi oktatás esetén az 1-2. évfolyamban oktatott tanuló.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján, kivéve a 7. pont szerinti állami gondoskodásban és a 17. pont szerinti fogyatékos oktatásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a törzslap, tanulónyilvántartó könyv.)

16. Alapfokú művészetoktatás

Összege: 25 100 Ft/oktatott

A normatív hozzájárulás igénybe vehető az önkormányzati önálló zeneiskolákban és azok kihelyezett tagozataiban oktatott tanulók után, valamint a zeneiskolai működési elvek, nevelési-oktatási tervek szerint működő oktatási intézményben, az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő tanulók után.

Nem igényelhető a normatív hozzájárulás a zene- és művészeti tagozatos általános iskolai tanulók után.

A hozzájárulás az anyaintézményt fenntartó önkormányzatot illeti meg. A más önkormányzathoz kihelyezett tagozat működtetési feltételeihez - a kihelyezett tanulók száma szerint, az állami hozzájárulás átadásával - az anyaintézményt fenntartó önkormányzat járul hozzá. Az állami hozzájárulással év végén az anyaintézményt fenntartó önkormányzat számol el. Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek után itt az oktatási intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti a támogatást.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a zeneiskolai törzslap, tanulói nyilvántartó oktatási lap.)

17. Fogyatékos gyermekek oktatása

Összege: 70 700 Ft/oktatott

A hozzájárulás igénybe vehető a szakértői bizottság szakvéleménye alapján fogyatékos gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, illetve képzési kötelezettségének teljesítéséhez, ha az speciális nevelési-oktatási feltételekkel rendelkező kijelölt intézményekben, tagozatokban, csoportokban folyik. Szakértői bizottság szakvéleménye és a kijelölt intézményekben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása alapján, a fogyatékos tanulók középiskolai oktatásához, valamint a fogyatékos magántanulók után is e normatív hozzájárulásra jogosultak az önkormányzatok.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján, kivéve a 7. pont szerinti állami gondoskodásban részesülőket. A gimnáziumi, szakiskolai és szakközépiskolai fogyatékos tanulóknál a IX. 15-i létszámadatok veendők figyelembe. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a törzskönyv, törzslap.)

18. Gimnáziumi és szakiskolai oktatás

Összege: 62 500 Ft/oktatott

A hozzájárulás teljes összege vehető igénybe az önkormányzat által fenntartott négy évfolyamos gimnáziumban, a két tannyelvű négynél több évfolyamos gimnáziumban, a hal évfolyamos gimnázium 3-6. évfolyamában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamában, a négy évfolyamos (heti ötnapos) nappali képzési rendszerű ifjúsági osztályokban, valamint a szakiskolai osztályokban oktatott tanulók után. Ezen túlmenően igényelhető a hozzájárulás a gimnáziumhoz szervezett humán-szakmai képzésben részt vevők után, valamint a 8. általános iskolai osztályt végzettek után, akik az oktatási intézményhez szervezett szakiskolai képzésben vagy előkészítő képzésben vesznek részt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által engedélyezett nappali rendszerű oktatási formában. A hozzájárulás csak az első humán-szakmai, illetve szakiskolai képesítés megszerzéséhez jár. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe abban az esetben, ha nappali oktatásban részt vevő tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

A szakmunkások 2-3 évfolyamos nappali rendszerű (5 napos) gimnáziumi érettségire felkészítő oktatásához szintén e hozzájárulás vehető igénybe.

A fogyatékos gimnáziumi tanuló után a 17. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. Ez esetben a szakértői bizottsági szakvélemény és a kijelölt intézményben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása a jogosultság alapja. Az esti és a levelező képzésben részesülők után a hozzájárulás 1/3-a jár.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a fogyatékos, 17. pont szerinti oktatásban és a 7. pont szerinti állami gondoskodásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a törzslap, törzskönyv, beírási napló.)

19. Szakközépiskolai oktatás

Összege: 66 0000 Ft/oktatott

A hozzájárulás teljes összege vehető igénybe az önkormányzati szakközépiskolai tanulók, az érettségizett és nappali technikusképzésben részt vevők (5. évfolyam) után. A nyolc általános iskolát végzettek szakközépiskolai oktatási intézményhez szervezett első szakiskolai képzésében vagy szakmai előkészítő képzésében részt vevők után a 18. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe abban az esetben, ha nappali oktatásban részt vevő tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

A fogyatékos szakközépiskolai tanuló után a 17. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. Ez esetben a szakértői bizottsági szakvélemény és a kijelölt intézményben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása a jogosultság alapja.

Az állami hozzájárulás szempontjából esti, levelező oktatásnak az első szakma megszerzéséhez nyújtott képzés minősül, amelyhez a hozzájárulás 1/3-a igényelhető.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a 17. pont szerinti oktatásban és a 7. pont szerinti állami gondoskodásban része-sülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a be-írási napló, törzslap.)

20. Szakmunkásképzés (elméleti oktatás)

Összege: 42 100 Ft/oktatott

A hozzájárulást igényelheti a feladatot ellátó és intézményt fenntartó önkormányzat a saját intézményében oktatott, valamint kihelyezett tanulói után is.

A szakmunkásképző intézethez tartozó, de más önkormányzat által működtetett tagiskolák, kihelyezett tagozatok fenntartásához legalább a kihelyezett tanulók száma szerinti állami hozzájárulás átadásával az "anyaintézményt" fenntartó önkormányzat hozzájárul. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe abban az esetben, ha nappali oktatásban részt vevő tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

Az e jogcímen igénybe vehető összeg hozzájárulást tartalmaz a nem önkormányzati tanműhelyben történő gyakorlati oktatás bér- és közterheihez is.

Az állami hozzájárulás az első szakma megszerzését biztosító szakmunkásiskolai képzéshez vehető igénybe.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a 7. pont szerinti állami gondoskodásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, gyakorlati oktatói csoportnapló.)

21. Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatás

Összege: 40 600 Ft/oktatott

A hozzájárulás az önkormányzat által fenntartott szakmunkásiskolai tanműhelyben oktatottak után vehető igénybe.

Ha az önkormányzat vállalati vagy társasági keretek között biztosítja a tanműhelyi képzést, állami hozzájárulást erre nem igényelhet.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a 7. pont szerinti állami gondoskodásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a törzslap, gyakorlati oktatói csoportnapló, tanműhelyi napló.)

22. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy két tannyelvű oktatáshoz

Összege: 16 500 Ft/oktatott

A kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek az önkormányzat által fenntartott intézményben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott

- nemzetiségi óraterv, tanterv - és tankönyv - alapján tanul,

- kis létszámmal működő oktatási intézményekben nulladik vagy csatlakozó órában nemzetiségi tanterv - és tankönyv - alapján tanulja az anyanyelvet,

- két tannyelvű oktatásban részesül, továbbá ha

- az önkormányzat az oktató-nevelő intézmények keretei között biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkoztatásokon.

A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése. Nemzetiségi nyelvel idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető. Egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető a kiegészítő hozzájárulás. Az állami gondozott gyermek után itt az oktatási intézményt fenntartó önkormányzatot illeti meg a kiegészítő hozzájárulás. Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3 része igényelhető.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1993. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanulónyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)

23. Kollégiumi ellátás

Összege: 66 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás igénybe vehető az önkormányzati általános iskolai kollégiumban, középfokú iskolai kollégiumban, nemzetiségi iskolai kollégiumban, externátusi ellátásban részesülők után.

A hozzájárulás szempontjából externátusi ellátásnak minősül, ha a tanuló napközben a kollégiumi ellátást veszi igénybe, az éjszakát - nem családi környezetben - olyan szálláshelyen tölti, amelynek költségeit az intézményfenntartó viseli.

Az állami gondoskodásban részesülők a létszámba nem számíthatók be. Az állami hozzájárulást és az önkormányzatok közötti megoszlást a 7. pont szabályozza.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezésnél becsléssel, elszámolásnál az 1993. X. 15-i kollégiumi statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1993. X. 1-jei kollégiumi statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1994. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a foglalkoztatási napló, ügyeleti napló.)

24. Sportfeladatok összege: 50 Ft/fő

A települési önkormányzatot 1993. január 1-jei állandó lakossága után illeti meg a hozzájárulás.

25. Helyi közművelődési feladatok

Összege: 250 Ft/fő

A hozzájárulást az 1993. január 1-jei állandó népesség alapján veheti igénybe az önkormányzat a települési kulturális, közművelődési feladatokhoz.

26. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladatai

Összege: 490 Ft/fő

A hozzájárulást igénybe veheti minden megyei, valamint a fővárosi önkormányzat a megye (a megyei jogú város népességével együtt számított), valamint a főváros az 1993. január 1-jei állandó népessége alapján.

27. Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

Összege: 234 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás az önkormányzat által fenntartott felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában - "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény megjelenése előtti elnevezés szerint a fogyatékosok szakosított szociális otthonában - ellátottak száma után vehető igénybe.

Ha az 1993. évi III. törvény hatálybalépését követően az intézménybe történő felvétel alsó korhatárát eltörölték, és ebből adódóan az ellátottak között kiskorúak is vannak, akkor a 18. év alatti gondozottakra is csak ezen normatív hozzájárulás vehető igénybe, kivéve a GYIVI által elhelyezetteket. A GYIVI által elhelyezettek utáni hozzájárulást és az önkormányzatok közötti megosztást a 7. pont szabályozza.

Ha a felnőttkorú fogyatékosokat gondozó, ápoló otthon oktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott oktatási feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és a bejáró, intézményen belül oktatottak után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerinti összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel, kivéve a 7. pont alatt szabályozott állami gondoskodásban részesülőket.

Kiegészítő szabályok

1. Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása (különféle ápoló, gondozó otthoni, intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az állami gondozásban részesülők ellátása), amely az intézménybe történő felvétellel kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenesen távollévők - kórházi ápolás, szabadság - is beszámíthatók a gondozási napba.

2. Közös tulajdonú (ez esetben a fenntartás is közös), illetőleg közös fenntartású intézmények: minden olyan intézménynél, amelynek feladatához normatív állami hozzájárulás kapcsolódik és az érintett önkormányzatok közösen tartják fenn, a normatív állami hozzájárulást az ellátotti kör után az állandó lakhely szerinti önkormányzat igényelheti és az igénylő is számol el a hozzájárulással. Az intézmény helye szerinti önkormányzat számára - a közös megállapodás alapján kialakított intézményi kiadási előirányzat önkormányzatonkénti ellátottakra jutó részét - átadják a közös fenntartásban részt vevő önkormányzatok. Az e körbe nem tartozó ellátottak után az intézmény székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe a hozzájárulást.

3. Amennyiben a helyi önkormányzat év közben feladatot, illetve intézményt nem helyi önkormányzatnak ad át, a törvény 3. számú melléklet 13. pontjától 23. pontjáig felsorolt jogcímekhez kapcsolódó mutatószám-változásnál az alábbi eljárási kell alkalmazni:

- az átadás hónapjáig a statisztikai alapokmány szerinti létszámmal,

- az átadás hónapját követő hónaptól augusztusig a feladatváltozást rögzítő megállapodással korrigált létszámmal,

- szeptembertől a tárgyévi statisztikai létszámmal kell elszámolni.

4. Az állandó népességre vonatkozó adatok az Állami Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) adatai.

4. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

Az önkormányzatok színházi támogatása

Millió forint

ÖnkormányzatokKözponti
támogatás
Békés Megyei Önkormányzat58,7
Heves Megyei Önkormányzat84,0
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat138,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat61,6
Tolna Megyei Önkormányzat24,2
Veszprém Megyei Önkormányzat78,1
Zala Megyei Önkormányzat73,8
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat106,3
Gyula Városi Önkormányzat13,4
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat100,7
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat86,3
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat24,8
Kisvárda Városi Önkormányzat8,8
Kőszeg Városi Önkormányzat1,9
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat109,2
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat135,5
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat159,6
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat33,3
Szentendre Városi Önkormányzat5,1
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat92,0
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat61,8
Dunaújváros Városi Önkormányzat5,7
Budapest Fővárosi Önkormányzat911,4
Összesen:2374,5

5. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Kiemelt
előirány-
zat száma
CélIgénybevétel feltételeiTámogatási
keret
(millió Ft-ban)
1.Magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezéseA közműfejlesztések támogatásáról szóló 89/1991. (VII. 12.) Korm. rendelet alapján igényelhető.2 700
2.Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyíladék tisztításának a támogatásaIgényelhet támogatást:
a) minden határátkelőhelyet (kivéve a vasúti átkelőt) fenntartó települési önkormányzat az 1993. évi forgalom (ki- és beléptetési adatok) alapján 1994. március 15-ig a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül;
150
b) határnyíladék tisztítására minden szárazföldi határsávval rendelkező települési önkormányzat a Belügyminisztérium Határőrség Határrendészeti Igazgatóságai által települési önkormányzatonként visszaigazolt határhossz alapján a Belügyminisztériumtól 65 ezer Ft/km/év összeggel. Az igényeket a megyei TÁKISZ-hoz kell bejelenteni 1994. március 15-ig.
3.Szociális követelmények meg nem felelő telepek felszámolásának támogatásaA támogatás alapja a szociális követelményeknek meg nem felelő telepi vagy ahhoz hasonló körülmények között élő családok (lakosok) részére 1994. évben átadott (bér- és személyi tulajdonú) lakások száma. Az igény az 1993. év végén átadott azon lakások száma után is benyújtható, amelyekre az elmúlt évben támogatást nem igényeltek. A támogatás összege az építési terület előkészítése során ténylegesen felmerült területelőkészítési, telekkialakítási és villany-, víz-, közműberuházási költség, amely azonban lakásonként az 50 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatást az érintett önkormányzatok 1994. október 1-jéig igényelhetik a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.20
4.Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatásA Belügyminisztériumtól - átvételi megállapodás alapján, a költséget megjelölve, minden negyedév végéig, illetve a negyedik negyedévben október 30-ig - igényelhetik azok az önkormányzatok, amelyek a feladatellátás feltételeit tartósan csak intézményátvétellel tudják biztosítani. A többletköltségnél nem vehető figyelembe a normatív állami hozzájárulásként (utólag) igényelhető összeg. A támogatásról tárcaközi bizottság dönt.200
5.Színházi tevékenység támogatásaA támogatást a Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázati felhívása alapján kiemelt szakmai jelentőségű bemutatókra, nemzetközi kapcsolatokra, a határainkon túli magyar színházakkal történő együttműködésre, színház-szakmai felszerelés beszerzésére lehet igényelni. Az elosztásról kuratórium dönt. Az összegből 100 millió Ft a fővárosi, 100 millió Ft a vidéki színházi élet támogatását szolgálja. Az alternatív (egyéni) színházi vállalkozások támogatására szolgál - külön pályázati feltételek szerint - további 40 millió Ft. Ebből 10 millió Ft a vidéki, 30 millió Ft pedig a fővárosi színházi vállalkozásokra használható fel. Pályázhatnak az önkormányzati színházak, valamint az önkormányzatok által támogatott színházak, színházi vállalkozások. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.240
6.A körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásaA körjegyzőség (a közös képviselő-testület) székhelye szerinti önkormányzat főpolgármestere nyújthatja be az igényt a Belügyminisztériumhoz a TÁKISZ-on keresztül egy évben kétszer, június 20-ig és november 20-ig utólag. Új körjegyzőségnél a megalakulást követő hónap 1-jétől jár a támogatás. Az 1994-ben igényelhető támogatás mértéke havi 30 000 Ft.200
7.A környezet és a vízbázisok fokozott védelme érdekében lakossági folyékony települési hulladékgyűjtés támogatásaIgényelheti minden helyi önkormányzat, amely lakossági folyékony települési hulladékgyűjtést ártalmatlanítás céljából saját önkormányzati szervezetével végez vagy külső vállalkozóval végeztet. A támogatás mértéke az összegyűjtött és szabályozott lerakóhelyek által igazolt ártalmatlanított lakossági folyékony hulladék után köbméterenként 95 Ft. Igényelhető utólag, az önkormányzathoz beérkezett, előzőek szerint igazolt és az önkormányzat által felülvizsgált számlák alapján, minden negyedévet megelőző hónap 20-ig a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.200
8.A helykímélő, hamvasztásos temetés és a hatósági halottszállítás támogatásaÁllampolgár vagy más jogi személy, aki hamvasztás útján gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről
a) azokon a településeken, ahol hamvasztóüzem működik, az elhunytnak helyben történő elhamvasztása esetében 3000 Ft;
141,1
b) hamvasztóba helyközi szállítással szállított elhunyt estében 6300 Ft
egyszeri hozzájárulásra jogosult az eltemettető állandó lakhelye szerinti önkormányzatnál.
A hatósági halottszállításhoz támogatást igényelhet minden települési önkormányzat, amely a területén vagy külterületén bekövetkezett rendkívüli halálesetben - hatósági intézkedésre - halottszállításról gondoskodik. A támogatás 3000 Ft. A támogatást az érintett települési önkormányzatok utólag, minden negyedévet megelőző hónap 20-ig igényelhetik a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.
9.A pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatairaIgényelheti a veszélyeztetett település önkormányzata a pincék és más mesterséges üregek elemi csapásként jelentkező kárai elhárításához, amennyiben igényét a tárcaközi bizottság az 1992. évben lefolytatott helyszíni bejárások során vagy újabb rendkívüli körülmények mérlegelésével megalapozottnak találta. Az összeg elosztásáról - az elfogadott és a már folyamatban lévő kárelhárítási munkák figyelembevétel - a tárcaközi bizottság legkésőbb 1994. január folyamán dönt.500
10.Víz-, csatornaszolgáltatás fogyasztói ártámogatásának megszüntetése miattA támogatás az érvényben lévő hatósági díjmegállapítási jogkör alapján 1994-re hatályos ivóvíz- és csatornahasználati díjak meghatározott díjhatáron felüli részének ellentételezésére szolgál. Annak a - támogatásra rendelkezésre álló összeget, valamint az 1994. évi várható lakossági fogyasztást alapulvevő - lakossági díjhatárnak a megállapításáról, amely feletti díjrészt a központi költségvetés részben vagy egészben ellentételezi, az illetékes tárcaközi bizottság 1994. januárban dönt. Egyben intézkedik arról, hogy a szolgáltatást végző közmű tulajdonosi jogait 1994. elején gyakorló önkormányzathoz, valamint a regionális vállalatokhoz a kiszámlázandó lakossági ivóvíz-, és csatornadíj csökkentésére - egyes indokolt esetekben az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak költségeire - fordítandó támogatás az év folyamán két részletben kiutalásra kerüljön.1 500
11.A fővárosi tömegközlekedés támogatásaIgényelheti a Fővárosi Önkormányzat a főváros tömegközlekedésének üzemeltetése és állóeszköz-fenntartási, -fejlesztési céljaira, négy részletben, január 20-ig, március 20-ig, június 20-ig, szeptember 20-ig.2 000
12.Nevelési segély kiegészítésA rendszeres nevelési támogatás önkormányzati forrásának kiegészítését célozza. Felhasználható a gyermekek közélelmezéssel kapcsolatos térítési díjainak mérséklésére vagy átvállalására, illetve egyéb neveléssel összefüggő kiadások támogatására. A Népjóléti Minisztérium által 1994. február 28-ig meghirdetett pályázat alapján illeti meg a települési önkormányzatokat. Az elosztás (a pályázati feltételrendszer) figyelembe veszi a település szociális paramétereit, illetve a nevelési segélyezésre tervezett saját forrásait.1 850
13.Munkanélküliek jövedelempótló támogatásaA munkanélküli ellátásból kikerült tartósan munkanélküliek jövedelempótló támogatására - „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról� szóló törvény alapján - a helyi önkormányzatok által folyósított ellátás 50%-os állami hozzájárulásának fedezésére szolgál. Igénybe vehető a települési önkormányzatok által kifizetett támogatások alapján.7 250
14.Gyermeknevelési támogatásHárom vagy több kiskorú gyermek családon belüli nevelési feltételeinek javítására szolgál. A jogosultsági kört, a támogatás mértékét „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról� szóló törvény határozza meg. Igénybe vehető az önkormányzatok által már kifizetett támogatások alapján. Az igénylés rendjét a 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályozza.3 540
15.A száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó községi önkormányzatok támogatásaAz egyetlen - száz főt meg nem haladó tanulólétszámú - általános iskolát fenntartó községi önkormányzatok az iskola fenntartáshoz 500 ezer forint támogatást igényelhetnek. Az igényt a Belügyminisztériumhoz 1994. március 31-ig kell a TÁKISZ-okon keresztül megküldeni.300
16.Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatásának kiegészítéseA támogatás önkormányzati körben történő igénybevétele feltételeiről a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1994. február 15-ig ad tájékoztatást. Kuratórium dönt a pályázatok elbírálásáról.80
17.A közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatásaIgénybe vehető e törvény 72. §-ában foglaltak szerint.7 400
18.A közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő kamattámogatásIgénybe vehető e törvény 72. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.600
19.Fővárosi vízcsőhálózat rekonstrukció támogatásIgényelhető a Fővárosi Önkormányzat a nagykörúti vízcső rekonstrukció céljaira két részletben, a projekt megvalósítási tervének bemutatásával június és szeptember hó 20-ig.800
20.Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásaAz előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és időszaki pontonhidak felújításának fedezetére szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben gazdaságilag indokolatlan helyreállítás helyett új eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik. Igényelheti az a települési önkormányzat, amelynek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelynek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú-közútpótló jelleggel érvényes engedély birtokában működtetik. A támogatás önkormányzati körben történő igénybevételének feltételeiről a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1994. február 15-ig az érintett társminisztériumokkal egyeztetett tájékoztatót jelentet meg.60
Összesen29 731,1

6. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

1. A helyi önkormányzatok támogatást igényelhetnek a rendkívüli, váratlan események következtében felmerülő, az önkormányzatot sújtó természeti vagy más károk mérséklésére - figyelembe véve a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő vagy megtéríthető károkat -, valamint az előre nem látható, az önkormányzat körültekintő gazdálkodása ellenére jelentkező, többletköltségekkel járó kötelezettségek részbeni vagy teljes elismerésére.

E kérelemhez mellékelni kell

- az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló testületi előterjesztést és rendeletet,

- a káresemények bekövetkeztét, a többletkiadások kötelezettségét tanúsító bizonylatot (pl. kárbecslés, tanúsítvány, szakértői vélemény, költségvetés, számla, egyéb okirat),

- a képviselő-testületi előterjesztést és határozatot arról, hogy az önkormányzat saját erejéből - részben vagy egészben - nem tudja feloldani a vismaior helyzetét.

2. Az alapvető lakossági ellátásra - önhibájukon kívül - képtelen helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatást igényelhetnek. E támogatást csak az az önkormányzat igényelheti, amely a normatívan képződő forrásokon túl, a saját források maximális feltárása, a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes az alapvető lakossági ellátást nyújtó intézmények működtetésére, ideértve Kjt.-ből fakadó 1994-ben felmerülő többletkiadást is, valamint az 1990. december 31. előtt vállalt hitel-, kötvénykötelezettség és azok 1994-ben esedékes kamatai teljesítésére.

Nem igényelhet támogatást ezen a címen az a helyi önkormányzat,

a) amely az 1994. évben indítani szándékozott beruházásához központi céltámogatást igényelt és a saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozott, kivéve, ha

- az ivóvízellátás (közkifolyós-ivóvízellátás, vízbázis-fejlesztés, vízhálózat-építés, vízkezelési eljárás) fejlesztésére céltámogatást kapott,

- a beruházás pénzügyi forrásai között tervezett saját pénzeszköz teljes egészében a lakosságtól vagy más szervtől átvett pénzeszközből származik,

- a települési önkormányzat lemondott a központi céltámogatásról;

b) amely 6 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel vagy legalább ilyen időtartamra szóló, bank által kibocsátott értékpapírral, állampapírral rendelkezik;

c) amelynél az egészségügyi, szociális, oktatási intézmények intézményenkénti kihasználtsága az 50%-ot nem éri el, kivéve azt a települési önkormányzatot, ahol intézménytípusonként csak egy-egy intézmény üzemel.

A jelzett támogatás igényének megítéléséhez az önkormányzatok a következő dokumentumokat bocsátják rendelkezésre:

- az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról és az 1994. évi költségvetésről szóló testületi előterjesztés és rendelet,

- 1990. december 31. előtti hiteltartozás és kamatai 1994. évet érintő kötelezettségének igazolásáról szóló banki bizonylatot,

- a képviselő-testület nyilatkozatát az a), b) és c) pontokban foglaltak igazolására.

3. Az egyéb működőképességet akadályozó körülmény elhárítására a helyi önkormányzatok támogatást igényelhetnek. Az önkormányzat kérelméhez a 2. pontban részletezett dokumentumokon túl az egyéb működőképességet akadályozó körülmény igazolására vonatkozó okiratokat (szakértői vélemény, szerződés, kötelezettségvállalási nyilatkozat, költségvetés, számlamásolat stb.) be kell csatolni.

A döntéselőkészítés során - indokolt esetben - a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium további információt kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes TÁKISZ-tól.

A támogatások odaítéléséről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter - a kérelmek beküldésének sorrendjében, folyamatosan - együtt dönt.

7. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez[34]

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1994. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Millió forintban

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1994. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Millió forintban

8. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

Humánszolgáltatást ellátó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Normatív állami hozzájárulások jogcímeiMértéke (Ft/fő)Normatív hozzájárulás jogosultságának alapja
Szociális egészségügyi intézmények
Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás186 400Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátásban részesülők száma
Nappali szociális intézményi ellátás30 850Nappali szociális intézményben nyilvántartott tagok száma
Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása275 000Fogyatékos gyermekeket ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményben ellátottak száma
Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása*245 000Gyermek- és ifjúságvédelemben részesülő gondozottak száma
35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás1 000
Ft/nap
Ápolási nap
Hajléktalanok átmeneti szállásai78 000
Ft/férőhely
Férőhely
Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása234 000
Ft/ellátott
A felnőtt korú fogyatékosok otthonában ellátottak száma
Oktatási-nevelési intézmények
Óvodai ellátás27 500Óvodai ellátásban részesülők száma
Nemzetiségi, etnikai óvodai ellátás5 500Kiegészítő hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátásban részesülők alapján
Általános iskolai oktatás41 000Általános iskolai tanulók, valamint esti, levelező dolgozók és 14-16 éves iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők 1/3 része
Alapfokú művészetoktatás25 100Alapfokú zenei és más művészeti oktatásban részesülők (ideértve a zeneiskolák kihelyezett tagozatát is)
Fogyatékos gyermekek oktatása70 700Önálló intézményben vagy tanulócsoportban oktatott fogyatékos gyermekek száma
Gimnáziumi és szakiskolai oktatás62 500Gimnáziumban és szakiskolákban oktatott tanuló és az esti, levelező létszám 1/3 része
Szakközépiskolai oktatás66 000Szakközépiskolai tanuló és az esti, levelező létszám 1/3 része
Szakmunkásiskolai elméleti oktatás42 100Szakmunkásiskolában oktatott létszám
Szakmunkásiskolai tanműhelyi oktatás40 600Intézményi szakmunkásiskolai tanműhelyben oktatott tanulók száma
Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatás16 500Kiegészítő hozzájárulás az alsó- és középfokú nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatásban részesülőknek
Kollégiumi ellátás66 000Általános iskola, közép- és felsőfokú kollégiumban, externátusi ellátásban részesülők
Felsőoktatási nappali hallgatók oktatása**92 400Hittudományi és nem állami egyetemek, főiskolák hallgatóinak száma

9. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez[35]

a központi költségvetés 1994. évi mérlege

Millió forintban

10. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

A FAT 1. számú melléklete 1, 7., 9., 16., 16/b), 16/c), 16/d), 16/e), 18., 20. és 21. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal az 5/a), 7a), 9/a) és 19a) pontokkal egészül ki:

SorszámA termék megnevezése és ITJ számaFogyasztási adó mértéke
5.Etilalkohol (két szénatomos, egyenértékű alifás alkohol) (ITJ: 52-12-11-2-ből)580 Ft/hlf és 78%
Kivéve:
5/a)Analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú (minimum 99,8%-os töménységű) etilalkohol (ITJ: 52-12-11-2-ből)400 Ft/l
7.Motorbenzin (ITJ: 55-13-1)Érvényes 1994. június 30-ig
Ólmozott33,10 Ft/l
Ólommentes28,00 Ft/l
Repülőbenzin28,00 Ft/l
7/a)Motorbenzin (ITJ: 55-13-1)Érvényes 1994. július 1-jétől
Ólmozott36,90 Ft/l
Ólommentes29,00 Ft/l
Repülőbenzin29,00 Ft/l
9.Gázolaj, tüzelőolaj és könnyű fűtőolaj, a Mekalor háztartási tüzelőolaj kivételével
(ITJ: 55-15 és 55-16-ból)
Érvényes 1994. június 30-ig 23,00 Ft/l
9/a)Gázolaj, tüzelőolaj és könnyű fűtőolaj, a Mekalor háztartási tüzelőolaj kivételével
(ITJ: 55-15 és 55-16-ból)
Érvényes 1994. július 1-jétől 26,20 Ft/l
16.Szeszgyártási termékek és szeszes italok, a denaturált szesz kivételével
(ITJ: 88-1-ből és 88-2-ből)
Érvényes 1994. június 30-ig
580 Ft/hlf és 78%
16.Szeszgyártási termékek és szeszes italok, a denaturált szesz kivételével
(ITJ: 88-1-ből és 88-2-ből)
Érvényes 1994. július 1-jétől 630 Ft/hlf és 78%
Kivéve:
16/b)Gyümölcspálinka (ITJ: 88-22)Érvényes 1994. június 30-ig
540 Ft/hlf és 0%
16/b)Gyümölcspálinka (ITJ: 88-22)Érvényes 1994. július 1-jétől 580 Ft/hlf és 0%
16/c)Egyéb szeszes ital (ITJ: 88-29)Érvényes 1994. június 30-ig
580 Ft/hlf és 14%
16/c)Egyéb szeszes ital (ITJ: 88-29)Érvényes 1994. július 1-jétől 630 Ft/hlf és 14%
16/d)Borpárlat (ITJ: 88-21)400 Ft/hlf és 14%
16/e)Különleges rum, pálinka, likőr, brandy (ITJ: 88-23-2, 88-24-2, 88-25-2, 88-27-2)Érvényes 1994. június 30-ig
Vodka, whisky (ITJ: 88-24-3)580 Ft/hlf és 43%
16/e)Különleges rum, pálinka, likőr, brandy (ITJ:88-23-2, 88-24-2, 88-25-2, 88-27-2)Érvényes 1994. június 30-ig
Vodka, whisky (ITJ: 88-24-3)630 Ft/hlf és 43%
18.Az 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is
(ITJ: 88-43 és 88-45)
Érvényes 1994. június 30-ig 1300 Ft/hl és 15%
18.Az 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is
(ITJ: 88-43 és 88-45)
Érvényes 1994. július 1-jétől 1560 Ft/hl és 15%
Kivéve:
19/a)Rúddá formált fogyasztási dohány (félkész cigaretta) (ITJ: 89-21-ből)200%
20.Cigaretta (ITJ: 89-23)Érvényes 1994. június 30-ig 1020 Ft/1000 db és 50%
20.Cigaretta (ITJ: 89-23)Érvényes 1994. július 1-jétől 1120 Ft/1000 db és 50%
21.Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható az etilalkohol (52-12-11-2-ből) - az analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú alkohol kivételével, a nemesfémből készült ékszer alkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termék alkatrészek (69-31-10, 69-33-1-ből), a pörköltkávé és a kávékivonat (87-81, 87-82), a szeszgyártási termékek és szeszes italok (88-1, 88-2), a szőlőborok (88-3-ból), a likőrbor szőlőborból és gyümölcsborból (88-31-4-ből és 88-39-4-ből), valamint a főzött és a fejtett sör (88-43, 88-45) termékek közvetlen anyagként történő felhasználása esetén.

11. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez

A FAT 2. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép

Sor-
szám
A szolgáltatás megnevezése és SZTJ számafogyasztói
árkiegészítés
mértéke
6.70 éven felüli magyar állampolgárok, a fegyveres erők sorállományú tagjai és az országgyűlési képviselők ingyenes vasúti utazása miatti bevételkiesés megtérítése (SZTJ: 405-1-ből)8%

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 1993. december 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 1. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[3] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 3. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[4] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[5] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[6] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[7] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[8] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[9] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[10] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[11] Jelölését módosította a(z) 1994. évi LXV. törvény 5. § (2) bekezdése _ pontja. Hatályos 1994.11.13.

[12] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 6. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[13] MNB 232-90101-2000 Illetékek, bevételi számla.

[14] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 7. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[15] Beiktatta az 1994. évi XLII. törvény 28. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.05.26.

[16] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 8. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[17] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 8. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[18] Beiktatta az 1994. évi CIV. törvény 84. § -a. Hatályos 1995.01.01.

[19] Számozását megállapította az 1994. évi LXV. törvény 9. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[20] Beiktatta az 1994. évi LXV. törvény 9. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[21] A VII. fejezet 31-32. címe tekintetében az előirányzat-módosítási jog biztosítása alkotmányellenes. Lásd: 47/1994. (X. 21.) AB határozat.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVI. törvény 24. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.21.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1995.04.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLVII. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.05.21.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXXIX. törvény 77. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.06.16.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXVII. törvény 83. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXX. törvény 7. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1994.11.28.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XL. törvény 103. § (8) bekezdés o) pontja. Hatálytalan 2001.12.23.

[30] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[31] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[32] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 37. § -a. Hatályos 1994.11.13.

[33] Módosította az 1994. évi LX. törvény 1. §-a. Hatályos 1994.09.13.

[34] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.11.13.

[35] Megállapította az 1994. évi LXV. törvény 10. § -a. Hatályos 1994.11.13.

Tartalomjegyzék