1992. évi LXXXVII. törvény

a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivataloknak a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatairól[1]

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. (a továbbiakban: Ámt.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: hivatal) közreműködik az illetékességi területén székhellyel rendelkező mezőgazdasági szövetkezet feletti - az Ámt.-ben foglaltak végrehajtását ellenőrző -cégbírósági törvényességi felügyelet ellátásában.

(2) A hivatal az (1) bekezdésben írt feladatának keretében

a) képviselője útján részt vesz a mezőgazdasági szövetkezetek közgyűlésén, ha az Ámt.-ben előírt kérdésekben kíván dönteni;

b) megtekinti az a) pont szerinti közgyűlési döntés és előkészítésének iratait;

c) jelzi a cégbíróságnak és az illetékes szövetkezetnek, ha eljárása során törvénysértést észlel.

(3) A (2) bekezdésben előírt feladatainak teljesítése során a hivatal megtekintheti a mezőgazdasági szövetkezet általános érvényű rendelkezéseit és egyedi döntéseit, a szövetkezetek vezetőitől iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, illetőleg megküldését, továbbá felvilágosítás adását kérheti. A hivatal az eljárása során tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti közgyűlésre a mezőgazdasági szövetkezet - a tervezett napirendet mellékelve - meghívja a hivatalt.

2. § (1) Ha a hivatal véleménye szerint az Ámt. rendelkezéseit nem tartották be, és a cégbíróság a szövetkezet új (módosított) alapszabályát már elfogadta, továbbá a cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló, módosított 1989. évi 23. tvr. 21. § (5) bekezdésben foglalt intézkedésre sincs lehetőség, a hivatal megkeresi a megyei (fővárosi) főügyészséget.

(2) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági szövetkezet tekintetében a hivatal a hatáskörét 1993. szeptember 30-ig gyakorolhatja.

3. § E törvény 1993. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Ámt. 2. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, a (4) és (5) bekezdések jelölése (5) és (6) bekezdésre változik:

"(4) Ha a szövetkezet az e törvényben foglaltakat 1992. június 30., illetőleg 1992. december 31. napjáig nem teljesíti, azt követően is köteles azoknak eleget tenni."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. december 30-i ülésnapján fogadta el.