9/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom a "Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület" néven a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 63,7 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védelem célja a terület értékes nádas és magas sásos társulásainak gazdag madárvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

3. §[1]

A Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályban.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 9/1992. (III. 25.) KTM rendelethez

A Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Csopak

0201/6, 0201/8-9, 0201/16, 0202, 0211, 0212/1, 0225/6, 0225/12, 0225/20, 0225/27, 0225/37, 0225/63, 0225/66-75, 0225/78-102, 0225/104-114, 0225/116-127, 0225/129-130

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

Tartalomjegyzék