Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

138/1994. (X. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Iroda létrehozásáról és feladatairól

A Kormány az Alkotmány 40. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-ának (5) bekezdése alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A Kormányzati Ellenőrzési Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Kormány közvetlen irányítása alatt működő, önálló országos hatáskörű államigazgatási szerv, amely ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat.

(2)[1] Az Iroda felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el.

(3) Az Iroda fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek költségvetése a Miniszterelnökség fejezeten belül elkülönítetten szerepel. Az Iroda székhelye Budapest.[2]

(4) Az Iroda élén elnök áll, akit feladatai ellátásában helyettese segít.

(5)[3] Az Iroda elnökét a Minisztelnöki Hivatalt vezető miniszter nevezi ki és menti fel.

2. §

(1) Az Iroda által végzett ellenőrzés kiterjed

a) a központi költségvetés forgóalapjának működésére a bevételek beszedésének szabályszerűségére és a forgóalapból végzett finanszírozásokra;

b) a központi költségvetésből teljesített kormányzati kiadásokra, engedélyezett támogatásokra és kedvezményekre, az adóellenőrzés körébe tartozó jogszabályok alapján a vállalkozások részére nyújtott támogatások folyósítására;

c) a fejezetek és az azokhoz tartozó központi költségvetési szervek tevékenységére, a külföldi szervezetek által nyújtott támogatások, segélyek felhasználására;

d) az elkülöníteti állami pénzalapok működésére;

e) a Kormány döntései hatályosulásának vizsgálatára.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Köztársasági Elnökség, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Gazdasági Versenyhivatal fejezetekre.

3. §

(1) Az ellenőrzés szabályszerűségre és célszerűségre irányul.

(2) Az ellenőrzés a Kormány által jóváhagyott féléves munkaterv alapján, továbbá a Kormány vagy a miniszterelnök külön utasítására - a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett - történik téma- és célvizsgálat, illetve utóvizsgálat keretében.

(3) Az ellenőrzés helyszíni vizsgálattal vagy vizsgálat keretében elrendelt beszámoltatással folytatható.

(4) Az Iroda a kormányzati intézkedést igénylő megállapításairól a Kormányt írásban tájékoztatja.

(5) Az Iroda az ellenőrzésről készített tájékoztatóban az azonnali intézkedését nem igénylő, helytelen gyakorlat megszüntetésére javaslatot tesz

(6) Az Iroda az ellenőrzés tartama alatt kármegelőzés céljából soron kívüli döntést köteles kérni, ha rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást állapít meg, vagy az ellenőrzött szervezet a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével kárt okoz

4. §

(1) Az ellenőrzést végző személy felelős

a) azért, hogy a vizsgálati program teljesítése során a meghatározott témakörbe tartozó, minden lényeges tény megállapításra és írásban rögzítésre kerüljön;

b) a megállapítások helytállóságáért, megalapozottságáért.

(2) Az Iroda felelősséggel tartozik a Kormánynak a benyújtott jelentések adatainak és megállapításainak valódiságáért.

5. §

(1) Az ellenőrzést végző személy

a) köteles tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezet vezetőjét tájékoztatni, az általa felelősként megjelölt személlyel a megállapítását írásban ismertetni;

b) az ellenőrzött szervezetnél vizsgálatot tarthat, annak bármely helyiségébe beléphet, bármely dolgozójától felvilágosítást kérhet, az állam-, a szolgálati és a magántitok (üzleti titok) kezelésére vonatkozó szabályok betartásával iratokba és más dokumentumokba betekinthet, azokról

másolatot, kivonatot készíthet, megállapításaira írásbeli magyarázatot kérhet.

(2) A vizsgált szerv köteles

a) a megkereséseknek soron kívül eleget tenni;

b) az ellenőrzést végző személy részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációkba a betekintést biztosítani;

c) az ellenőrzést végző személy kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni;

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(3) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzése során az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségek és jogosultságok ezen szervek tevékenysége sajátosságainak megfelelően alkalmazhatók, illetőleg nem terjednek ki e szervek titkos információ gyűjtéssel kapcsolatos dokumentumainak és tevékenységének ellenőrzésére.

(4) Az Iroda az ellenőrzés megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének, aki arra nyolc napon belül írásban észrevételeket tehet.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, az 1. § (3) bekezdésének első mondata és a 6. §-ának (4) és (5) bekezdése pedig 1995. január 1-jén.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Központi Számvevőségi Hivatal létrehozásáról és feladatairól szóló 12/1993. (I. 19.) Korm. rendelet és az az módosító 40/1993. (II. 27.) Korm. rendelet.

(3) A Központi Számvevőségi Hivatal elnevezése átszervezés következtében Kormányzati Ellenőrzési Iroda megnevezésre változik. Ahol jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze Központi Számvevőségi Hivatal megjelölést alkalmaz, a továbbiakban Kormányzati Ellenőrzési Iroda értendő.

(4) Az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 139/1993. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: r.) 2. §-ának k) pontja a "valamint a VII. Fejezetnél" szövegrészt követően "a Kormányzati Ellenőrzési Iroda tekintetében a Kormány" szövegrésszel egészül ki.

(5) Az r. 2. §-ának l) pontja a "valamint a VII. Fejezetnél" szövegrészt követően "a Kormányzati Ellenőrzési Iroda tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Iroda elnöke" szövegrésszel egészül ki.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.07.15.

[2] Az első mondat később lép hatályba ezen rendelet 6. § (1) alapján. Hatályos 1995.01.01.

[3] Megállapította a 128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.07.15.