1992. évi LXXXV. törvény

az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § A Tv. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], továbbá a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 19. §-ának a), b) és d) pontjaiban meghatározott egyéni vállalkozó (a továbbiakban: visszatérítésre jogosult vállalkozó) a 3. § (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás visszatérítését az adóhatóságtól igényelheti.

(2) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a megvásárolt gázolaj után a visszatérítést az éves nettó árbevételének arányában:

a) a KSH SZJ 0911 vasúti szállítási tevékenység és a 0922 belvízi szállítási tevékenység ellátására vásárolt gázolaj (KSH ITJ 55-15-1,2,9) fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 100%-ában;

b) a KSH METJ 91, 92, 93 és 94 termékfőcsoportba tartozó mezőgazdasági termékek előállításához, valamint a KSH SZJ 011111 növénytermelési és kertészeti bérmunka, a KSH SZJ 011121 állattenyésztési bérmunka és a KSH SZJ 0121, 01210, 012100 erdőgazdálkodási bérmunka végzéséhez vásárolt gázolaj (KSH ITJ 55-15-1, 2, 9) fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 62,5%-ában úgy határozhatja meg, hogy az a) és b) pont szerinti tevékenységéből származó nettó árbevétel és az összes nettó árbevételének aránya képezi a visszatérítés kiszámításának alapját.

(3) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a megvásárolt könnyű fűtőolaj és egyéb ipari tüzelőolaj (KSH ITJ 55-16-2, 9) után azok fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás 100%-ának visszatérítésére jogosult.

(4) A visszatérítésre jogosult vállalkozó havonta, előlegként a tárgyhónapban vásárolt üzemanyag fogyasztói árában felszámított Útalap hozzájárulást a tárgyhavi összes és a kedvezményezett tevékenységéből származó termék vagy szolgáltatás értékesítésének nettó árbevétele arányában számítja ki és igényelheti vissza a tárgyhónapot követő hónap 15. napjától a 3. § (1) bekezdésében megjelölt számláról.

(5) Ha a visszatérítésre jogosult vállalkozó a havi előleg visszaigénylési lehetőséggel nem élt - vagy erre nem volt jogosult - a (4) bekezdés szerinti előlegigénylési jogosultságát a tárgynegyedév adatai alapján állapítja meg és a negyedévet követő hónap 15. napjától igényelheti az összeg visszatérítését.

(6) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a naptári évre az éves összes kedvezményezett tevékenysége nettó árbevételének arányában állapítja meg az őt megillető visszatérítést és arról - ha a társasági adó alanya a naptári évet követő május 31-ig, ha a társasági adónak nem alanya a naptári évet követő február 15-ig - az adóhatósághoz bevallást tesz. A naptári évben igénybe vett visszatérítést elszámolja és a különbözetet a bevallás benyújtásával egy időben megfizeti vagy visszaigényli.

(7) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a (4)-(6) bekezdés szerinti számítás során nem veheti igénybe a másnak értékesített gázolaj és ipari tüzelőolaj árában felszámított Útalap hozzájárulást.

(8) Ha a visszatérítésre jogosult vállalkozó olyan üzemanyagmennyiség után is visszaigényelte az Útalap hozzájárulást, amelyre nem vált jogosulttá, az erre eső visszaigényelt összegről az értékesítést követő hónap 15. napjáig az adóhatóságnak bevallást készít és azt visszafizeti."

5. § A TV. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § a) pontjában meghatározott befizetésekre, illetőleg az 5. §-ban meghatározott igénylésekre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) Az adóhatóság az Útalap üzemanyag befizetési és visszatérítési lebonyolítási számla terhére teljesítheti az 5. §-ban meghatározott visszatérítéseket. Az Útalap üzemanyag befizetési és visszatérítési lebonyolítási számla egyenlegét - a befizetések és visszatérítések különbözetét - az esedékes visszatérítési összegek fedezetének kivételével az adóhatóság az Útalap kezelőjével kötött megállapodás szerinti időpontokban átutalja az Útalap pénzműveleteinek végzésével megbízott pénzintézeteknél vezetett Útalap elszámolási számla javára."

6. § A Tv. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § E törvény alkalmazásában a motorbenzinek, a gázolaj, a könnyű fűtőolaj és az egyéb ipari tüzelőolaj értékesítésénél, illetőleg felhasználásánál nem kell figyelembe venni a KSH ITJ 55-13-1-ből a repülőgép-benzint, a KSH ITJ 55-15-2-ből az égő olaj alapanyagot és a naftalin mosó gázolajat, a KSH ITJ 55-15-9-ből a vegyipari gázolajat és a KSH ITJ 55-16-9-ből a különleges ipari tüzelőolajat."

7. § (1) Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Tv. 9. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az 1992. évre vonatkozó befizetésekre és visszaigénylésekre az 1992. december hó 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az e törvény hatálybalépését követően a 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 1992. június 1. után a repülőgép-benzin árában felszámított és megfizetett Útalap hozzájárulás az Útalap kezelőjétől visszaigényelhető.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. december 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.