Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

25/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. § (2) bekezdésében, valamint az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény (a továbbiakban: Érv.) 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az Érv. végrehajtására kiadott többször módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-ának szövege (1) bekezdésre módosul, egyidejűleg a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a területi főépítészek közreműködésével látja el."

2. §

A Vhr. 3-4. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. § A rendezési program egyeztetési eljárásában közreműködő érdekelt államigazgatási szervek körét, valamint a rendezési program tartalmára, egyeztetésére vonatkozó részletes szabályokat - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter határozza meg. A rendezési programok egyeztetésében közreműködő érdekképviseleti szervek körét a program egyeztetésére hatáskörrel rendelkező szerv határozza meg.

4. § (1) A rendezési tervek jóváhagyás előtti egyeztetésében közreműködő érdekelt államigazgatási szervek körét, továbbá a rendezési tervek fajtáit és tartalmi követelményeit, a tervek készítésének, egyeztetésének részletes szabályait a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter határozza meg. A rendezési tervek jóváhagyás előtti egyeztetésében közreműködő érdekképviseleti szervek körét a tervek egyeztetésére hatáskörrel rendelkező szerv határozza meg.

(2) Az egyeztetési eljárás befejezését követően be kell szerezni a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium rendezési tervre vonatkozó szakmai véleményét."

3

A Vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telekalakítás céljából szükséges munkálatok elvégzése során okozott kár megtérítése a telekalakítást kérő érdekelteket terheli."

4. §

A Vhr. 12. és 13. §-ai helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A műemlékek védetté nyilvánítását, a védettség megszüntetését a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a művelődési és közoktatási miniszterrel együttes rendeletben állapítja meg.

(2) Az állami tulajdonú műemlékek eladásához, cseréjéhez, alapítványi célra történő felajánlásához, megterheléséhez, kezelőjének kijelöléséhez kezelői jogának átruházásához, tulajdon- vagy kezelői jogának gazdasági társaságba való beviteléhez a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter hozzájárulása szükséges.

(3) A műemlékvédelemre vonatkozó egyéb részletes szabályokat a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - állapítja meg.

13. § (1) A műemlék, műemlékjellegű és városképi jelentőségű ingatlanokkal kapcsolatban az építésügyi igazgatási (hatósági) feladatokat

a) elsőfokon

az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMvH) Műemlékfelügyeleti Igazgatósága;

b) másodfokon

az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke

gyakorolja.

(2) A műemlék (műemlék, műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület) vagy a műemlékileg védett terület (műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet) jellegét (állagát) érintő hatósági eljárásokban a műemlékvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt.

(3) Az első- és másodfokú országos hatáskörű műemléki hatósági szervezet feladat- és hatáskörét, működési és gazdálkodási, szervezeti rendjét - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter határozza meg.

(4) Az állami műemlékvédelem egyéb feladataira (műemlékfenntartás, restaurálás és helyreállítási feladatok) vonatkozó működési és gazdálkodási szabályokat - a művelődési és közoktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter határozza meg."

5. §

A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat a - műemlékvédelem kivételével -

a) a települési önkormányzatoknál a jegyző;

b) az építésügyi hatósági igazgatási társulásnál pedig a társult települések közül az ügy szerint illetékes jegyző (a továbbiakban együtt: jegyző)

látja el.

(2) Az (1) bekezdésben említett építésügyi hatósági ügyek döntésre való előkészítését és a végrehajtásukkal kapcsolatos feladatokat csak szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező ügyintéző végezheti."

6. §

A Vhr. 17. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép, a jelenlegi (4) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik és az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A műemléki jelentőségű területen - kivéve a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épületet - az építészeti örökség körébe sorolt és a természetvédelmi területen végzendő építési munka esetén az építészeti értékek védelme érdekében az építésügyi hatóság köteles kikérni a területi főépítész szakmai állásfoglalását.

(4) Az Étv. 25. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából a megye nagy részének minősül, ha az ott megjelölt feladatok legalább két települést érintenek.

(5) A környezet épített és természetes elemei védelme körébe tartozik különösen a kialakult, illetőleg védendő környezeti elemek és hagyományok megőrzése, jókarbantartása és szükség szerinti fejlesztése."

7. §

A Vhr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § Az építmény tulajdonosa (kezelője, használója) az építmény állékonyságát, állapotát

a) a használatba vételtől számított 20 évenként, illetőleg

b) a teherbíró szerkezetet is érintő felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy bővítése előtt minden esetben

köteles - a külön jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértővel - felülvizsgáltatni és annak eredménye alapján a szükséges munkálatokat elvégeztetni."

8. §

A Vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az építésügyi hatósági ellenőrzés részletes szabályait a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter állapítja meg.

(2) A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter az épített környezet védelmét szolgáló építésügyi hatósági és építésfelügyeleti ellenőrző tevékenység segítését, szakmai irányítását, szervezését és ellenőrzését a köztársasági megbízott bevonásával látja el."

9. §

A Vhr. a következő 18/A. és 18/B. §-okkal egészül ki:

"18/A. § A fennmaradási engedély megadásával egyidejűleg az építtetőt - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter által meghatározott külön jogszabály rendelkezései szerint - építésrendészeti bírsággal kell sújtani.

18/B. § Ha az építési munka végzése során a kivitelezés az állékonyságot, az egészséget, az élet- vagy közbiztonságot veszélyeztető módon történik, az azzal kapcsolatban vagy annak következtében szükségessé váló munkálatok elvégzésére az építésügyi hatóságnak a kivitelezőt kell köteleznie."

10. §

A Vhr. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Az építésügyi hatóság által elrendelt munkálatok elvégzésének a kötelezettsége akkor is változatlanul a kötelezettet terheli, ha az ingatlant a tulajdonosa (kezelője) másra átruházza.

(2) Ha az építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon megépített építmény az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az építésügyi hatóságnak az Étv. 38. §-ában előírt intézkedése előtt másra átruházta, a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében szükséges munkálatok elvégzésére változatlanul az építtetőt kell kötelezni.

(3) Az építésügyi hatóság azt, aki az elrendelt munkálatok elvégzését akadályozza, a munkáltok tűrésére kötelezheti."

11. §

A Vhr. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az építésügyi hatóság által elrendelt kötelezettséget megállapító határozatot - kivéve a műemlékvédelem körében elrendelt kötelezettséget - a hatóság a teljesítési határidő leteltétől számított 3 éven belül hajthatja végre."

12. §

(1) Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba, egyidejűleg a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdésében szereplő "Országos Műemléki Felügyelőség" szövegrész helyébe "Országos Műemlékvédelmi Hivatal" szövegrész lép.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr. 2. §-a, 5. §-a, 5/A. §-a, 5/B. §-a, 7. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 16. §-a és a 27. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Vhr. 15. § (2) és (3) bekezdésében említett azon ügyintézők, akik a rendelet hatálybalépésekor az előírt szakmai képesítéssel nem rendelkeznek, azt 5 éven belül kötelesek megszerezni. Ezen előírástól a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter esetenként eltérést engedélyezhet.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök