50/1993. (III. 27.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állani által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:[1]

"(7) A Tv.-ben szabályozott árverésre - a Tv. 27. §-ának (2) bekezdésében foglalt árverés kivételével - 1993. december 31. napját követően nem kerülhet sor. Ha eddig az időpontig a földalapok elkülönítése - a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (Ámt.) 13-21. §-a alapján - még nem történt meg, vagy annak megtörténtétől számítva 4 hónapnál kevesebb van hátra, az árverésre a földalapok elkülönítését követő 4 hónapon belül kerülhet sor."[2]

2. §

Ez a rendelet 1993. március 30. napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1993/79. száma. Megjelent 1993.06.18.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1993/79. száma. Megjelent 1993.06.18.