8/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Somló Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: TK) néven az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely községhatárokban lévő 585 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A TK területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 7,7 ha kiterjedésű területet.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a TK területén lévő földtani és kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, a hagyományos szőlőtermesztés és borászat táji feltételeinek biztosítása, a felszíni vizek megóvása és fenntartása.

4. §[1]

A TK természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

A rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Veszprém vármegye[2]

Doba

1278/2

1278/9

1281-1548/5

1549/2

1550/1-2006/3

Somlójenő

061/6

995/4-1304

1306/2

1309/2

1311/2

Somlószőlős

046

089-092

094

2217/4-2702/1

Somlóvásárhely

1013-1540

1542-1703

1706-1796

2. számú melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Doba

0156

0157/2

0159/6

0159/7

0159/10-0159/37

0160/4-0160/23

0161

0166

0167/1-0167/4

0304-0311

Somlóvásárhely

026

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.01.

[2] Módosította a 46/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék