28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, a 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom "Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a Devecser és Káptalanfa községhatárokban lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 277,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A természetvédelmi terület Devecser 0619/2, Káptalanfa 0437/1 és 0451/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 76,2 hektár kiterjedésű területét fokozottan védetté nyilvánítom.

3. §

A védelem célja a terület értékes madárvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

4. §[1]

A védett terület természetvédelmi kezelése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 28/1993. (XI. 23.) KTM rendelethez

A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Veszprém vármegye[2]

Devecser

0167/11, 0618, 0619/1-2

Káptalanfa

0437/1-2, 0443-0449, 0450/1, 0451/1-2, 0452/1-2, 0453-0456

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

[2] Módosította a 48/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék