Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

1994. évi CIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §[2] Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,

c) hiányát 156 027,3 millió forintban

állapítja meg.

2. § A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben,

a) a Magyar Nemzeti Bank javára 15 034,4 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni, illetőleg a belföldi hitelezőktől 125 923 millió forint értékben köteles egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényeket visszavásárolni;

b)[3] külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.

3. § (1) Az 1. § a) pontban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások részletezését az 1. számú melléklet XXXII. A költségvetés törlesztései fejezet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy

a) az 1. § c) pontban foglalt hiány fedezésére,

b) a 2. §-ban foglalt hiteltörlesztések és lejáró államkötvények által megtestesített költségvetési adósság megújítására

értékpapírokat bocsásson ki és hiteleket vegyen fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a költségvetési adósság lejárati szerkezetének javítása érdekében lejárat előtt állami értékpapírokat vásároljon vissza és hiteleket törlesszen, e műveletek finanszírozása érdekében állami értékpapírokat bocsásson ki és hiteleket vegyen fel.

(3)[4] Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét - a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére - a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap folyamatos likviditása érdekében - az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül - 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyet bocsásson ki.

(5)[5] Az (1) bekezdés szerint kibocsátandó értékpapírokból az MNB tv.19. § (3) bekezdésében, illetőleg a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat - úgy vásároljon, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott, hiányt finanszírozó értékpapírok állománya - az 1994. december 31-i állományhoz képest - 48 milliárd forinttal növekedjen.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap terhére előlegezze meg a gazdasági kamarák 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételét, amely előleget a gazdasági kamaráknak legkésőbb 1995. december 10-éig vissza kell téríteniük a központi költségvetés részére.

(7) A központi költségvetésnek az MNBtv. 82. §-ában meghatározott hiteleinek 1995-ben érvényes kamatlába 8,20 %.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

Általános tartalék

5. § A központi költségvetés 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból az általános tartalék 19 100 millió forint.

Céltartalék

6. § (1) A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok intézményei közalkalmazottainak, valamint a 33. § (5) bekezdésében megjelölt nem állami intézmények munkavállalóinak központi bérpolitikai kerete 16 400 millió forint.

(2) Az előirányzat lebontására, fejezetekre, címekre, alcímekre és helyi önkormányzatokra - a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által együttesen kiadott Útmutató szerint végzett felmérés alapján - a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) Az "A" fizetési osztály első fizetési fokozat (a továbbiakban: A1) 8500 forint/hó/fő mértékével összefüggésben felmerülő többletkiadások megállapításánál a következőket kell figyelembevenni:

a) az 1994. december 31-én és 1995. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állókat, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

b) az a) pont alatti közalkalmazottak 1994. december 31-i illetménye és az 1995. január 1-jétől megemelt A1 (8500 forint/hó/fő) alapján a fizetési fokozatnak megfelelően számított, kötelezően járó illetmény különbözetének 11-szeresét;

c) az a) pont alatti közalkalmazottak 1994. december 31-i megállapított pótlékai és a b) pont szerint 1995. január 1-jétől az alsó határ figyelembevételével számított kötelező pótlékok különbözetének 11-szeresét;

d) az egyéni besorolásoknál a várakozási időnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi C. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendeleteiben kötelezően előírt csökkentését.

(4) Támogatás nem igényelhető:

- azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek költségvetési támogatásban,

- a központi költségvetési szerv azon munkavállalója után, akinek foglalkoztatása nem költségvetési támogatásból történik.

(5)[6] A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel.

7. § Az energiaáremelés lakossági és intézményi részleges kompenzációjára 9000 millió forint az előirányzat.

Rendkívüli kiadások és bevételek

8. § (1) A központi költségvetés 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás:

a) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 2. alcím);

b) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 5. alcím);

c) a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. alaptőke-juttatása (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 10. alcím);

d) "NATO Békepartnerségi" program kiadásai (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 11. alcím);

e) az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos kiadások (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím 1. alcím);

f) a Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplése előkészítésének kiadásai (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím 2. alcím);

g) a felújítás előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

h) a kormányzati beruházások előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

i) a fejezeti kezelésű speciális támogatások előirányzat-csoport előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél, a fejezeti kezelésű előirányzatok ágazati, szakmai célfeladatai, címzett és céltámogatásai, továbbá az alapítványok támogatása (I. Köztársasági Elnökség fejezet 2. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport; III. Alkotmánybíróság fejezet 2. cím 1. alcím; VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1-3., 7-8., 15., 31., 33., 44. előirányzat-csoport; VIII. Belügyminisztérium fejezet 22. cím 2-5. alcím; 24. cím 5. alcím 5. előirányzat-csoport; IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 6-7. alcím; XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2-3. és 9. alcím; XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 1., 8-9., 11-14. előirányzat-csoport; XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 12. cím 2. alcím; XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 13. cím 3. alcím; XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 2., 4., 7. alcím; XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 23. cím 2. alcím; XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 7., 9-12., 17-18., 21-23. előirányzat-csoport; XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 10. cím 2. alcím; XXVI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 7. cím 2. alcím).

(2) A központi költségvetés 3. § (2) bekezdésében jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevétel:

a) a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet költségvetési befizetéseinek előirányzatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 12. cím 2-3. alcím);

b) a központi költségvetési szervektől származó befizetések (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

c) a helyi önkormányzatok befizetései (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

d) az állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezettől származó privatizációs bevételek (XXXI. Belföldi államadósság fejezet 4. cím).

Az állam vagyonával és a kormányzati beruházásokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezethez tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, valamint a részben vagy egészben, illetőleg tartósan vagy ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az 1995. évben kifizetésre kerülő osztalék és állami vagyon más hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(2)[7] Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe.

(3) A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek privatizációjából származó bevételeknek a központi költségvetésbe való befizetéséről a tevékenység ellátásáért felelős miniszter köteles gondoskodni.

(4) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által működtetett állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen és közvetett kiadások, továbbá a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások fedezete a vagyon privatizációjából származó, a központi költségvetésbe a (2) bekezdésben foglaltak alapján befizetett összegen felül 22 501,2 millió forint bevétel. Ebből a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 13 000 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 8000 millió forint, valamint a működési költségvetés előirányzata 1501,2 millió forint.

10. § (1) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, átmeneti vagy tartós hasznosításából származó bevétel - ha törvény másként nem rendelkezik - a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosítása esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50 %-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot - és a központi költségvetést illeti meg.

(3) A (2) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzés-védelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, környezetvédelmi károk elhárításával, tűzszerészeti mentesítéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

11. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont - ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket teljesíteni tudja - 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

12. § (1) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló ingatlanokat - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - hivatalos értékbecsléssel megállapított egyedi

a) 100 millió forint értékesítési, három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérletidíj - értékhatárig a pénzügyminiszter hozzájárulásával a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével;

b) három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérletidíj-értékhatár felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének kezdeményezésére a pénzügyminiszter;

c) 100 millió forint értékesítési bevételi értékhatár felett a Kormány engedélyével - műemlék esetében a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulása mellett -

értékesítheti, cserélheti el, illetve adhatja bérbe.

(2) A 10 millió forint értékhatárt meghaladó értékesítésnél és az 5 millió forint éves bérletidíj-értékhatárt meghaladó bérbeadásnál nyilvános versenytárgyalást kell lefolytatni.

(3) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő kincstári ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg legalább 50%-át - ha törvény másként nem rendelkezik - a központi költségvetésbe kell befizetni. A költségvetési befizetés előírásáról, konkrét mértékéről az engedélyező rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben - a (3) bekezdésben előírt befizetés teljesítése után - a bevétel intézménynél visszamaradó hányada a központi költségvetési szervek építési beruházására, ingatlanvásárlására, felújítására és rekonstrukciójára fordítható.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt esetben, továbbá az a)-b) pontokba tartozó hasznosításra vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztése esetén a bevétel felhasználásáról a Kormány dönt. A Kormány a (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően jogosult a befizetési kötelezettség mértékéről és az adott fejezeten belül előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra történő felhasználásáról intézkedni, ennek megfelelően azokat módosítani.

(6) Ingatlancsere esetén a (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség alapja a megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(7) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 3 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 3 millió forint felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján értékesítheti.

(8)[8]

13. § (1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:

a) MH Központi Honvédkórház (IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

b) Kecskeméti repülőtér (IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

c) Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat)

d)[9] Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;

e)[10] Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

f)[11] Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat).

(2) Kormányzati beruházási célprogramok az 1995. évben a következők:

a) Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

b) Kormányzati távközlési célprogram (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

c) Postai épületrekonstrukció (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

d) Kiemelt városok szennyvízkezelése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

e) Vízkárelhárítás (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

f) Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 4. kiemelt előirányzat);

g) Vízminőség-védelem (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 5. kiemelt előirányzat);

h) Légi közlekedés (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 6. kiemelt előirányzat);

i) Kombinált fuvarozás (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 7. kiemelt előirányzat);

j) Vasúthálózat fejlesztése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat);

k) VOLÁN autóbusz-rekonstrukció (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzat);

l) Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 11. kiemelt előirányzat);

m) Vasútegészségügy (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 19. kiemelt előirányzat);

n) Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (XV. Földművelésügyi Minisztérium 12. cím 3. alcím 1. előirányzat-csoport);

o) PHARE program keretében határátkelők építése (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

p) Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

q) Folyamatban lévő beruházások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím 6. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

r) Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

s) Orosz laktanya-fejlesztési programok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 2. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat és az 5. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

t) Lágymányosi egyetemek fejlesztése (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

u) Kollégium- és ingatlanfejlesztési programok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

v) Területfejlesztési feladatok (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

w) Céltámogatási kiegészítő keret (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

x) Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).

(3)[12]

(4)[13]

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettsége

14. § (1) A központi költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó - a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított - eredményének 18%-át az 1995. évi eredmény-elszámolás során köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

15. § (1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során

a)[14] a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a;" (a központi költségvetést illeti meg.)

b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete; az elmaradt, nem teljesített feladatok, a céljelleggel megállapított előirányzatok - következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított pénzmaradványa

a központi költségvetést illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt bevételnek minősül:

a) az intézményi ellátási díj;

b) az alkalmazottak térítése;

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele;

d) az illetékjellegű bevételek.

(3) A központi költségvetési szerv pénzmaradványát a fejezetért felelős szerv vezetője, a fejezet összesített pénzmaradványát a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá.

(4)[15] Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért - beleértve a soronkívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is - fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.

(5)[16] A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

16. § (1) A központi költségvetési szerveket - kivéve a Magyar Televíziót, a Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát - a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1995. évben ténylegesen befolyó bevételeik után 13%-os befizetési kötelezettség terheli, ha törvény másként nem rendelkezik. A légi forgalommal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekre tekintettel a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság befizetési kötelezettsége 300 millió forint.

(2) Az (1) bekezdésben előírt befizetési kötelezettség alapjául szolgáló - a költségvetési szerv tevékenységével és az általa kezelt kincstári vagyon hasznosításával összefüggő - bevételek a következők:

a)[17] az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;

b)[18] az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;

c) helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja;

d) lízingdíj-bevétel;

e) szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése;

f) elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése;

g) vállalkozási bevételek: áruértékesítés, szolgáltatás;

h) kamatbevételek;

i) pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama;

j) egyéb bevételek.

(3) A befizetési kötelezettséget a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig a fejezet bevételi számlájára kell teljesíteni.

(4)[19] A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó - kiadásokkal csökkentett - többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni.

(5)[20] Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat.

Egyes pénzbeli juttatások folyósítása

17. § (1) A felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és - nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső - külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 forint/fő/év.

(2) Az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők pénzbeli juttatásának normatívája 216 000 forint/fő/év.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

Állami hozzájárulás és támogatás

18. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzat költségvetéséhez a közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak az önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül.

(3) Az előző évek bérpolitikai intézkedéseinek - 1. számú melléklet VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcím 28. kiemelt előirányzat szerinti - 1994. évi feladatátadásokkal korrigált 1995. évi előirányzatait is önkormányzatonként a (2) bekezdésben megjelölt rendeletben kell közzétenni.

(4) Az 1994. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján a központi költségvetésbe visszatérülő, a tervezettet meghaladó bevétel az általános tartalék 5. §-ban megállapított összegét növeli, a központi költségvetést terhelő pótlólagos hozzájárulás az általános tartalékot terheli.

19. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat (kőszínházat, szabadtéri színpadot, bábszínházat) fenntartó helyi önkormányzat részére a 4. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésére;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában;

d) a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló - 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1973. évi 13. törvényerejű rendelet 5. § (4) bekezdése és e törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére 1995. július 1-jétől, időarányosan a 10. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1995-ben támogatható célok körét a következők szerint állapítja meg és rangsorolja:

a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvíz-ellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvíz-kezelési eljárások);

b) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

c) a sérülékeny vízbázisok területén lévő - a 36/1993. (V. 28.) OGY határozat mellékletében felsorolt - 2000 fő és annál nagyobb állandó népességszámú településeken szennyvíztisztító telep és települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése;

d) működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése.

(3) A felsorolásban nem szereplő célokra a helyi önkormányzatok által 1995. évre benyújtott igénybejelentések érvényüket veszítik.

(4) Azon műszakilag összetartozó - de külön igénybejelentésben szereplő - beruházásoknál, amelyek a támogatási célok 1994. és 1995. évi szűkítése következtében nem helyezhetők üzembe amiatt, hogy az 1993. évben, illetőleg az 1995. évben csak a szennyvízcsatorna vagy csak a szennyvíztisztító telep, valamint települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése került, illetve kerül a támogatott körbe, az 1996. évi céltámogatási feltételek közül az állandó népességszámra vonatkozó korlátozástól el kell tekinteni. Ezen igények kielégítését az 1996. évben első helyre kell sorolni.

(5) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1995. évben kezdődő új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Belügyminisztérium és a 10. számú mellékletben felsorolt helyi önkormányzatok között a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos feladat, hatáskör és állami támogatás módosulásával összhangban a személyi, tárgyi és költségvetési jellegű átadás-átvételt, eljárást rendeletben szabályozza, beleértve a beruházások állami támogatását és a működési területen kívüli kivonulások költségtérítését is. A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tagjait megilletik mindazok a járandóságok és juttatások, amelyeket a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet előír. A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokat fenntartó helyi önkormányzatoknak kell az átadás-átvételt követően gondoskodniuk az illetményekről és a pénzbeni juttatásokról.

(7)[21]

(8)[22] A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

(9) A 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásokról az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeiről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 139/1993. (X. 12.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint mondhat le az önkormányzat.

20. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján önállósága és működőképessége érdekében a vis maior helyzetbe került helyi önkormányzat, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos helyi önkormányzat, valamint a saját hibájából tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat külön - törvény szerint - kiegészítő támogatást igényelhet az 6. számú mellékletben foglalt feltételek szerint.

21. § (1) Ha az önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után, a külön jogszabályban megjelölt határidőre kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál a 3. számú melléklet 5., 7-24. pontjaiban szereplő, konkrét mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások, valamint a 18. § (3) bekezdés szerinti hozzájárulások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles kamatot fizetni az önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított normatív állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további - az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő - kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha az önkormányzat a 19. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 20. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)-(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII. Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes kiadását (23. cím 1. alcím), illetve Vegyes bevételét (29. cím 1. alcím) növelik.

(7) Ha a helyi önkormányzat az Áht. 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről, az éves beszámolóról és a pénzforgalomról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a normatív állami hozzájárulás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében havonta egyenlő részletben illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (3) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

Átengedett, megosztott bevételek

22. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1993. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 35%-a illeti meg, 87 070 millió forint összegben.

(2) A személyi jövedelemadó (1) bekezdés szerinti összegét növeli a személyi jövedelemadó kiegészítésre 1994-ben felhasznált állami támogatással azonos, 6561 millió forint összeg.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót a következők szerint kapják meg a helyi önkormányzatok:

a) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 50%-a fedezetére 11 milliárd forint illeti meg a települési önkormányzatokat a hat hónapnál régebben munkanélküli járadékban, valamint a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők 1994. július 20-ai együttes száma alapján.

b) A megyei önkormányzatokat a megye 1993. január 1-jei állandó lakosai után 80 Ft/fő illeti meg, 687 millió forint összegben.

c) Az e) pont szerinti kiegészítésre a (2) bekezdésben szereplő összegen felül 1249 millió forint személyi jövedelemadót kell fordítani.

d) A települési önkormányzatokat az (1) bekezdés szerinti személyi jövedelemadóból az a)-c) pontokban foglaltakkal azonos arányban csökkentett összeg illeti meg.

e) Azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a d) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel egy főre jutó összege - az 1993. január 1-jei állandó népességet számítva - nem éri el községek esetében a 4828 forintot, városok esetében a 6623 forintot, a bevétel e szintig - az f) pontban meghatározott korlát figyelembevételével - kiegészül. Az önkormányzatok státusát az 1994. évi általános önkormányzati választás napján meglévővel azonosan kell alapul venni. A szétvált önkormányzatoknál az előirányzatokat az érintettek megállapodása alapján kell megosztani.

f) Az e) pont szerinti személyi jövedelemadó-kiegészítés összege a városoknál nem haladhatja meg:

fa) a 25 millió forintot, ha az e) pontban megjelölt lakosságszám 10 000 főnél nem több,

fb) a 40 millió forintot, ha az e) pontban megjelölt lakosságszám 10 001 és 35 000 fő között van.

(4) A személyi jövedelemadó összege - a kiegészítéssel együtt - a (3) bekezdés f) pontjában sem lehet kevesebb lakosonként 4828 Ft-nál.

(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó önkormányzatonkénti és jogcímenkénti részletezését a 18. § (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

23. § A települési önkormányzatot az általa a belföldi gépjárművek után beszedett adó 50%-a illeti meg.

24. § Az önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat - állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő - értékesítéséből származó bevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

25. § A települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30%-a a területileg illetékes önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

26. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1995. január 1-jétől beszedett illeték 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig - a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint - az önkormányzatokat illeti meg.

(2) Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig az állami forgóalap kijelölt számlájára köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján - az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város - Pest megyében Cegléd város -, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel - beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is - (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségek) csökkentett összegéből

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70% fele egyenlő összegben, fele lakosság arányosan a megyei önkormányzatokat

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye - ide értve a nem megyeszékhely megyei jogú város - területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges - megállapodásnak megfelelő - költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25. napjáig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

27. § A fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 64. §, valamint 64/A-64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása[23]

28. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó - a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított - eredményének 18%-át köteles az 1995. évi eredmény-elszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

28/A. §[24] (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia-és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

(3) A likvid-hitel nem esik az (1)-(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.

(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.

(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése és a központi költségvetés hozzájárulása a társadalombiztosítási alapokhoz

29. § (1)[25] A társadalombiztosítási alapoknak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát - ideértve az 1992-1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is - 1996-ban kell rendezni.

(2)[26]

(3) A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítését az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlák hiteljellegű igénybevételi lehetősége akkor garantálja, ha az Alapok folyó bevételeinek és kiadásainak eltéréséből adódó hiány az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon meglevő pénzeszközök terhére már nem finanszírozható. Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlák hiteljellegű igénybevétele esetén, az Alapok befektetéseiket - kivéve az 1994. december 31-e előttieket és az 1992. évi X. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti ingyenes vagyonjuttatást - kötelesek felszámolni, és a hitel visszafizetéséig befektetéseket nem eszközölhetnek. A megelőlegezési számlákról felvett kamatmentes hitelt az Alapok a befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

(4)[27] Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani.

30. § A központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak azon személyek után, akik egyéni és munkáltatói járulékfizetők hozzátartozóiként nem jogosultak betegbiztosítási ellátásra, átalányszerű hozzájárulást fizet, amelynek átalányszerű előirányzata 10 000 millió forint (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport).

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

31. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

32. § A költségvetési szerveknél - kivéve a társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi és ügyviteli feladatokat ellátó szerveket -, valamint a normatív állami támogatásban részesülő nem állami szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményeknél foglalkoztatottak bérét terhelő munkaadói járulékot a központi költségvetés közvetlenül, az 1995. évben 9000 millió forint átalányösszegben folyósítja a Szolidaritási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím 2. előirányzat-csoport).

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Társadalmi önszerveződések támogatása

33. § (1) Az Országgyűlés a szociális, oktatási-nevelési közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, valamint a humánszolgáltatásokat főtevékenységként nyújtó, ezen önálló tevékenységből származó jövedelem után a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg.

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy

a) a működés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó nyilatkozatot, valamint a nem állami intézmény és a fővárosi vagy a területileg illetékes önkormányzat között a feladat átadására létrejött megállapodást a feladat ágazati irányítása szerint illetékes minisztériumhoz (a továbbiakban: szakminisztérium) benyújtott támogatás-igényléshez csatolják,

b) az egyházi jogi személy a támogatás igénylését a szakminisztériumhoz benyújtsa.

(3) A normatív állami hozzájárulás igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31. napjáig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással.

(4) Az 1994. január 1-jét követően létrehozott nem állami egyetem, illetőleg főiskola 1995. december 31. napjáig nem részesül normatív állami hozzájárulásban.

(5) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény harmadik része IV-V. fejezetében megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

34. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 6. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezései szerint részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai, szervezetei, a társadalmi szervezetek és az értelmi fogyatékosokat segítő szervezetek támogatására szolgáló keretek (II. Országgyűlés fejezet 5. cím és 8. cím 1. és 4. előirányzat-csoport) felhasználásáról az Országgyűlés - az általa kijelölt bizottság javaslata alapján - dönt.

(3) A II. Országgyűlés fejezet 5., 6. és 8. címében megjelölt támogatásokat a Pénzügyminisztérium folyósítja.

(4) Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 6. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt.

35. § A nem állami intézmények - kivéve a pártokat -, valamint más társadalmi szervezetek - a 33-34. §-okban foglalt támogatásokon felül - az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

ÖTÖDIK FEJEZET

KEZESSÉGVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

36. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére egyedi állami kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek - különösen a külső és belső gazdasági-pénzügyi egyensúlyviszonyok - szükségessé teszi.

(2)[28] Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át.

(3)[29] A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében - a Kormány által meghatározott időponttól - a Magyar Export-import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.

(4) A (2) bekezdésben megállapított mérték - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve - kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó köztartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzatokat.

37. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 1995. december 31-én 30 000 millió forint lehet.

(2)[30] A Magyar Export-import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalható politikai kockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1995. december 31-én 80 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben megállapított állományok forintértékeinek az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a keretek automatikusan megemelkednek.

38. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötendő hitelszerződéseknél - az ezen intézmények által megkívánt formában -, valamint a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére - az általa külföldön felvett hitelekre - a központi költségvetés terhére, összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon.

39. § Amennyiben az állam által vállalt kezességek központi költségvetéssel szembeni érvényesítésének összege meghaladja az e célra előirányzott összeget, a különbözet az általános tartalékot terheli.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

40. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6. cím);

b) a kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének, valamint a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím);

c) Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport);

d) a kormányzati rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím);

e) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 6. alcím);

f) az elkülönített állami pénzalapoknak - kivéve a Szolidaritási Alapot (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím) - nyújtott támogatás az e törvény 1. számú mellékletében megállapított mértékben.

(2)[31] Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében.

(3) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának, valamint az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők normatívája (17. § (1) és (2) bekezdés);

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a humánszolgáltatást ellátó intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 22-26. §-aiban meghatározott arányai;

(4) Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az:

a) a központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek - fejezetek közötti megállapodáson alapuló - átadásával-átvételével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt - fejezetek között átcsoportosítható - előirányzatok a következők:

a) XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2-3. alcím;

b) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 2. és 4. alcím;

c) XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím;

d) XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 1. cím 3. alcím, valamint 10. cím 2. alcím.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

41. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcíme);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül

ba) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja);

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 6. pontja);

bc) a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 7. pontja);

bd) a hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatásánál (5. számú melléklet 8. pontja);

be) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 14. pontja);

bf) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő kamattámogatásnál (5.számú melléklet 18. pontja);

bg) a köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatásnál (5. számú melléklet 19. pontja);

bh) a kényszer-lakásbérletek felszámolásának támogatásánál (5. számú melléklet 20. pontja);

bi) a munkanélküliek jövedelempótló támogatásánál (5. számú melléklet 23. pontja),

amennyiben a Kormány a 42. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a humánszolgáltatások normatív állami támogatásainál, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 8. alcím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím, 3. alcím 2. és 3. előirányzat-csoport);

d) a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 7. alcím);

e) a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím);

f) a polgári szolgálatnál (XVI. fejezet Munkaügyi Minisztérium 13. cím 3. alcím 4. kiemelt előirányzat);

g) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál maximum 10 %-kal és annak társadalombiztosítási járulékával, valamint a Vám- és Pénzügyőrség (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál maximum 15 %-kal és annak társadalombiztosítási járulékával - a teljesítmények figyelembevételével, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint -;

h) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím, 1. alcím);

i) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

j) a magánerős lakásépítés támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

k) a felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásainál (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 3. alcím 1. előirányzat-csoport);

l) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

m) a belföldi államadósságnál (XXXI. fejezet 2-5. címe);

n) a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok intézményei közalkalmazottainak, valamint a 33. § (5) bekezdésében megjelölt nem állami intézmények munkavállalóinak központi bérpolitikai kereténél (VII. Miniszterelnökség 27. cím 1. alcím)

o)[32] a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) A 3. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 27. cím);

d) a központi költségvetési szervektől származó befizetéseknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulása elszámolásának a központi költségvetésbe történő befizetése egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím) a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetért felelős szervek vezetőinek különleges jogosítványai

42. § (1) A Kormány a 8. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban megjelölt költségvetési előirányzatok közül a kormányzati rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között - a felhasználás iránti igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. A VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím előirányzatának felhasználásáról a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel együttesen dönt.

(3) A VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 31. előirányzat-csoport Kisebbségi Kompenzációs keret felhasználásáról - az illetékes bizottság javaslatára - a Kormány dönt.

(4) A VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa előirányzatából 70 millió forintot a Kormány átcsoportosíthat a VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím, 4. alcím 22. kiemelt előirányzat Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatra.

(5) Az 5. Fejezeti kezelésű speciális támogatások előirányzat-csoporton jóváhagyott előirányzatok tekintetében a címen belüli előirányzat-módosítási hatáskört - a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően - a fejezetért felelős szerv gyakorolja.

43. §[33] A fejezet 15. § (2) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

44. § (1)[34] A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek - mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és - felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27-30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a 11. Biztonsági Szolgálatok cím felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda és a VIII. Belügyminisztérium fejezeten belül a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal esetében a szervezetek elnökei látják el.

(3) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az

a) 1-9. és 12-17. címekre,

b) a 18. cím 1. alcím 2. kiemelt előirányzatára és a 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzatára

terjed ki.

(4) A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezeten belül a művelődési és közoktatási miniszter a 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoportról az 2-5. címekre történő átcsoportosításra kap jogot.

HETEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

45. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a központi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

46. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1996. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez - az állami forgóalap átmeneti megterhelésével - a helyi önkormányzatok számára az általuk az 1996. évi költségvetési törvényjavaslathoz megadott mutatószámok alapján számított normatív állami hozzájárulások egyhavi összegének megfelelő előleget utaljon ki. Az előleg legkorábban 1995. december 27-én folyósítható, s azt az 1996. évi központi költségvetés terhére kell kiadásként elszámolni.

47. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

48. §[35] (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani - a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül - a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium-Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el.

49. § Az Országgyűlés hozzájárul

(1) a MÁV Rt. működőképességének megőrzése érdekében

a) az állammal szemben fennálló 16,2 milliárd forint összegű tartozás elengedéséhez;

b) a MÁV Rt. részére az 1989-1990. években adott állami alapjuttatás - járadékokkal együtt - 3293 millió forint összegéből még fennálló 2738 millió forint járadékfizetési kötelezettség, valamint az elengedés időpontjáig felszámított kamat megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéshez;

(2) a Szolnok Papír Rt. újraindítása érdekében a Papíripari Vállalat 1981-1984. években végrehajtott állami nagyberuházáshoz adott 5,2 milliárd forint állami kölcsön még fennálló 1,9 milliárd forintos tőketartozásból mintegy 480 millió forint a Szolnok Papír Rt.-ben tulajdonná konvertálásához, valamint az 1000 millió forintos kamattartozás elengedéséhez.

50. § A Kisvállalkozói Garancia Alap 500 millió forintot kitevő költségvetési támogatását (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 22. cím 2. alcím) a hitelgarancia-rendszer céljára kell fordítani.

51. § (1) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 1993-94. években kibocsátott 6 milliárd forint értékű kötvény visszafizetésével kapcsolatos, a törvény 39. § b) pontja szerinti rendelkezést 1995-ben is alkalmazni kell.

(2) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 40. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 64-68. §-ainak hatálya alá tartozó lakáshitelek futamidejének teljes időtartama alatt alkalmazni kell.

52. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap az 1995. évben 18 000 forint.

53. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az "A" fizetési osztály első fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1995. január 1-jétől 8500 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

54. § A Rehabilitációs Alapról szóló 1993. évi XVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján 1995-ben a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 6000 forint.

55. § A Világkiállítási Alap esetleges megszüntetése után az Alapnál maradó összeget a Pénzügyminisztérium központi letéti számláján kell elkülöníteni. A lemondással összefüggő, költségvetést terhelő kötelezettségeket részben a központi letéti számláról kell finanszírozni.

56. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az orosz adósságállomány haditechnikai eszközökkel, alkatrészekkel történő törlesztési része forintellenértékével, valamint azok vám- és általános forgalmiadó-vonzataival - a központi költségvetés egyenlegét nem érintő módon - a törvényben rögzített, s e szállításokkal érintett előirányzatokat módosítsa.

57. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításához nyújtandó támogatást, valamint az agrárgazdasági támogatások egyes 1995. évi szabályait külön rendeletben állapítsa meg.

58. §[36]

59. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az energiaáremelés részleges kompenzációjának részletes feltételeit külön rendeletben határozza meg.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény módosítása

60. §[37]

61. §[38]

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásánál az életjáradék összege

62. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (1) bekezdése alapján az életjáradék összege 1995. március 1-jétől az 1994. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelkedés százalékos mértékével arányosan emelkedik.

(2) Az Étv. alapján 1995. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az Étv. mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

63. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 20. §-ának (8) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A bányajáradék összegéből az alap javára elkülönített rész 1995. január 1-jétől 1995. december 31-éig: 5%."

(2) A Btv. 50. § (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1995-ben 28,8%.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosítása

64. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Apt.) 2. §-ának h) pontja az alábbiakkal egészül ki:

"...; garantált áras felvásárlásnak tekintendő az is, amikor a felvásárló szervezettel, szervezetekkel kötött külön megállapodás alapján - az állam áru feletti rendelkezési jogának egyidejű fenntartásával - a miniszter gondoskodik a garantált áron történő felvásárlásról."

(2) Az Apt. 10. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

"c) garantált áron történő felvásárláshoz - állami kezességvállalás mellett - a felvásárló szervezet, szervezetek, vállalkozók által felvett hitel."

A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. §[39]

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosítása

66. § A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 29/A. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) A (8) bekezdésben foglalt rendelkezés szempontjából az adó megfizetésére kötelezett üzembentartónak minősül az a kifizető, illetőleg az a magánszemély is, amely/aki a személygépkocsit üzletszerű kölcsönzést, bérbeadást, lízingbe adást folytató kifizetőtől (a továbbiakban: bérbeadó) olyan szerződés alapján üzemeltet, amely a forgalmi engedélybe történő bejegyzés mellőzésével jogosítja a személygépkocsi üzemben tartására. Ebben az esetben a bérbeadóra a (10) és (11) bekezdések rendelkezései - kivéve a (13) bekezdésben említett esetet - nem vonatkoznak. A bérbevevőt tekintve a (9)-(14) bekezdések rendelkezéseit - ha az adókötelezettség fennáll - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 7. számú mellékletben foglalt adótétel helyébe annak egyharmincad részét, a hónap helyébe pedig a bérbevételi napot kell behelyettesíteni; a bérbeadónak a gépkocsi első üzembehelyezésének évét és a beszerzési árát közölnie kell a bérbevevővel."

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

67. §[40]

68. §[41]

69. § (1)[42]

(2)[43]

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

70. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot.) 123. §-a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. sz. mellékletben foglaltak alkalmazása 1996. szeptember 1-jétől kötelező."

(2) A Köot. 123. §-a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A költségvetési hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések [118. § (3) bekezdés] alkalmazása 1996. január 1-jétől, a tankönyvtámogatásra vonatkozó rendelkezések [118. § (5) bekezdés] alkalmazása 1994. január 1-jétől kötelező."

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

71. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény a kihirdetés napját követő negyedik hónap első napján lép hatályba. A volt hadiárvák részére a 10. § alapján megállapítható egyösszegű térítés folyósítása 1996. január 1-jétől esedékes. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosítása

72. §[44]

73. §[45]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költségvetésben a 20. § (2) bekezdésében meghatározott címeken belül elkülönítetten kell meghatározni a személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszközátadás, az egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások, a fejezeti kezelésű speciális támogatások, a célfeladat előirányzatát, illetve a 23. § (3) bekezdésében meghatározott beruházási és felújítási előirányzatokat."

75. § Az Áht. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűlés a költségvetési törvényben meghatározza a bevételeket és kiadásokat fejezetenként és címenként, valamint a 20. § (2) bekezdésében meghatározott címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszközátadás, az egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások, a fejezeti kezelésű speciális támogatások, a célfeladat előirányzatát, illetve a 23. § (3) bekezdésében meghatározott beruházási és felújítási előirányzatokat."

76. § Az Áht. 42. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"... A kezességvállalásról szóló megállapodást az aláírást követő 8 napon belül az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni."

77. § Az Áht. 69. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A helyi önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározza a bevételeket és kiadásokat címenként, valamint a 67. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszközátadás, az egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások, a célfeladat előirányzatát, illetve a helyi önkormányzat által kijelölt beruházási és felújítási előirányzatokat."

78. § Az Áht. 93. §-a (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A költségvetési szerv a költségvetésében meghatározott személyi juttatások, a társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszközátadás, az egyéb támogatás, a felhalmozási kiadások, a fejezeti kezelésű speciális támogatások, a célfeladat előirányzatát, illetve a 23. § (3) bekezdésében és a 69. §-ban meghatározott beruházási és felújítási előirányzatokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja.

(3) Az 1994. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható részének a bérmegtakarításból származó összeget kell tekinteni."

79. § Az Áht. 100. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A költségvetési szerv a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével]

"c) pénzeszközeiből - a központi költségvetési szervek kivételével - csak az elsődleges forgalomban és csak közvetítő igénybe vétele nélkül vásárolhat egy évnél rövidebb lejáratú, az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről szóló 1990. évi VI. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti állampapírt. Az így vásárolt értékpapírt lejárat előtt csak a Magyar Nemzeti Banknak lehet értékesíteni."

80. § Az Áht. 102. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központi költségvetési szerv részére a felhalmozási kiadások előirányzatát, valamint a 23. § (3) bekezdésében meghatározott beruházási és a felújítási előirányzatot teljesítményarányosan kell folyósítani."

81. § Az Áht. a következő 108/A. §-sal egészül ki:

"108/A. § (1) A központi költségvetés külföldi követeléseivel (a továbbiakban e § alkalmazásában: külföldi követelés) való gazdálkodásért a költségvetési törvény keretein belül a Kormány felelős.

(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter látja el.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter a 100 millió USA dollárnál kisebb összegű külföldi követelések értékesítésére, átütemezésére. A hosszú távú költségvetési szempontok figyelembevételével a külföldi követelésekből engedményt adhat, ha azok lejártak vagy bármilyen okból kétessé váltak.

(4) 100 millió USA dollárnál nagyobb összegű külföldi követelések értékesítéséhez, átütemezéséhez a Kormány adhat felhatalmazást.

(5) A külföldi követelésekkel való gazdálkodásból eredő esetleges veszteségek közvetlenül az állami vagyont terhelik.

(6) A külföldi követelésekkel való gazdálkodásról az Országgyűlést a zárszámadás keretében évente kell tájékoztatni. Ennek során be kell mutatni a külföldi követelések alakulását országonként, követeléstípusonként, lejárat szerint, ezeken belül külön a lejárt és a kétessé vált állományt.

(7) A Magyar Nemzeti Bank - hazai és nemzetközi információi alapján - közreműködik a pénzügyminiszter külföldi követelések kezelésével, értékesítésével kapcsolatos munkájában. A külföldi követelések dokumentációjával, a számlavezetéssel, a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a Magyar Nemzeti Bank végzi. A külföldi követelések alakulásáról a (6) bekezdésben meghatározott részletezettségben szükség szerint, de legalább negyedévente a Magyar Nemzeti Bank részletes kimutatást készít.

(8) A pénzügyminiszter meghatározott értékhatár alatt más kormányzati és pénzügyi szervezeteket is megbízhat a külföldi követelések behajtásával kapcsolatos feladatokkal."

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

82. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § Az V. fejezetben meghatározott ellátások fedezetére a munkaadó, a munkavállaló a Munkanélküliek Szolidaritási Alapja (a továbbiakban: Szolidaritási Alap) javára járulékot fizet."

83. § Az Flt. 40. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) A munkaadó a munkavállaló részére adott munkaviszonyból származó bruttó kereset 4,2 %-át köteles munkaadói járulékként fizetni."

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosítása

84. § A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi LXV. törvénnyel módosított 1993. évi CXI. törvény 40. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

"n) a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére az e törvényben jóváhagyott céltartalék előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 7. alcím),"

[a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.]

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

85. §[46]

Az Országos Játék Alapról szóló 1993. évi XXVIII. törvény módosítása

86. § Az Országos Játék Alapról szóló 1993. évi XXVIII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az Alapból teljesíthető kiadások:]

"d) az 1995. évben 100 millió forint átutalása a Nemzeti Kulturális Alapba, amelynek célja a közoktatási intézmények könyvtárai által eszközölt könyvvásárlások támogatása"

Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosítása

87. §[47]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

88. § (1) Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A törvény 84. §-ának rendelkezéseit 1994. december 12. napjától kell alkalmazni.

89. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

(1) az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény 6. és 8. §-a, valamint 9. §-ának (2) bekezdése;

(2) a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi XCVIII. törvény 14. §-a;

(3) az egyes környezetkímélő technológiák alkalmazása esetén igénybevehető adókedvezményekről szóló 17/1992. (VI. 17.) FM rendelet.

90. §[48]

91. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának szabályait tekintse át, és a támogatási összeg racionális felhasználása érdekében módosításukra tegyen javaslatot.

92. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át az állami kezességvállalások helyzetét, és szükség esetén - a kezesség-érvényesítés eljárásrendjét is beleértve - tegyen javaslatot a szabályozásuk módosítására.

93. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága - a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával - 1995. június 30-ig a bankkonszolidációban résztvevő pénzintézetnél a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény 28. §-ában meghatározott, minősített hitellel rendelkező adós kérelmére, az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj- és kamattartozása - a helyi adó tartozás kivételével - fejében tulajdonrészt (üzletrész, részvény) fogadhat el, amely tekintetében a tulajdonosi jogokat az Állami Vagyonkezelő Rt. és az Állami Vagyonügynökség gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyezség feltétele, hogy az adós reorganizációs tervét a hitelezők képviselői elfogadják.

(3) Ha az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az (1) bekezdés szerint tulajdonrészt (üzletrész, részvény) nem fogad el, az adós kérelmére az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj és kamattartozásról, a helyi adó tartozás kivételével, a pénzügyminiszter hozzájárulásával megállapodásban lemondhat.

(4) A Központi Műszaki Fejlesztési Alapot megillető visszatérítési kötelezettséggel adott kölcsöntartozás tekintetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogokat az ott meghatározott feltételek mellett az Alap felett rendelkezni jogosult gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy megállapodásához a pénzügyminiszter hozzájárulása nem szükséges.

94. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatálybalépéséig e törvény 7. számú mellékletében a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap címen előirányzott költségvetési támogatás időarányos része a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot és az Országos Erdészeti Alapot, a Gazdaságfejlesztési Alap címen előirányzott költségvetési támogatás időarányos része pedig a Befektetésösztönzési Alapot, a Kereskedelemfejlesztési Alapot és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapot illeti meg.

95. § A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény és az azt módosító 1993. évi XXXIII. törvény rendelkezései - a 7. § kivételével - 1995. január 1-jével hatályukat vesztik, ezzel egyidejűleg a 7. § helyére a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Elemi csapás esetét a földhasználó kérelmére a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: hivatal) igazolja.

(2) Elemi csapások:

a) a jégeső, az árvíz, a belvíz és a tűz: a szántó, a kert, a szőlő, a gyümölcsös, a gyep és a nádas művelési ágban;

b) a fagy: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;

c) a homokverés: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;

d) az aszály: valamennyi művelési ágban.

(3) Elemi csapás okozta kár: ha elemi csapás miatt a károsodott földterület termése (hozamértéke) 25%-nál nagyobb mértékben csökkent, illetve, ha a földhasználó által használt szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep, nádas (összes földterület) terméséhez képest a kár mértéke a 15%-ot meghaladja.

(4) A kárt szenvedett terület termés- és hozamérték-csökkenését általános szabályként úgy kell megállapítani, hogy a kárt szenvedett növény tárgyévi 1 ha-ra jutó hozamértékét az adott növény előző három évi átlagos 1 ha-ra jutó hozamértékéhez kell viszonyítani. Ha a megelőző három év valamelyikében szintén volt aszálykár, akkor az(ok) az év(ek) nem számít(anak) viszonyítási alapként. Ez esetben az előző három évet megelőző egy, illetőleg két év hozamértéke a viszonyítási alap.

(5) Amennyiben a kárt szenvedett növényből nem számítható előző három éves átlag, akkor az előző három évből két év, illetve egy év átlagához viszonyítva kell a hozamérték-kiesést meghatározni.

(6) Abban az esetben, ha a kárt szenvedett növényből az előző három év egyikében sem volt a gazdálkodónál termelés, úgy a hozamérték-kiesését a hivatal kijelölt kárbecslő bizottsága állapítja meg.

(7) A hozamértéket összehasonlító áron kell számítani, amely

a) a tárgyévi tényleges értékesítési átlagár, ennek hiányában,

b) a tárgyévi szerződéses felvásárlási ár,

c) ezek hiányában az összehasonlító árat a gazdálkodó a megyei földművelésügyi hivataltól kérheti meg."

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó egyes határidők módosítása

96. § (1) Az 1995. évre vonatkozó, a jegyző által elkészített helyi önkormányzati költségvetési rendelettervezetet - az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával - a költségvetési törvény kihirdetését követő 60 napon belül a polgármester benyújtja a képviselőtestületnek.

(2) A helyi önkormányzat - az Áht. 72. §-ában foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával - az elfogadott költségvetésről, a költségvetési törvény kihirdetését követő 3 hónapon belül, az államháztartási mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez[49]

Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,9
2Társadalombiztosítási járulék20,4
3Dologi kiadások16,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,0
3Felhalmozási kiadások0,5
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,1
2Társadalombiztosítási járulék0,8
3Dologi kiadások3,6
3Felhalmozási kiadások0,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami kitüntetések62,0
I. fejezet kiadásai összesen:210,1
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások978,9
2Társadalombiztosítási járulék321,2
3Dologi kiadások205,8
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások421,6
2Társadalombiztosítási járulék168,4
3Dologi kiadások619,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,0
2Felújítás105,6
3Felhalmozási kiadások90,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1NATO közgyűlés50,0
2Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése10,0
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások47,4
2Társadalombiztosítási járulék19,6
3Dologi kiadások28,8
2Felújítás0,4
3Felhalmozási kiadások0,4
1-3. cím összesen:3 076,2
5Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása320,0
6Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Fiatal Demokraták Szövetsége97,8
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt112,0
3Kereszténydemokrata Néppárt97,9
4Magyar Demokrata Fórum135,0
5Magyar Szocialista Párt302,7
6Szabad Demokraták Szövetsége198,1
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt25,2
5Köztársaság Párt20,0
6Magyar Igazság és Élet Pártja12,5
7Agrárszövetség16,6
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása400,0
3Magyar Vöröskereszt támogatása300,0
4Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen34,0
5Hallássérültek Országos Szövetsége68,0
6Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége60,0
7Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége82,0
9Magyarok Világszövetségének támogatása180,0
10Magyar-Máltai Szeretetszolgálat120,0
11MTESZ támogatása62,0
12TIT intézmények támogatása60,0
II. fejezet kiadásai összesen:5 780,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,7
2Társadalombiztosítási járulék47,3
3Dologi kiadások85,5
3Felhalmozási kiadások11,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
III. fejezet kiadásai összesen:280,0
[50]
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,3
2Társadalombiztosítási járulék155,6
3Dologi kiadások95,9
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások10,0
IV. fejezet kiadásai összesen:656,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások390,9
2Társadalombiztosítási járulék164,5
3Dologi kiadások124,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás5,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások45,0
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 324,2
2Társadalombiztosítási járulék994,7
3Dologi kiadások313,7
2Felújítás25,0
3Felhalmozási kiadások10,0
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,9
2Társadalombiztosítási járulék15,4
3Dologi kiadások6,5
V. fejezet kiadásai összesen:4 455,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások440,4
2Társadalombiztosítási járulék186,4
3Dologi kiadások144,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,4
2Felújítás24,0
3Felhalmozási kiadások42,0
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,4
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások11,6
VI. fejezet kiadásai összesen:871,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások271,7
2Társadalombiztosítási járulék113,1
3Dologi kiadások83,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás64,8
3Felhalmozási kiadások6,3
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155,0
2Társadalombiztosítási járulék62,0
3Dologi kiadások448,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,4
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások2,8
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,7
2Társadalombiztosítási járulék14,0
3Dologi kiadások14,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,5
3Felhalmozási kiadások1,9
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,4
2Társadalombiztosítási járulék14,2
3Dologi kiadások41,1
3Felhalmozási kiadások1,8
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,9
2Társadalombiztosítási járulék19,5
3Dologi kiadások75,8
2Felújítás40,0
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,2
2Társadalombiztosítási járulék3,4
3Dologi kiadások18,1
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 034,8
2Társadalombiztosítási járulék826,2
3Dologi kiadások1 054,2
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások208,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások300,0
2Egyéb intézményi beruházások82,0
3Lakástámogatás50,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások594,1
2Társadalombiztosítási járulék238,4
3Dologi kiadások871,3
2Felújítás6,5
3Felhalmozási kiadások30,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások125,0
3Lakástámogatás15,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,9
2Társadalombiztosítási járulék23,8
3Dologi kiadások76,0
3Felhalmozási kiadások11,7
14Kormányzati Ellenőrző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,4
2Társadalombiztosítási járulék31,4
3Dologi kiadások37,5
3Felhalmozási kiadások3,1
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások70,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése400,0
3Kormányzati távközlési célprogram180,0
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa470,0
2Kisebbségi koordinációs keret43,7
3Kézfogás Alapítvány200,0
7Illyés Alapítvány300,0
8Teleki László Alapítvány66,8
15Kisebbségi intervenciós keret20,0
31Kisebbségi kompenzációs keret500,0
33Házat Hazát Alapítvány41,0
441956. Tudományos Alapítvány támogatása10,0
27Céltartalékok
1A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete16 400,0
2Energiaáremelés részleges kompenzációja9 000,0
3Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai3 325,8
293Költségvetés általános tartaléka19 350,0
30Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás2 500,0
5Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,0
10Eximbank és az Exporthitelbiztosító Rt.alaptőke juttatás4 000,0
11„NATO Békepartnerségi program” kiadásai493,0
VII. fejezet kiadásai összesen:65 935,9
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások616,7
2Társadalombiztosítási járulék227,4
3Dologi kiadások307,5
2Felújítás75,4
3Felhalmozási kiadások51,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Polgármesterek képzése20,0
2Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások716,2
2Társadalombiztosítási járulék280,9
3Dologi kiadások249,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,9
2Felújítás4,7
3Felhalmozási kiadások6,3
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 793,4
2Társadalombiztosítási járulék720,4
3Dologi kiadások675,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,9
2Felújítás45,8
3Felhalmozási kiadások124,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás13,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Vagyonkataszteri felmérés10,0
5Rendőrség
1Országos Rendőrfőkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 352,0
2Társadalombiztosítási járulék964,8
3Dologi kiadások3 882,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,0
2Felújítás276,0
3Felhalmozási kiadások1 471,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás300,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gazdasági rendőrség250,0
2Világbanki hitel áfa150,0
3Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése150,0
2Budapesti Rendőrfőkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 558,2
2Társadalombiztosítási járulék2 252,2
3Dologi kiadások1 289,2
2Felújítás10,0
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 267,0
2Társadalombiztosítási járulék5 376,1
3Dologi kiadások3 717,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,9
2Felújítás280,0
3Felhalmozási kiadások11,5
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 559,7
2Társadalombiztosítási járulék647,9
3Dologi kiadások463,6
2Felújítás45,0
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások740,6
2Társadalombiztosítási járulék300,0
3Dologi kiadások140,7
3Felhalmozási kiadások9,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Védett vezetők utóbiztosítása15,0
2Országház védelmi rendszer megerősítése100,0
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások193,2
2Társadalombiztosítási járulék78,3
3Dologi kiadások804,0
3Felhalmozási kiadások10,6
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások869,6
2Társadalombiztosítási járulék347,8
3Dologi kiadások918,8
2Felújítás461,8
3Felhalmozási kiadások418,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások224,0
2Egyéb intézményi beruházások106,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás40,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások344,6
2Társadalombiztosítási járulék96,9
3Dologi kiadások308,4
3Határőr-igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 579,2
2Társadalombiztosítási járulék1 726,1
3Dologi kiadások1 798,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Határvadász századok220,0
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások434,2
2Társadalombiztosítási járulék160,8
3Dologi kiadások580,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,7
2Felújítás69,5
3Felhalmozási kiadások115,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások20,0
2Egyéb intézményi beruházások50,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás8,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő400,0
2Tűzoltó-parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 901,8
2Társadalombiztosítási járulék1 121,1
3Dologi kiadások496,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
2Felújítás65,5
3Felhalmozási kiadások46,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,0
2Egyéb intézményi beruházások81,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás29,0
3Polgári Védelmi parancsnokságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások498,4
2Társadalombiztosítási járulék203,5
3Dologi kiadások36,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások189,6
2Társadalombiztosítási járulék76,9
3Dologi kiadások298,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,6
2Felújítás2,9
3Felhalmozási kiadások2,6
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,8
2Társadalombiztosítási járulék38,4
3Dologi kiadások64,3
11Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások131,0
2Társadalombiztosítási járulék55,7
3Dologi kiadások56,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás3,0
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások444,4
2Társadalombiztosítási járulék175,9
3Dologi kiadások175,4
3Felhalmozási kiadások8,6
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások654,5
2Társadalombiztosítási járulék258,6
3Dologi kiadások610,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás45,0
3Felhalmozási kiadások40,1
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kórházépület helyreállítása50,0
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások613,2
2Társadalombiztosítási járulék233,7
3Dologi kiadások569,4
2Felújítás120,4
3Felhalmozási kiadások32,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás50,0
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,4
2Társadalombiztosítási járulék70,5
3Dologi kiadások180,5
2Felújítás6,0
3Felhalmozási kiadások3,8
7Üdülők
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások176,0
2Társadalombiztosítási járulék69,7
3Dologi kiadások284,6
2Felújítás24,0
3Felhalmozási kiadások8,7
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,5
2Társadalombiztosítási járulék33,9
3Dologi kiadások48,2
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,0
2Társadalombiztosítási járulék8,2
3Dologi kiadások12,9
10Választás, népszavazás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,8
2Társadalombiztosítási járulék3,9
3Dologi kiadások34,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás34,0
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások387,1
2Társadalombiztosítási járulék170,2
3Dologi kiadások667,9
2Felújítás0,9
3Felhalmozási kiadások70,0
22Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások118,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás107,0
3Felhalmozási kiadások45,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások546,0
2Egyéb intézményi beruházások196,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás10,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés7,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gépjármű-korszerűsítési program500,0
2Állami ünnepek előkészítése45,0
2UTE támogatása119,0
3Rendőr és Határőr SE támogatása7,8
4Szakszervezetek támogatása4,3
5Alapítványok támogatása
1Nemzeti Panteon Alapítvány39,0
2Közösségszolgálat Alapítvány0,4
3Alapítvány a választásokért1,2
4Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért1,2
5Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány0,6
23Alapok támogatása
1Menekülteket Támogató Alap1 000,0
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások252,0
2Társadalombiztosítási járulék98,2
3Dologi kiadások123,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás4,0
3Felhalmozási kiadások1,8
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások508,2
2Társadalombiztosítási járulék210,7
3Dologi kiadások947,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,1
2Felújítás68,6
3Felhalmozási kiadások4,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció48,8
2Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása9,8
3Működési tartalék10,0
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felújítás2,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások397,0
2Egyéb intézményi beruházások61,0
5OTSH kezelésű speciális támogatások
1Verseny- és élsport595,9
2Utánpótlás-nevelés, diáksport109,7
3Szabadidősport20,0
4Sporttudomány8,0
5Magyar Olimpiai Bizottság148,8
6Nemzetközi kongresszusok, konferenciák54,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok88,3
1-24. cím összesen:86 892,6
25Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 862,0
2Településüzemeltetéshez40 151,8
3Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása1 675,2
4Lakásgazdálkodási tevékenységhez9 255,8
5Üdülőhelyi feladatokhoz1 381,6
6Szociálpolitikai feladatokhoz25 185,2
7Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz5 617,9
8Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz6 590,4
9Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 256,2
10Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz265,4
11Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz251,2
12Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához2 901,0
13Felnőttkorú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához1 722,9
14Óvodai ellátáshoz10 497,6
15Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz194,1
16Általános iskolai oktatáshoz39 011,6
17Alapfokú művészet oktatáshoz2 607,4
18Fogyatékos gyermekek oktatásához3 016,8
19Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz9 803,4
20Szakközépiskolai oktatáshoz13 510,9
21Szakmunkásképzés elméleti oktatásához6 769,2
22Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához2 248,8
23Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz1 719,3
24Kollégiumi ellátáshoz5 021,9
25Sportfeladatokhoz525,5
26Helyi közművelődési feladatokhoz2 627,7
27Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 150,4
28Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata28 058,4
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása2 574,5
3Címzett- és céltámogatások33 600,0
4Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás4 000,0
2Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása150,0
3Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása20,0
4Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás200,0
5Színházi tevékenység támogatása240,0
6Körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatása210,0
7Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása200,0
8Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása160,0
9Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása500,0
10Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása2 000,0
11Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása100,0
12Fővárosi tömegközlekedés támogatása2 300,0
13Nevelési segély kiegészítés1 850,0
14Gyermeknevelési támogatás2 575,0
15Egyes közoktatási feladatok támogatása1 200,0
16Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása150,0
18A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás100,0
19A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás1 500,0
20Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása100,0
21Területi honvédelmi igazgatás támogatása5,0
22Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása80,0
23Munkanélküliek jövedelempótló támogatása9 500,0
24Gyermek- és ifjúsági feladatok75,0
25Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás5 000,0
26Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzeti közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz360,0
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Vis maior esetében támogatás500,0
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása4 920,9
3Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása75
6Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása2 560,9
25. cím összesen:397 253,5
VIII. fejezet kiadásai összesen:397 503,5
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások331,0
2Társadalombiztosítási járulék136,6
3Dologi kiadások192,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,5
3Felhalmozási kiadások10,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,0
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások371,6
2Társadalombiztosítási járulék120,6
3Dologi kiadások133,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás90,0
3Felhalmozási kiadások5,3
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédség igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások866,9
2Társadalombiztosítási járulék373,0
3Dologi kiadások154,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás18,0
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 365,4
2Társadalombiztosítási járulék441,1
3Dologi kiadások756,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,5
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 808,6
2Társadalombiztosítási járulék2 933,8
3Dologi kiadások5 381,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,2
3Felhalmozási kiadások2,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások37,7
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 024,3
2Társadalombiztosítási járulék403,0
3Dologi kiadások687,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,6
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 374,1
2Társadalombiztosítási járulék1 718,8
3Dologi kiadások2 750,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás28,6
3Felhalmozási kiadások0,9
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 174,7
2Társadalombiztosítási járulék489,1
3Dologi kiadások724,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,5
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások78,0
7Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások297,1
2Társadalombiztosítási járulék126,9
3Dologi kiadások48,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 383,8
2Társadalombiztosítási járulék2 200,4
3Dologi kiadások12 678,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás252,7
2Felújítás1 651,9
3Felhalmozási kiadások278,9
3Békefenntartó Erők Kiképző Központja
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,6
2Társadalombiztosítási járulék63,9
3Dologi kiadások21,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások151,1
2Társadalombiztosítási járulék56,7
3Dologi kiadások16,4
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 029,3
2Társadalombiztosítási járulék762,6
3Dologi kiadások984,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,7
3Felhalmozási kiadások1,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások356,7
2Társadalombiztosítási járulék137,5
3Dologi kiadások310,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,0
3Felhalmozási kiadások0,4
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,4
2Társadalombiztosítási járulék12,2
3Dologi kiadások70,9
3Felhalmozási kiadások3,3
7MH kiemelt kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások244,2
2Társadalombiztosítási járulék96,4
3Dologi kiadások204,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások3,5
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások320,5
2Társadalombiztosítási járulék137,1
3Dologi kiadások387,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,2
3Felhalmozási kiadások1,5
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 632,3
2Társadalombiztosítási járulék692,3
3Dologi kiadások1 386,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,1
2Felújítás1,4
3Felhalmozási kiadások27,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások82,3
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás300,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés750,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház350,0
2Kecskeméti Katonai Repülőtér620,0
3Fejezeti tartalék866,9
6Társadalmi szervek támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2Honvéd Sportegyesületek támogatása130,0
4Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása4,5
5Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása5,4
6Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása20,0
7Alapítványok támogatása
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Hadirokkantak Közalapítványa3 500,0
11Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,9
2Társadalombiztosítási járulék19,6
3Dologi kiadások30,1
3Felhalmozási kiadások8,1
IX. fejezet kiadásai összesen:75 346,1
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,0
2Társadalombiztosítási járulék132,7
3Dologi kiadások281,4
3Felhalmozási kiadások27,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 470,1
2Társadalombiztosítási járulék1 838,2
3Dologi kiadások1 444,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
3Felhalmozási kiadások59,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4
2Társadalombiztosítási járulék113,6
3Dologi kiadások221,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás127,9
2Felújítás1,0
3Felhalmozási kiadások4,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások815,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 699,2
2Társadalombiztosítási járulék2 009,3
3Dologi kiadások5 973,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,6
5Ellátottak pénzbeli juttatásai1,5
2Felújítás7,1
3Felhalmozási kiadások102,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0
2Egyéb intézményi beruházások300,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások204,5
2Társadalombiztosítási járulék89,2
3Dologi kiadások109,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,4
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 694,0
2Társadalombiztosítási járulék1 108,2
3Dologi kiadások1 295,4
3Felhalmozási kiadások28,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások271,0
5Mentőgépkocsik cseréje424,0
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások413,2
2Társadalombiztosítási járulék180,3
3Dologi kiadások229,9
5Ellátottak pénzbeli juttatásai6,4
3Felhalmozási kiadások0,7
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások7,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás960,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások2 897,0
2Egyéb intézményi beruházások40,0
2Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
3Dologi kiadások150,0
11Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
3Dologi kiadások20,0
15Társadalmi szervezetek támogatása
3Dologi kiadások40,0
22Ifjúság és szabadidő sport
3Dologi kiadások30,0
24Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3Dologi kiadások25,0
26Háziorvosképzés
3Dologi kiadások60,0
28Ápolásfejlesztési programok
3Dologi kiadások150,0
29Egészségfejlesztési célok
3Dologi kiadások895,1
30Hajléktalanok ellátása
3Dologi kiadások120,0
33Szociális képzés, kutatás
3Dologi kiadások25,0
34Térségi válságkezelő programok
3Dologi kiadások328,0
37Jóléti Szolgálat Alapítvány
3Dologi kiadások45,0
38Gyorssegély Alapítvány
3Dologi kiadások45,0
39Hajléktalanokért Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
40Mocsáry Lajos Alapítvány
3Dologi kiadások25,0
41ADDETUR Alapítvány
3Dologi kiadások15,0
42Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3Dologi kiadások110,0
43Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3Dologi kiadások800,0
47Szociális szakellátások fejlesztése
3Dologi kiadások450,0
48Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése295,0
50Magyar PET Alapítvány támogatása
3Dologi kiadások8,0
51ALTERNATAL Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
52Peter Cherny Alapítvány támogatása20,0
64Diagnosztikai-műszer programok180,0
65Koraszülött ellátás feltételeinek javítása30,0
66Therápiás-műszer programok40,0
67Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása50,0
68Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása49,0
69Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása350,0
72Gyermek- és ifjúságvédelmi programok60,0
73Szociális oktatási programok25,0
74PHARE programmal kapcsolatos hozzájárulás30,0
75Ágazati informatikai programok20,0
76Oltóanyag beszerzés300,0
80Egészségügyi tartalékolási feladatok150,0
3Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség570,0
5Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)79,0
7Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása3 980,0
8Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás800,0
2Nappali szociális intézményi ellátás33,0
3Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása249,0
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása47,0
535 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás66,0
6Hajléktalanok átmeneti szállásai160,0
7Felnőttkorú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátása5,0
9Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1Személyi juttatások161,8
9Nem normatív humánszolgáltatás
1Nem normatív humánszolgáltatás40,0
11A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi pótlék és várandóssági pótlék
1Családi pótlék98 000,0
2Várandóssági pótlék1 500,0
3A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés1 350,0
5A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások24 550,0
6Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések6 230,0
7Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése2 600,0
8A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 700,0
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka20 100,0
3Cukorbetegek támogatása100,0
4Gyermekgondozási díj17 900,0
5Mezőgazdasági járulék5 400,0
2Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz10 000,0
2Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához400,0
12Alapok támogatása
1Rehabilitációs Alap100,0
XI. fejezet kiadásai összesen:239 565,8
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások290,6
2Társadalombiztosítási járulék114,6
3Dologi kiadások131,6
3Felhalmozási kiadások24,5
2Bíróságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 367,1
2Társadalombiztosítási járulék2 553,9
3Dologi kiadások1 070,7
3Felhalmozási kiadások9,6
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése140,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,1
2Társadalombiztosítási járulék57,9
3Dologi kiadások66,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 501,5
2Társadalombiztosítási járulék1 314,0
3Dologi kiadások3 153,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás436,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
2Felújítás180,0
3Felhalmozási kiadások517,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások170,0
2Egyéb intézményi beruházások130,0
3Egyéb intzményi beruházások, lakástámogatás80,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások54,3
2Felújítás202,8
3Felhalmozási kiadások13,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások255,0
XII. fejezet kiadásai összesen:20 979,8
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,3
2Társadalombiztosítási járulék126,3
3Dologi kiadások110,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 800,1
2Társadalombiztosítási járulék728,5
3Dologi kiadások1 377,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás394,5
2Felújítás59,9
3Felhalmozási kiadások262,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások44,0
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások611,2
2Társadalombiztosítási járulék251,4
3Dologi kiadások621,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,1
2Felújítás50,0
3Felhalmozási kiadások435,2
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 254,3
2Társadalombiztosítási járulék1 250,9
3Dologi kiadások12 162,8
2Felújítás7 300,0
3Felhalmozási kiadások9 500,0
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 593,9
2Társadalombiztosítási járulék1 023,6
3Dologi kiadások2 937,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,5
2Felújítás430,6
3Felhalmozási kiadások1 600,0
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 823,0
2Társadalombiztosítási járulék1 154,6
3Dologi kiadások2 045,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás54,6
2Felújítás49,1
3Felhalmozási kiadások28,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások126,0
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,0
2Társadalombiztosítási járulék27,1
3Dologi kiadások44,5
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 558,2
2Társadalombiztosítási járulék662,2
3Dologi kiadások1 160,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,7
2Felújítás11,3
3Felhalmozási kiadások23,0
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,0
2Társadalombiztosítási járulék26,4
3Dologi kiadások25,3
3Felhalmozási kiadások1,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
12Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,8
2Társadalombiztosítási járulék2,0
3Dologi kiadások8,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás29,8
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0
5Kormányzati beruházások, célprogramok
1Postai épületrekonstrukció575,0
2Kiemelt városok szennyvízkezelése1 000,0
3Vízkárelhárítás1 440,0
4Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 175,0
5Vízminőség-védelem1 200,0
6Légi közlekedés350,0
7Kombinált fuvarozás500,0
8Vasúthálózat fejlesztése6 763,0
10VOLÁN autóbusz-rekonstrukció1 000,0
11Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja2 000,0
19Vasútegészségügy300,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése87,0
2Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója20,0
8Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások289,0
9Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása34,8
11Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás600,0
12Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek10,0
13Polgári védelmi és információs feladatok40,0
14Nemzetközi szervezeti tagdíjak58,2
3Fejezeti tartalék287,9
XIII. fejezet kiadásai összesen:77 449,1
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások429,0
2Társadalombiztosítási járulék183,1
3Dologi kiadások143,8
2Felújítás4,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások380,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Állami Protokoll kiadásai98,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 464,7
2Társadalombiztosítási járulék314,8
3Dologi kiadások3 896,5
2Felújítás120,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Turistakölcsönök6,1
2Nemzetközi tagdíjak747,0
3Külföldi tájékoztatás52,8
7Hálózat-felülvizsgálat125,0
8Ingatlan adás-vétel kiadása400,0
9Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás100,0
10Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet magyar elnökségi év34,0
4KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,2
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások11,9
XIV. fejezet kiadásai összesen:10 528,8
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások536,5
2Társadalombiztosítási járulék210,0
3Dologi kiadások199,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás16,3
2Felújítás28,0
3Felhalmozási kiadások54,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíjakra71,4
2Polgári védelmi feladatokra15,0
3FAO élelmiszer-szállítások9,0
2Jóléti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,9
2Társadalombiztosítási járulék15,3
3Dologi kiadások35,1
2Felújítás22,0
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,2
2Társadalombiztosítási járulék14,8
3Dologi kiadások31,1
3Felhalmozási kiadások4,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása5,0
2Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 612,5
2Társadalombiztosítási járulék1 010,1
3Dologi kiadások1 586,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,4
2Felújítás30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása299,4
3Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 006,3
2Társadalombiztosítási járulék387,9
3Dologi kiadások993,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,0
2Felújítás30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása80,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások295,4
2Társadalombiztosítási járulék113,5
3Dologi kiadások323,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
2Felújítás10,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások15,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Falugazdász hálózat üzemeltetése600,0
2Részarány földtulajdon kimérése550,0
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások476,4
2Társadalombiztosítási járulék177,0
3Dologi kiadások253,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,1
2Felújítás10,0
3Felhalmozási kiadások4,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 737,7
2Társadalombiztosítási járulék1 079,7
3Dologi kiadások551,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások27,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Kárpótlási földkimérés722,0
2Ingatlanbejegyzések gyorsítása223,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások751,8
2Társadalombiztosítási járulék291,1
3Dologi kiadások784,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,0
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások9,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások30,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása40,0
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások179,9
2Társadalombiztosítási járulék66,8
3Dologi kiadások770,7
2Felújítás9,0
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások747,9
2Társadalombiztosítási járulék289,7
3Dologi kiadások112,5
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások552,1
2Társadalombiztosítási járulék232,1
3Dologi kiadások605,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,8
5Ellátottak pénzbeli juttatásai7,1
2Felújítás120,0
3Felhalmozási kiadások43,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,9
2Társadalombiztosítási járulék31,1
3Dologi kiadások74,5
2Felújítás20,0
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 134,1
2Társadalombiztosítási járulék418,3
3Dologi kiadások1 166,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás25,8
2Felújítás50,0
3Felhalmozási kiadások38,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások20,0
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,5
2Társadalombiztosítási járulék25,9
3Dologi kiadások128,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás50,3
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások13,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások80,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások113,2
2Ágazati és célfeladatok
2Kutatási feladatok támogatása114,7
8Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása142,0
11Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás30,0
12Élelmiszerkönyv kiadása12,7
13Erdei vasutak működtetésére51,0
14Jóléti- és parkerdőfenntartásra68,0
15Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése200,0
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1 000,0
4Fejezeti tartalék100,0
13Alapok támogatása
1Mezőgazdasági és Erdészeti Alap9 000,0
XV. fejezet kiadásai összesen:37 892,9
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások249,1
2Társadalombiztosítási járulék100,4
3Dologi kiadások18,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás62,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
3Felhalmozási kiadások1,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások36,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens589,5
2Szakmunkásképzés84,3
3Nemzetközi tagdíj (ILO)55,8
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,3
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások2,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,1
3Felhalmozási kiadások0,2
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése10,0
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,7
2Társadalombiztosítási járulék25,9
3Dologi kiadások84,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás30,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai5,9
2Felújítás1,4
3Felhalmozási kiadások3,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens82,5
2Szakmunkásképzés341,9
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,9
2Társadalombiztosítási járulék9,8
3Dologi kiadások9,2
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások406,4
2Társadalombiztosítási járulék161,7
3Dologi kiadások811,3
2Felújítás234,0
3Felhalmozási kiadások77,8
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,1
2Társadalombiztosítási járulék3,4
3Dologi kiadások9,6
10Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások326,3
2Társadalombiztosítási járulék122,0
3Dologi kiadások46,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások2,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,6
2Társadalombiztosítási járulék7,2
3Dologi kiadások11,8
2Felújítás1,3
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54,0
2Társadalombiztosítási járulék21,3
3Dologi kiadások75,2
3Felhalmozási kiadások2,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás6,0
3Polgári szolgálat
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,0
14Alapok támogatása
1Foglalkoztatási Alap
1Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás3 000,0
2Címzetlen támogatás1 000,0
2Szolidaritási Alap
2Költségvetésből finanszírozott SzA járulék9 000,0
XVI. fejezet kiadásai összesen:17 371,0
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások736,9
2Társadalombiztosítási járulék298,0
3Dologi kiadások490,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás135,1
3Felhalmozási kiadások22,9
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra700,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások329,1
2Társadalombiztosítási járulék123,5
3Dologi kiadások485,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás97,6
3Felhalmozási kiadások28,2
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások238,6
2Társadalombiztosítási járulék95,3
3Dologi kiadások185,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,7
2Felújítás30,0
3Felhalmozási kiadások26,0
4„Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,5
2Társadalombiztosítási járulék21,3
3Dologi kiadások158,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
3Felhalmozási kiadások0,5
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 495,6
2Társadalombiztosítási járulék2 723,7
3Dologi kiadások2 760,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás14,6
3Felhalmozási kiadások425,8
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások514,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Világbanki Program860,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 984,0
2Társadalombiztosítási járulék1 568,7
3Dologi kiadások3 548,9
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások442,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások140,0
2Egyéb intézményi beruházások195,0
3Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás15,0
4Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés50,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Fűszerpaprika örlemény jövedéki ellenőrzésére300,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1PHARE program keretében határátkelők építése1 800,0
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,9
2Társadalombiztosítási járulék15,2
3Dologi kiadások48,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,2
2Felújítás2,0
3Felhalmozási kiadások4,0
11Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások760,0
2Társadalombiztosítási járulék316,6
3Dologi kiadások335,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás8,0
2Felújítás58,2
3Felhalmozási kiadások23,0
2Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás13 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai8 000,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások571,0
2Társadalombiztosítási járulék251,3
3Dologi kiadások118,2
3Felhalmozási kiadások15,5
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,0
3Dologi kiadások573,9
2Felújítás60,0
3Felhalmozási kiadások30,0
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65,0
2Társadalombiztosítási járulék28,1
3Dologi kiadások117,9
3Felhalmozási kiadások2,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,4
2Társadalombiztosítási járulék18,6
3Dologi kiadások45,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,8
3Felhalmozási kiadások1,8
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,7
2Társadalombiztosítási járulék9,1
3Dologi kiadások15,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás10,2
2Felújítás0,6
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,9
2Társadalombiztosítási járulék7,4
3Dologi kiadások4,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,8
2Felújítás0,1
3Felhalmozási kiadások1,6
17Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,5
2Társadalombiztosítási járulék7,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás300,0
2Felújítás52,6
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások135,0
2Egyéb intézményi beruházások135,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
1Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 600,0
2Folyamatban lévő beruházások800,0
3Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai758,0
7Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása4 928,0
2Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása700,0
3Fejezeti tartalék22,3
18Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció4 800,0
2Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás35 000,0
2Egyedi támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció18 617,2
2Reorganizációs program6 500,0
3Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás7 500,0
4Egyéb vállalati támogatások1 600,0
5Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás8 500,0
6Eximbank kamattámogatásra200,0
19Fogyasztói árkiegészítés32 000,0
21Magánerős lakásépítés36 000,0
22Alapok támogatása
2Kisvállalkozói Garancia Alap164,0
5Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap1 000,0
23Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások4 508,1
24Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség15 500,0
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség3 500,0
XVII. fejezet kiadásai összesen:240 700,8
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások512,8
2Társadalombiztosítási járulék200,5
3Dologi kiadások202,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás17,0
3Felhalmozási kiadások14,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások25,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1MKM szakszervezet1,7
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 917,3
2Társadalombiztosítási járulék3 979,6
3Dologi kiadások5 814,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás79,0
5Ellátottak pénzbeli juttatásai3 018,6
2Felújítás808,0
3Felhalmozási kiadások546,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások342,1
2Egyéb intézményi beruházások99,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program200,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 253,0
2Társadalombiztosítási járulék1 230,9
3Dologi kiadások2 352,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás9,3
5Ellátottak pénzbeli juttatásai563,7
2Felújítás100,0
3Felhalmozási kiadások81,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások100,0
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,6
2Társadalombiztosítási járulék116,6
3Dologi kiadások363,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,5
2Felújítás10,0
3Felhalmozási kiadások9,0
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások127,7
2Társadalombiztosítási járulék53,3
3Dologi kiadások528,4
2Felújítás20,0
3Felhalmozási kiadások27,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások130,0
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 614,8
2Társadalombiztosítási járulék4 049,4
3Dologi kiadások8 600,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás4,5
5Ellátottak pénzbeli juttatásai638,3
3Felhalmozási kiadások489,3
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 096,7
2Társadalombiztosítási járulék1 984,7
3Dologi kiadások2 383,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás52,8
5Ellátottak pénzbeli juttatásai2 085,6
2Felújítás284,8
3Felhalmozási kiadások76,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások1 391,2
2Egyéb intézményi beruházások150,1
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Orosz laktanya fejlesztési program100,0
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások223,5
2Társadalombiztosítási járulék66,9
3Dologi kiadások110,4
2Felújítás5,0
3Felhalmozási kiadások4,5
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,5
2Társadalombiztosítási járulék159,6
3Dologi kiadások485,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás24,2
5Ellátottak pénzbeli juttatásai18,3
2Felújítás20,8
3Felhalmozási kiadások5,9
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 736,6
2Társadalombiztosítási járulék715,0
3Dologi kiadások678,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás23,5
2Felújítás144,3
3Felhalmozási kiadások24,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások505,6
2Egyéb intézményi beruházások71,5
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások746,0
2Társadalombiztosítási járulék306,1
3Dologi kiadások550,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás40,8
2Felújítás313,9
3Felhalmozási kiadások16,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások709,5
2Társadalombiztosítási járulék243,8
3Dologi kiadások408,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,8
2Felújítás18,0
3Felhalmozási kiadások5,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások60,0
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások274,1
2Társadalombiztosítási járulék23,3
3Dologi kiadások483,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás222,2
2Felújítás36,2
3Felhalmozási kiadások12,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások210,0
2Egyéb intézményi beruházások5,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Nemzetközi tagdíj71,0
2Magyar Állami Ösztöndíj100,0
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások118,8
2Társadalombiztosítási járulék35,9
3Dologi kiadások31,7
2Felújítás3,0
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások82,3
2Társadalombiztosítási járulék33,6
3Dologi kiadások93,3
2Felújítás3,9
3Felhalmozási kiadások3,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások5,0
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,6
2Társadalombiztosítási járulék43,6
3Dologi kiadások72,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,6
3Felhalmozási kiadások6,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások6,0
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,3
2Társadalombiztosítási járulék4,1
3Dologi kiadások3 000,0
2Felújítás182,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások631,4
2Egyéb intézményi beruházások5,0
6Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Lágymányosi egyetemek fejlesztése1 072,0
2Kollégium- és ingatlanfejlesztési programok256,1
2Címzett támogatások
1Békehadtest
3Dologi kiadások25,0
2Közoktatás fejlesztési szakmai program
1Személyi juttatások139,2
2Társadalombiztosítási járulék61,2
3Dologi kiadások179,5
3Pedagógus szakma megújítása program
1Személyi juttatások80,8
2Társadalombiztosítási járulék35,5
3Dologi kiadások98,7
4Pedagógusok intenzív továbbképzése
1Személyi juttatások15,1
2Társadalombiztosítási járulék6,5
3Dologi kiadások16,4
5Közoktatási kutatások
1Személyi juttatások13,9
2Társadalombiztosítási járulék6,1
6Műalkotások vásárlása
3Dologi kiadások15,9
7Beruházásból belépő létesítmények
1Személyi juttatások63,4
2Társadalombiztosítási járulék27,8
3Dologi kiadások154,1
8Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1Személyi juttatások55,3
2Társadalombiztosítási járulék24,3
3Dologi kiadások500,5
9Tankönyvkiadás támogatása
1Személyi juttatások128,6
2Társadalombiztosítási járulék56,6
3Dologi kiadások2 281,5
10Tanárok nyelvi átképzése
1Személyi juttatások7,8
2Társadalombiztosítási járulék3,6
3Dologi kiadások29,1
11Határon túli könyvkiadás támogatása
3Dologi kiadások51,6
12Kárpótlási feladatok végrehajtása
1Személyi juttatások10,2
2Társadalombiztosítási járulék4,4
3Dologi kiadások8,9
13Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3Dologi kiadások167,0
24Doktorandusz képzés (ágazati)
1Személyi juttatások261,8
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások670,1
25Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások32,9
26Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1Személyi juttatások37,2
2Társadalombiztosítási járulék16,4
3Dologi kiadások67,9
27Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3Dologi kiadások8,5
28Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
2Társadalombiztosítási járulék72,2
29Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1Személyi juttatások15,0
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások105,4
33Határon túli magyarok kulturális támogatása
3Dologi kiadások8,3
36Kulturális produkciók támogatása
1Személyi juttatások29,5
2Társadalombiztosítási járulék13,0
3Dologi kiadások67,4
37Országos Köznevelési Tanács
1Személyi juttatások12,1
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások2,5
38Közoktatáspolitikai Tanács
3Dologi kiadások8,0
40Kormányzati kutatások76,5
41Felsőoktatási sport támogatása6,5
42Könyv, zenemű és hanglemezkereskedelem fejlesztésének támogatása60,0
43Filmcentenárium megrendezésének támogatása10,0
44Tanulmányi versenyek támogatása31,0
45Érettségi vizsgaelnökök díjazása80,0
46Pedagógiai szakszolgálatok támogatása78,0
47Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása5,0
48Európai ifjúsági zenei fesztivál9,9
49Könyvszakmai intervenciós keret40,0
50Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása32,0
51CEEPUS program25,0
52Újonnan bevezetendő oktatási formák20,0
53Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program10,0
55HÍD nemzetközi ifjúsági tábor11,3
56Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihoz73,2
3Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3Dologi kiadások1 220,3
2Hitoktatók díjazása
3Dologi kiadások753,9
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3Dologi kiadások3 788,1
5Alapítványok, társadalmi szervek, magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete
3Dologi kiadások106,7
4Feladatfinanszírozás
3Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
3Dologi kiadások10,0
4Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3Dologi kiadások25,0
5Egyéb oktatási célfeladatok
1Személyi juttatások6,7
2Társadalombiztosítási járulék2,9
3Dologi kiadások41,6
6Művészeti ösztöndíjak
3Dologi kiadások37,3
7Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3Dologi kiadások12,7
8Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1Személyi juttatások4,0
2Társadalombiztosítási járulék1,7
3Dologi kiadások4,2
9Energiaracionalizálás többletei
3Dologi kiadások9,2
11Polgári védelem
3Dologi kiadások3,9
13Fogyatékosok korai fejlesztése
3Dologi kiadások36,0
14Oktatási lapok támogatása
1Személyi juttatások3,0
2Társadalombiztosítási járulék1,3
3Dologi kiadások33,0
15Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3Dologi kiadások2,0
16Felsőoktatási kutatások
1Személyi juttatások71,1
2Társadalombiztosítási járulék31,3
3Dologi kiadások93,6
17Felsőoktatási speciális programok
1Személyi juttatások11,7
2Társadalombiztosítási járulék5,1
3Dologi kiadások107,8
18Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3Dologi kiadások28,9
22Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1Személyi juttatások13,2
2Társadalombiztosítási járulék5,8
3Dologi kiadások505,8
23Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3Dologi kiadások38,3
25Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1Személyi juttatások8,4
2Társadalombiztosítási járulék3,7
3Dologi kiadások8,9
26Művészeti Akadémiák
3Dologi kiadások8,5
27Egyházi Főiskolák (speciális)
3Dologi kiadások620,7
28II. Európai Ifjúsági Központ
3Dologi kiadások100,0
5Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos Akkreditációs Bizottság
1Személyi juttatások12,9
2Társadalombiztosítási járulék5,7
3Dologi kiadások13,6
2Oktatási, közművelődési és művészeti szöv., társaságok és egyesületek
3Dologi kiadások130,0
3Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása281,0
6Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása
3Dologi kiadások165,5
2Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3Dologi kiadások2 050,0
3Pannonhalma rekonstrukciója
3Dologi kiadások170,0
4Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3Dologi kiadások200,0
5Bazilika rekonstrukciója
3Dologi kiadások100,0
11Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
3Dologi kiadások30,0
13Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3Dologi kiadások440,0
15Egyházi oktatási intézmények támogatása
3Dologi kiadások900,0
16Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
3Dologi kiadások260,0
20Egyházi személyek nyugellátásának járulék fedezete
1Egyházi személyek járulékfedezete260,0
2Egyházi nyugdíjalapok fedezete120,0
21Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása904,0
23Egyházi bérpolitikai központi intézkedés
1Személyi juttatások53,4
2Társadalombiztosítási járulék23,5
24Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás140,0
25Tihanyi Apátság rekonstrukciója35,0
26Bethesda Református Kórház rekonstrukciója70,0
27Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése50,0
28Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója30,0
29Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója100,0
30Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója15,0
31Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi Múzeumai rekonstrukciója15,0
32Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása10,0
33Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója10,0
34Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása10,0
35Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása10,0
36HIT Gyülekezete közösségi ház építése20,0
7Alapítványok támogatása
1Eötvös-Alapítvány
3Dologi kiadások4,3
2Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3Dologi kiadások10,0
3Feszty-körkép Alapítvány
3Dologi kiadások39,2
5Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3Dologi kiadások5,5
6Mozgókép Alapítvány
3Dologi kiadások830,0
7Magyar Könyv Alapítvány
3Dologi kiadások112,8
8Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3Dologi kiadások270,0
9Pető Alapítvány
3Dologi kiadások275,7
11Német Iskola Alapítvány
3Dologi kiadások1,0
12Gandhi Alapítvány
3Dologi kiadások101,0
15Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3Dologi kiadások84,2
17Hungária Televízió Alapítvány2 069,5
19Magyar Zenei Alapítvány24,0
20Pro Hungaris Alapítvány8,5
23Autizmus Alapítvány
3Dologi kiadások5,0
24Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása133,8
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások129,8
2Társadalombiztosítási járulék33,8
3Dologi kiadások57,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások1,0
17Alapok támogatása
1Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap1 500,0
2Nemzeti Kulturális Alap133,0
3Központi Ifjúsági Alap36,0
4Országos Tudományos Kutatási Alap1 755,0
18Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,0
2Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció1 759,5
XVIII. fejezet kiadásai összesen:122 478,6
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások795,8
2Társadalombiztosítási járulék317,4
3Dologi kiadások728,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás80,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások150,0
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,1
2Társadalombiztosítási járulék28,2
3Dologi kiadások283,8
2Felújítás4,8
3Felhalmozási kiadások20,0
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,4
2Társadalombiztosítási járulék15,8
3Dologi kiadások33,5
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,2
2Társadalombiztosítási járulék4,3
3Dologi kiadások18,2
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,9
2Társadalombiztosítási járulék7,5
3Dologi kiadások20,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások423,8
2Társadalombiztosítási járulék162,7
3Dologi kiadások386,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás11,0
2Felújítás29,0
3Felhalmozási kiadások80,3
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rendkívüli minőségvizsgálat21,8
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,4
2Társadalombiztosítási járulék107,5
3Dologi kiadások316,6
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,9
2Felújítás6,0
3Felhalmozási kiadások4,0
8Idegenforgalmi intézőbizottságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,8
2Társadalombiztosítási járulék11,3
3Dologi kiadások30,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás141,5
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,7
2Társadalombiztosítási járulék6,8
3Dologi kiadások14,4
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Társadalombiztosítási járulék2,7
3Dologi kiadások3,6
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások246,4
2Társadalombiztosítási járulék94,5
3Dologi kiadások172,9
3Felhalmozási kiadások5,6
23Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás12,0
2Ágazati és célfeladatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány10,2
24Alapok támogatása
1Idegenforgalmi Alap200,0
1Gazdaságfejlesztési Alap5 300,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások314,5
2Társadalombiztosítási járulék130,0
3Dologi kiadások286,7
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
2Felújítás15,6
3Felhalmozási kiadások12,9
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások133,2
2Társadalombiztosítási járulék48,8
3Dologi kiadások67,1
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,9
3Felhalmozási kiadások2,0
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások81,5
2Társadalombiztosítási járulék34,4
3Dologi kiadások63,8
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,1
2Társadalombiztosítási járulék9,2
3Dologi kiadások61,4
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások2,5
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 316,3
2Társadalombiztosítási járulék93,3
3Dologi kiadások1 269,2
2Felújítás40,0
3Felhalmozási kiadások80,0
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások226,2
2Társadalombiztosítási járulék89,2
3Dologi kiadások229,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás198,8
2Felújítás9,3
3Felhalmozási kiadások17,6
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások144,5
2Társadalombiztosítási járulék63,9
3Dologi kiadások59,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,8
2Társadalombiztosítási járulék107,4
3Dologi kiadások219,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,0
2Felújítás45,0
3Felhalmozási kiadások60,0
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,7
2Társadalombiztosítási járulék155,9
3Dologi kiadások162,8
2Felújítás49,2
3Felhalmozási kiadások70,8
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások171,8
2Társadalombiztosítási járulék48,8
3Dologi kiadások195,9
2Felújítás13,5
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások10,0
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások135,1
2Társadalombiztosítási járulék56,3
3Dologi kiadások88,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
3Felhalmozási kiadások8,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások75,0
36Világkiállítási Programiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások41,7
2Társadalombiztosítási járulék17,3
3Dologi kiadások160,1
3Felhalmozási kiadások4,0
XIX. fejezet kiadásai összesen:18 534,0
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások332,8
2Társadalombiztosítási járulék134,2
3Dologi kiadások220,4
2Felújítás3,0
3Felhalmozási kiadások0,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások41,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9
2Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai20,0
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások283,5
2Társadalombiztosítási járulék115,2
3Dologi kiadások610,1
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1Nevesített intézményi beruházások200,0
2Egyéb intézményi beruházások104,7
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Országos műemlékvédelem többletfeladatai200,0
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások229,8
2Társadalombiztosítási járulék90,0
3Dologi kiadások127,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,7
2Felújítás2,0
3Felhalmozási kiadások13,7
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások50,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,5
2Társadalombiztosítási járulék67,2
3Dologi kiadások115,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,0
2Felújítás2,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások308,5
2Társadalombiztosítási járulék123,7
3Dologi kiadások200,4
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,3
2Felújítás19,2
3Felhalmozási kiadások3,3
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások16,5
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások768,4
2Társadalombiztosítási járulék318,7
3Dologi kiadások272,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás5,8
2Felújítás17,8
3Felhalmozási kiadások10,2
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások67,8
7Területi főépítészi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,0
2Társadalombiztosítási járulék11,5
3Dologi kiadások31,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás2,0
3Felhalmozási kiadások0,5
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati és célfeladatok
3Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1Területfejlesztési feladatok20,0
2Céltámogatási kiegészítő keret400,0
3Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram100,0
7Környezeti kárelhárítás33,3
9Duna monitoring20,4
10Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása150,0
11Szigetközi térség kárainak mérséklése16,0
12A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,0
17Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0
21Nemzetközi tagdíjak138,5
22Referencia laboratóriumok45,0
23Megyei fejlesztési tanácsok75,0
3Fejezeti tartalék0,4
9Alapok támogatása
1Területfejlesztési Alap5 800,0
XX. fejezet kiadásai összesen:12 191,9
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások123,0
2Társadalombiztosítási járulék50,0
3Dologi kiadások37,4
2Felújítás24,6
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások383,0
2Társadalombiztosítási járulék54,5
3Dologi kiadások21,1
3MTA Tudóstámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,3
2Társadalombiztosítási járulék98,4
2Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,8
2Társadalombiztosítási járulék1,1
3Dologi kiadások2,9
3Felhalmozási kiadások1,9
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások89,1
2Társadalombiztosítási járulék37,1
3Dologi kiadások82,7
3Felhalmozási kiadások2,3
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 827,7
2Társadalombiztosítási járulék725,9
3Dologi kiadások1 167,5
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás55,1
2Felújítás24,5
3Felhalmozási kiadások163,7
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások776,9
2Társadalombiztosítási járulék316,5
3Dologi kiadások411,2
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás17,0
2Felújítás3,3
3Felhalmozási kiadások33,0
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások720,2
2Társadalombiztosítási járulék244,3
3Dologi kiadások150,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás60,9
2Felújítás0,7
3Felhalmozási kiadások8,1
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,5
2Társadalombiztosítási járulék8,0
3Dologi kiadások18,6
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások95,6
2Társadalombiztosítási járulék39,9
3Dologi kiadások57,8
2Felújítás148,9
3Felhalmozási kiadások1,5
2Támogatott kutatóhelyek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások323,0
2Társadalombiztosítási járulék137,5
3Dologi kiadások53,7
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,7
2Társadalombiztosítási járulék22,8
3Dologi kiadások76,6
2Felújítás18,6
3Felhalmozási kiadások3,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felújítás75,4
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások240,0
2Célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás13,6
2Tudományos könyv- és folyóirat kiadás
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás98,7
3Nemzetközi kapcsolatok
1Személyi juttatások22,0
3Dologi kiadások125,9
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1Személyi juttatások101,7
2Társadalombiztosítási járulék45,1
3Dologi kiadások1,0
3Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék
1Személyi juttatások23,2
2Társadalombiztosítási járulék8,7
3Dologi kiadások31,0
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás3,0
2Kutatási támogatás tartaléka
3Dologi kiadások1,0
XXI. fejezet kiadásai összesen:9 874,5
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások77,1
2Társadalombiztosítási járulék31,5
3Dologi kiadások4,8
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás0,1
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások526,5
2Társadalombiztosítási járulék195,2
3Dologi kiadások576,3
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás1,5
2Felújítás16,8
3Felhalmozási kiadások4,9
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások150,0
XXII. fejezet kiadásai összesen:1 584,7
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 916,6
2Társadalombiztosítási járulék788,0
3Dologi kiadások4 161,4
2Felújítás55,0
3Felhalmozási kiadások4,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások150,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Rádió támogatása320,0
XXIII. fejezet kiadásai összesen:8 395,0
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 938,8
2Társadalombiztosítási járulék2 344,6
3Dologi kiadások9 854,6
2Felújítás85,0
4Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2Egyéb intézményi beruházások200,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Televízió támogatása2 240,0
2Mentesítettek utáni átalányösszegű térítés1 800,0
XXIV. fejezet kiadásai összesen:23 463,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások112,1
2Társadalombiztosítási járulék45,0
3Dologi kiadások37,9
4Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás26,3
3Felhalmozási kiadások4,5
XXIV. fejezet kiadásai összesen:225,8
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
CímAlcím
név
Előirányzat
csoport név
KIADÁSOK1995. évi
előirányzat
névKiemelt előirányzat neve
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások579,0
2Társadalombiztosítási járulék212,1
3Dologi kiadások243,7
3Felhalmozási kiadások28,3
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások732,6
2Társadalombiztosítási járulék278,7
3Dologi kiadások171,0
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,9
2Társadalombiztosítási járulék12,5
3Dologi kiadások17,5
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,5
2Társadalombiztosítási járulék5,0
3Dologi kiadások1,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,8
2Társadalombiztosítási járulék3,1
3Dologi kiadások20,1
2Felújítás12,4
2Célelőirányzatok
6GDP negyedéves becslése37,1
7Iparstatisztika bővítése4,5
8Munkaügyi statisztika bővítése4,6
9Mikrocenzus próbaszámlálása3,1
10Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése3,4
11Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése3,9
12Háztartás Panel vizsgálat4,6
13Mezőgazdasági összeírás30,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen:2 468,6
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,3
2Társadalombiztosítási járulék13,4
3Dologi kiadások23,3
XXVII. fejezet kiadásai összesen:67,0
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
1Új hitelek nyújtása
7India
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek kihelyezése25 335,0
2Korábban felvett hitelek utáni fizetett kamat rendelkezésretartási jutalék7 525,6
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek
1Hitelek kihelyezése9 088,4
2Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és rendelkezésretartási jutalék612,6
4Vegyes kiadások5 563,8
5US AID hitelek
1Hitelek kihelyezése2 700,0
XXX. fejezet kiadásai összesen:50 825,4
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
11991 előtt felvett hitelek kamata
1Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre29 900,0
2Vállalati adósságrendezési hitelre1 100,0
3Nemzetközi pénzügyi intézm. vállalt alaptőke-részesedési hitel500,0
4ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre19 200,0
5Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre600,0
6Állami forgóalap-létesítési hitelre3 300,0
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre16 700,0
3Világbanki kölcsönök megbízási díja500,0
2Államkötvények kamata
1Hiányt finanszírozó125 400,0
2Lakással kapcsolatos26 600,0
3Konszolidációval kapcsolatos96 400,0
4Rubelkövetelések megvásárlását fedező4 057,0
5Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos37 400,0
6Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó7 300,0
7Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó1 412,0
8Pénzintézeti alapjuttatást fedező630,0
3Kincstárjegyek kamata110 300,0
4Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
1Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata3 000,0
2Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése2 400,0
3Önkormányzati hitelek kamatai2 300,0
4Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata32,0
5Egyéb jutalékok7 100,0
6Származékos világbanki hitelek folyósítása330,0
5Reklám- és nyomdaköltségek
1Államkötvények662,0
2Kincstárjegyek600,0
6Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata
11995-ben felvett hitelekre2 216,1
XXXI. fejezet kiadásai összesen:499 939,1
KIADÁSI FŐÖSSZEG:1 945 325,1
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,8
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:156 027,3
XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI
1Belföldi adósság törlesztése
1Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek8 650,0
2Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek2 050,0
4Államkölcsön-törlesztés4 100,0
5Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése234,4
2Államkötvény-adósság törlesztése
1Hiányt finanszírozó118 903,0
2Lakással kapcsolatos6 120,0
3Pénzintézeti alapjuttatást fedező900,0
2Nemzetközi adósság törlesztése
1Korábban felvett kormányhitelek törlesztése15 629,0
2Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése8 984,6
XXXII. fejezet kiadásai összesen:165 571,0”

2. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez[51]

Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
I. fejezet bevételei összesen:
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselőtestület
1Működési költségvetés51,9
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés194,2
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés14,0
II. fejezet bevételei összesen:260,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. fejezet bevételei összesen:
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés41,8
IV. fejezet bevételei összesen:41,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Legfőbb Ügyészség
1Működési költségvetés27,6
2Területi ügyészségek
1Működési költségvetés82,3
3Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés0,1
V. fejezet bevételei összesen:110,0
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés2,8
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés14,1
VI. fejezet bevételei összesen:16,9
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés1,0
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés314,2
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés32,0
9Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés27,3
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés11,6
11Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés97,6
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés6,0
13Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés0,4
VII. fejezet bevételei összesen:490,1
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1Működési költségvetés210,5
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés780,9
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés496,3
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés383,3
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés996,0
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés130,6
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés60,4
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés26,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés147,0
2Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1Működési költségvetés45,0
3Határőrigazgatóságok
1Működési költségvetés171,5
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1Működési költségvetés27,1
2Tűzoltóparancsnokságok
1Működési költségvetés68,6
3Polgári Védelmi parancsnokságok
1Működési költségvetés12,5
9Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés522,2
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés111,2
11Országos Személyiadat-és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1Működési költségvetés57,6
13Főiskolák
2Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés51,0
15BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés1 337,8
17Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés386,7
3Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1Működési költségvetés177,3
7Üdülők
1Működési költségvetés298,1
8Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés39,4
9BM Kiadó és szervei
1Működési költségvetés16,0
18Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés127,4
24Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1Működési költségvetés36,6
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés1 132,9
VIII. fejezet bevételei összesen:7 849,9
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
2Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1Működési költségvetés35,8
2Magyar Honvédség
2Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1Működési költségvetés15,0
3Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1Működési költségvetés703,9
4Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1Működési költségvetés43,4
5Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1Működési költségvetés290,2
6Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés54,4
8Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1Működési költségvetés5 028,7
4MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés2,2
5MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés77,3
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés18,5
6MH kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés9,6
7MH kiemelt kulturális intézmények
1Működési költségvetés181,1
8MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1Működési költségvetés200,8
9MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés3 295,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Fejezeti tartalék791,3
IX. fejezet bevételei összesen:10 747,3
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés6,0
2Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1Működési költségvetés1 354,4
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés65,0
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés11 737,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés68,6
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés5 119,8
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés55,2
9Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés7,5
XI. fejezet bevételei összesen:18 413,5
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés74,1
2Bíróságok
1Működési költségvetés1 291,0
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások9,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés12,0
4IM Büntetésvégrehajtás
1Működési költségvetés692,3
XII. fejezet bevételei összesen:2 078,4
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés40,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés4 450,9
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés1 972,8
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés33 468,0
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés8 600,0
7Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés2 991,4
9MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés20,0
10MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés3 415,6
11Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés8,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok350,0
XIII. fejezet bevételei összesen:55 316,7
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés20,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés3 703,2
4KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés15,0
XIV. fejezet bevételei összesen:3 738,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés134,9
2Jóléti Intézmények
1Működési költségvetés83,4
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés31,1
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés3 076,6
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés1 404,5
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés389,3
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés250,1
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés537,8
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés1 111,0
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés478,5
9Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés32,0
10Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés1 848,3
11FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés80,3
XV. fejezet bevételei összesen:9 457,8
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés39,1
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés190,8
5Fejezeti kezelésű speciális támogatások60,0
5Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés19,9
6Regionális átképző központok
1Működési költségvetés1 235,0
9Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés10,6
10Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés2,0
11Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés37,6
12Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1Működési költségvetés152,5
XVI. fejezet bevételei összesen:1 747,5
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés623,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés915,5
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés590,0
4„Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés232,8
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés65,0
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés462,4
9Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés109,6
11Állami Vagyonügynökség
1Állami Vagyonügynökség
1Működési költségvetés1 501,2
2Privatizációs költségek fedezete13 000,0
3Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete8 000,0
12Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés22,0
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költs. megillető bevételek1 000,0
3Közp. költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése1 000,0
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés213,0
13PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés58,2
14Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés57,4
15Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés36,4
25Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó
1Társasági adó (pénzintézetek nélkül)55 000,0
2Pénzintézetek társasági adója39 800,0
2Különleges helyzetek miatti befizetések34 000,0
3Vám- és importbefizetések221 300,0
5Játékadó-bevétel4 800,0
6Egyéb befizetések15 000,0
26Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó438 000,0
2Fogyasztási adó200 000,0
27Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó287 325,0
2Egyéb lakossági adók2 100,0
3Lakossági vámbefizetések3 700,0
4Lakossági illetékek22 500,0
29Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek3 000,0
30Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek5 000,0
2Önkormányzatok befizetései200,0
3Elkülönített állami pénzalapok befizetései
1Kisvállalkozói Garancia Alap234,0
XVII. fejezet bevételei összesen:1 360 345,5
Cím
szám
Alcím
szám
Előirányzat
csoport szám
Kiemelt elő-
irányzat szám
Cím
név
Alcím
név
Előirányzat
csoport név
BEVÉTELEK1995. évi
előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés97,5
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés5 438,2
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés2 286,8
3Egyetemek kutatási intézményei
1Működési költségvetés514,3
4Tangazdaságok
1Működési költségvetés505,4
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés15 774,0
5Főiskolák
1Működési költségvetés1 897,4
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés405,3
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés553,0
8Kiemelt nemzeti intézmények
1Működési költségvetés453,6
9Közgyűjtemények
1Működési költségvetés283,2
10Egyéb kulturális intézmények
1Működési költségvetés523,1
11Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1Működési költségvetés75,1
12Kutatóintézetek
1Működési költségvetés15,5
13Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés129,6
14Tankerületi Oktatásügyi Központok
1Működési költségvetés6,3
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés3 000,0
16Alapok kezelő titkársága
1Működési költségvetés224,0
XVIII. fejezet bevételei összesen:32 182,3
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés19,9
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés243,7
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés44,8
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés2,8
4Kisvállalkozási Intézet
1Működési költségvetés15,0
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés1 093,6
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés717,1
8Idegenforgalmi intézőbizottságok
1Működési költségvetés174,8
9Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés10,0
13Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés0,8
16Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés50,0
25Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés248,6
26Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés2,1
27Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés179,7
28MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés7,2
29Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés983,0
30Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés8,3
31Magyar Szabványügyi Hivatal
1Működési költségvetés121,4
32Országos Találmányi Hivatal
1Működési költségvetés750,0
33Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés826,8
34Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés171,9
35Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés284,7
XIX. fejezet bevételeki összesen:5 956,2
XX. KÖRNYZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés3,6
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés7,1
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés145,9
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés351,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés131,7
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés151,9
XX. fejezet bevételei összesen:791,2
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés6,2
2MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1Működési költségvetés8,3
3MTA Könyvtár
1Működési költségvetés23,1
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés1 992,9
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés797,6
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés435,0
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés11,1
8MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei
1Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1Működési költségvetés82,9
9MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés71,6
XXI. fejezet bevételei összesen:3 428,7
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
2Magyar Távirati Iroda Intézmény
1Működési költségvetés962,0
XXII. fejezet bevételei összesen:962,0
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés3 845,0
2Előfizetési díj4 080,0
XXIII. fejezet bevételei összesen:7 925,0
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés11 363,0
2Előfizetési díj8 160,0
XXIV. fejezet bevételei összesen:19 523,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXV. fejezet bevételei összesen:
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés94,3
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés38,0
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés1,1
6KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés1,0
XXVI. fejezet bevételei összesen:134,4
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
XXVII. fejezet bevételei összesen:
XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
1Kormányhitelek
2Korábban nyújtott hitelek törlesztése
1Rubelelszámolású hitelek törlesztése2 986,6
2Dollárelszámolású hitelek törlesztése1 044,0
2Világbanki, EIB, EBRD hitelek
1Hitelek felvétele24 495,0
2Hitelek belföldi törlesztése, kamata és rendelkezésretartási jutaléka5 271,0
3Hitelek belföldi törlesztése2 532,1
3Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek
1Hitelek felvétele8 464,6
4Vegyes bevételek3 588,0
5US AID hitelek
1Hitelek felvétele2 700,0
XXX. fejezet bevételei összesen:51 081,3
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek
1Állami kölcsön törlesztés2 000,0
2Állami alapjuttatás járadéka7 000,0
3Jamburgi gázszállítás árbevétele18 700,0
2Kamatbevételek
1Állami kölcsön kamata5 000,0
3Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék5 000,0
4Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada150 000,0
5Hitelkonszolidációs bevételek920,0
6Származékos világbanki hitelek felvétele330,0
7Származékos világbanki hitelek törlesztése250,0
13Forrásadó7 500,0
XXXI. fejezet bevételei összesen:196 700,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:1 789 297,8”

3. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

1. Községek általános támogatása

Összege: 2 000 000 Ft/község

Az állami hozzájárulást az 1994. évi általános önkormányzati választás napján önálló közigazgatási státussal rendelkező községek, nagyközségek vehetik igénybe.

2. Település-üzemeltetés

Összege 3820 Ft/fő

Az 1994. január 1-jei állandó népesség száma alapján a települések - igazgatási, kommunális, út-hídfenntartási, valamint a település-üzemeltetés során jelentkező egyéb - kiadásaihoz vehető igénybe.

3. Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása

Összege:

a) gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések 2300 Ft/fő

b) gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott körzetek a) pontba nem tartozó települései 1200 Ft/fő.

Az 1994. január 1-jei állandó népesség száma alapján a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott területekhez tartozó - a kedvezményezett területek körét meghatározó 84/1993. (XI. 11.) OGY határozat végrehajtásáról szóló 52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet mellékletének 2. és 3. oszlopában szereplő - településeket illeti meg. E támogatás az alapvető lakossági ellátást nyújtó intézmények működtetésének segítését szolgálja.

4. Lakásgazdálkodási tevékenység

Összege: 5970 Ft/20-30 éves korúak

A települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatások kiadásaihoz történő hozzájárulás. Igénybe vehető a települések 20-30 éves korcsoportjába (11 éves időszak) tartozó állandó népessége után, az 1994. január 1-jei állapot szerint.

5. Üdülőhelyi feladatok

Összege: 2 Ft/idegenforgalmi adó

Az állami hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 Ft. (Üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás.)

6. Szociálpolitikai feladatok

Összege: 2200-2900 Ft/állandó népesség

A települési önkormányzatok által külön törvény alapján nyújtandó pénzbeli és dologi szociális ellátásokhoz, valamint a szociális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások működési költségeihez kapcsolódik e hozzájárulás.

Az érintett feladatok különösen: rendszeres szociális és nevelési segélyezés lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti (krízis) segélyezés, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, szociális étkeztetés, valamint bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek és tanulók étkeztetésének támogatása, gyermekek napközbeni ellátása, beleértve a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis ellátást, házi segítségnyújtást.

Igénybe vehető az 1994. január 1-jei állandó népesség száma alapján. 1700 Ft/fő egységcsen illet meg minden települési önkormányzatot. További 983 Ft/fő a település szociális jellemzői szerinti szorzó függvényében jár. A két tényező együttes összegének el kell érnie a 2200 Ft/fő mértéket, és nem haladhatja meg a 2900 Ft/fő mértéket. Az egyes települési önkormányzatokat megillető differenciált normatív hozzájárulás meghatározásánál használt szorzó az alábbi - a lakosság szociális helyzetét jellemző - tényezőket veszi figyelembe:

- inaktív korúak, az 1994. január 1-jei állapot szerinti,

- regisztrált munkanélküliek, az 1994. július havi állapot szerinti,

- személyi jövedelemadót fizetők, az 1993. évi bevallások összesítése szerinti

részaránya az összes, illetve aktív népességen belül.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem

Összege: 245 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás a gyermek- és ifjúságvédő intézetet (a továbbiakban: GYIVI) fenntartó önkormányzatot illeti meg az alábbiak szerint:

A) Az állami gondoskodás keretében jogerős gyámhatósági határozattal állami vagy intézeti nevelésbe vett, valamint intézeti elhelyezett és ideiglenes hatállyal beutalt 0-18 éves korúak után, akik:

- nevelőotthonban,

- kollégiumban,

- szakmunkástanuló otthonban.

- csecsemőotthonban,

- kórházi és egyéb egészségügyi intézményben,

- munkásszálláson,

- nevelőszülőknél,

- albérletben és egyéb helyeken

elhelyezettek, kivéve a központi költségvetési szerv által fenntartott intézményekben, (nevelőintézetben, különleges gyermekotthonokban büntetés-végrehajtási intézetekben stb) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottakat.

B) Az előzőeken túlmenően igénybe vehető ezen hozzájárulás:

- a csecsemőotthonba kerülő gyermek után akkor, ha állami gondozásba veszik, visszamenően a csecsemőotthonba kerülés időpontjától,

- legfeljebb 24 éves korig, ha a 18. életévét betöltött fiatal továbbra is folyamatosan a fentiekben felsorolt helyeken él és

= önálló életvitelre nem képes, vagy csökkent munkaképességű, vagy munkaviszonyban áll ugyan, de keresete a mindenkori legmagasabb összegű saját jogú nyugdíjminimumot nem éri el,

= a gyermek nappali tagozaton tanulmányokat folytat, annak befejezéséig,

= a szociális gondozást igénylő után, a szociális intézetbe történő felvétel időpontjáig.

Amennyiben a GYIVI-t fenntartó önkormányzat nyújt az ellátottak részére általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, szakmunkásképző iskolai oktatást, a gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó normatív hozzájáruláson túl külön igénybe veheti az ebben érintett ellátotti körre:

- az általános iskolai oktatáshoz (16),

- az alapfokú művészetoktatáshoz (17),

- a fogyatékos gyermekek oktatásához (18),

- a középiskolai, szakiskolai, szakmunkásképző iskolai oktatáshoz (19., 20., 21., 22.) valamint

- a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz és oktatáshoz, vagy

- kéttannyelvű oktatáshoz (15., 23) kapcsolódó normatív állami hozzájárulásokat is.

Ha az eddigiekben felsorolt intézményi ellátásokat nem a GYIVI-t fenntartó önkormányzat nyújtja, a feladatot ellátó önkormányzat jogosult a normatív állami hozzájárulásra.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek után az óvodai és kollégiumi ellátásra e jogcímen külön normatív állami hozzájárulás nem igényelhető. Ha az óvodai és kollégiumi ellátásokat nem a GYIVI-t fenntartó önkormányzat nyújtja, akkor a GYIVI-t fenntartó önkormányzat a feladatot ellátó önkormányzat számára azt megtéríti, legalább a kapcsolódó normatív hozzájárulásnak megfelelő szintig.

Ha az állami gondoskodásban lévő gyermek más önkormányzat által fenntartott napközi otthoni ellátásban részesül, a GYIVI a mindenkori térítési díj alapulvételével étkezési hozzájárulást fizet.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, az elszámolásnál az állami gondoskodásban részesülők éves gondozási napjainak a száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti nyilvátartást - elhelyezés-típusonként - a GYIVI köteles vezetni.

8. Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Összege: 186 400 Ft/ellátott

A hozzájárulás - a fogyatékosok ápoló-, gondozóotthonának kivételével - az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, valamint a rehabilitációs intézményekben ellátottak után illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

Azok az önkormányzatok vehetik igénybe a hozzájárulást, amelyek "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott időskorúak, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, vagy egyéb betegségben szenvedők ápoló-, gondozóotthonát, illetve rehabilitációs intézményt tartanak fenn és ezen feladat az intézmény alapító okiratában (működési engedélyben) szerepel.

Ha a rehabilitációs intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és a bejáró, intézményen belül oktatott tanulók után.

A fogyatékosok ápoló-, gondozóotthonaiban ellátottak után a 12. vagy 13. pont alatti, az átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben gondozottak után pedig a 10. vagy 11. pont alatti hozzájárulás vehető igénybe.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerinti összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel'

9. Nappali szociális intézményi ellátás

Összege: 30 850 Ft/ellátott

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak, fogyatékosok, vagy szenvedélybetegek nappali intézményét tartanak fent.

Nappali intézménynek minősülnek: az idősek klubjai, a fogyatékosok, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szociális intézmények.

A taglétszámban nem vehető figyelembe a csak étkezésben részesülők száma, és a 30 napnál hosszabb ideig távolmaradó ellátottakat törölni kell a tagnyilvántartásból.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója (eseménynapló) alapján naponta összesített tagok számának alapulvételével kiszámított éves ellátotti létszám osztva 312-vel.

10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

Összege: 87 000 Ft/ellátott

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek gyermekek, időskorúak, vagy fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minősülnek a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz, kötődően folyamatosan működő, valamint korlátozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények. Ilyen intézménynek számítanak a szállást biztosító idősek klubja gondozóház, idősek panziója, fogyatékosok szállást biztosító napközi otthona, valamint a gyermekek panziója.

A gyermekek átmeneti otthonaként csak olyan intézmények vehetők figyelembe, melyek a családban élő, állami gondoskodásban nem részesülő kiskorúak átmeneti elhelyezését biztosítják. Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek után a 7. pont alatt részletezett normatív állami hozzájárulás igényelhető. A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézmények esetén a 11. pont alatti hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

11. Hajléktalanok átmeneti szállásai

Összege: 78 000 Ft/férőhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek hajléktalanok részére átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet nyújtó bennlakásos intézményt tartanak fenn és működtetnek a 2/1994. (I. 30.) NM rendeletben leírtaknak megfelelően.

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.

12. Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátás

Összege: 275 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás az önkormányzatok által fenntartott fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthonában - "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. törvény megjelenése előtti elnevezés szerinti egészségügyi gyermekotthonban -, valamint gyógypedagógiai intézetben ellátottak után vehető igénybe. A fogyatékos gyermekeket ápoló-, gondozóotthonban ellátottak után életkortól függetlenül vehető igénybe a hozzájárulás. Ha az ide tartozó intézmények közoktatási feladatot is ellátnak, a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott közoktatási feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és bejáró, intézményen belül oktatott tanulók után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel.

13. Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátása

Összege: 234 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás az önkormányzat által fenntartott felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthonában - "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993.

évi III. törvény megjelenése előtti elnevezés szerinti fogyatékosok szakosított szociális otthonában-ellátottak után vehető igénybe.

Ha az 1993. évi III. törvény hatálybalépését követően az intézménybe történő felvétel alsó korhatárát eltörölték, és ebből adódóan az ellátottak között kiskorúak is vannak, akik a 18. év alatti gondozottakra is csak ezen normatív hozzájárulás vehető igénybe.

Ha a felnőtt korú fogyatékosokat gondozó-, ápolóotthon közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott közoktatási feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, a bennlakó és a bejáró, intézményen belül oktatottak után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerinti összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

14. Óvodai ellátás

Összege: 27 500 Ft/ellátott

Az állami hozzájárulás az önkormányzati intézményben óvodai ellátásban részesülők után vehető igénybe, kivéve a fogyatékos, illetve az állami gondoskodásban részesülő óvodai ellátottakat. Az iskola-előkészítő csoportban fog-lakoztatottak után az óvodai hozzájárulás igényelhető. A fogyatékosság típusa szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékosok nevelésére kijelölt, csoportban ellátott gyermekek után a fogyatékos gyermekek oktatásához kapcsolódó 18. pont szerinti normatív hozzájárulás igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermek ellátásához a GYIVI-t fenntartó önkormányzat legalább az ezen pont szerinti normatív hozzájárulás összegével járul hozzá.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsült létszám, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. A statisztikai létszámba nem számíthatók be az előfelvételi Ígérvény alapján nyilvántartásba vett, de a felmérés időpontjában a tényleges óvodai ellátást még nem igényelő gyermekek. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló).

15. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz.[52]

Összege: 5500 forint/ellátott.

E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek óvodai nevelése önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai program szerint anyanyelven, illetve két nyelven folyik, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján, legalább heti 10 órában biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. (Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.)

E kiegészítő hozzájárulás az ellátott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)

16. Általános iskolai oktatás

Összege: 41 000 Ft/oktatott

Az önkormányzat a hozzájárulás teljes összegének igénybevételére jogosult az általános iskola első 10 évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után.

A normatív hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe a nappali tagozaton nem fogyatékossága miatt magántanulóként tanuló, az esti, levelező, dolgozó és a nyolc általános iskolát végzett 14-16 éves korúak, az évfolyamtársaikhoz képest túlkoros (14-18 éves) általános iskolát nem végzettek önkormányzati oktatási intézményhez szervezett - a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által a tankötelezettség teljesítéséhez meghatározott (engedélyezett) - oktatási terv szerinti képzésben résztvevők után.

Nyolcosztályos gimnáziumi képzés esetén általános iskolai ellátottnak minősül az állami hozzájárulás szempontjából a gimnázium 1-4. évfolyamában oktatott tanuló, hatosztályos gimnáziumi oktatás esetén az 1-2. évfolyamban oktatott tanuló.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján, kivéve a 18. pont szerinti fogyatékos oktatásban részesülőket. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a törzslap, tanuló-nyilvántartó könyv.)

17. Alapfokú művészet-oktatás

Összege: 25 100 Ft/oktatott

A normatív hozzájárulás igénybe vehető az önkormányzati önálló zeneiskolákban és azok kihelyezett tagozataiban oktatott tanulók után, valamint a zeneiskolai működési elvek, nevelési-oktatási tervek szerint működő oktatási intézményben, az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő tanulók után.

Nem igényelhető a normatív hozzájárulás a zene- és művészeti tagozatos általános iskolai tanulók után.

A hozzájárulás az anyaintézményt fenntartó önkormányzatot illeti meg. A más önkormányzathoz kihelyezett tagozat működtetési feltételeihez - a kihelyezett tanulók száma szerint, az állami hozzájárulás átadásával - az anyaintézményt fenntartó önkormányzat járul hozzá. Az állami hozzájárulással év végén az anyaintézményt fenntartó önkormányzat számol el.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a zeneiskolai törzslap, tanulói nyilvántartó oktatási lap.)

18. Fogyatékos gyermekek oktatása

Összege: 70 700 Ft/oktatott

A hozzájárulás igénybe vehető a szakértői bizottság szakvéleménye alapján fogyatékos gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, ha az speciális nevelési-oktatási feltételekkel rendelkező kijelölt intézményekben, tagozatokban, csoportokban történik. Szakértői bizottság szakvéleménye és a kijelölt intézményekben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása alapján, a fogyatékos tanulók középiskolai oktatásához, valamint a fogyatékos magántanulók után is e normatív hozzájárulásra jogosultak az önkormányzatok.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján. A gimnáziumi, szakiskolai és szakközépiskolai fogyatékos tanulóknál a IX. 15-i létszámadatok veendők figyelembe. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a törzskönyv, törzslap.)

19. Gimnáziumi és szakiskolai oktatás

Összege: 62 500 Ft/oktatott

A hozzájárulás teljes összege vehető igénybe az önkormányzat által fenntartott négyévfolyamos gimnáziumban, a kéttannyelvű négynél több évfolyamos gimnáziumban, a hatévfolyamos gimnázium 3-6 évfolyamában, a nyolcévfolyamos gimnázium 5-8 évfolyamában, a négyévfolyamos (heti 5 napos) nappali képzési rendszerű ifjúsági osztályokban, valamint a szakiskolai osztályokban oktatott tanulók után. Ezen túlmenően igényelhető a hozzájárulás a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által engedélyezett gimnáziumhoz szervezett, nappali rendszerű humán-szakmai képzésben résztvevők után, valamint a 8. általános iskolai osztályt végzettek után, akik az oktatási intézményhez szervezett szakiskolai képzésben vagy előkészítő képzésben vesznek részt. A hozzájárulás csak az első humán-szakmai, illetve szakiskolai képesítés megszerzéséhezjár. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe abban az esetben, ha a nappali oktatásban részt vevő tanulók tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

A szakmunkások 2-3 évfolyamos nappali rendszerű (5 napos) érettségire felkészítő oktatásához szintén e hozzájárulás vehető igénybe.

A fogyatékos gimnáziumi és szakiskolai tanuló után a 18. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. Ez. esetben a szakértői bizottsági szakvélemény és a kijelölt intézményben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása a jogosultság alapja.

Az esti és a levelező képzésben részesülők után a hozzájárulás 1/3-a jár. Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a fogyatékos, 18. pont szerinti oktatásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a törzslap, törzskönyv, beírási napló.)

20. Szakközépiskolai oktatás

Összege: 66 000 Ft/oktatott

A hozzájárulás teljes összege vehető igénybe az önkormányzati szakközépiskolai tanulók, az érettségizett és nappali technikusképzésben résztvevők (5. évfolyam) után. A 8. általános iskolai osztályt végzettek szakközépiskolai oktatási intézményhez szervezett első nappali rendszerű szakiskolai képzésében, vagy nappali rendszerű szakmai előkészítő képzésében résztvevők után a 19. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe, ha nappali oktatásban részt vevő tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

A fogyatékos szakközépiskolai tanuló után a 18. pont szerinti hozzájárulás igényelhető. Ez. esetben a szakértői bizottsági szakvélemény és a kijelölt intézményben szerzett alapfokú végzettség bizonyítása a jogosultság alapja. Az állami hozzájárulás szempontjából esti, levelező oktatásnak az első szakma megszerzéséhez nyújtott képzés minősül, amelyhez a hozzájárulás 1/3-a jár.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatónak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján, kivéve a fogyatékos, 18. pont szerinti oktatásban részesülőket. (A statisztika tanügyigazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap.)

21. Szakmunkásképzés (elméleti oktatás)

Összege: 42 100 Ft/oktatott

A hozzájárulást igényelheti a feladatot ellátó és intézményt fenntartó önkormányzat a saját intézményében oktatott, valamint kihelyezett tanulói után is. A szakmunkásképző intézethez tartozó, de más önkormányzat által működtetett tagiskolák, kihelyezett tagozatok fenntartásához

legalább a kihelyezett tanulók száma szerinti állami hozzájárulás átadásával az anyaintézményt fenntartó önkormányzat hozzájárul. A hozzájárulás 1/3-ad része vehető igénybe abban az esetben, ha a nappali oktatásban részt vevő tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget.

Az e jogcímen igénybe vehető összeg hozzájárulást tartalmaz a nem önkormányzati tanműhelyben történő gyakorlati oktatás bér- és közterheihez is.

Az állami hozzájárulás csak az első szakma megszerzését biztosító szakmunkás-iskolai képzéshez vehető igénybe.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, gyakorlati oktatói csoportnapló.)

22. Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatás

Összege: 40 600 Ft/oktatott

A hozzájárulás az önkormányzat által fenntartott szakmunkás-iskolai tanműhelyben oktatottak után vehető igénybe. Ha az önkormányzat vállalati vagy társasági keretek között biztosítja a tanműhelyi képzést, állami hozzájárulást erre nem igényelhet.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a törzslap, gyakorlati oktatói csoportnapló, tanműhelyi napló.)

23. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz. Összege: 16 500 forint/oktatott. E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe,[53]

- ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a tanuló kéttannyelvű oktatásban részesül,

- ha az önkormányzat által fenntartott intézmény a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanuló iskolai nevelése, oktatása során a különböző oktatási típusoknak (nyelvoktató, kétnyelvű, -tannyelvű) megfelelő óraterv, tanterv és tankönyv alapján a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben biztosítja a kisebbségi oktatási feladatok megvalósítását,

- ha a kis létszámmal működő önkormányzati oktatási intézményben az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján összevont csoportban, illetve nulladik vagy csatlakozó órában látják cl az adott kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat,

ha az önkormányzat a területén működő oktató-nevelő intézmények keretei között legalább heti 6 órában biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.

A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése Nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető.

E kiegészítő hozzájárulás egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3-ad része igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsófokú intézményekben. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanuló-nyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)

24. Kollégiumi ellátás

Összege: 66 000 Ft/ellátott

A hozzájárulás igénybe vehető az önkormányzati általános iskolai, középfokú iskolai, nemzetiségi iskolai kollégiumban, externátusban ellátottak után, kivéve az állami gondoskodásban részesülőket.

Az állami gondoskodásban részesülő tanulók kollégiumi ellátásához a GYIVI-t fenntartó önkormányzat legalább az ezen pont szerinti normatív hozzájárulás összegével járul hozzá.

A hozzájárulás szempontjából externátusi ellátásnak minősül, ha a tanuló napközben a kollégiumi ellátást veszi igénybe, az éjszakát - nem családi környezetben - olyan szálláshelyen tölti, amelynek költségeit az intézményfenntartó viseli.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-í kollégiumi statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei kollégiumi statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsó fokú intézményekben. (A statisztika tanügyi-igazgatási alapokmánya, a foglalkoztatási napló, ügyeleti napló.)

25. Sportfeladatok

Összege: 50 Ft/fő

A települési önkormányzatot 1994. január 1-jei állandó népessége után illeti meg a hozzájárulás.

26. Helyi közművelődési feladatok

Összege: 250 Ft/fő

A hozzájárulást az 1994. január 1-jei állandó népesség alapján veheti igénybe az önkormányzat a települési kulturális, közművelődési feladatokhoz.

27. Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladatai

Összege: 490 Ft/fő

A hozzájárulást igénybe veheti minden megyei önkormányzat a megye (a megyei jogú város népességével együtt számított), valamint a fővárosi önkormányzat a főváros 1994. január 1-jei állandó népessége alapján.

Kiegészítő szabályok

1. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-, gondozó otthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az állami gondozásban részesülők ellátása), amely az intézménybe történő felvétellel kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenesen távollévők - kórházi ápolás, szabadság - is beszámítanak a gondozási napokba.

2. Közös tulajdonú (ez esetben a fenntartás is közös, illetőleg közös fenntartású intézmények: minden olyan intézménynél, amelynek feladatához normatív állami hozzájárulás kapcsolódik és az érintett önkormányzatok közösen tartják fenn, a normatív állami hozzájárulást az ellátotti kör után az állandó lakhely szerinti önkormányzat igényelheti és az igénylő is számol el a hozzájárulással. A közös fenntartásban részt vevő önkormányzatok az intézmény helye szerinti önkormányzat számára a közös megállapodás alapján kialakított intézményi kiadási előirányzat önkormányzatonként ellátottakra jutó részét átadják. Az e körbe nem tartozó ellátottak után az intézmény székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe a hozzájárulást.

3. Amennyiben a helyi önkormányzat év közben feladatot, illetve intézményt nem helyi önkormányzatnak ad át, a törvény 3. számú melléklet 14-24. pontjáig felsorolt jogcímekhez kapcsolódó mutatószám változásnál az alábbi eljárást kell alkalmazni:

- az átadás hónapjáig a statisztikai alapokmány szerint létszámmal,

- az átadás hónapját követő hónaptól augusztusig a feladatváltozást rögzítő megállapodással korrigált létszámmal,

- szeptembertől a tárgyévi statisztikai létszámmal kell elszámolni.

4. Az állandó népességre vonatkozó adatok az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal (OSZH) adatai.

4. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

Millió forint

ÖnkormányzatokKözponti támogatás
Békés Megyei Önkormányzat64,7
Heves Megyei Önkormányzat90,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat67,6
Tolna Megyei Önkormányzat27,2
Veszprém Megyei Önkormányzat86,1
Zala Megyei Önkormányzat81,8
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat116,3
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat6,7
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat148,3
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat108,7
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat92,3
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat119,2
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat146,5
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat66,8
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat169,6
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat33,8
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat98,0
Vas Megyei Önkormányzat1,0
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat25,8
Gyula Városi Önkormányzat14,4
Kisvárda Városi Önkormányzat9,8
Kőszeg Városi Önkormányzat2,4
Siófok Városi Önkormányzat2,0
Sümeg Városi Önkormányzat1,0
Szentendre Városi Önkormányzat5,6
Pomáz Községi Önkormányzat7,0
Zsámbék Községi Önkormányzat0,5
Budapest Fővárosi Önkormányzat980,4
Budapest XXI. (Csepel ) Önkormányzat1,0
Összesen :2574,5

5. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

millió forint

Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási keret
1.Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásA közműfejlesztések támogatásáról szóló 89/1991. (VII. 12.) Korm. rendelet alapján igényelhető4000
2.Határátkelőhelyek fenntartásának,Igényelhet támogatást:150
valamint határnyiladék tisztításának támogatásaa) minden határátkelőhelyet (kivéve a vasúti átkelőt) fenntartó települési önkormányzat az 1994. évi forgalom (ki- és beléptetési adatok) alapján;
b) határnyiladék tisztítására minden szárazföldi határsávval rendelkező települési önkormányzat a Belügyminisztérium Határőrség Határrendészeti Igazgatóságai által települési önkormányzatonként visszaigazolt határhossz alapján 65 ezer Ft/km/év összeggel;
c) a vízi határszakasszal rendelkező települési önkormányzatok a határjelek láthatóságának biztosítására 100 Ft/határjel összeggel.
Az igényeket a Belügyminisztériumhoz kell benyújtani 1995. március 15-éig a megyei TÁKISZ-on keresztül.
3.Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatásaA támogatás alapja a szociális követelményeknek meg nem felelő telepi, vagy ahhoz hasonló körülmények között élő családok (lakosok) részére 1995. évben átadott (bér- és személyi tulajdonú) lakások száma. Az igény az 1994. év végén átadott azon lakások száma után is benyújtható, amelyekre az elmúlt évben támogatást nem igényeltek.20
A támogatás összege az építési terület előkészítése során ténylegesen felmerült terület-előkészítési, telekkialakítási és villany-, víz-, közmű-beruházási költség, amely azonban lakásonként az 50 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatást az érintett önkormányzatok 1995. október 1-jéig igényelhetik a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.
4.Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatásA Belügyminisztériumtól - átvételi megállapodás alapján, a költséget megjelölve, minden negyedév végéig, illetve a negyedik negyedévben október 30-áig - igényelhetik azok az önkormányzatok, amelyek a feladatellátás feltételeit tartósan csak intézmény-átvétellel tudják biztosítani. A többletköltségnél nem vehető figyelembe a normatív állami hozzájárulásként (utólag) igényelhető összeg. A támogatásról tárcaközi bizottság dönt.200
Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási keret
5.Színházi tevékenység támogatásaA támogatást a Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázati felhívása alapján kiemelt szakmai jelentőségű tevékenységre, bemutatókra, rendezvényekre, nemzetközi kapcsolatokra, a határainkon túli magyar színházakkal történő együttműködésre, színházszakmai felszerelés beszerzésére lehet igényelni. Az elosztásról kuratórium dönt. Az összegből 100 millió Ft a fővárosi, 100 millió Ft a vidéki színházi élet támogatását szolgálja. Az egyéni színházi vállalkozások és alternatív műhelyek támogatására szolgál - külön pályázati feltételek szerint - további 40 millió Ft.240
Pályázhatnak az önkormányzati színházak, valamint az önkormányzatok által támogatott színházak, színházi vállalkozások. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.
6.A körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásaA körjegyzőség (a közös képviselő-testület) székhelye szerinti önkormányzat polgármestere nyújthatja be az igényt a Belügyminisztériumhoz a megyei TÁKISZ-on keresztül egy évben kétszer, június 20-áig és november 20-áig utólag.
Új körjegyzőségnél a megalakulást követő hónap 1-jétől jár a támogatás.
210
Az 1995-ben igényelhető támogatás mértéke havi 35 000 Ft.
7.Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásaIgényelheti minden helyi önkormányzat, amely lakossági folyékony települési hulladékgyűjtést ártalmatlanítás céljából saját önkormányzati szervezetével végez, vagy külső vállalkozóval végeztet. A támogatás mértéke az összegyűjtött és a szabályozott lerakóhelyek által igazolt ártalmatlanított lakossági folyékony hulladék után köbméterenként 95 Ft. Igényelhető utólag, az önkormányzathoz beérkezett, előzőek szerint igazolt és az önkormányzat által felülvizsgált számlák alapján, minden negyedévet megelőző hónap 20-áig a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.200
8.Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatásaÁllampolgár vagy jogi személy, aki hamvasztás útján gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről160
a) azokon a településeken, ahol hamvasztóüzem működik, az elhunytnak helyben történő elhamvasztása esetében 3000 Ft;
b) hamvasztóba helyközi szállítással szállított elhunyt esetében 6300 Ft
egyszeri hozzájárulásra jogosult az eltemettető állandó lakhelye szerinti önkormányzatnál.
A hatósági halottszállításhoz támogatást igényelhet minden települési önkormányzat, amely a közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli halálesetben - hatósági intézkedésre - halottszállításról gondoskodik. A támogatás mértéke esetenként 3000 Ft.
A támogatást az érintett települési önkormányzatok utólag, minden negyedévet megelőzően hónap 20-áig igényelhetik a Belügyminisztériumtól a megyei TÁKISZ-on keresztül.
Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási keret
9.Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatásaIgényelheti a veszélyeztetett település önkormányzata a pincék és más mesterséges üregek elemi csapásként jelentkező kárai elhárításához, amennyiben igényét a tárcaközi bizottság megalapozottnak találta és elfogadta. Az összeg elosztásáról a tárcaközi bizottság 1995. január folyamán dönt.500
10.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatásaA támogatás a lakossági ivóvíz- és csatornahasználati díjak meghatározott díjhatáron felüli részének részbeni, vagy teljes ellentételezésére, a szolgáltatók által kiszámlázandó lakossági díjak ennek megfelelő csökkentésére és szűk körben az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai költségeinek fedezetére szolgál.2 000
Az egyes érintett szolgáltatókat megillető támogatást és a lakossági díjhatárt tárcaközi bizottság állapítja meg. A támogatás és a díjhatár megállapításakor a tárcaközi bizottság egyrészt a támogatásra rendelkezésre álló összeget, másrészt a KHVM által jóváhagyott, vagy a szolgáltatásban résztvevő települési önkormányzatok által elfogadott, a támogatási igénybejelentés idején hatályos - a tárcaközi bizottság által közzétett feltételeknek megfelelő tartalmú - díjakat, valamint a várható 1995. évi lakossági fogyasztást veszi figyelembe. A tárcaközi bizottság intézkedik arról is, hogy az önkormányzatokhoz a jóváhagyott támogatás éves összege átutalásra kerüljön.
A támogatás az igénylés szerinti lakossági díj és fogyasztás esetén jár. Évközi díj- vagy fogyasztáscsökkenés esetén az arányos támogatási összeg visszautalandó.
A támogatás átutalását követő szolgáltató szervezeti változások pénzügyi következményeit az érintett önkormányzatok, illetve a szolgáltatók egymás között rendezik.
11.Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásaAz előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények felújításának fedezetére szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki előírások, vagy a műszaki állapot szükségessé teszik.100
Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú-közútpótló jelleggel érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság dönt. Az igénybejelentés feltételeiről a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium az érintett társminisztériumokkal egyeztetett tájékoztatót jelentet meg.
[54]
Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási keret
12.A fővárosi tömegközlekedés támogatásaIgényelheti a Fővárosi Önkormányzat a főváros tömegközlekedésének üzemeltetése és állóeszköz-fenntartási, -fejlesztési céljaira, négy részletben, január 20-áig, március 20-áig, június 20-áig, szeptember 20-áig, figyelembe véve, hogy az összegből 20 millió forintot - elkülönítve - a tömegközlekedési vállalat műszaki emlékértékű járművei fenntartására szolgál és egyösszegben január 20-ig igényelhető.2 300
13.Nevelési segély kiegészítésA rendszeres nevelési támogatás önkormányzati forrásának kiegészítését célozza. Felhasználható a gyermekek közélelmezéssel kapcsolatos térítési díjainak mérséklésére vagy átvállalására, illetve egyéb neveléssel összefüggő kiadások támogatására.1 850
A Népjóléti Minisztérium által 1995. február 28-áig meghirdetett pályázat alapján illeti meg a települési önkormányzatokat. Az elosztás (a pályázati feltételrendszer) figyelembe veszi a település szociális paramétereit, illetve a nevelési segélyezésre tervezett saját forrásait.
14.Gyermeknevelési támogatásHárom vagy több kiskorú gyermek caládon belüli nevelési feltételeinekjavítására s