1992. évi L. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: TV.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vételi jog illeti meg - a helyileg kialakult áron -

a) a szövetkezeti szakcsoport tagját a legalább öt éve használatában álló földre;

h) a haszonbérlőt a legalább öt éve használatában álló földre, valamint

c) a volt szövetkezeti tagot a megváltott földjére, ha azt a megváltás óta megszakítás nélkül használja,

amennyiben tulajdonszerzési szándékát a szövetkezet felhívásától számított egy hónapon belül bejelenti. A kárpótlásra jogosult a vételárat az őt megillető kárpótlási jeggyel is kiegyenlítheti. A szövetkezet az így megszerzett kárpótlási jegyeket a Kpt. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felhasználhatja."

(2) A Tv. 13. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, egyidejűleg a (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vételi jog a (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott földalapok terhére nem gyakorolható."

2. § A Tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mezőgazdasági szövetkezet a kárpótlásra jogosulttal megállapodhat abban, hogy ha a jogosult a szövetkezet tulajdonába került termőföldek után az őt megillető kárpótlási jegyét a szövetkezetnek átadja, a szövetkezet a jogosult részére a kárpótlási jegy kiállítása alapjául szolgáló aranykorona (a továbbiakban: AK) értékben termőföldet ad részarány-tulajdonba."

3. § A Tv. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Ha a tulajdonosnak az e törvény és a Kpt. alapján többféle jogcímen és földalapból keletkezett részarány-tulajdona van, a részarány-tulajdonokat az illetékes földhivatal a tulajdonos kezdeményezésére - az ingatlannyilvántartás szabályainak figyelembevételével - összevonja"

4. § (1) A Tv. 15. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A 13. § (3) bekezdésének a), b) és d) Donijában meghatározott földeket a 14. §-ban meghatározottakon túlmenően úgy kell kijelölni, hogy]

"i) a - lakott tanyákhoz tartozó termőföldek kivételével, melyek kijelöléséhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges - nemzeti park, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó és a fokozottan védett terület, továbbá - szántó, gyümölcsös, kert, szőlő, erdő művelési ágba tartozó termőföldek kivételével, amelynek kijelöléséhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges - egyéb védett természeti terület ne kerüljön bele."

(2) A Tv. 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a nemzeti park vagy tervezett nemzeti park területén a 13. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti földalap kijelölése más módon nem lehetséges - nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó és fokozottan védett vagy e védettségi formákba tervezett területek kivételével - szántó, szőlő, gyümölcsös, erdő, kert művelési ágba tartozó termőföldek e területeken a fenti földalapba kijelölhetők. A kijelöléshez a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter hozzájárulása szükséges, amelynek megadása feltételhez köthető.

(5) A földalapokba ki nem jelölhető védett és védelemre tervezett természeti területeket a szövetkezet közös használatában álló, a Magyar Állam tulajdonában álló földekre kell elkülöníteni. E területeken a szövetkezet közös használati joga megszűnik, e területeket az illetékes nemzeti park vagy természetvédelmi igazgatóság kezelésébe kell adni."

5. § A TV. 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A mezőgazdasági szövetkezet közös használatában levő utak - a közutak kivételével - a helyi önkormányzat tulajdonába kerülnek."

6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 17. §-a hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. június 23-i ülésnapján fogadta el.