77/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet

a köztársasági megbízott egyes feladatairól

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. §-ának a) és d); a 98. §-ának d) pontjában, valamint a köztársasági megbízott jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól szóló 1990. évi XC. törvény 9. §-ában foglalt feladatok végrehajtására a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: jegyző) a köztársasági megbízottnak - kérésére - a kitűzött határidőre köteles rendelkezésre bocsátani azokat az iratokat, egyéb információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.

(2) A képviselő-testület bizottsága és a polgármester önkormányzati ügyben - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - hozott határozatát, jogszabály végrehajtására kiadott belső szabályzatát, egyéb döntését a helyi önkormányzat jegyzője - a köztársasági megbízott törvényességi ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében - köteles a döntés meghozatalától számított 15 napon belül megküldeni.

(3) A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra.

2. §

Ha a köztársasági megbízott a képviselő-testület rendeletének törvényességi ellenőrzésekor törvénysértést észlel, a rendeletet tartalmazó jegyzőkönyv megküldését követően - lehetőleg 60 napon belül - hívja fel a képviselő-testületet - határidő tűzésével - a törvénysértés megszüntetésére.

3. §

A köztársasági megbízottat feladatai ellátása érdekében az államigazgatási feladatot ellátó szervekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a) tájékoztatást, iratokat, egyéb információkat kérhet;

b) előzetes értesítés alapján a helyszínen tájékozódhat;

c) koordinációs értekezletet hívhat össze.

4. §

A köztársasági megbízott közreműködik a belügyminiszter ágazati felelősségi körébe tartozó hatósági tevékenység korszerűsítésével, az államigazgatási feladatot ellátó szervek működésének továbbfejlesztésével, valamint e szervek egymás közötti kapcsolatrendszerének kialakításával összefüggő feladatok végrehajtásában.

5. §

A köztársasági megbízott az illetékességi területén működő szervek államigazgatási feladat- és hatásköreinek gyakorlása során:

a) véleményezi a hatósági ügyintézésre vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat és egyéb általános érvényű döntéseket;

b) elemzi az államigazgatási feladat ellátásának feltételeit, javaslatot tehet a szükséges intézkedések megtételére.

6. §

(1) A köztársasági megbízott az illetékességi területén összehangolja a centrális alárendeltségű államigazgatási szervek ügyfélfogadását, a közigazgatási szakemberekre irányuló képzési-továbbképzési tevékenységét.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtása érdekében a köztársasági megbízott véleményezi.

a) az ügyfélfogadás idejének megállapítását;

b) a képzési-továbbképzési tervet.

(3) A köztársasági megbízott figyelemmel kíséri a centrális alárendeltségű államigazgatási szervnek az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységét. Ha ennek során a tervek, szabályzatok hiányát, illetve azoktól való eltérést, vagy jogszabálysértést észlel:

a) felhívja a szerv vezetőjét, hogy a hiányzó döntést hozza meg vagy a kifogásolt döntést bírálja felül;

b) kezdeményezi a felettes szervnél a döntés végrehajtásának felfüggesztését és a szükséges intézkedés megtételét, ha a szerv vezetője a döntést nem semmisítette, illetve változtatta meg.

7. §

(1) A köztársasági megbízott a centrális alárendeltségű államigazgatási szerv felettes szervénél kezdeményezheti a szerv tevékenységének ellenőrzését, ha

a) a szerv tevékenysége az önkormányzatok vagy más szervek jelzése szerint nem felel meg a jogszabályoknak;

b) ha az előtte folyó más eljárásban a szerv tevékenységében sorozatos mulasztást, törvénysértő gyakorlatot észlel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak megállapítása esetén a köztársasági megbízott értesíti az illetékes ügyészt.

8. §

(1) A köztársasági megbízott a centrális alárendeltségű államigazgatási szerv illetékességi területe meghatározásának előzetes véleményezése során figyelembe veszi, különösen:

a) az illetékességi területén már működő más centrális alárendeltségű államigazgatási szervek illetékességi területét, valamint;

b) a lakosságnak a hivatali ügyintézéshez fűződő érdekeit.

(2) A köztársasági megbízott az (1) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve véleményezi és javasolhatja a centrális alárendeltségű államigazgatási szerv hivatali kirendeltségei, ügyfélszolgálati irodái illetékességi területének, valamint a szerv székhelyének meghatározását.

(3) A köztársasági megbízott kezdeményezi az illetékességi terület felülvizsgálatát, ha az (1) bekezdésben foglalt körülményekben lényeges változás történt.

9. §

(1) A köztársasági megbízott véleményét ki kell kérni az illetékességi területén lévő centrális alárendeltségű államigazgatási szerv helyi szervének megszüntetése előtt.

(2) A köztársasági megbízott a véleményezés során figyelembe veszi, hogy a centrális alárendeltségű államigazgatási szerv helyi szervének a megszüntetése nem nehezíti-e jelentősen az államigazgatási feladat ellátását, a lakosság ügyeinek intézését, illetve más szerv hatáskörének gyakorlását.

10. §

A köztársasági megbízott az illetékességi területén összehangolja az államigazgatási szerveknek a polgármester (főpolgármester), a jegyző, a képviselőtestület hivatala ügyintézője, a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője által ellátott államigazgatási feladatok ellenőrzésére irányuló tevékenységét.

11. §

(1) A 10. §-ban meghatározott tevékenység ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervek minden év december 5-ig megküldik a köztársasági megbízott részére az illetékességi területén ellenőrzésre ütemezett szervek nevét, az ellenőrzés célját, tárgyát, valamint kezdő időpontját és várható időtartamát tartalmazó programtervet.

(2) A köztársasági megbízott a programtervek alapján minden év december 31-ig összeállítja a regionális ellenőrzési programot, és azt megküldi az illetékes szerveknek.

12. §

(1) A regionális ellenőrzési program összeállítása során a köztársasági megbízott - az ellenőrzést végző szervek bevonásával - gondoskodik az időszerű ellenőrzési feladatok és egyéb rendszeresen visszatérő ellenőrzések összhangjáról.

(2) Az átfogó ellenőrzések, valamint az egymáshoz kapcsolódó tárgykörű ellenőrzések együttes elvégzése érdekében a köztársasági megbízott az ellenőrzésért felelős szerveket vizsgálatra kérheti fel.

13. §

A 11. §-ban meghatározott szervek - az érintett önkormányzat polgármestere mellett - kötelesek a köztársasági megbízott részére az ellenőrzés megkezdését írásban bejelenteni és a befejezését követően a köztársasági megbízott kérelmére az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet megküldeni.

14. §

(1) Ha elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járó körülmény (elemi csapás járványveszély, ipari szerencsétlenség, tömeges menekülés stb.) hatásának enyhítése több államigazgatási feladatot ellátó szerv hatáskörébe tartozik, a köztársasági megbízott az illetékességi területén összehangolja e szervek tevékenységét.

(2) Az (1) bekezdés alapján a köztársasági megbízott:

a) területi koordinációs bizottságot hozhat létre az érintett szervek képviselőjének részvételével;

b) felhívhatja az érintett szerveket a feladat- és hatáskörükbe tartozó, a megelőzéshez vagy elhárításhoz szükséges intézkedések megtételére.

15. §

A köztársasági megbízott az illetékességi területén közreműködik a belügyminiszter településfejlesztéssel kapcsolatos térségi koordinációs feladatainak ellátásában, valamint a térségi kormányprogramok megvalósításában. Ennek során az érintett ágazati szervek, önkormányzatok, önkormányzati érdekképviseleti szervek, más gazdálkodó szervezetek részvételével szakmai egyeztetést szervezhet az önkormányzatokat érintő ágazatfejlesztési programok előkészítése, megvalósítása érdekében.

16. §

A köztársasági megbízott önkormányzati kérésre:

a) szakmai segítséget nyújt a társulások, közös intézmények létrehozásához;

b) egyeztető tárgyalást hívhat össze a vitás kérdések rendezése érdekében;

c) módszertani segítséget adhat.

17. §

A köztársasági megbízott az illetékességi területén a közigazgatási szakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatban:

a) közreműködik a belügyminiszter feladatkörébe tartozó képzések, továbbképzések szervezésében;

b) feladatkörében az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló továbbképzést szervezhet.

18. §

A köztársasági megbízott közreműködik:

a) a belügyminiszternek a menekültekkel kapcsolatos feladatai ellátásában;

b) a külön jogszabályok által a belügyminiszter hatáskörébe tartozó alapok kezelésében.

19. §

A köztársasági megbízott javaslatot tesz a belügyminiszternek az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselőtestület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezésére.

20. §

A köztársasági megbízott a belügyminiszter előkészítő hatáskörébe tartozó területszervezési döntések megalapozása keretében véleményezi a jogszabályban előírt feltételek meglétét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

Ha az államigazgatási feladatot ellátó szerv illetékességi területe több köztársasági megbízott illetékességi területét érinti, a részükre biztosított jogköröket az államigazgatási feladatot ellátó szerv székhelye szerint illetékes köztársasági megbízott gyakorolja az érintett többi köztársasági megbízott véleményének figyelembevételével.

22. §

(1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó szerven - a minisztérium és az országos hatáskörű szerv kivételével - az államigazgatási szervet, valamint törvény, illetve kormányrendelet alapján államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervet kell érteni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erőkre, a rendőrségre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, valamint a vám- és pénzügyőrségre.

23. §

E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék