36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet

a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 107. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, illetőleg a § új (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(2) A bizottság eljárására - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, az 1981. évi I. törvénnyel módosított 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A vagyon önkormányzat tulajdonába adására, a kezelői jog átadására és az Ötv. 107. §-ának (3) bekezdésében megállapított hatáskör gyakorlására az a bizottság az illetékes, amelynek működési területén

a) a volt tanácsi közüzemi vagy költségvetési üzem székhelye van;

b) az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerinti, nem tanácsi alapítású regionális vízi közüzemi vállalat által üzemeltetett víziközművek a szolgáltatást nyújtják, valamint az önkormányzati tulajdonba adható vizek és közcélú vízilétesítmények vízgyűjtő területének nagyobb hányada van;

c) az ingatlannyilvántartásban kezelőként bejegyzett volt tanácsi szerv vagy az intézményt fenntartó tanács jogutódjának minősülő önkormányzat székhelye van.

(4) A vagyon használatra való átadásával kapcsolatos eljárásra

a) önkormányzati tulajdonban lévő vagyon esetén a tulajdonos önkormányzat;

b) az állami tulajdonban lévő ingatlanvagyon használatra való átadását igénylő önkormányzat, illetve állami szerv (vagy szervezeti egység);

c) az állami tulajdonban lévő ingó vagyont használó intézményt fenntartó - volt tanácsi szerv jogutódjának minősülő - önkormányzat

székhelye szerint illetékes bizottság a jogosult.

(5) A Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság az illetékes

a) a (3) bekezdésben említett eljárások lefolytatására a volt Pest megyei tanácsi közüzemek vagyona és a volt Pest megyei tanácsi szervek és intézményeik kezelésében levő ingatlanok tekintetében;

b) a Pest megyei önkormányzatok tulajdonában lévő, és a volt Pest megyei tanácsi intézmények ingó vagyonának használatra való átadással kapcsolatos eljárásra;

c) a Pest megyei önkormányzatok és állami szervek által igényelt állami tulajdonban lévő vagyon használatra való átadásával kapcsolatos eljárásra, feltéve, hogy a vagyon Pest megyei önkormányzati vagy Pest megyei állami szerv használatában van."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök