13/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-ának h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI JUTALOM

Általános rendelkezés

1. § A törvényszéki végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó) a feladatainak eredményes ellátásáért - az adós, illetőleg a kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítése esetén - végrehajtási jutalom (a továbbiakban: jutalom) illeti meg[1]

a) a pénzkövetelés behajtása esetén és a vagyonelkobzás végrehajtása során behajtott összeg után,

b) a vagyonelkobzás folytán értékesítési eljárás nélkül az állam tulajdonába került ingatlannal kapcsolatos feladatok teljesítéséért,

c) a meghatározott cselekmény végrehajtásáért,

d) a biztosítási intézkedés (pénzkövetelés biztosítása, zárlat, bűnügyi zárlat) végrehajtásának foganatosításáért.

A végrehajtási jutalom összege

2. § (1) Az 1. § a) pontjában említett esetben a jutalom összege a behajtott összeg 3%-a.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti jutalmat akkor lehet felszámítani, ha a behajtott összeg a törvényszék számlájára - az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, vagy az államot megillető követelés esetén pedig az egyéb megfelelő számlára - befolyt.

(3) Az adós munkabérének és egyéb járandóságának letiltása esetén - ha a munkáltató, a járandóságot folyósító szerv a letiltást foganatosította vagy előjegyezte - a végrehajtót 200 Ft jutalom illeti meg, amelyet a letiltással behajtott összeg után az (1) bekezdés szerint felszámítható jutalom összegébe utóbb be kell számítani.

3. § (1) Az 1. § b)-d) pontjában felsorolt esetekben a jutalom összege: 1000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalmat akkor lehet felszámítani, ha

a)[3] az 1. § b) pontjában említett esetben a végrehajtó megkeresésére az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra az állam tulajdonjogát bejegyezte,

b) az 1. § c) és d) pontjában említett esetben az ott felsorolt végrehajtási cselekmények eredményesen befejeződtek.

4. § Ha a végrehajtó által a tárgyhónapban eredményesen befejezett (1. §) végrehajtási ügyek száma a 25-öt elérte, a végrehajtó 1000 Ft különjutalomra jogosult.

A végrehajtási jutalomhoz kapcsolódó juttatások

5. §[4] A törvényszéki végrehajtójelöltet - ha a munkateljesítménye indokolja - a törvényszék elnöke jutalompótló juttatásban részesítheti.

6. §[5] A törvényszékkel munkaviszonyban álló, a végrehajtásban közreműködött gépkocsivezetőt - ha a munkateljesítménye a törvényszék elnöke szerint ezt indokolja - havi 1000 Ft közreműködési juttatás illeti meg.

Korlátozó rendelkezések

7. § Nem illeti meg jutalom a végrehajtót, ha

a) a követelést a végrehajtható okirat kézbesítését megelőzően kielégítették,

b) a bíróság a vagyontárgyak lefoglalását megelőzően részletfizetést engedélyezett, és ezután elégítették ki a követelést,

c) a követelést bírósági letétben levő összegből elégítették ki.

8. § Az egy ügyben - ideértve az egyesített ügyeket is - felszámítható jutalom összege nem haladhatja meg a 6000 Ft-ot.

Végrehajtási jutalom-előirányzat

9. §[6] A jutalmat és a hozzá kapcsolódó juttatásokat a törvényszék költségvetésében e célra elkülönített végrehajtási jutalom-előirányzatból (a továbbiakban: előirányzat) a béralap terhére kell kifizetni.

10. § A végrehajtási költségátalány (13. §) fejében befolyt összeget fel lehet használni az előirányzat kiegészítésére.

11. § (1) A jutalom (juttatás) elszámolása után az előirányzatból fennmaradt összeget - az egész éves munkateljesítmény figyelembevételével - a jutalomra (juttatásra) jogosultak között évenként egy alkalommal fel kell osztani, és részükre a naptári év utolsó napjáig ki kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés alapján kifizetett összeg nem haladhatja meg a jutalomra (juttatásra) jogosult részére az adott évben az 1-6. § szerint járó jutalom (juttatás) 50%-át.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján történt kifizetés után az előirányzatból fennmaradt összeg a következő évi előirányzatot növeli.

Utaló rendelkezés

12. § A jutalom (juttatás) kifizetésére megfelelően alkalmazni kell a munkabér kifizetésére vonatkozó szabályokat.

II. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY

13. § A végrehajtónak a végrehajtási eljárás helyszínén (az adós lakásán, vagyontárgyainak helyén stb.) való megjelenésével felmerülő költség és a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú díja fejében végrehajtási költségátalányt (a továbbiakban: költségátalányt) kell felszámítani, és azt az adóstól be kell hajtani.

14. § Ha a helyszíni eljárást a végrehajtó székhelyén kell elvégezni, a költségátalány összege 700 Ft, egyébként 1200 Ft.

15. § A költségátalányt minden végrehajtási ügyben és minden helyszíni eljárásnál külön kell felszámítani, és az eljárásról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

II/A. Fejezet[7]

A TÖRVÉNYSZÉKI VÉGREHAJTÓ ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK[8]

15/A. §[9] (1)[10] Közös tulajdonban lévő ingatlan törvényszéki végrehajtó általi értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó költségként a vételár-rész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

(2)[11] A törvényszéki végrehajtó az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló eljárás lefolytatásáért 6000 Ft, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért pedig 3000 Ft díjat számít fel; a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása pedig díjmentes.

(3)[12] Az e § alapján beszedett összegek a törvényszék bevételét képezik.

III. FEJEZET

HATÁLYBALÉPÉS

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 1995. január 1-jén lép hatályba.

(2) A költségátalányról szóló 13-15. § a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

17. § (1) Ezt a rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[13]

(3) Ha a folyamatban levő ügyben a költségátalány előlegezése e rendelet hatálybalépése előtt megtörtént, a költségátalányt nem kell e rendelet szerinti összegre kiegészíteni. Ha ugyanabban az ügyben e rendelet hatálybalépése után újabb költségátalány előlegezése szükséges, ennek az összegét e rendelet szerint kell felszámítani.

18. §[14]

Dr. Vastagh Pál s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.15.

[4] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[7] A fejezetet beiktatta a 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[8] A fejezet címét módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[9] Beiktatta a 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[11] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[12] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 169. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék